شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 6,300 5,300.00 530.00 6,300 5,300.00 530.00 1399/05/16 5.416 میلیون 84 میلیون 529.2 میلیارد - 1,000 84 میلیون 6,300 529.2 میلیارد 0 - - 0 - - 4.41 هزار میلیارد - - - - - - - 16.34 4.2 2.9 83.962 میلیون 38,178 - 84 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,400 9,400.00 940.00 10,400 9,400.00 940.00 1399/05/16 5.411 میلیون 840 میلیون 8.736 هزار میلیارد - 1,000 840 میلیون 10,400 8.736 هزار میلیارد 0 - - 0 - - 72.8 هزار میلیارد - - - - - - - 25.38 7.37 18.02 839.478 میلیون 522,219 - 840 میلیون
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 27,582 1,313.00 5.00 26,305 36.00 0.14 1399/05/16 9,101 52,616 1.451 میلیارد - 26,269 52,616 27,582 1.451 میلیارد 0 12.541 میلیون 27,582 4309 - - 5.261 هزار میلیارد 5.469 میلیون 830,443 - - - - - 11.54 10.56 6.84 52,616 - 52,598 18
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 160,656 7,650.00 5.00 157,029 4,023.00 2.63 1399/05/16 6,971 382,215 61.405 میلیارد - 153,006 382,215 160,656 61.405 میلیارد 0 24.699 میلیون 160,656 7190 - - 719.796 هزار میلیارد 550.77 میلیون 69.876 میلیون - - - - - 15.91 11.37 7.9 382,215 - 382,043 172
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 8,325 396.00 4.99 8,126 197.00 2.48 1399/05/16 3,357 3.681 میلیون 30.645 میلیارد - 7,929 3.681 میلیون 8,325 30.645 میلیارد 0 130.372 میلیون 8,325 7806 - - 32.504 هزار میلیارد 23.03 میلیون 5.67 میلیون - - - - - 14.75 5.82 14.53 3.681 میلیون - 680,661 3 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 26,577 1,265.00 5.00 25,470 158.00 0.62 1399/05/16 5,699 260,041 6.911 میلیارد - 25,312 260,041 26,577 6.911 میلیارد 0 29.416 میلیون 26,577 8485 - - 109.521 هزار میلیارد - - - - - - - 69.89 19.75 28.44 60,140 199,901 259,840 201
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 57,656 2,745.00 5.00 55,121 210.00 0.38 1399/05/16 4,736 71,136 4.101 میلیارد - 54,911 71,136 57,656 4.101 میلیارد 0 13.422 میلیون 57,656 2657 - - 28.112 هزار میلیارد 29.559 میلیون 6.17 میلیون - - - - - 20.88 11.23 3.55 71,136 - 71,096 40
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 81,300 3,501.00 4.13 83,136 1,665.00 1.96 1399/05/16 2,247 1.051 میلیون 87.345 میلیارد 471.41 84,801 1.051 میلیون 88,000 87.345 میلیارد 9 4,849 81,200 12 3,289 81,200 9.976 هزار میلیارد 11.193 میلیون 1.199 میلیون 120,000 684,239 174,235 2.358 میلیون 86,703 115.06 46.7 4.24 1.044 میلیون 6,243 1.051 میلیون -
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 15,330 483.00 3.05 15,436 377.00 2.38 1399/05/16 871 2.798 میلیون 43.11 میلیارد 3,873.72 15,813 2.798 میلیون 15,501 43.11 میلیارد 4 4,413 15,330 6 3,427 15,330 7.718 هزار میلیارد 6.644 میلیون 1.295 میلیون 500,000 - 576,703 276,999 -15,735 -168.25 14.61 39.73 2.798 میلیون - 2.798 میلیون -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 8,040 165.00 2.01 8,101 104.00 1.27 1399/05/16 9,550 54.983 میلیون 445.407 میلیارد 8,172.31 8,205 54.983 میلیون 8,250 445.407 میلیارد 25 174,471 8,035 67 170,353 8,035 26.936 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 2.384 میلیون 266,441 101.09 6.64 11.3 54.719 میلیون 264,690 54.005 میلیون 978,670
کوثر

