کالایاب

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 29 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 18.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 4,006.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.79 دلار کاهش و با ثبت عدد 4,003.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 4,011.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.4 دلار کاهش و با قیمت 138.29 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 137.9 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 28 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 6.59 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,987.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,986.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 4,014.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.35 دلار افزایش و با قیمت 138.18 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 138.46 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 27 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1.30 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,994.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,988.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,985.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.62 دلار کاهش و با قیمت 139.67 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 138.13 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 26 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 63.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,993.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.40 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,994.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,995.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.25 دلار کاهش و با قیمت 139.97 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 139.74 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 25 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 55 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,930.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,924.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,988.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.21 دلار افزایش و با قیمت 136.89 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 140.14 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 24 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,875.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.80 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,875.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,931.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.96 دلار افزایش و با قیمت 132.35 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 137.25 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 23 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 20.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,868.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,867.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,877 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.21 دلار افزایش و با قیمت 132.17 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 132.37 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 22 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 26.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,888.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.90 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,889.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,863.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.55 دلار کاهش و با قیمت 133.47 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 132 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 21 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 49.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,862.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.60 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,861.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,882.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.53 دلار افزایش و با قیمت 132.55 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 133.12 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 20 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,912 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.40 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,910.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,867.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.99 دلار کاهش و با قیمت 135.37 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 132.28 دلار می ب..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 19 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 8.69 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,918 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.09 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,917.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,904.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.83 دلار کاهش و با قیمت 136.8 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 134.96 دلار ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 18 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 25.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,909.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,910.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,925.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.69 دلار کاهش و با قیمت 138.02 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 137.27 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 17 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 28.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,884.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,883.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,914.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.98 دلار افزایش و با قیمت 137.38 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 138.48 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 16 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 0.59 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,855.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,857.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,877.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.52 دلار افزایش و با قیمت 137 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 137.53 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 15 اسفند 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 131.8 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,856.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.80 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,855.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,854 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.07 دلار افزایش و با قیمت 136.87 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 136.95 د..

مجموع مطالب: 123 عدد در 9 صفحه