بازار ارز

 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 29 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,400 ریالی با نرخ 115,900 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 1,400 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 114,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 114,550 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 114,300 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 14.46 درصدی را برابر با 14,450 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 99,900 که در روز چهارشنبه 28 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 114,350 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 28 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,400 ریالی با نرخ 115,900 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 115,900 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 115,900 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 16.59 درصدی را برابر با 16,500 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 99,400 که در روز سه شنبه 27 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 115,900 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زم..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 27 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,000 ریالی با نرخ 114,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 1,400 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 115,900 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 115,900 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 115,900 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 16.59 درصدی را برابر با 16,500 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 99,400 که در روز دوشنبه 26 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 115,900 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 26 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,600 ریالی با نرخ 112,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 2,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 114,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 114,600 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 114,350 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 15.07 درصدی را برابر با 15,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 99,500 که در روز یکشنبه 25 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 114,500 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 25 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 4,100 ریالی با نرخ 109,900 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 2,600 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 112,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 112,650 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 112,300 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 11.00 درصدی را برابر با 11,150 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 101,350 که در روز شنبه 24 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 112,500 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 24 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,000 ریالی با نرخ 114,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 3,500 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 110,500 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 19,800,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 109,750 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 8.48 درصدی را برابر با 8,600 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 101,300 که در روز پنجشنبه 22 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 109,900 ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 23 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 4,100 ریالی با نرخ 113,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 3,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 116,000 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 118,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 114,000 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 12.53 درصدی را برابر با 12,700 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 101,300 که در روز پنجشنبه 22 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 114,000..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 22 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 100 ریالی با نرخ 108,900 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 2,100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 111,000 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 113,500 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 110,850 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 16.37 درصدی را برابر با 15,900 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 97,100 که در روز چهارشنبه 21 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 113,000 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / جمعه 21 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 100 ریالی با نرخ 108,900 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 108,900 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 108,850 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.65 درصدی را برابر با 710 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 108,190 که در روز سه شنبه 20 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 108,900 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی ه..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / پنجشنبه 20 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 200 ریالی با نرخ 108,800 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 100 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 108,900 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 108,900 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 108,850 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.92 درصدی را برابر با 1,000 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 107,900 که در روز دوشنبه 19 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 108,900 ریال رسا..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / چهارشنبه 19 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,000 ریالی با نرخ 109,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 108,800 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 109,050 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 108,600 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 3.21 درصدی را برابر با 3,610 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 112,410 که در روز یکشنبه 18 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 108,800 ریال ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / سه شنبه 18 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,500 ریالی با نرخ 107,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 2,000 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 109,000 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 109,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 108,700 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 5.35 درصدی را برابر با 6,170 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 115,170 که در روز شنبه 17 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 109,000 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / دوشنبه 17 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 400 ریالی با نرخ 105,500 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 1,500 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 107,000 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 107,100 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 106,900 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 5.33 درصدی را برابر با 6,030 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 113,030 که در روز پنجشنبه 15 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 107,000 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / یکشنبه 16 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 100 ریالی با نرخ 105,900 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 450 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 105,450 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 105,600 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 104,900 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 6.66 درصدی را برابر با 7,530 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 113,030 که در روز پنجشنبه 15 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 105,500 ریال رسان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار و بازار ارز / شنبه 15 دی 1397

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,500 ریالی با نرخ 106,000 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 50 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 105,950 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 106,000 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 105,500 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 6.71 درصدی را برابر با 7,620 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 113,520 که در روز چهارشنبه 14 آذر 1397 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 105,900 ریال ..

مجموع مطالب: 63 عدد در 5 صفحه