بیمه کوثر

سهام پایه فرابورس 37,751 0.00 0.00 25,824 0.00 0.00 1399/05/16 2,903 7.135 میلیون 184.26 میلیارد 2,644.53 - 2.923 میلیون 37,751 110.547 میلیارد 4 11,152 25,650 12 1,790 25,650 133.438 هزار میلیارد 124.467 میلیون 38.869 میلیون 2.5 میلیون 30.39 میلیون 5.502 میلیون 17.765 میلیون 2.635 میلیون 23.66 13.28 5.25 - - - -
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام پایه فرابورس 85,240 0.00 0.00 71,112 0.00 0.00 1399/05/16 18,130 36.32 میلیون 2.583 هزار میلیارد 835.62 - 13.79 میلیون 82,500 1.175 هزار میلیارد 25 33,422 71,328 81 12,642 71,328 235.174 هزار میلیارد 256.377 میلیون 26.132 میلیون 2.76 میلیون 21.02 میلیون 6.761 میلیون 6.877 میلیون 2.887 میلیون 97.71 33.14 35.46 - - - -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 133,808 7,042.00 5.00 133,810 7,040.00 5.00 1399/05/16 9,808 12.826 میلیون 1.716 هزار میلیارد 2,746.16 140,850 12.826 میلیون 133,808 1.716 هزار میلیارد 97 73,442 133,808 166 281,906 133,808 148.569 هزار میلیارد 93.197 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 380.51 101.44 209.37 9.151 میلیون 3.675 میلیون 12.781 میلیون 45,522
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 21,460 634.00 2.87 21,857 237.00 1.07 1399/05/16 4,316 12.808 میلیون 279.942 میلیارد 2,327.52 22,094 12.808 میلیون 23,100 279.942 میلیارد 16 9,421 21,400 7 16,533 21,400 13.114 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون 8.81 6.1 8.6 12.48 میلیون 328,463 12.739 میلیون 69,236
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 26,440 878.00 3.21 26,091 1,227.00 4.49 1399/05/16 5,201 14.303 میلیون 373.175 میلیارد 2,646.53 27,318 14.303 میلیون 26,100 373.175 میلیارد 117 644,782 27,999 11 975,135 27,999 83.491 هزار میلیارد 100.879 میلیون 9.309 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون 30.33 13.76 13.1 12.116 میلیون 2.187 میلیون 14.105 میلیون 197,910
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 13,651 93.00 0.69 13,296 262.00 1.93 1399/05/16 7,441 37.065 میلیون 492.808 میلیارد 14,288.58 13,558 37.065 میلیون 13,300 492.808 میلیارد 36 147,494 13,660 37 89,058 13,660 332.4 هزار میلیارد 434.609 میلیون 73.366 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 63.286 میلیون 15.87 میلیون 20.94 7.49 5.25 36.955 میلیون 110,010 22.157 میلیون 14.908 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 10,532 363.00 3.57 10,237 68.00 0.67 1399/05/16 84,159 501.08 میلیون 5.13 هزار میلیارد 11,704.63 10,169 501.08 میلیون 10,000 5.13 هزار میلیارد 253 1.989 میلیون 10,529 598 1.524 میلیون 10,529 629.612 هزار میلیارد 687.711 میلیون 700.095 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون 92.39 10.65 5.34 441.037 میلیون 60.043 میلیون 481.203 میلیون 19.877 میلیون
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 10,489 354.00 3.26 10,826 17.00 0.16 1399/05/16 2,229 11.568 میلیون 125.232 میلیارد - 10,843 11.568 میلیون 11,385 125.232 میلیارد 4 9,780 10,480 6 8,012 10,480 12.991 هزار میلیارد - - - - - - - 33.44 7.71 75.32 11.23 میلیون 337,289 10.725 میلیون 842,955
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 14,900 328.00 2.25 14,863 291.00 2.00 1399/05/16 3,573 14.782 میلیون 219.699 میلیارد 10,601.23 14,572 14.782 میلیون 15,000 219.699 میلیارد 8 36,720 14,930 23 21,080 14,930 75.801 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 3.671 میلیون 3.339 میلیون 19.27 8.03 19.12 11.122 میلیون 3.659 میلیون 13.301 میلیون 1.48 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 58,350 0.00 0.00 41,440 0.00 0.00 1399/05/16 671 2.532 میلیون 104.94 میلیارد 1,673.65 - 38.618 میلیون 63,108 2.293 هزار میلیارد 6 4.735 میلیون 41,440 1155 5,608 41,440 190.029 هزار میلیارد 158.352 میلیون 14.545 میلیون 13.26 56.893 میلیون 19.47 11.856 میلیون 3.103 میلیون - - - - - - -
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 28,000 1,250.00 4.67 27,396 646.00 2.41 1399/05/16 10 387,000 10.602 میلیارد - 26,750 387,000 26,750 10.602 میلیارد 3 - - 0 136,000 28,300 11.095 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 187,000 200,000 300,000 87,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 58,350 257.00 0.44 57,372 1,235.00 2.11 1399/05/16 5,740 6.973 میلیون 400.03 میلیارد 1,615.63 58,607 6.973 میلیون 56,500 400.03 میلیارد 18 22,992 58,990 11 11,580 58,990 74.584 هزار میلیارد 77.707 میلیون 6.257 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 11.131 میلیون 2.796 میلیون 26.67 29.22 6.7 4.45 میلیون 2.523 میلیون 6.54 میلیون 432,856
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام پایه فرابورس 13,870 0.00 0.00 10,098 0.00 0.00 1399/05/16 888 4.597 میلیون 46.57 میلیارد 7,499.85 - 4.309 میلیون 13,770 58.939 میلیارد 1 1,000 10,200 1 771 10,240 44.45 هزار میلیارد 32.309 میلیون 7.622 میلیون 2.5 میلیون 1.711 میلیون 5.005 میلیون 1.535 میلیون 1.325 میلیون 32.19 7.98 34.04 - - - -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 12,080 467.00 3.72 12,115 432.00 3.44 1399/05/16 2,842 9.96 میلیون 120.66 میلیارد 6,103.93 12,547 9.96 میلیون 12,900 120.66 میلیارد 8 14,874 12,060 8 15,322 12,060 29.076 هزار میلیارد 35.795 میلیون 4.939 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون 23.43 7.38 22.25 9.71 میلیون 250,000 9.878 میلیون 81,636
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 84,250 4,211.00 4.76 84,234 4,227.00 4.78 1399/05/16 4,398 3.343 میلیون 281.616 میلیارد 882.85 88,461 3.343 میلیون 84,038 281.616 میلیارد 20 5,028 84,317 12 9,637 84,317 50.54 هزار میلیارد 82.941 میلیون 30.448 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 41.711 میلیون 1.031 میلیون 49 49.39 1.21 2.456 میلیون 887,276 2.906 میلیون 437,153
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 33,400 439.00 1.33 33,594 633.00 1.92 1399/05/16 1,696 2.769 میلیون 93.009 میلیارد 2,381.95 32,961 2.769 میلیون 34,000 93.009 میلیارد 18 12,249 33,400 19 35,182 33,400 12.43 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 66.39 26.28 11.74 2.696 میلیون 73,022 2.766 میلیون 3,000
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام پایه فرابورس 11,146 407.00 3.79 11,292 553.00 5.15 1399/05/16 4,194 33.596 میلیون 379.372 میلیارد - 10,739 33.596 میلیون 11,490 379.372 میلیارد 5 195,019 5,257 41 61,401 5,257 56.336 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33.596 میلیون - 33.596 میلیون -
سفاسی

