شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 8958.8 8971 8781.2 9174.2 193.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/AUD anx 8767 8765.6 10012.1 9958.5 540.00 6.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/CAD anx 8096.8 8096.3 8086.6 9235.6 521.80 6.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/CHF anx 6198.8 6198.5 6172.8 7054.7 351.20 5.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/CNY anx 43266 43263 43262 49432 2647.00 6.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/EUR anx 5406.3 5405.8 5397.6 6171.6 324.90 6.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/EUR wex 7700.9 7743.3 7649.6 7762.5 7.70 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۴
BTC/GBP anx 4745.3 4745.2 4735.6 5433.2 300.80 6.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/HKD anx 49058 49059 49046 56000 2072.00 4.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
BTC/JPY anx 702736 702636 701254 787363 39200.00 5.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/NZD anx 9498.4 9498.1 10066.9 9990.9 631.20 6.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/RUB wex 537053 541466 532716 544287 2414.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/SGD anx 8599.5 8598.8 8595.9 9832.6 537.90 6.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 5783.2 5775.1 5642 5869.3 128.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/EUR gdax 5570 5569.8 5518 5625.4 44.20 0.80% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/GBP gdax 4920 4917.7 4885.3 4969.4 40.40 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/JPY zaif 709380 709440 701235 712785 7970.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/PLN exmo 23983.2 24400 23555.8 25009.4 241.80 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/RUB exmo 443000 442980 440200 461486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/UAH exmo 184112 183530 181739 189407 1708.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56360 - 56360 56360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۴۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 5575.3 5577.2 5527.9 5626.8 43.60 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
BTC/EUR xbtce 5859.2 - 5859.2 5859.2 118.50 2.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۶
BTC/GBP xbtce 5215.2 - 5006.5 5232.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
BTC/JPY fisco 724645 724200 717480 727790 6840.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/JPY xbtce 743197 - 743197 743197 32333.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۸
BTC/KRW gopax 7346000 7335000 7334000 7445000 42000.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/KRW upbit 7346000 7349000 7326000 7450000 38000.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/RUB xbtce 445404 - 445404 445404 7891.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۴
BTC/SGD itbit 8858.9 8851.8 8851.8 8858.9 319.20 3.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۱۷
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 6712.5 6731.5 6688.8 6861.4 60.40 0.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/AUD quoine 9075.9 9089 9009.2 9102.4 112.10 1.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۴۰
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 8350 8335.1 8260 8447.7 38.90 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 5622.6 5628.4 5517.6 5710.7 104.20 1.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/EUR getbtc 5627.7 5618.9 5564.3 5675.9 36.80 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/EUR kraken 5574.7 5573.9 5508.6 5613.6 61.80 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/EUR quoine 5570 5544.4 5538.8 5615.2 30.10 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۰
BTC/HKD quoine 51101 50980 50836 51101 601.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/IDR quoine 95933838 - 95933838 95933838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۴۸
BTC/JPY btcbox 725293 724976 714700 729096 10260.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/JPY kraken 711875 710872 702002 738787 200.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/JPY quoine 724427 724500 714022 727893 9628.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/PHP quoine 343273 - 339622 345909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTC/PLN bitbay 24060 24059 24010 24500 40.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/RUB cex-io 423000 418295 413000 429990 1901.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/RUB getbtc 456814 459319 452236 463048 4571.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/SGD quoine 8858.5 8858.4 8796.7 8950.7 55.20 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
BTC/TRY paribu 37366 37399 37300 38390 435.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 9865.2 9857.1 9822.5 9972.9 23.40 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۴
BTC/CAD lakebtc 9143.1 9140.2 9104.1 9250.7 41.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/CHF lakebtc 6985.3 6988.3 6964.2 7025.7 56.30 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/EUR lakebtc 6091.4 6090.6 6048.7 6140.5 43.80 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
BTC/GBP lakebtc 5408.9 5410.2 5394.6 5467.2 21.90 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/HKD tidebit 50562 51000 49301 51195 404.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/JPY bitbank 724632 724740 714186 727853 9333.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/JPY lakebtc 795502 795476 786804 800434 9988.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/KRW bithumb 7349000 7347000 7336000 7456000 41000.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/KRW coinone 7351000 7355000 7336000 7448000 32000.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 9696.2 9679.3 9653.6 9783 50.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/TRY btcturk 37316 37595 37100 38020 166.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۴۴
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 5808.9 5809.6 5741.4 5956 5.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/EUR bitstamp 5576 5570.3 5511 5617.2 42.50 0.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/EUR gatecoin 5530.2 5647.5 5530.2 5925 46.80 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۲۰
BTC/EUR livecoin 5959.7 6002.2 5950 6049 42.90 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
BTC/HKD gatecoin 52576 52620 52576 52886 2575.00 5.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/JPY bitflyer 723667 723668 713788 728004 9670.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/KRW coinnest 6626000 6625000 6512000 6778000 144000.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۴۴
BTC/KRW coinrail 7006000 7053000 7006000 7196000 94000.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۴۴
