بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 11009 11005 10878.7 11156.3 83.40 0.76% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۵۲
BTC/AUD anx 10856.1 10857.7 10746.3 11232.1 139.40 1.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/CAD anx 10539.1 10539.4 10410.1 10891 120.70 1.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/CHF anx 8163.6 8163.3 8101.4 8507.5 140.90 1.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/CNY anx 52364 52375 51974 54243 779.00 1.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/EUR anx 6981.1 6981 6925.9 7232.1 87.70 1.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/EUR wex 7053.1 7063.3 6992.9 7198.3 136.00 1.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/GBP anx 6123.1 6124.1 6072.5 6330.2 80.70 1.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/HKD anx 64571 64570 64105 66825 756.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/JPY anx 912529 912675 905465 944276 12019.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/NZD anx 11868.7 11871.6 11756.8 12229.7 140.30 1.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/RUB wex 502500 501048 488500 516829 9540.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
BTC/SGD anx 11012.1 11012.8 10921 11378.1 152.10 1.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 7025.8 7025.7 7000 7203.8 134.70 1.92% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR gdax 6961.1 6966.1 6940.3 7149.8 160.10 2.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/GBP gdax 6115 6116 6091.8 6292 143.80 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY zaif 911400 911005 908200 937555 20375.00 2.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/PLN exmo 30028 29995 29800.7 30959.8 644.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/RUB exmo 487000 487529 487000 502247 12344.00 2.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/UAH exmo 208500 208720 206234 215489 5300.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56216 56253 56008 57489 1276.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۲۸
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 6936.7 6944.5 6920.7 7135 158.30 2.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR xbtce 6976.2 6966.8 6913.7 7129 111.90 1.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
BTC/GBP xbtce 6093.3 6111.7 6093.3 6245.4 234.40 3.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/JPY fisco 911130 911005 908200 937555 20645.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY xbtce 912080 911090 911090 934430 16420.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
BTC/KRW gopax 9186000 9156000 9130000 9373500 130000.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/KRW upbit 9151000 9157000 9119000 9369000 166000.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/RUB xbtce 530893 528016 528016 541573 15873.00 2.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۴۴
BTC/SGD itbit 10896.1 - 10647.6 10909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 8264.3 8192.1 8163.5 8427.1 89.40 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD quoine 10992 10994.4 10989 11083.7 167.90 1.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۴۸
BTC/BRL foxbit 30500 30521 30500 31989 1245.00 4.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/CAD kraken 10333 10265.3 10000 9964.1 57.80 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
BTC/CNY quoine 116066 - 116066 116066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR cex-io 6960.7 6969.9 6930 7142.4 151.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR getbtc 7020.5 7021.1 6978.3 7220.9 162.50 2.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR kraken 6944.2 6951.3 6906 7156.1 173.50 2.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR quoine 6901.2 6990 6901.2 7140.5 201.10 2.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۴۰
BTC/HKD quoine 65250 - 64780 65250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۰:۲۴
BTC/IDR quoine 112474757 - 112474757 113019199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
BTC/JPY btcbox 910871 911241 907986 937017 20063.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY kraken 901910 900564 894694 924125 22211.00 2.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۸
BTC/JPY quoine 911364 911218 908560 936967 19852.00 2.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/PHP quoine 421133 - 421133 421133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۲۸
BTC/PLN bitbay 29999 29963.6 29717 30767.2 601.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/RUB cex-io 489958 471227 470000 509565 12077.00 2.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
BTC/RUB getbtc 477636 476923 474005 493372 9985.00 2.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD quoine 11050.2 11100 10923.2 11273.2 140.90 1.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/TRY paribu 37900 37902 37599 38099 50.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 11529.4 11525.8 11441.6 11779 193.40 1.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/CAD lakebtc 11176.1 11189.4 11069 11497.5 218.10 1.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/CHF lakebtc 8687.7 8696.5 8687.7 8829.8 206.30 2.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۲۰
