شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 8939.8 8936.6 8834 9043.1 65.80 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
BTC/AUD anx 8844.8 8899.4 8758.5 9024 26.60 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/CAD anx 8451.3 8503.5 8308.4 8622.6 21.40 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/CHF anx 6442.7 6482.5 6363.7 6573.3 12.60 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/CNY anx 44486 44761 44052 45388 134.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/EUR anx 5651.4 5686.3 5596.3 5765.9 20.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/EUR wex 7301.5 7281 7262.1 7413.8 82.80 1.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/GBP anx 5074.6 5105.9 4991.1 5177.4 16.10 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/HKD anx 50804 51443 50188 52164 121.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/JPY anx 715096 719509 708118 729586 2289.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/NZD anx 9751.6 9811.8 9651.3 9949.2 38.10 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/RUB wex 493622 491957 489696 497782 1436.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SGD anx 8873.9 8928.7 8787.3 9053.7 21.50 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 5746.4 5729.2 5691.6 5800 3.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
BTC/EUR gdax 5735 5737.6 5671.2 5798 26.80 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/GBP gdax 5200 5194.9 5097 5239.4 63.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY zaif 724405 723135 714820 732255 5230.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/PLN exmo 24518.2 24422 24267.4 24635.1 47.80 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB exmo 439704 439892 437262 444988 1296.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/UAH exmo 186687 186324 184369 187992 1557.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56360 - 56360 56360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۴۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 5699.3 5703.7 5639.7 5770.2 12.80 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
BTC/EUR xbtce 5702.6 5694.3 5642.4 5771 20.90 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/GBP xbtce 5117.3 5110.8 5067.4 5179.3 17.80 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY fisco 724405 723135 714820 732255 5230.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY xbtce 721390 720400 713920 730360 2640.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW gopax 7454000 7474000 7410000 7561000 5000.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW upbit 7450000 7461000 7419000 7573000 6000.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB xbtce 451504 451269 436134 463978 12948.00 2.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۵۶
BTC/SGD itbit 8630 - 8630 8630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 6531.4 6495.9 6463.2 6587.1 30.30 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/AUD quoine 8964.3 8979.2 8964.3 8979.2 10.20 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۰۰
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 8600 8727.8 8477.3 8727.8 13.30 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/CNY quoine 116066 - 116066 116066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR cex-io 5708.1 5709.8 5670 5784.9 3.70 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
BTC/EUR getbtc 5763.4 5768.9 5711.9 5851.8 22.30 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR kraken 5700.5 5699.9 5655.9 5780.5 4.80 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR quoine 5708 - 5492.9 5742.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۲
BTC/HKD quoine 51665 - 51328 51902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
BTC/IDR quoine 140463893 - 116210014 140463893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY btcbox 724356 723309 715538 732306 4845.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY kraken 729647 728859 711863 729647 8716.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۲۴
BTC/JPY quoine 724523 723395 714353 732796 5305.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/PHP quoine 356039 - 356039 356039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۵
BTC/PLN bitbay 24573.2 24598.7 24446 24799 26.80 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB cex-io 431011 431778 431011 440000 11.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB getbtc 380831 379740 375906 386119 32.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SGD quoine 8967.9 8980 8837.9 9088.8 7.60 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۶
BTC/TRY paribu 39351 39350 39156 39398 130.90 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 8867.2 - 8783.7 9212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۰۸
BTC/CAD lakebtc 8614.8 - 8593.5 8986.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/CHF lakebtc 6504.1 - 6498.9 6562.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/EUR lakebtc 5602.3 - 5547.6 5849.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/GBP lakebtc 5017.5 - 5009.3 5225.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/HKD tidebit 60000 - 59480 60000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY bitbank 724457 723451 715901 732600 4748.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY lakebtc 728627 - 721291 751346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/KRW bithumb 7464000 7449000 7422000 7575000 22000.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW coinone 7454000 7459000 7414000 7570000 21000.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD lakebtc 8936 - 8837 9246.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/TRY btcturk 38721 38920 38538 39800 380.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 5700.4 5693 5638.7 5771.8 20.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR bitstamp 5706.3 5713.7 5660 5793.8 11.20 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR gatecoin 5625.3 - 5625.3 5625.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۴۸
BTC/EUR livecoin 6013 6119 6013 6200 134.70 2.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۲
BTC/HKD gatecoin 54770 - 52900 56672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
BTC/JPY bitflyer 724794 723888 715276 732000 5934.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW coinnest 6888000 6825000 6800000 7092000 85000.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
BTC/KRW coinrail 6900000 6850000 6850000 6989500 50000.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
BTC/TRY bithesap 40736 - 35331 40750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۵۶
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 5753.1 5683.4 5235.2 5975.3 94.10 1.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/GBP coinsbank 5105.7 5106.4 5065 5169.1 10.90 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/ILS synthetic 23891.9 23859 23627.4 24187.7 105.20 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/INR synthetic 455556 454927 450514 461195 1607.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/MXN synthetic 123277 123107 121869 124803 368.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/MYR synthetic 26777.1 26740.2 26478.8 27108.6 111.60 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SAR synthetic 24472.8 24439.1 24207.3 24775.8 97.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SEK synthetic 59761 59679 59106 60501 247.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 152039366 151829723 150347289 153921500 632202.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/XAU synthetic 5.5096 5.5016 5.4468 5.5749 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/ZAR synthetic 95673 95542 94607 96858 275.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/CAD quadrigacx 8889.8 8891.5 8760.2 8984.5 20.90 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/THB bxthailand 216000 215216 214001 218888 1.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 25499 - 25163 25900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۰