شرکت فارسیت اهواز

سهام پایه فرابورس 10,825 334.00 2.99 11,203 44.00 0.39 1399/05/16 4,468 30.492 میلیون 341.591 میلیارد - 11,159 30.492 میلیون 11,493 341.591 میلیارد 507 5,000 6,821 2 7.162 میلیون 6,821 7.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.479 میلیون 13,000 30.492 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 63,100 2,724.00 4.14 62,766 3,058.00 4.65 1399/05/16 7,348 8.519 میلیون 534.726 میلیارد 7,176.95 65,824 8.519 میلیون 66,000 534.726 میلیارد 30 19,826 63,100 38 11,736 63,100 37.66 هزار میلیارد 47.498 میلیون 3.208 میلیون 23.07 25.621 میلیون 55.03 2.162 میلیون 465,624 63.97 43.58 14.37 5.717 میلیون 2.802 میلیون 7.525 میلیون 994,045
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 26,250 494.00 1.85 26,140 604.00 2.26 1399/05/16 9,350 21.042 میلیون 550.03 میلیارد 2,718.53 26,744 21.042 میلیون 26,800 550.03 میلیارد 10 31,098 26,100 25 42,774 26,100 261.4 هزار میلیارد 245.593 میلیون 43.128 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون 14.88 7.19 14.63 12.432 میلیون 8.61 میلیون 19.007 میلیون 2.035 میلیون
وتعاون

بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 6,840 167.00 2.38 6,958 49.00 0.70 1399/05/16 977 5.872 میلیون 40.854 میلیارد - 7,007 5.872 میلیون 7,217 40.854 میلیارد 491 3,000 7,114 1 24.03 میلیون 7,114 10.437 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.195 میلیون 1.677 میلیون 5.624 میلیون 248,035
خصدرا

صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌

سهام پایه فرابورس 9,613 297.00 3.00 9,613 297.00 3.00 1399/05/16 6,157 34.682 میلیون 333.396 میلیارد - 9,910 34.682 میلیون 9,613 333.396 میلیارد 0 1,251 97,708 7 - - 252.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 33.629 میلیون 1.052 میلیون 34.68 میلیون 1,350
وحافظ

بیمه حافظ

سهام پایه فرابورس 70,809 2,062.00 3.00 70,674 1,927.00 2.80 1399/05/16 1,401 1.883 میلیون 133.069 میلیارد - 68,747 1.883 میلیون 70,809 133.069 میلیارد 73 264 37,699 1 179,697 37,699 8.622 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.878 میلیون 5,286 1.86 میلیون 23,000
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 21,760 1,143.00 4.99 21,771 1,132.00 4.94 1399/05/16 3,975 7.135 میلیون 155.345 میلیارد 1,548.98 22,903 7.135 میلیون 21,758 155.345 میلیارد 23 34,924 21,760 18 18,559 21,760 12.268 هزار میلیارد 14.645 میلیون 1.448 میلیون 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 34.22 12.98 8.81 6.93 میلیون 205,000 7.123 میلیون 12,000
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 93,020 1,065.00 1.16 94,193 2,238.00 2.43 1399/05/16 4,189 1.97 میلیون 185.564 میلیارد 316.51 91,955 1.97 میلیون 96,497 185.564 میلیارد 25 7,300 93,002 20 12,565 93,002 30.848 هزار میلیارد 32.04 میلیون 2.374 میلیون - - - - 930,903 26.73 17.93 15.3 1.97 میلیون - 1.97 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 159,550 4,098.00 2.64 156,794 1,342.00 0.86 1399/05/16 3,195 3.705 میلیون 580.901 میلیارد 854.99 155,452 3.705 میلیون 163,100 580.901 میلیارد 13 3,173 160,000 13 2,436 160,000 179.282 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون 120.29 30.53 1.83 2.467 میلیون 1.238 میلیون 2.979 میلیون 725,662
ثاژن

سخت آژند

سهام پایه فرابورس 13,159 268.00 2.00 13,399 28.00 0.21 1399/05/16 652 4.135 میلیون 55.406 میلیارد - 13,427 4.135 میلیون 13,695 55.406 میلیارد 1 317,791 9,401 19 708 9,401 5.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.88 میلیون 1.256 میلیون 4.135 میلیون -
وآیند

