بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 29 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3.40 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,607.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.90 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,605.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,699.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.63 دلار افزایش و با قیمت 119.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 123.94 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 28 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 34 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,610.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,611.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,607.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.47 دلار کاهش و با قیمت 120.88 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 119.55 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 27 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 41.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,576.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,578.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,616.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.77 دلار افزایش و با قیمت 121.03 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 121.78 ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 26 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 28.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,618.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.90 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,617.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,575.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.9 دلار کاهش و با قیمت 124.06 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 121.36 دلار ..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 25 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 161.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,646.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,648.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,617 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.51 دلار کاهش و با قیمت 127.43 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 124.93 د..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 24 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 125 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,485.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.30 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,485.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,663.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 14.35 دلار افزایش و با قیمت 114.06 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 128.33 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 23 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 12.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,610.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.59 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,611 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,481.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.74 دلار کاهش و با قیمت 124.43 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 113.71 دلا..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 22 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 14.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,623 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.80 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,623.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,606.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.04 دلار کاهش و با قیمت 124.43 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 124.36 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / جمعه 21 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 381.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,608.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,605.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,625.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.88 دلار کاهش و با قیمت 126.6 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 124.76 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 20 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 0 دلار را به ثبت رسانده و با رقم 3,989.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.89 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,990.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,619.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 22.34 دلار کاهش و با قیمت 149.17 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 126.8 دلار می ب..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 19 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3.79 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,989.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,991.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,986.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.3 دلار کاهش و با قیمت 149.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 149.08 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / سه شنبه 18 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 23.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,993.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.09 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,993.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,986.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.22 دلار کاهش و با قیمت 151.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 149.19 دلار..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / دوشنبه 17 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 203.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 4,016.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 4,018.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,992.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.42 دلار کاهش و با قیمت 155.88 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 151.44..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 69.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 3,813.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.20 دلار کاهش و با ثبت عدد 3,812.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 4,022.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.03 دلار کاهش و با قیمت 155.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 156.18 دل..
 • گزارش روزانه بازار ارزهای دیجیتال / شنبه 15 دی 1397

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 40.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 3,743.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 64.6 دلار افزایش و با ثبت عدد 3,808.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 3,814.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.17 دلار افزایش و با قیمت 153.19 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 155.83 ..

مجموع مطالب: 63 عدد در 5 صفحه