شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 5061.7 5058.6 5041.4 5091.7 11.80 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/AUD anx 4991.8 - 4773.9 5033.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/CAD anx 4768.2 - 4566.3 4809.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/CHF anx 3525.1 - 3388.1 3567.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/CNY anx 24293 - 23289 24515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/EUR anx 3131.1 - 3004.3 3163.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 2791.4 - 2677.9 2821.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/HKD anx 28159 - 28153 28426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/JPY anx 387955 - 373511 393325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/NZD anx 5267.7 - 5043.5 5315.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 4861 - 4659.5 4906.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۵۶
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 3358 3370.2 3346.2 3379.4 8.30 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/EUR gdax 3195 3196.3 3185.1 3209 6.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/GBP gdax 2809 2809.5 2801.9 2817.8 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/JPY zaif 396320 396195 394510 397580 650.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/PLN exmo 13576 13453.4 13391.5 13662 3.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/RUB exmo 252134 252440 251417 253173 126.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/UAH exmo 104740 104478 103872 104942 739.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 23911 - 23911 23911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 3199.2 3193.5 3193.5 3199.2 1.20 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۸
BTC/EUR xbtce 3271.3 - 3236.9 3298.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/GBP xbtce 3159.5 - 3159.5 3159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۱:۵۲
BTC/JPY fisco 397560 395555 395555 398425 1215.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۱۲
BTC/JPY xbtce 401375 - 401375 402352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۲:۴۰
BTC/KRW gopax 4067000 4064000 4042000 4075000 14000.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/KRW upbit 4058000 4060000 4050000 4075000 4000.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/RUB xbtce 281571 - 281571 281571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۲۰
BTC/SGD itbit 4880 - 4880 4880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۴۴
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 3603.8 3607.7 3600.2 3628.7 14.20 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/AUD quoine 5057.1 - 4994.8 5058.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 4789.5 4760.6 4750.5 4798 27.90 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 3203.1 3202 3188.9 3214.3 2.80 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/EUR getbtc 3220.1 3226.3 3216.1 3235 3.80 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/EUR kraken 3188.4 3188.8 3180 3203.6 3.50 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/EUR quoine 3169.2 - 3126.4 3184.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/HKD quoine 28241 - 28241 28241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۵۶
BTC/IDR quoine 50111742 - 49088043 50134098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۱۶
BTC/JPY btcbox 396622 396616 395075 398156 819.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/JPY kraken 397264 - 386347 397264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/JPY quoine 393478 - 387388 395655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۱۲
BTC/PHP quoine 186695 - 186695 190144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۸
BTC/PLN bitbay 13654 13653.2 13626.9 13782 38.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/RUB cex-io 241000 - 241000 241000 923.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۶
BTC/RUB getbtc 258448 258040 256644 260378 1645.00 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/SGD quoine 4915.1 - 4815.6 4915.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۵
BTC/TRY paribu 19608 19611 19566 19670 42.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 5961.7 5954.1 5943.2 5974.5 8.30 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۴
BTC/CAD lakebtc 5700.8 5701 5685.4 5716.2 4.10 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/CHF lakebtc 4265 4253.9 4253.9 4265 58.10 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۴۴
BTC/EUR lakebtc 3761.3 3756 3752 3774.1 3.40 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۴
BTC/GBP lakebtc 3341.6 3343.6 3334.1 3347.3 3.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/HKD tidebit 28342 28336 28274 28359 32.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/JPY bitbank 396584 396582 394859 398425 854.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/JPY lakebtc 470784 470877 469547 471574 1475.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/KRW bithumb 4057000 4059000 4050000 4077000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/KRW coinone 4058000 4060000 4049000 4077000 5000.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 5813.6 5815.2 5801.7 5824.4 4.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۴
BTC/TRY btcturk 19581 19600 19526 19743 65.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 3257.8 3254.9 3240 3268.7 14.30 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/EUR bitstamp 3194.3 3193.7 3185.7 3209.8 2.30 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/EUR gatecoin 3264 - 3264 3264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۶
BTC/EUR livecoin 3380.7 3374.4 3330 3383.7 45.70 1.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۲
BTC/HKD gatecoin 34999 - 34999 34999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
BTC/JPY bitflyer 396700 396784 395000 398403 818.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/KRW coinnest 3699000 - 3699000 3883000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۴۸
BTC/KRW coinrail 3343000 - 3343000 3644000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۱۶