BTC/EUR lakebtc 7386.7 7413 7341.3 7581.8 159.50 2.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/GBP lakebtc 6572.5 6580.5 6526.4 6727.1 116.80 1.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۴۴
BTC/HKD tidebit 65686 65200 65000 66788 133.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/JPY bitbank 912432 911604 907985 937636 19118.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY lakebtc 970637 972592 966107 997304 20847.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/KRW bithumb 9152000 9155000 9108000 9358000 171000.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/KRW coinone 9169000 9170000 9106000 9377000 155000.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD lakebtc 11702.7 11720.8 11606.5 11972.6 207.50 1.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
BTC/TRY btcturk 38118 38003 37530 38200 162.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 6940.9 6941 6904.5 7133.6 162.40 2.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitstamp 6953.5 6954.8 6909.2 7147.4 162.10 2.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR gatecoin 6650 6500 5712.1 6650 150.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۰۸
BTC/EUR livecoin 7059.6 7064.3 7059.6 7323 191.40 2.71% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
BTC/HKD gatecoin 73568 73569 73568 73569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
BTC/JPY bitflyer 911626 910825 908000 937155 19769.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/KRW coinnest 6771000 6801000 6547000 6998000 107000.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۲
BTC/KRW coinrail 8553500 8552500 8257500 9000000 126500.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۲۴
BTC/TRY bithesap 38520 38525 37602 38558 775.00 2.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 52500 53696 51500 53696 1199.00 2.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۰
BTC/EUR coinsbank 7132.8 7018.8 6557.1 7177.6 107.90 1.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/GBP coinsbank 6093.1 6100.6 6063.6 6275.9 137.50 2.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/ILS synthetic 29134.1 29170.2 29061 30108.6 808.90 2.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/INR synthetic 556864 557531 554304 576163 12655.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/MXN synthetic 161691 161821 160700 166890 4395.00 2.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/MYR synthetic 32451 32489 32345 33511 846.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/SAR synthetic 30679 30716 30565 31615 697.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/SEK synthetic 71033 71122 70502 73013 1671.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 186257485 186480626 185473536 191729884 4249573.00 2.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/XAU synthetic 6.3319 6.3375 6.2942 6.5105 0.14 2.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/ZAR synthetic 102597 102713 102342 106753 3831.00 3.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/CAD quadrigacx 10649.5 10649.3 10500 10845 70.50 0.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/THB bxthailand 267392 267898 264511 272350 3608.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 29950 30070 29500 31389.5 1289.00 4.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/BRL bitcointrade 30551 30596 30400 31832.9 1054.80 3.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/BTS cryptobridge 34231 34216 32626 35095 463.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL negocie-coins 31210 31160.1 31019 32545 1467.00 4.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/IDR btc-indonesia 118498000 118500000 118000000 120582000 1520000.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL mercadobitcoin 30500 30550 30450 31732 1209.10 3.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 8203.5 8207.5 8162.9 8433.3 178.70 2.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin AUD Index investing-com 11013.3 11013.6 10886.5 11259.3 82.30 0.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
Bitcoin CAD Index investing-com 10649.6 10664.3 10452 10850.1 96.90 0.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin CNY Index investing-com 28383.4 28384.2 28283.9 28571.4 141.90 0.50% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Bitcoin HKD Index investing-com 65214 65310 64508 67022 505.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Bitcoin IDR Index investing-com 118498000 118500000 118000000 120582000 1520000.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin ILS Index investing-com 29134.1 29170.2 29061 30108.6 808.90 2.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin INR Index investing-com 576500 576000 575001 582999 4110.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin JPY Index investing-com 911578 910916 908140 937540 19845.00 2.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin KRW Index investing-com 9147611 9149256 9107756 9353803 164287.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin MXN Index investing-com 161691 161821 160700 166890 4395.00 2.72% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin MYR Index investing-com 32451 32489 32345 33511 846.