BTC/TRY bithesap 37601 37610 36580 39998 113.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 5574.9 5571.6 5511 5617.7 47.20 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/GBP coinsbank 4988.2 4989.6 4958.1 5078.2 13.40 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/ILS synthetic 24469.3 24479.6 24247.4 25107 28.30 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/INR synthetic 492921 493097 489407 509525 2745.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/MXN synthetic 126169 126206 125292 130106 534.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/MYR synthetic 27883.5 27893.5 27635 28639.5 43.60 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/SAR synthetic 25226 25235 24960 25855.8 3.50 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/SEK synthetic 59871 59887 59426 61746 274.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 156936918 156992931 155185275 160990417 111372.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/XAU synthetic 5.2487 5.2454 5.1998 5.2918 0.04 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/ZAR synthetic 95171 95193 94702 99099 1444.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/CAD quadrigacx 9053.5 9020 8889.1 9140 73.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/THB bxthailand 207700 208500 207010 211900 3290.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 24100 24070 23800 24100 698.00 2.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/BRL bitcointrade 24393 24300 24100 24570 93.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/BTS cryptobridge 64201 65400 63286 65401 665.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/BRL negocie-coins 24509.9 24390 23111 24719 9.90 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/IDR btc-indonesia 97502000 97500000 97398000 99100000 383000.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/BRL mercadobitcoin 24578 24380 24105 24600 179.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 6690.8 6689.7 6615.1 6833.4 12.50 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin AUD Index investing-com 8954 8935.7 8917.7 9086.7 33.10 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
Bitcoin CAD Index investing-com 8859.7 8837 8782.8 9062.4 21.70 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
Bitcoin CNY Index investing-com 43266 43263 43262 49432 2647.00 6.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
Bitcoin HKD Index investing-com 50398 50403 49175 53391 440.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin IDR Index investing-com 97502000 97500000 97398000 99100000 383000.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin ILS Index investing-com 24469.3 24479.6 24247.4 25107 28.30 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin INR Index investing-com 492921 493097 464351 500953 2745.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin JPY Index investing-com 723254 723381 713154 726505 9565.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin KRW Index investing-com 7348734 7347427 7336209 7454530 38897.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin MXN Index investing-com 126169 126206 125292 130106 534.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin MYR Index investing-com 27883.5 27893.5 27635 28639.5 43.60 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin PLN Index investing-com 24056.3 24055.4 24012 24503.2 46.70 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin RUB Index investing-com 444110 444284 441403 461314 314.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin SAR Index investing-com 25226 25235 24960 25855.8 3.50 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin SEK Index investing-com 59871 59887 59426 61746 274.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin THB Index investing-com 207700 208500 207010 211900 3290.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin TRY Index investing-com 37409 37430 37147 38643 274.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin VND Index investing-com 156936918 156992931 155185275 160990417 111372.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin ZAR Index investing-com 95171 95193 94702 99099 1444.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin Euro Index investing-com 5639.2 5640.2 5570.5 5754.5 53.70 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
بیت کوین / Bitcoin 6724.3 6726.6 6651.1 6891.8 2.90 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD anx 6259.6 6259.3 6258.5 7146.3 378.00 6.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/USD exx 6749.1 6746.5 6664.2 6849 6.80 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۵۶
BTC/USD wex 8670 8690 8601 8817.5 70.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 6680 6679.5 6611 6801 54.50 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD gdax 6436 6435.3 6385 6487.1 46.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD okex 6734.2 6733.8 6657.8 6888.8 4.60 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD bibox 6745.7 6736 6655 6891 18.80 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 6736.9 6735.7 6655.1 6888.3 1.90 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD itbit 6435.3 6433 6378 6487.8 36.20 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD liqui 6752 6751.9 6709.5 6868.1 43.40 0.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD tidex 6870.5 6620 6616.1 6870.5 121.90 1.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD upbit 6716 6715 6650.3 6893 14.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD xbtce 6649.6 6711.8 6649.6 6800 68.40 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۴۴
BTC/USD yobit 6755 6751 6701 6857 34.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 6730 6697.8 6649.5 6881.5 0.10 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۲
BTC/USD bitmex 6433.5 6433 6385.5 6482.5 43.50 0.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD cex-io 6653.6 6655 6575.1 6720.9 24.70 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD gemini 6435.3 6433.1 6386 6490 37.60 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD getbtc 6499.4 6497.6 6450.3 6665.4 49.70 0.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD hitbtc 6736.1 6734.8 6666.1 6867.1 8.90 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD kraken 6440.4 6435.3 6389.8 6489.9 44.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD kucoin 6734.1 6733.6 6657.6 6888.1 3.10 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD okcoin 6440.3 6440.2 6383.8 6487.5 54.90 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD quoine 6448.2 6446.7 6378.8 6495.9 54.20 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۶
BTC/USD zb-com 6729.8 6727.9 6666 6888.8 6.60 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/USD allcoin 6708.6 6707.5 6589.3 6904.1 36.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD binance 6738 6734.4 6654 6887.1 3.40 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD bittrex 6716 6715 6650.3 6893 14.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD gate-io 6729.9 6729 6660 6888.1 16.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD lakebtc 7064.1 7061.6 7014.3 7117.8 47.10 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD tidebit 6444.1 - 6444.1 6444.1 90.80 1.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۲۴
BTC/USD bitflyer 6445.4 6431.1 6391 6517.6 54.80 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۴
BTC/USD bitstamp 6435.1 6433.3 6383.4 6489.8 47.10 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD coinbene 6737 6736.6 6655.2 6880 15.50 0.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD gatecoin 6701.7 6702.2 6037 6748.1 185.70 2.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/USD livecoin 6525.2 6517.1 6468.4 6600 37.10 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۶
BTC/USD poloniex 6738 6737.6 6651.7 6888 14.40 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 6795.7 6791.6 6713.3 6947.6 2.60 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD cobinhood 6740.4 6737.6 6646.6 6872 31.30 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD coinsbank 6430.1 6428 6378.6 6486.7 36.10 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD cryptopia 6751 6748 6660 6890 15.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/USD quadrigacx 7095 7050 6650 7095 389.00 5.80% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
BTC/BITCNY cointiger 44434 44408 43529 44887 140.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۱۲
BTC/USD trade-by-trade 6725 6708 2500 7299 266.00 3.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۴۴