BTC/TRY bithesap 19982 19976 18975 20022 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 3191.5 3192.7 3182.2 3230.8 3.10 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/GBP coinsbank 2815 2815.1 2810.3 2815.8 1.20 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/ILS synthetic 13705.4 13707.3 13625 13749 68.30 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/INR synthetic 263749 263791 262128 264485 1442.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/MXN synthetic 70496 70501 70039 70770 360.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/MYR synthetic 15268.3 15270.8 15181.6 15309.3 73.10 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/SAR synthetic 13925.8 13928 13843.3 13965 70.20 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/SEK synthetic 33455 33459 33274 33573 138.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 86127911 86141830 85617544 86369175 433812.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/XAU synthetic 2.812 2.8111 2.7972 2.8204 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/ZAR synthetic 50882 50920 50558 51108 238.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/CAD quadrigacx 5500 5502 5420 5600 75.00 1.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/THB bxthailand 115600 115997 115600 116499 593.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 13814.3 13750.1 13722.1 13867.8 67.10 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/BRL bitcointrade 13818 13851.7 13756 13880 9.40 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/BTS cryptobridge 94750 94340 93868 95092 62.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/BRL negocie-coins 13848 13947 13847.9 13960 42.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۸
BTC/IDR btc-indonesia 51811000 51920000 51642000 52017000 74000.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/BRL mercadobitcoin 13800 13787 13741.1 13985 30.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 3616.5 3617 3603.8 3631.3 2.50 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin AUD Index investing-com 5076.1 5075.6 5056 5107.2 5.80 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin CAD Index investing-com 5094.2 5092.9 4940.9 5146.3 115.10 2.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin CNY Index investing-com 27354 27362 27309 27437 5.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin HKD Index investing-com 28524 28479 28439 28548 57.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin IDR Index investing-com 51811000 51920000 51642000 52017000 74000.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin ILS Index investing-com 13705.4 13707.3 13625 13749 68.30 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin INR Index investing-com 263749 263791 262128 264485 1442.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin JPY Index investing-com 394646 394654 394131 395138 272.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin KRW Index investing-com 4064000 4067500 4048000 4075500 13500.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
Bitcoin MXN Index investing-com 70496 70501 70039 70770 360.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin MYR Index investing-com 15268.3 15270.8 15181.6 15309.3 73.10 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin PLN Index investing-com 13651.1 13645.6 13624.3 13776.1 36.70 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
Bitcoin RUB Index investing-com 252702 252952 251857 253693 332.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin SAR Index investing-com 13925.8 13928 13843.3 13965 70.20 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin SEK Index investing-com 33455 33459 33274 33573 138.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin THB Index investing-com 115600 115997 115600 116499 593.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin TRY Index investing-com 19652 19523 19521 19705 41.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
Bitcoin VND Index investing-com 86127911 86141830 85617544 86369175 433812.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin ZAR Index investing-com 50882 50920 50558 51108 238.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin Euro Index investing-com 3223.6 3222.9 3195 3230.3 23.90 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
بیت کوین / Bitcoin 3710.2 3711.9 3690.7 3725 16.30 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD anx 3590.1 - 3443.7 3624.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۲۰
BTC/USD cbx 3611.66 3606.82 3592.3 3621.88 7.62 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD exx 3604.7 3604.1 3594.2 3620.1 0.50 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD uex 3604.79 3607.08 3593.99 3622.49 1.75 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 3196.31 3192.98 3183.29 3201.49 8.18 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۸
BTC/NGN luno 1316999 1317000 1312356 1317000 1.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/USD abcc 3601.25 3603.64 3591.52 3625.15 0.40 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 3610 3611 3596 3629 1.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD exmo 3748.1 3750 3730.1 3764.8 1.90 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD gdax 3632.8 3633 3616 3646.2 6.70 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD idax 3604.26 3606.41 3591.36 3626.19 0.30 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD idcm 3606.65 3606.77 3595.93 3621.75 5.94 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD okex 3606.6 3606.2 3592.7 3625 2.20 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/KRW cpdax 4064000 4067500 4048000 4075500 13500.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/USD bibox 3605.2 3609.4 3595.4 3623.6 0.20 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bit-z 3607.7 3607.1 3591.2 3624.7 4.40 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD huobi 3605 3605.9 3592.1 3618.8 0.40 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD itbit 3631.8 3631.7 3618.7 3645.2 3.70 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD lbank 3607.3 3607.69 3588.96 3624.35 4.59 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD liqui 3599.9 3619.4 3595.9 3622.1 3.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۸
BTC/USD simex 3637.91 3634.74 3613.65 3659.1 8.13 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD tidex 3731.9992 - 3731.9992 3731.9992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۰
BTC/USD upbit 3600.4 3602.3 3590.2 3634.8 5.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD xbtce 3646.5 - 3646.5 3663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۴۸
BTC/USD yobit 3961.4 3983.6 3949.8 3987.5 16.60 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 4058000 4062000 4045500 4078500 4000.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 3611.7 3606.8 3592.3 3623.4 7.70 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bitibu 3664.89 3664.87 3628.81 3664.89 8.93 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