BTC/BRL bitcointrade 26117 26118 25642.3 26176.8 408.30 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
BTC/BTS cryptobridge 54259 54150 53900 58779 3148.00 5.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۸
BTC/BRL negocie-coins 26247.4 26249.4 25721.9 26249.4 79.40 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۵۲
BTC/IDR btc-indonesia 94929000 94773000 94100000 95791000 356000.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/BRL mercadobitcoin 25880 25872 25560 26000 20.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۵۶
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 6520.8 6519.1 6450.3 6617.9 36.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin AUD Index investing-com 8937.4 8934.4 8876.1 9060.7 12.70 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin CAD Index investing-com 8782.1 8786.3 8663.8 8931 1.70 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin CNY Index investing-com 44486.3 44760.9 44052.2 45387.7 133.40 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
Bitcoin HKD Index investing-com 50857 51457 50331 52127 124.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
Bitcoin IDR Index investing-com 94929000 94773000 94100000 95787000 356000.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin ILS Index investing-com 23891.9 23859 23627.4 24187.7 105.20 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin INR Index investing-com 598004 597900 595000 604899 997.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin JPY Index investing-com 724481 723382 715019 732437 5281.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin KRW Index investing-com 7455361 7455453 7420611 7566730 13421.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin MXN Index investing-com 123277 123107 121869 124803 368.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin MYR Index investing-com 26777.1 26740.2 26478.8 27108.6 111.60 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin PLN Index investing-com 24570.8 24591 24448.6 24789.7 27.70 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin RUB Index investing-com 416471 416099 412282 422188 770.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin SAR Index investing-com 24472.8 24439.1 24207.3 24775.8 97.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin SEK Index investing-com 59761 59679 59106 60501 247.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin THB Index investing-com 216000 215216 214001 218888 1.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin TRY Index investing-com 39079.9 39167.6 38924.9 39554.1 114.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin VND Index investing-com 152039366 151829723 150347289 153921500 632202.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 95673 95542 94607 96858 275.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin Euro Index investing-com 5715.1 5714.3 5660.2 5790.5 17.50 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
بیت کوین / Bitcoin 6526.6 6517.8 6458.4 6607.9 26.80 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD anx 6471.2 6511.1 6402.8 6602.3 16.40 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/USD exx 6733.6 - 6565.9 6847.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
BTC/USD wex 8415 8354.8 8350 8474.8 15.10 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 6491.4 6500 6455 6577.7 0.60 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD gdax 6542.9 6530.9 6457.3 6613.2 42.20 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD okex 6516.2 6507.8 6455.8 6613.8 21.20 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bibox 6523.9 6509.4 6459.2 6615.6 27.80 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 6519.7 6511.6 6458.4 6614.7 20.70 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD itbit 6519.4 6522.1 6462.2 6605.8 17.40 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD liqui 6518.6 6512.6 6464.1 6587.3 27.80 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD tidex 6528.9 6501.2 6462.9 6561.5 14.80 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD upbit 6519 6529 6449.4 6625 39.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/USD xbtce 6528.5 6519.1 6456.1 6610.2 27.60 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD yobit 6646.4 6644.2 6604.9 6672.2 38.90 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/INR zebpay 598004 597900 595000 604899 997.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 6515 6514.2 6459.5 6611 15.50 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bitmex 6521.5 6518 6455.5 6603 22.50 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD cex-io 6510.4 6504.9 6443.4 6597.4 24.60 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD gemini 6520 6518.8 6453.9 6600.7 17.80 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD getbtc 6587.3 6577 6522.3 6670.8 17.10 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD hitbtc 6522.5 6517.3 6454.5 6604 26.80 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD kraken 6517.9 6514.9 6460.7 6613 18.80 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD kucoin 6515 6516.1 6457.5 6604.3 17.90 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD okcoin 6474.4 - 6474.4 6474.4 3.30 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۵۲
BTC/USD quoine 6540 6535 6456.7 6665.9 34.50 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD zb-com 6519.7 6513 6457.9 6606 27.70 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD allcoin 6618 - 6406.3 6640.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
BTC/USD binance 6521.3 6514.6 6454.4 6611.3 21.30 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bittrex 6519 6529 6449.4 6611.4 39.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/USD gate-io 6514.6 6520 6460.6 6598.6 19.60 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
BTC/USD lakebtc 6555 - 6476.5 6768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۴۴
BTC/USD tidebit 6500 - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 6562.6 6542 6463.9 6615.5 50.60 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bitstamp 6526.8 6513.2 6450.3 6608.2 24.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD coinbene 6514.6 6507.9 6458 6613.2 12.10 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD gatecoin 6704 6572 6541 6704 186.00 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۴۸
BTC/USD livecoin 6789.4 6790.3 6730.8 7195 9.80 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD poloniex 6524.5 6512.6 6463.5 6610.1 28.60 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 6592.7 6583 6524 6673.9 27.90 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD cobinhood 6502.7 6514.4 6454.9 6595 11.30 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD coinsbank 6519.4 6539 6302.6 6595.7 20.80 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD cryptopia 6543.5 6505 6452.8 6611 43.50 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD quadrigacx 6784.6 6510.2 6510.2 6784.6 73.70 1.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۲۸
BTC/BITCNY cointiger 42661 42679 41710 43347 665.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 6001 6570.5 6001 6570.5 464.00 7.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۸