کالایاب

منظور از حقوق بگیران غیر از بخش کشاورزی چه کسانی است؟