BTC/USD bitmax 3604.83 3606.35 3590.87 3621.7 0.24 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bitmex 3628 3628.5 3611.5 3643.5 3.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bitrue 3609.75 3608.19 3599.26 3619.67 3.22 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۲
BTC/USD cex-io 3703.5 3703.4 3692.5 3716.5 2.70 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD gemini 3634 3634.5 3617.1 3651.1 5.90 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/USD getbtc 3668.5 3666.5 3651.7 3728.1 4.50 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD hitbtc 3607.5 3607 3595 3628 2.80 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD kraken 3632.1 3635 3618 3650.3 4.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD kucoin 3604.6 3611.8 3592.2 3627.9 0.10 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD okcoin 3626.5 3626.8 3614.8 3647.4 3.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD ooobtc 3596.9974 3593.2574 3593.2574 3596.9974 21.83 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD p2pb2b 3607.16 3601.65 3601.65 3614.25 1.98 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۸
BTC/USD quoine 3608 - 3560 3650.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD zb-com 3606.5 3602.7 3592.6 3620.6 2.60 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/ARS bitinka 137524.27 137066.01 133051.06 138785.27 1716.55 1.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۸
BTC/BOB bitinka 25321.71 25255.14 24583.47 25585.46 33.13 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۲۴
BTC/CLP bitinka 2457446.5 2395340.4 2390486.9 2480895 30863.80 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/CNY bitebtc 27356.48 27363.8 27309.12 27439.45 7.87 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 11538546 11525325.3 11094103.8 11636138.9 8558.80 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۰
BTC/EUR bitinka 3186.53 - 3186.53 3186.53 53.30 1.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۴۰
BTC/EUR bitsane 3157.486 3175.378 3145.528 3175.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 12171.1 12168.81 11956.03 12328.3 86.06 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۴۵
BTC/SGD coinhub 4912.42 4934.34 4912.42 4961.15 12.28 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD allcoin 3830 3824.1 3767.8 3830 2.40 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD binance 3607 3606.5 3592.2 3620.7 2.40 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bitinka 3618.98 3622.6 3618.98 3622.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۰
BTC/USD bitlish 3625.9 3610 3580.99 3625.9 22.66 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/USD bitmart 3604.81 3605.95 3590.98 3624.95 0.17 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bitsane 3727.53 3704.08 3704.08 3748.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD bittrex 3600.4 3602.3 3590.2 3634.8 5.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD coinall 3604.1 3605.2339 3594.198 3619.9894 0.82 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD coinegg 3608.7 3602.6915 3595.32 3622.7257 5.69 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD coinhub 3635.44 3637.42 3619 3649.11 6.70 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/USD exrates 3697.7779 3703.8848 3692.6309 3706.3659 2.85 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/USD gate-io 3602 3601.8 3591.1 3619.4 0.90 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD lakebtc 4291.2 4290.9 4279.8 4304 3.40 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/USD panxora 3712.5502 3713.5286 3690.954 3723.9948 17.72 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
BTC/USD tidebit 3606.7 3619.1 3601.1 3646.3 18.40 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 1308000 - 1308000 1308000 3000.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۶
BTC/USD bitflyer 3634.6 3636.7 3618.7 3646 10.20 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۲
BTC/USD bitforex 3604.77 3605.57 3593.11 3619.42 0.74 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD bitstamp 3629.9 3630.4 3615.7 3646.2 2.30 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD coinbene 3604.2 3606.4 3590.9 3624.1 0.40 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD dragonex 3605.62 3602.92 3591.18 3618.17 3.68 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD gatecoin 3677.6 - 3677.6 3677.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۴۸
BTC/USD kryptono 3605.915 3607.826 3592.209 3622.544 1.12 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD livecoin 3648.9 3643.7 3624 3663.9 18.60 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD poloniex 3609.5 3611.4 3604.7 3618.1 5.40 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 4814.46 4812 4700 4836.56 6.73 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/EUR coinfield 3185.3 3183.31 3167.11 3198.36 15.44 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 3693.8 3692.7 3672.2 3704.9 18.30 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD cobinhood 3610.3 3615.9 3599.2 3676.2 0.50 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD coinfield 3626.28 3625.59 3599.22 3643.54 13.12 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD coinsbank 3634.5 3628.5 3619.4 3666.1 8.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD cointiger 3640.4 3631.7 3598.4 3645.3 32.10 0.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 11124.7188 11123.7861 11041.8488 11181.1755 44.93 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/USD quadrigacx 4100 - 4000 4373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۲
BTC/AUD btc-markets 5052.6 5065 5034.3 5086.1 0.70 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/USD cryptaldash 4170.76 4134.48 3552.69 4403.8 458.96 12.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 23910 23915 23784 23999 77.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 3575 - 3575 3594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۲۸
BTC/AUD independent-reserve 5055.7 5058.59 5034.29 5098.3 12.18 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/NZD independent-reserve 5365.16 5368.23 5318.71 5410.37 12.92 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/USD independent-reserve 3619.73 3621.8 3601.24 3650.23 8.72 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۵۶
Bitcoin CHF Index investing-com 3682.9 3685.4 3670.1 3701.1 9.40 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۰
Bitcoin GBP Index investing-com 2826.5 2826.7 2817.7 2833.6 4.20 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bitcoin SGD Index investing-com 4914.5 4936.1 4914.5 4962.8 12.40 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