بانک آینده

سهام پایه فرابورس 20,369 783.00 4.00 20,186 600.00 3.06 1399/05/16 161 4.149 میلیون 84.506 میلیارد - 19,586 4.149 میلیون 20,369 84.506 میلیارد 1 63.976 میلیون 6,890 1266 881 6,890 322.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.949 میلیون 1.2 میلیون 1.694 میلیون 2.455 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 34,400 1,361.00 3.81 34,049 1,712.00 4.79 1399/05/16 3,240 6.759 میلیون 230.149 میلیارد 2,936.66 35,761 6.759 میلیون 33,974 230.149 میلیارد 13 26,871 34,400 22 45,530 34,400 81.718 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 33.032 میلیون 1.312 میلیون 62.27 16.72 2.48 6.554 میلیون 205,217 6.632 میلیون 127,419
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 110,100 5,167.00 4.48 115,239 28.00 0.02 1399/05/16 16,923 3.671 میلیون 423.07 میلیارد 36.65 115,267 3.671 میلیون 121,010 423.07 میلیارد 182 13,549 110,100 65 33,707 110,100 74.905 هزار میلیارد 80.49 میلیون 4.323 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون 40.28 47.08 16.88 3.636 میلیون 35,055 3.671 میلیون 593
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 26,210 1,351.00 4.90 27,032 529.00 1.92 1399/05/16 3,191 9.646 میلیون 260.758 میلیارد 4,784.08 27,561 9.646 میلیون 28,930 260.758 میلیارد 8 20,978 26,300 6 25,881 26,300 10.813 هزار میلیارد - - 400,000 56,949 460,064 1.019 میلیون 984,289 10.99 8.01 10.61 8.944 میلیون 702,780 7.169 میلیون 2.477 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 47,420 172.00 0.36 46,853 395.00 0.84 1399/05/16 949 1.173 میلیون 54.946 میلیارد 1,426.93 47,248 1.173 میلیون 47,500 54.946 میلیارد 8 6,660 47,750 3 8,944 47,750 9.371 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 31.99 27.62 9.2 1.029 میلیون 144,175 779,622 393,099
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 145,000 6,666.00 4.40 145,271 6,395.00 4.22 1399/05/16 2,130 775,449 112.651 میلیارد 348.79 151,666 775,449 145,443 112.651 میلیارد 14 4,575 144,930 22 2,959 144,930 149.273 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون 186.24 17.43 1.27 723,378 52,071 755,431 20,018
دی

بانک دی

سهام فرابورس 73,154 3,483.00 5.00 72,870 3,199.00 4.59 1399/05/16 32,652 49.277 میلیون 3.591 هزار میلیارد 8,376.44 69,671 49.277 میلیون 73,000 3.591 هزار میلیارد 63 6.389 میلیون 73,154 3935 45,977 73,154 466.368 هزار میلیارد 617.634 میلیون 247.242 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 64.357 میلیون 5.879 میلیون 79.33 -5.73 7.25 45.888 میلیون 3.389 میلیون 44.689 میلیون 4.587 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,195 62.00 0.75 8,142 115.00 1.39 1399/05/16 30,089 155.842 میلیون 1.269 هزار میلیارد 5,047.38 8,257 155.842 میلیون 8,010 1.269 هزار میلیارد 164 554,491 8,195 150 625,852 8,195 196.591 هزار میلیارد 219.615 میلیون 29.041 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.945 میلیون 596,384 329.64 7.31 66.77 149.244 میلیون 6.598 میلیون 153.027 میلیون 2.816 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 68,000 2,857.00 4.03 67,451 3,406.00 4.81 1399/05/16 2,403 4.038 میلیون 272.363 میلیارد 1,945.55 70,857 4.038 میلیون 67,500 272.363 میلیارد 13 5,335 68,100 6 5,275 68,100 33.726 هزار میلیارد 36.431 میلیون 3.518 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 84.44 33.07 5.63 3.516 میلیون 521,448 3.876 میلیون 162,086
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام پایه فرابورس 7,241 178.00 2.40 7,212 207.00 2.79 1399/05/16 1,725 13.879 میلیون 100.104 میلیارد - 7,419 13.879 میلیون 7,320 100.104 میلیارد 216 3,030 6,335 2 3.539 میلیون 6,335 7.167 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.939 میلیون 940,000 13.879 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 187,000 6,479.00 3.35 186,297 7,182.00 3.71 1399/05/16 2,800 1.708 میلیون 318.216 میلیارد 3,798.72 193,479 1.708 میلیون 193,000 318.216 میلیارد 18 48,821 187,000 11 5,385 187,000 447.113 هزار میلیارد 502.48 میلیون 58.533 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 75.612 میلیون 22.916 میلیون 19.52 23.1 5.91 902,113 806,002 1.291 میلیون 416,963
سباقر

سیمان باقران

سهام پایه فرابورس 16,059 495.00 2.99 16,105 449.00 2.71 1399/05/16 1,755 4.674 میلیون 75.274 میلیارد - 16,554 4.674 میلیون 16,078 75.274 میلیارد 415 - - 0 2.776 میلیون 11,989 9.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.674 میلیون - 4.674 میلیون -
وسنا