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin PLN Index investing-com 30000.9 29967.9 29733.9 30767.3 604.30 2.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin RUB Index investing-com 487156 487200 485442 501380 11185.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin SAR Index investing-com 30679 30716 30565 31615 697.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin SEK Index investing-com 71033 71122 70502 73013 1671.00 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin THB Index investing-com 267392 267898 264511 272350 3608.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin TRY Index investing-com 37981 37955 37628 38068 124.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin VND Index investing-com 186257485 186480626 185473536 191729884 4249573.00 2.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin ZAR Index investing-com 102597 102713 102342 106753 3831.00 3.73% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Euro Index investing-com 6961.1 6964.9 6930.8 7160 165.50 2.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیت کوین / Bitcoin 8180.1 8190 8142.8 8418.5 186.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD anx 8224.8 8254.3 8167.7 8535.5 98.60 1.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/USD exx 8159.1 8176 8159 8483.7 245.50 3.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 8390 8395.5 8358 8557.8 150.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/USD btcc 8181 8232 8149 8408 161.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/USD exmo 8225 8248.9 8170.1 8409.6 138.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/USD gdax 8179.9 8185 8155 8429.3 190.10 2.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8183 8177.3 8144.8 8416.3 182.80 2.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bibox 8180 8203.9 8150 8389.6 195.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8183.4 8183 8148.4 8419.9 180.40 2.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8182.9 8185 8147.9 8425.8 185.20 2.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8248.3 8266.4 8175.3 8426.3 148.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8233.6 8213.6 8147.3 8454.8 143.20 1.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8160 8160.7 8158 8434.6 210.50 2.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8228.7 8216.2 8141 8439.1 143.40 1.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۴۰
BTC/USD yobit 8497 8499 8456 8745.9 172.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/INR zebpay 576500 576000 575001 582999 4110.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 8168.4 8160.2 8160.2 8399.4 239.50 2.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۲
BTC/USD bitmex 8022 - 7934.5 8218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD cex-io 8240.1 8280.4 8206.2 8494.3 193.70 2.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8170 8187 8145 8415.5 199.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 8266.8 8281 8214.3 8514.4 183.90 2.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 8218.9 8221.2 8173.8 8451.4 176.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8173 8182 8148.4 8424.7 197.30 2.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8193 8174.9 8130.5 8411.5 172.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 8393.5 - 8292.6 8722.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۱۰:۲۰
BTC/USD quoine 8232 8244.7 8214.3 8437.8 126.30 1.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/USD zb-com 8186.7 8178.8 8152.1 8412.7 184.20 2.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD allcoin 8746.7 8894.5 8381.7 8951.6 158.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8181.2 8186 8145.6 8422 184.80 2.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8160 8160.7 8158 8434.6 210.50 2.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8207.9 8210.8 8155.2 8423.9 174.80 2.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 8709.9 8713 8668.3 8952.6 184.10 2.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 9800 - 9600 9800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۵:۳۲
BTC/USD bitflyer 8206.1 8237.1 8176.6 8478.7 175.60 2.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/USD bitstamp 8185 8186.5 8134.3 8424 175.70 2.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinbene 8340 8899 8340 9000 85.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
BTC/USD gatecoin 8259.7 8268.6 8207.4 8500 183.10 2.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 8586.7 8597.2 8528.7 8704.8 66.30 0.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۵۲
BTC/USD poloniex 8191.8 8187.2 8141.6 8420 171.10 2.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 8262 8261 8223.9 8504.5 187.80 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8300.1 8300.2 8195 8440.5 67.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
BTC/USD coinsbank 8150.7 8043.5 7976 8488.2 119.90 1.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 8211 8250.4 8145 8438.3 154.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quadrigacx 8350 8351.1 8350 8522.2 151.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/USD trade-by-trade 9444 9413 8407.5 9444 1546.00 16.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