بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 29 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 146,000 ریال افزایش به رقم 39,386,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 38,900,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,360,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,610,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 38,900,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/28 برابر با 15,025,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 24,335,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 28 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 146,000 ریال افزایش به رقم 39,386,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,386,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,406,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,266,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/28 برابر با 15,025,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 24,361,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 27 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 340,000 ریال افزایش به رقم 39,240,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 39,361,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,386,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,406,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 39,266,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/27 برابر با 15,150,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 24,236,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 26 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 450,000 ریال افزایش به رقم 38,900,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 38,860,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 39,240,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,410,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 38,670,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/26 برابر با 14,940,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 24,300,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 25 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 290,000 ریال افزایش به رقم 38,450,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 38,570,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 38,900,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,150,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 38,430,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/25 برابر با 14,920,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,980,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 24 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 810,000 ریال کاهش به رقم 38,160,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 37,850,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 38,450,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 38,730,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,770,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/24 برابر با 14,877,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,573,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 23 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 760,000 ریال افزایش به رقم 38,970,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 39,580,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 38,160,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,580,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,920,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/23 برابر با 15,015,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,145,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 22 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 370,000 ریال افزایش به رقم 38,210,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 38,450,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 38,970,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 39,150,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 38,450,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/21 برابر با 14,925,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 24,045,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 21 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 370,000 ریال افزایش به رقم 38,210,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 38,210,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 38,555,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,850,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/21 برابر با 14,925,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,285,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی ب..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 20 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 390,000 ریال افزایش به رقم 37,840,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 38,040,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 38,210,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 38,555,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,850,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/20 برابر با 14,945,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,265,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 19 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 120,000 ریال کاهش به رقم 37,450,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 37,550,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 37,840,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 38,335,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,365,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/19 برابر با 14,700,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 23,140,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 18 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 670,000 ریال افزایش به رقم 37,570,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 37,220,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 37,450,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 37,655,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,090,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/18 برابر با 14,683,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,767,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 17 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 780,000 ریال افزایش به رقم 36,900,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 37,370,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 37,570,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 37,890,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,150,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/17 برابر با 14,700,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,870,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 16 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 510,000 ریال کاهش به رقم 36,120,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 36,350,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 36,900,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 36,960,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 36,300,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/16 برابر با 14,725,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,175,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 15 دی 1397

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 420,000 ریال افزایش به رقم 36,630,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 36,580,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 36,120,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 36,740,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 35,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1396/10/14 برابر با 14,655,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 21,465,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..

مجموع مطالب: 63 عدد در 5 صفحه