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

سهام پایه فرابورس 35,294 1,091.00 3.00 35,936 449.00 1.23 1399/05/16 1,086 2.402 میلیون 86.306 میلیارد - 36,385 2.402 میلیون 37,476 86.306 میلیارد 6 1.869 میلیون 26,761 247 29,500 27,400 87.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.641 میلیون 760,625 2.23 میلیون 171,857
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 88,750 1,648.00 1.82 87,135 3,263.00 3.61 1399/05/16 3,666 2.458 میلیون 214.217 میلیارد 3,177.24 90,398 2.458 میلیون 90,080 214.217 میلیارد 40 40,289 89,500 21 62,220 89,500 55.156 هزار میلیارد 96.421 میلیون 53.065 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 2.528 میلیون -1,650,619 -33.42 3.9 21.82 2.26 میلیون 198,896 2.35 میلیون 108,495
سجام

مجتمع سیمان غرب آسیا

سهام پایه فرابورس 17,660 426.00 2.47 17,510 276.00 1.60 1399/05/16 1,017 4.03 میلیون 70.565 میلیارد - 17,234 4.03 میلیون 17,700 70.565 میلیارد 3 44,352 7,950 9 2,850 7,950 35.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.243 میلیون 1.787 میلیون 4.03 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام پایه فرابورس 27,800 0.00 0.00 23,739 0.00 0.00 1399/05/16 4,894 14.144 میلیون 335.76 میلیارد 4,133.15 - 12.823 میلیون 27,500 354.379 میلیارد 7 15,390 24,151 14 8,085 24,151 17.963 هزار میلیارد 18.054 میلیون 1.942 میلیون 500,000 1.156 میلیون 947,654 1.743 میلیون 458,333 39.19 13.69 10.31 - - - -
آبین

کشت و صنعت آبشیرین

سهام پایه فرابورس 6,709 207.00 2.99 6,715 201.00 2.91 1399/05/16 2,011 10.601 میلیون 71.184 میلیارد - 6,916 10.601 میلیون 6,709 71.184 میلیارد 3 2,912 38,500 6 6,729 38,500 12.105 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.6 میلیون 800 10.601 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 75,213 3,581.00 5.00 73,817 2,185.00 3.05 1399/05/16 9,408 12.108 میلیون 893.744 میلیارد 1,221.6 71,632 12.108 میلیون 71,000 893.744 میلیارد 21 541,363 75,213 291 5,471 75,213 206.688 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون 71.91 44.46 62.14 11.356 میلیون 751,550 8.912 میلیون 3.196 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 153,000 3,961.00 2.66 150,550 1,511.00 1.01 1399/05/16 642 276,729 41.809 میلیارد 1,193.9 149,039 276,729 153,653 41.809 میلیارد 6 557 153,000 5 543 153,000 109.6 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 114.2 14.46 48.68 188,346 88,383 236,729 40,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 52,839 2,781.00 5.00 52,944 2,676.00 4.81 1399/05/16 1,303 1.2 میلیون 63.522 میلیارد 1,011.4 55,620 1.2 میلیون 53,100 63.522 میلیارد 168 8,083 52,839 8 261,549 52,839 15.883 هزار میلیارد 13.144 میلیون 719,910 200,000 251,157 421,907 656,432 187,397 78.52 28.03 22.16 1.155 میلیون 45,000 1.2 میلیون -
ثجوان

تامین مسکن جوانان

سهام پایه فرابورس 14,679 772.00 5.00 14,679 772.00 5.00 1399/05/16 603 2.123 میلیون 31.158 میلیارد - 15,451 2.123 میلیون 14,679 31.158 میلیارد 5 2,700 9,050 3 64,694 9,050 37.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.723 میلیون 400,000 2.123 میلیون -
وکادو

تکادو

سهام پایه فرابورس 28,460 548.00 1.89 28,840 168.00 0.58 1399/05/16 1,893 5.035 میلیون 145.214 میلیارد - 29,008 5.035 میلیون 29,877 145.214 میلیارد 90 4,140 21,340 3 2.454 میلیون 21,340 22.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.359 میلیون 2.676 میلیون 4.591 میلیون 444,101
وحکمت

بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)

سهام پایه فرابورس 7,591 361.00 4.99 7,568 338.00 4.67 1399/05/16 1,389 13.953 میلیون 105.603 میلیارد - 7,230 13.953 میلیون 7,591 105.603 میلیارد 93 18,000 5,039 4 1.595 میلیون 5,039 11.352 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.928 میلیون 25,000 11.953 میلیون 2 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

حق تقدم فرابورس 14,160 435.00 3.17 14,393 668.00 4.87 1399/05/16 3,169 46.472 میلیون 668.862 میلیارد - 13,725 14,411 13,900 14,411 14 37,980 14,160 18 36,509 14,160 178.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.461 میلیون 6.011 میلیون 28.227 میلیون 18.245 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 10,116 532.00 5.00 10,145 503.00 4.72 1399/05/16 2,057 28.717 میلیون 291.325 میلیارد 16,114.13 10,648 28.717 میلیون 10,116 291.325 میلیارد 452 18,097 10,116 9 7.551 میلیون 10,116 15.218 هزار میلیارد - - 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 716.66 18.18 6.62 28.234 میلیون 483,021 28.693 میلیون 24,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 46,700 2,007.00 4.49 46,520 1,827.00 4.09 1399/05/16 4,871 13.475 میلیون 626.857 میلیارد 4,930.74 44,693 13.475 میلیون 46,900 626.857 میلیارد 12 6,712 46,700 12 8,338 46,700 46.52 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 33.3 17.52 22.7 7.962 میلیون 5.513 میلیون 9.783 میلیون 3.692 میلیون
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 74,758 3,559.00 5.00 74,528 3,329.00 4.68 1399/05/16 856 1.057 میلیون 78.801 میلیارد 1,020.23 71,199 1.057 میلیون 74,758 78.801 میلیارد 3 1,868 74,500 9 1,070 74,500 14.906 هزار میلیارد 17.137 میلیون 2.005 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 115.16 49.97 3.45 1.057 میلیون - 1.028 میلیون 29,803
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 180,738 9,512.00 5.00 180,889 9,361.00 4.92 1399/05/16 1,831 1.798 میلیون 325.226 میلیارد 3,208.94 190,250 1.798 میلیون 180,738 325.226 میلیارد 289 802 180,738 13 676,514 180,738 59.693 هزار میلیارد 51.473 میلیون 3.621 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون 50.88 28.61 7.98 826,946 970,984 1.599 میلیون 198,982
لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

سهام پایه فرابورس 14,869 708.00 5.00 14,853 692.00 4.89 1399/05/16 10,095 118.649 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 14,161 118.649 میلیون 14,869 1.762 هزار میلیارد 573 16,482 10,339 6 20.502 میلیون 10,339 48.055 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 107.54 میلیون 11.11 میلیون 117.774 میلیون 875,129
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 14,200 714.00 4.79 14,306 608.00 4.08 1399/05/16 8,200 43.012 میلیون 615.315 میلیارد 7,082.85 14,914 43.012 میلیون 14,750 615.315 میلیارد 29 71,610 14,300 25 103,820 14,300 18.598 هزار میلیارد 17.365 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون 9.51 5.49 9.29 42.812 میلیون 200,600 41.908 میلیون 1.105 میلیون
حبندر

دریایی و کشتیرانی خط دریابندر

سهام پایه فرابورس 33,180 646.00 1.91 32,834 992.00 2.93 1399/05/16 1,489 2.933 میلیون 96.297 میلیارد - 33,826 2.933 میلیون 32,812 96.297 میلیارد 518 144 42,222 1 1.395 میلیون 42,319 5.202 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.105 میلیون 1.828 میلیون 2.633 میلیون 300,000
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 55,550 1,783.00 3.11 55,681 1,652.00 2.88 1399/05/16 1,582 1.422 میلیون 79.195 میلیارد 922.71 57,333 1.422 میلیون 60,150 79.195 میلیارد 8 4,341 55,550 13 3,571 55,550 25.056 هزار میلیارد 28.62 میلیون 4.041 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 4.244 میلیون 1.205 میلیون 20.79 28.64 5.9 1.057 میلیون 364,811 1.184 میلیون 237,825
وثنو

سرمایه گذاری ساختمانی نوین

سهام پایه فرابورس 24,812 722.00 3.00 23,971 119.00 0.49 1399/05/16 2,588 8.386 میلیون 201.031 میلیارد - 24,090 8.386 میلیون 24,812 201.031 میلیارد 0 - - 0 - - 14.383 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.386 میلیون - 8.376 میلیون 10,700
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 55,570 2,811.00 4.81 55,950 2,431.00 4.16 1399/05/16 3,622 5.68 میلیون 317.816 میلیارد 1,546.21 58,381 5.68 میلیون 55,560 317.816 میلیارد 11 13,195 55,570 31 20,536 55,570 1398.75 هزار میلیارد 1.631 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 52.14 43.49 21.9 3.107 میلیون 2.574 میلیون 3.814 میلیون 1.866 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 50,650 1,930.00 3.96 48,110 610.00 1.25 1399/05/16 138,991 302.401 میلیون 14.549 هزار میلیارد 1,803.7 48,720 302.401 میلیون 46,290 14.549 هزار میلیارد 335 1.631 میلیون 50,650 1690 669,677 50,650 2116.84 هزار میلیارد 62.092 میلیون 2.186 میلیارد 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 81.31 21.73 4.18 289.815 میلیون 12.586 میلیون 261.557 میلیون 40.844 میلیون
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 40,800 845.00 2.11 39,778 177.00 0.44 1399/05/16 3,572 3.998 میلیون 159.037 میلیارد 1,222.13 39,955 3.998 میلیون 39,120 159.037 میلیارد 12 10,639 40,800 14 57,314 40,800 15.911 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 25.42 11.03 10.18 3.993 میلیون 5,280 3.923 میلیون 74,790
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 9,390 315.00 3.47 9,174 99.00 1.09 1399/05/16 2,227 15.263 میلیون 140.03 میلیارد 5,030.25 9,075 15.263 میلیون 9,380 140.03 میلیارد 15 45,430 9,400 11 116,016 9,400 5.504 هزار میلیارد 6.872 میلیون 1.687 میلیون 300,000 657,320 707,502 305,774 114,055 48.26 8.11 18 15.238 میلیون 25,446 14.676 میلیون 587,017
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 19,700 830.00 4.04 19,760 770.00 3.75 1399/05/16 2,279 3.366 میلیون 66.525 میلیارد 2,034.39 20,530 3.366 میلیون 19,700 66.525 میلیارد 7 32,045 19,700 10 27,491 19,700 18.184 هزار میلیارد 16.056 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 32.6 15.15 12.09 3.366 میلیون 270 3.366 میلیون -
سبجنو

سیمان‌ بجنورد

سهام بورس 45,000 820.00 1.86 44,620 440.00 1.00 1399/05/16 695 640,772 28.818 میلیارد 1,542.05 44,180 640,772 42,990 28.818 میلیارد 2 2,059 45,080 2 1,673 45,080 17.491 هزار میلیارد 20 میلیون 2.806 میلیون 392,000 1.882 میلیون 850,958 1.773 میلیون 425,638 20.88 25.28 7.11 351,566 289,206 555,772 85,000
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 18,850 650.00 3.57 18,580 380.00 2.09 1399/05/16 4,521 36.634 میلیون 680.634 میلیارد 4,242.49 18,200 36.634 میلیون 19,110 680.634 میلیارد 5 42,248 18,850 46 62,546 18,850 83.61 هزار میلیارد 21.958 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 10.145 میلیون 10.033 میلیون 8.33 6.94 8.24 16.634 میلیون 20 میلیون 16.634 میلیون 20 میلیون
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 21,500 1,004.00 4.90 21,123 627.00 3.06 1399/05/16 532 1.738 میلیون 36.722 میلیارد 21,849.64 20,496 21,500 20,000 21,520 7 8,479 21,500 8 173,413 21,500 1044.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.738 میلیون - 913,670 824,809
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 26,200 850.00 3.14 26,130 920.00 3.40 1399/05/16 8,241 31.162 میلیون 814.24 میلیارد 3,520.57 27,050 31.162 میلیون 28,400 814.24 میلیارد 61 105,546 26,200 96 266,221 26,200 43.115 هزار میلیارد 16.421 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 21.82 9.03 20.43 27.407 میلیون 3.755 میلیون 26.232 میلیون 4.93 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 25,920 405.00 1.59 26,235 720.00 2.82 1399/05/16 15,223 56.945 میلیون 1.494 هزار میلیارد 3,224.28 25,515 56.945 میلیون 25,700 1.494 هزار میلیارد 36 68,305 25,990 46 73,864 25,990 118.058 هزار میلیارد 97.753 میلیون 10.619 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 2.415 میلیون 2.043 میلیون - - - 52.652 میلیون 4.293 میلیون 56.243 میلیون 701,733
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 50,500 2,090.00 3.97 52,752 162.00 0.31 1399/05/16 4,837 6.717 میلیون 354.341 میلیارد 1,366.54 52,590 6.717 میلیون 55,219 354.341 میلیارد 18 7,595 50,110 12 8,080 50,110 36.926 هزار میلیارد 30.208 میلیون 2.032 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 4.22 میلیون 668,375 55.25 32.56 8.75 6.312 میلیون 405,497 6.703 میلیون 14,000
فبیرا

بسته‌ بندی‌ ایران‌

سهام پایه فرابورس 7,241 223.00 2.99 7,336 128.00 1.71 1399/05/16 2,154 18.468 میلیون 135.474 میلیارد - 7,464 18.468 میلیون 7,687 135.474 میلیارد 65 2,875 5,684 2 1.92 میلیون 5,684 13.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.659 میلیون 1.808 میلیون 18.468 میلیون -
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 19,800 0.00 0.00 7,722 0.00 0.00 1399/05/16 761 6.493 میلیون 49.99 میلیارد 8,393.43 - 281.169 میلیون 19,800 5.444 هزار میلیارد 14 153,250 7,777 10 169,842 7,777 484 هزار میلیارد 371.774 میلیون 72.638 میلیون 20 میلیون 33.988 میلیون 36.35 میلیون 12.706 میلیون 12.449 میلیون 29.69 10.71 29.21 - - - -
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 17,900 150.00 0.85 17,770 20.00 0.11 1399/05/16 1,702 5.24 میلیون 93.103 میلیارد 4,208.05 17,750 5.24 میلیون 16,950 93.103 میلیارد 6 8,040 17,400 16 7,653 17,400 151.045 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 246.649 میلیون 17.571 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون 44.61 8.6 4.85 5.231 میلیون 9,000 5.24 میلیون -
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 31,410 1,360.00 4.15 31,560 1,210.00 3.69 1399/05/16 57,656 231.935 میلیون 7.319 هزار میلیارد 7,450.88 32,770 231.935 میلیون 32,770 7.319 هزار میلیارد 101 415,512 31,440 356 225,319 31,440 512.85 هزار میلیارد 147.149 میلیون 446.063 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 24.97 9.18 24.12 206.971 میلیون 24.964 میلیون 192.792 میلیون 39.143 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 11,850 470.00 3.81 12,070 250.00 2.03 1399/05/16 74,783 428.229 میلیون 5.167 هزار میلیارد 6,003.24 12,320 428.229 میلیون 12,900 5.167 هزار میلیارد 1582 8.887 میلیون 11,850 3255 11.72 میلیون 11,850 28.968 هزار میلیارد 387.315 میلیون 478.034 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 167.72 9.91 163.14 426.252 میلیون 1.977 میلیون 426.748 میلیون 1.481 میلیون
زنجان

صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 8,760 96.00 1.11 8,870 206.00 2.38 1399/05/16 1,907 13.625 میلیون 120.86 میلیارد - 8,664 13.625 میلیون 8,923 120.86 میلیارد 4 50,216 7,170 11 12,036 7,170 31.045 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.625 میلیون - 10.392 میلیون 3.233 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 28,690 1,230.00 4.11 29,040 880.00 2.94 1399/05/16 5,751 10.676 میلیون 310.063 میلیارد 2,426.62 29,920 10.676 میلیون 30,480 310.063 میلیارد 24 36,065 28,700 37 27,795 28,700 37.752 هزار میلیارد 44.727 میلیون 4.741 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 53.37 10.44 3.07 10.205 میلیون 470,180 9.676 میلیون 1,000,000
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 26,410 1,250.00 4.97 26,400 1,240.00 4.93 1399/05/16 2,548 14.829 میلیون 391.464 میلیارد 10,103.98 25,160 14.829 میلیون 26,410 391.464 میلیارد 5 942,471 26,410 220 10,995 26,410 250.8 هزار میلیارد 166.256 میلیون 15.674 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون 46.11 20.96 42.58 13.351 میلیون 1.478 میلیون 8.619 میلیون 6.21 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 34,640 560.00 1.64 34,370 290.00 0.85 1399/05/16 1,569 4.504 میلیون 154.798 میلیارد 2,139.48 34,080 4.504 میلیون 34,200 154.798 میلیارد 5 1,880 34,680 4 3,086 34,680 34.37 هزار میلیارد 40.631 میلیون 5.236 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون 18.34 12.66 5 4.494 میلیون 10,000 3.247 میلیون 1.257 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 18,130 810.00 4.28 18,120 820.00 4.33 1399/05/16 40,320 174.747 میلیون 3.167 هزار میلیارد 4,650.69 18,940 174.747 میلیون 18,110 3.167 هزار میلیارد 191 727,970 18,130 375 479,028 18,130 411.691 هزار میلیارد 552.439 میلیون 67.536 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 630.37 -46.85 27.94 168.964 میلیون 5.783 میلیون 170.735 میلیون 4.012 میلیون
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 49,270 2,590.00 4.99 49,440 2,420.00 4.67 1399/05/16 2,440 2.227 میلیون 110.085 میلیارد 607.26 51,860 2.227 میلیون 49,270 110.085 میلیارد 320 11,813 49,270 30 527,981 49,270 42.024 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 261.87 46.94 13.39 2.201 میلیون 25,105 2.226 میلیون 1,000
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 169,010 6,490.00 3.70 178,090 2,590.00 1.48 1399/05/16 1,636 674,144 120.058 میلیارد 1,515.8 175,500 674,144 184,000 120.058 میلیارد 13 2,155 175,500 9 5,115 175,500 57.345 هزار میلیارد 10.966 میلیون 1.752 میلیون 322,000 1.004 میلیون 748,498 2.454 میلیون 450,988 355.91 77.52 23.79 671,391 2,753 667,039 7,105
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 8,620 340.00 3.79 8,540 420.00 4.69 1399/05/16 14,754 79.288 میلیون 677.28 میلیارد 918.25 8,960 79.288 میلیون 8,520 677.28 میلیارد 70 145,741 8,620 49 192,934 8,620 20.204 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 2136.43 8.06 24.02 76.942 میلیون 2.346 میلیون 79.132 میلیون 156,156
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 21,660 1,130.00 4.96 21,660 1,130.00 4.96 1399/05/16 8,410 24.627 میلیون 533.427 میلیارد 3,257.41 22,790 24.627 میلیون 21,660 533.427 میلیارد 4100 338,097 21,660 204 22.432 میلیون 21,660 231.221 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون 84.53 15.04 79.23 24.512 میلیون 114,799 24.627 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 175,900 370.00 0.21 172,560 2,970.00 1.69 1399/05/16 5,047 1.813 میلیون 312.861 میلیارد 2,035.16 175,530 1.813 میلیون 178,900 312.861 میلیارد 15 5,680 175,900 24 4,158 175,900 517.68 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 183.286 میلیون 60.085 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون 15.61 8.62 2.33 1.647 میلیون 166,394 1.554 میلیون 259,169
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 42,380 2,230.00 5.00 42,380 2,230.00 5.00 1399/05/16 37,455 38.886 میلیون 1.648 هزار میلیارد 2,331.95 44,610 38.886 میلیون 42,380 1.648 هزار میلیارد 9999 611,037 42,380 1101 52.711 میلیون 42,380 245.804 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 125.5 27.71 110.41 38.162 میلیون 724,143 38.044 میلیون 842,370
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 100,466 5,287.00 5.00 101,034 4,719.00 4.46 1399/05/16 3,032 1.69 میلیون 170.743 میلیارد 736.92 105,753 1.69 میلیون 100,890 170.743 میلیارد 279 5,008 100,466 23 308,008 100,466 35.362 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 132.24 52.07 12.19 1.571 میلیون 118,680 1.527 میلیون 163,289
فنوال

نورد آلومینیوم‌

سهام بورس 50,690 2,660.00 4.99 51,540 1,810.00 3.39 1399/05/16 3,513 6.219 میلیون 320.53 میلیارد 3,253.21 53,350 6.219 میلیون 55,980 320.53 میلیارد 37 21,825 50,690 27 225,036 50,690 34.962 هزار میلیارد 4.82 میلیون 1.939 میلیون 678,347 993,006 945,642 3.235 میلیون 185,168 86.95 27.16 8.98 5.718 میلیون 501,565 6.219 میلیون -
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 21,210 560.00 2.71 20,910 260.00 1.26 1399/05/16 6,595 21.651 میلیون 452.729 میلیارد 9,619.5 20,650 21.651 میلیون 20,700 452.729 میلیارد 27 58,251 21,210 39 29,371 21,210 1555.704 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون 22.26 16.86 10.19 16.924 میلیون 4.727 میلیون 15.684 میلیون 5.966 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی