شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 26.24 - 26.24 26.24 0.14 0.54% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۳
Argentina 4Y 30.737 - 30.737 30.737 0.13 0.42% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۳
Argentina 6Y 20.555 - 20.555 20.555 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۳
Argentina 9Y 18.473 - 18.473 18.473 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۴:۰۳
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 7.715 - 7.605 7.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
South Africa 3M 7.1 - 6.5 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
South Africa 3Y 8.04 - 7.885 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
South Africa 5Y 8.525 - 8.475 8.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 9.1 - 9.02 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.905 - 9.825 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
South Africa 25Y 10.02 - 10 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
South Africa 30Y 10.01 - 10 9.995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.59 - -0.581 -0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 2Y -0.551 - -0.536 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Germany 3M -0.615 - -0.563 -0.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 3Y -0.433 - -0.433 -0.433 0.00 -0.46% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Germany 4Y -0.305 - -0.305 -0.305 0.00 -0.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Germany 5Y -0.164 - -0.146 -0.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Germany 6M -0.617 - -0.585 -0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 6Y -0.028 - -0.009 -0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 7Y 0.089 - 0.088 0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 8Y 0.224 - 0.219 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 9M -0.594 - -0.579 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 9Y 0.343 - 0.338 0.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Germany 10Y 0.461 - 0.457 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 15Y 0.729 0.73 0.729 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Germany 20Y 0.824 - 0.824 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Germany 25Y 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Germany 30Y 1.119 - 1.118 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.502 - -0.372 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Austria 2Y -0.465 - -0.465 -0.465 0.00 -0.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Austria 3Y -0.353 -0.345 -0.345 -0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Austria 4Y -0.245 -0.244 -0.244 -0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Austria 5Y 0.004 - -0.001 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Austria 6Y 0.137 - 0.137 0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Austria 7Y 0.317 - 0.317 0.317 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Austria 8Y 0.319 0.321 0.319 0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Austria 9Y 0.562 - 0.562 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Austria 10Y 0.665 - 0.655 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Austria 15Y 1.072 - 1.071 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Austria 20Y 1.139 1.149 1.139 1.149 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Austria 25Y 1.338 1.34 1.338 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Austria 30Y 1.47 - 1.459 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Austria 50Y 1.575 - 1.574 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۳
Jordan 2Y 4.76 - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Jordan 3M 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Jordan 3Y 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Jordan 5Y 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Jordan 6M 4.15 - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Jordan 7Y 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.4 - -0.367 -0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 1Y -0.363 - -0.323 -0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 2Y -0.221 - -0.221 -0.221 0.02 -9.05% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Spain 3M -0.421 - -0.401 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 3Y -0.002 - -0.002 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Spain 4Y 0.157 - 0.153 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Spain 5Y 0.487 - 0.485 0.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Spain 6M -0.419 - -0.358 -0.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 6Y 0.679 - 0.679 0.679 0.01 1.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Spain 7Y 0.857 - 0.857 0.857 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Spain 8Y 1.115 - 1.11 1.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Spain 9M -0.371 - -0.306 -0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Spain 9Y 1.3 - 1.298 1.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Spain 10Y 1.513 - 1.506 1.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Spain 15Y 1.977 - 1.975 2.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 20Y 2.096 - 2.096 2.096 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Spain 25Y 2.329 - 2.329 2.329 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Spain 30Y 2.626 - 2.616 2.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 2.007 - 2.007 2.007 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Australia 2Y 2.107 2.109 2.107 2.109 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Australia 3Y 2.127 - 2.127 2.127 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Australia 4Y 2.19 2.191 2.19 2.191 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Australia 5Y 2.284 2.285 2.284 2.285 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Australia 6Y 2.407 - 2.407 2.407 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Australia 7Y 2.527 2.529 2.527 2.529 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Australia 8Y 2.603 2.606 2.603 2.606 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Australia 9Y 2.703 - 2.703 2.703 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Australia 10Y 2.701 - 2.695 2.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Australia 12Y 2.762 - 2.739 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Australia 15Y 2.881 - 2.881 2.881 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Australia 20Y 3.031 3.032 3.031 3.032 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Australia 30Y 3.198 3.199 3.19 3.199 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 0.068 - 0.034 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.4 - 0.4 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Slovakia 7Y 0.448 - 0.439 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Slovakia 9Y 0.753 - 0.721 0.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Slovakia 10Y 0.96 - 0.91 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.315 - -0.315 -0.315 0.10 -24.82% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Slovakia 5-Year 0.197 - 0.153 0.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Slovakia 8-Year 0.645 - 0.644 0.662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y 0.379 - 0.089 0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Slovenia 2Y -0.181 - -0.178 -0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Slovenia 5Y 0.447 - 0.447 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Slovenia 7Y 0.561 0.562 0.558 0.596 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 1.044 - 1.03 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 18.31 - 18.31 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Ukraine 2Y 18.89 - 18.76 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Ukraine 3-Year 18.63 - 18.63 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.725 - 5.725 5.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Indonesia 1Y 7.462 - 7.423 7.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Indonesia 3M 6.367 - 6.367 6.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Indonesia 3Y 8.034 - 7.926 8.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 5Y 8.158 - 8.158 8.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 6M 6.622 6.632 6.622 6.632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Indonesia 10Y 8.18 - 8.18 8.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 15Y 8.483 - 8.477 8.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۰۳
Indonesia 20Y 8.684 - 8.684 8.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Indonesia 25Y 8.993 - 8.808 8.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Indonesia 30Y 8.957 - 8.937 8.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.618 - 1.614 1.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 1M Yield 0.746 - 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
UK 1Y Yield 0.768 - 0.758 0.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
UK 2Y Yield 0.816 - 0.798 0.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
UK 3M Yield 0.748 - 0.748 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
UK 3Y Yield 0.859 - 0.845 0.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
UK 4Y Yield 1.01 - 1.005 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
UK 5Y Yield 1.145 - 1.14 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 6M Yield 0.755 - 0.755 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
UK 6Y Yield 1.214 - 1.21 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 7Y Yield 1.27 - 1.265 1.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 8Y Yield 1.358 - 1.352 1.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 9Y Yield 1.459 - 1.453 1.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 10Y Yield 1.548 - 1.546 1.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 15Y Yield 1.692 - 1.689 1.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
UK 20Y Yield 1.868 - 1.862 1.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 25Y Yield 1.889 - 1.887 1.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 30Y Yield 1.896 - 1.89 1.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
UK 40Y Yield 1.801 - 1.799 1.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
UK 50Y Yield 1.763 - 1.761 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.35 11.3 11.3 11.35 0.05 0.44% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Uganda 2Y 16 15.9 15.9 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Uganda 3M 9.52 9.6 9.5 9.6 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Uganda 3Y 16.2 - 16.2 16.2 0.25 1.54% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Uganda 4Y 16 16.2 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 16.5 - 16.3 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Uganda 6M 10.85 - 10.85 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Uganda 10Y 17.2 - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Uganda 15Y 17.7 17.55 17.45 17.7 0.15 0.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.036 - 2.025 2.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
US 1Y Yield 2.569 - 2.569 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
US 2Y Yield 2.804 - 2.803 2.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
US 3M Yield 2.173 2.171 2.171 2.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
US 3Y Yield 2.891 - 2.891 2.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
US 5Y Yield 2.952 2.95 2.95 2.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
US 6M Yield 2.374 - 2.364 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
US 7Y Yield 3.027 - 3.024 3.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
US 10Y Yield 3.067 - 3.067 3.067 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
US 30Y Yield 3.203 3.201 3.201 3.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.347 - -0.346 -0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Italy 1Y 0.37 - 0.37 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 2Y 0.775 - 0.765 0.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 3M -0.575 - -0.575 -0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Italy 3Y 1.194 - 1.183 1.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 4Y 1.533 - 1.533 1.533 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Italy 5Y 1.845 - 1.842 1.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 6M 0.15 - 0.145 0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Italy 6Y 2.154 - 2.154 2.154 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Italy 7Y 2.353 - 2.344 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 8Y 2.442 - 2.442 2.442 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Italy 9M 0.261 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Italy 9Y 2.632 - 2.611 2.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 10Y 2.833 - 2.823 2.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 15Y 3.031 - 3.015 3.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 20Y 3.295 - 3.276 3.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 30Y 3.463 - 3.461 3.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 50Y 3.465 - 3.458 3.499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.523 - -0.523 -0.523 0.01 -0.95% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Ireland 2Y -0.432 - -0.432 -0.432 0.01 -1.82% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Ireland 3M -0.319 - -0.319 -0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.113 -0.106 -0.106 -0.113 0.00 -2.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Ireland 5Y 0.007 - -0.001 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Ireland 6M -0.303 - -0.303 -0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Ireland 6Y 0.239 - 0.235 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Ireland 7Y 0.443 0.445 0.443 0.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Ireland 8Y 0.653 - 0.651 0.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 10Y 0.963 - 0.957 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 15Y 1.43 - 1.428 1.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 20Y 1.594 - 1.584 1.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Ireland 30Y 1.791 1.775 1.775 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 5.183 - 5.168 5.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
Iceland 5Y 5.584 - 5.555 5.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Iceland 10Y 5.866 - 5.825 5.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.84 - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Bahrain 2Y 6.374 - 6.374 6.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
Bahrain 3M 4.054 - 4.054 4.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Bahrain 5Y 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۳۸
Bahrain 6M 4.428 - 4.428 4.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Bahrain 9M 4.666 - 4.666 4.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 7.595 7.605 7.595 7.71 0.10 1.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Brazil 2Y 9.1 9.01 8.99 9.12 0.09 1.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Brazil 3M 6.435 6.43 6.43 6.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۳۳
Brazil 3Y 10.01 9.99 10.01 9.99 0.05 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Brazil 5Y 10.95 10.94 10.92 11 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Brazil 6M 6.595 6.65 6.595 6.65 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Brazil 8Y 11.52 11.42 11.42 11.52 0.09 0.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Brazil 9M 7.21 7.135 7.12 7.21 0.09 1.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Brazil 10Y 11.72 11.69 11.69 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.586 - -0.552 -0.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Belgium 1Y -0.574 - -0.57 -0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Belgium 2Y -0.445 - -0.436 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Belgium 3M -0.584 - -0.575 -0.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 3Y -0.334 -0.322 -0.319 -0.334 0.02 -6.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Belgium 4Y -0.19 -0.183 -0.183 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Belgium 5Y -0.055 - -0.023 -0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Belgium 6M -0.573 - -0.561 -0.573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Belgium 6Y 0.172 0.173 0.17 0.186 0.02 10.47% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Belgium 7Y 0.345 - 0.345 0.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Belgium 8Y 0.509 - 0.506 0.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Belgium 9M -0.558 - -0.556 -0.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Belgium 9Y 0.662 - 0.659 0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Belgium 10Y 0.795 - 0.787 0.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Belgium 15Y 1.192 - 1.183 1.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 20Y 1.449 - 1.443 1.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.51 -0.53 -0.51 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 1Y -0.115 - -0.115 -0.115 0.02 -16.06% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 3Y 0.1 - 0.1 0.1 0.02 18.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 5Y 0.248 - 0.248 0.248 0.04 20.39% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Bulgaria 7Y 0.7 - 0.7 0.7 0.02 2.94% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Bulgaria 10Y 1 - 1 1 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 3.98 - 3.88 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Bangladesh 2Y 4.53 - 4.5 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۳
Bangladesh 3M 2.94 - 2.84 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Bangladesh 5Y 5.49 - 5.45 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۳
Bangladesh 6M 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Bangladesh 10Y 6.98 - 6.98 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۳
Bangladesh 15Y 7.35 - 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Bangladesh 20Y 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.10 2.70% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۰۳
Botswana 6M 1.199 - 1.199 1.199 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Botswana 13Y 5.05 - 5.05 5.05 0.05 0.99% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
Pakistan 3M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
Pakistan 3Y 8.901 - 8.901 8.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 5Y 9.201 - 9.201 9.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Pakistan 6M 7.9 - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
Pakistan 10Y 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Pakistan 15Y 10.999 - 10.999 10.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Pakistan 20Y 12.901 - 12.901 12.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۰۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.266 - -0.252 -0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Portugal 2Y -0.025 - -0.025 -0.025 0.07 -74.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 3M -0.396 - -0.376 -0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 3Y 0.061 - 0.061 0.061 0.03 84.85% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 4Y 0.406 - 0.406 0.406 0.02 6.28% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 5Y 0.729 - 0.729 0.729 0.02 3.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 6M -0.291 - -0.26 -0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Portugal 6Y 0.905 - 0.905 0.905 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 7Y 1.375 - 1.375 1.375 0.02 1.33% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 8Y 1.554 - 1.539 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 9Y 1.693 - 1.692 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 10Y 1.872 - 1.868 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Portugal 15Y 2.153 - 2.153 2.153 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 20Y 2.67 - 2.67 2.67 0.04 1.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Portugal 30Y 2.939 - 2.938 2.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.455 - 4.43 4.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Peru 9Y 5.255 - 5.22 5.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Peru 15Y 5.865 - 5.86 5.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Peru 20Y 6.265 - 6.25 6.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Peru 30Y 6.415 - 6.375 6.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.69 - 1.69 1.69 0.02 1.18% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Thailand 2Y 1.99 - 1.99 1.99 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Thailand 3Y 2.19 - 2.19 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Thailand 5Y 2.29 - 2.27 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Thailand 7Y 2.68 2.66 2.66 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۳
Thailand 10Y 2.71 - 2.7 2.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 12Y 2.96 - 2.95 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 14Y 3 - 2.99 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 15Y 3.1 - 3.1 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 16Y 3.2 - 3.195 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 20Y 3.325 - 3.325 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۵
Taiwan 5Y 0.72 - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Taiwan 10Y 0.87 - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Taiwan 20Y 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Taiwan 30Y 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 26.52 - 26.4 26.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Turkey 2Y 24.13 - 24.13 24.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Turkey 3Y 25.48 - 25.43 25.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Turkey 5Y 22.17 - 22.13 22.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Turkey 10Y 18.12 - 18.12 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.65 - 3.65 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Mauritius 2M 3.35 - 3.35 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Mauritius 2Y 3.71 - 3.71 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 3Y 4.11 - 4.11 4.11 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Mauritius 4M 3.55 - 3.55 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Mauritius 4Y 4.559 - 4.559 4.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Mauritius 5Y 4.796 - 4.796 4.796 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Mauritius 6M 3.6 - 3.6 3.6 0.06 1.69% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Mauritius 8M 3.61 3.7 3.61 3.7 0.02 0.55% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
Mauritius 10Y 5.387 - 5.387 5.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 15Y 5.961 - 5.961 5.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Mauritius 20Y 6.647 - 6.647 6.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.059 - 0.948 1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 2Y 1.461 - 1.435 1.612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 3Y 1.817 - 1.729 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 4Y 1.75 - 1.706 1.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 5Y 1.848 - 1.834 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Czech Republic 6Y 1.712 - 1.712 1.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 7Y 2.089 - 2.081 2.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 8Y 2.151 - 2.138 2.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Czech Republic 9Y 2.123 - 2.123 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
Czech Republic 10Y 2.196 - 2.189 2.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Czech Republic 15Y 2.504 - 2.477 2.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Czech Republic 20Y 2.741 - 2.739 2.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Czech Republic 50Y 3.236 - 3.236 3.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 3.002 - 2.975 3.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
China 2Y 3.339 - 3.332 3.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
China 3Y 3.36 - 3.36 3.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۸:۰۳
China 5Y 3.516 - 3.516 3.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
China 7Y 3.716 - 3.713 3.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
China 10Y 3.713 - 3.711 3.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
China 15Y 3.993 - 3.984 3.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۷:۳۲
China 20Y 4.028 - 4.017 4.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
China 30Y 4.259 - 4.259 4.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.496 - -0.466 -0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Denmark 3M -0.499 -0.634 -0.499 -0.639 0.00 -0.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 3Y -0.364 - -0.35 -0.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Denmark 5Y -0.09 -0.074 -0.042 -0.093 0.01 -7.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Denmark 6M -0.5 - -0.5 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Denmark 8Y 0.162 - 0.14 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Denmark 10Y 0.407 - 0.394 0.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 1W 7.36 - 7.36 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 1Y 7.27 - 7.2 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 2M 7.44 - 7.44 7.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 2W 7.36 - 7.36 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 2Y 7.8 - 7.8 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Russia 3M 7.54 - 7.54 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Russia 3Y 8.2 - 8.12 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Russia 5Y 8.22 - 8.21 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Russia 6M 7.84 - 7.84 7.84 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 7Y 8.44 - 8.43 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 10Y 8.69 - 8.64 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 15Y 8.72 - 8.68 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 20-Year 8.7 - 8.67 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Russia Overnight 7.29 - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.38 3.41 3.38 3.42 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Romania 2Y 3.92 - 3.61 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Romania 3Y 4.029 - 4.029 4.029 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Romania 4Y 4.3 - 4.26 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Romania 5Y 4.32 - 4.32 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Romania 6M 3.09 - 2.96 3.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Romania 7Y 4.35 - 4.35 4.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Romania 10Y 4.8 4.81 4.8 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۳:۰۳
New Zealand 1Y 1.755 - 1.745 1.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۳
New Zealand 2M 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۴:۰۳
New Zealand 2Y 1.758 - 1.735 1.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۳
New Zealand 3M 1.94 - 1.94 1.94 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 4M 1.95 - 1.95 1.95 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۳۲
New Zealand 5M 1.96 - 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۳۲
New Zealand 5Y 2.028 - 2.005 2.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۳
New Zealand 6M 1.97 - 1.97 1.97 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۳:۰۲
New Zealand 7Y 2.285 - 2.275 2.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۳
New Zealand 10Y 2.695 - 2.685 2.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۳
New Zealand 15Y 2.873 - 2.855 2.873 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۳
New Zealand 20Y 3.018 - 3 3.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.125 - -0.11 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Japan 1Y -0.11 - -0.1 -0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 2Y -0.104 - -0.094 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 3M -0.105 - -0.105 -0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Japan 3Y -0.076 - -0.071 -0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 4Y -0.06 - -0.054 -0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 5Y -0.054 - -0.049 -0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 6M -0.14 - -0.14 -0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Japan 6Y 0.004 - -0.001 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Japan 7Y 0.023 - 0.008 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 8Y 0.066 - 0.049 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 9M -0.11 - -0.11 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Japan 9Y 0.104 - 0.09 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 10Y 0.129 - 0.116 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 15Y 0.39 - 0.366 0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 20Y 0.652 - 0.621 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 30Y 0.893 - 0.856 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Japan 40Y 1.048 - 0.998 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9.5 - 9.25 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 2Y 9.95 - 10.2 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 3M 8.4 8.2 8.1 8.4 0.15 1.82% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 3Y 10.6 - 10.2 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 4Y 10.65 - 10.5 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 5Y 10.65 - 10.58 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 6M 8.85 8.75 8.65 8.9 0.05 0.57% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 6Y 10.75 - 10.65 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 7Y 10.8 - 10.7 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 8Y 10.8 - 10.8 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 9Y 10.85 10.9 10.85 10.9 0.05 0.46% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 10Y 11.05 - 10.85 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 15Y 11 11.2 11 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.666 - 1.666 1.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 1Y 1.77 1.81 1.77 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Singapore 2Y 2.006 - 1.97 2.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Singapore 3M 1.751 - 1.751 1.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 5Y 2.32 - 2.284 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Singapore 6M 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Singapore 10Y 2.565 - 2.526 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore 15Y 2.84 - 2.834 2.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Singapore 20Y 2.873 - 2.839 2.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Singapore 30Y 2.894 - 2.867 2.897 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.652 - -0.652 -0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Sweden 2M -0.736 - -0.736 -0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Sweden 2Y -0.469 - -0.459 -0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Sweden 3M -0.734 - -0.734 -0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Sweden 5Y 0.078 - 0.078 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Sweden 6M -0.679 - -0.679 -0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 7Y 0.258 - 0.258 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Sweden 10Y 0.624 - 0.615 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Sweden 15Y 1.022 - 1.019 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Sweden 20-Year 1.311 - 1.303 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.95 - -0.95 -0.95 0.05 -5.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Switzerland 1W -0.92 - -0.75 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Switzerland 1Y -0.73 - -0.73 -0.73 0.03 -4.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Switzerland 2M -0.9 - -0.81 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 2Y -0.713 - -0.713 -0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 3M -0.9 - -0.8 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 3Y -0.603 - -0.599 -0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 4Y -0.514 - -0.435 -0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 5Y -0.401 - -0.393 -0.403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 6M -0.77 - -0.77 -0.77 0.10 -11.49% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Switzerland 6Y -0.314 - -0.303 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 7Y -0.183 - -0.172 -0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 8Y -0.148 - -0.138 -0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 9Y -0.083 - -0.071 -0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 10Y 0.009 - 0.007 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 15Y 0.358 - 0.358 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 20Y 0.508 - 0.5 0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 30Y 0.638 - 0.637 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 50Y 0.71 - 0.697 0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland Overnight -0.9 - -0.9 -0.9 0.05 -5.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.29 - 3.29 3.29 0.08 2.43% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 2Y 3.48 - 3.48 3.48 0.07 2.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 3Y 3.81 3.82 3.81 3.82 0.03 0.79% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Chile 4Y 3.96 - 3.96 3.96 0.04 1.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 5Y 4.09 - 4.09 4.09 0.03 0.73% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 8Y 4.48 - 4.48 4.48 0.03 0.67% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Chile 10Y 4.82 - 4.82 4.82 0.02 0.41% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.20 7.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Serbia 2Y 3.2 - 3.2 3.2 0.10 3.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.45 - 3.45 3.45 0.10 2.90% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Serbia 5Y 3.7 - 3.7 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.85 4.05 3.85 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Serbia 7Y 4.2 - 4.2 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.586 - -0.56 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
France 1Y -0.563 - -0.561 -0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
France 2Y -0.485 - -0.467 -0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
France 3M -0.55 - -0.55 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
France 3Y -0.349 - -0.337 -0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
France 4Y -0.206 - -0.19 -0.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
France 5Y 0.132 - 0.13 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
France 6M -0.56 - -0.56 -0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
France 6Y 0.19 - 0.19 0.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
France 7Y 0.342 - 0.341 0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
France 8Y 0.497 - 0.495 0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
France 9M -0.571 - -0.571 -0.573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
France 9Y 0.594 - 0.594 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
France 10Y 0.779 - 0.776 0.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
France 15Y 1.191 - 1.18 1.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
France 20Y 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
France 25Y 1.559 - 1.555 1.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
France 30Y 1.678 - 1.67 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
France 50Y 1.88 - 1.873 1.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.493 - -0.49 -0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Finland 3Y -0.405 -0.414 -0.405 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Finland 4Y -0.181 - -0.169 -0.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Finland 5Y 0.012 - 0.006 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Finland 6Y 0.075 - 0.074 0.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Finland 8Y 0.399 - 0.394 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 10Y 0.691 - 0.683 0.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Finland 15Y 1.022 - 1.019 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 30Y 1.274 - 1.273 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.621 - 3.621 3.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 1Y 5.383 - 5.383 5.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 2Y 6.125 - 6.125 6.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 3M 4.012 - 4.012 4.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 3Y 6.091 - 6.091 6.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 4Y 6.813 - 6.813 6.813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 5Y 7.03 - 7.03 7.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 6M 4.519 - 4.519 4.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 7Y 6.869 - 6.869 6.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 10Y 6.897 - 6.897 6.897 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 20Y 7.474 - 7.474 7.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Philippines 25Y 7.745 - 7.745 7.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.75 - 3.75 3.75 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Qatar 10-Year 4.226 4.223 4.223 4.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Qatar 15-Year 4.423 4.421 4.421 4.423 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Qatar 30-Year 4.933 4.931 4.931 4.933 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Canada 1Y 2.02 2 2 2.02 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Canada 2M 1.45 1.495 1.445 1.495 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Canada 2Y 2.182 - 2.168 2.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Canada 3M 1.56 - 1.56 1.56 0.06 3.65% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Canada 3Y 2.225 - 2.211 2.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Canada 4Y 2.294 - 2.294 2.294 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Canada 5Y 2.328 - 2.328 2.328 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Canada 6M 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Canada 7Y 2.39 2.388 2.388 2.39 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Canada 10Y 2.43 - 2.419 2.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Canada 20Y 2.461 2.462 2.461 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۳۳
Canada 30Y 2.44 2.441 2.44 2.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۳۳
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.864 - 1.858 1.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
South Korea 2Y 1.999 - 1.987 1.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۳۲
South Korea 3Y 2.027 - 2.025 2.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 4Y 2.197 - 2.197 2.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
South Korea 5Y 2.226 - 2.223 2.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 10Y 2.414 - 2.41 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 20Y 2.395 - 2.39 2.419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 30Y 2.344 - 2.344 2.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۳۳
South Korea 50Y 2.257 - 2.257 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.01 33.33% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 3Y 0.331 - 0.331 0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Croatia 5Y 1.09 - 1.082 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.02 - 0.02 0.02 0.01 100.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 10Y 2.164 - 2.164 2.281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.477 4.501 4.477 4.589 0.12 2.77% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Colombia 4Y 5.79 5.77 5.77 5.79 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Colombia 5Y 6.3 6.275 6.275 6.3 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Colombia 10Y 6.94 6.914 6.914 6.94 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Colombia 15Y 7.259 7.257 7.243 7.259 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.676 - 9.676 9.676 0.06 0.61% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 2Y 10.85 - 10.85 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Kenya 3M 7.618 - 7.618 7.618 0.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 3Y 11 - 10.95 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 4Y 11.259 - 11.259 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 5Y 11.518 - 11.518 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 6M 8.683 - 8.683 8.683 0.09 1.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 6Y 11.75 - 11.75 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 7Y 12.012 - 12.012 12.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 8Y 12.248 - 12.17 12.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
Kenya 9Y 12.387 - 12.387 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 10Y 12.572 - 12.5 12.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.929 - 12.7 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 20Y 13.194 - 12.85 13.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 25Y 13.4 - 13.2 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Kenya Overnight 3.551 - 3.551 3.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.55 - 1.4 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 1Y 1.367 - 1.352 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Poland 2M 1.45 1.5 1.45 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Poland 2Y 1.577 - 1.565 1.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Poland 3Y 1.845 - 1.833 1.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 4Y 2.271 - 2.26 2.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 5Y 2.533 - 2.524 2.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 3.237 - 3.216 3.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Poland 12Y 3.17 - 3.137 3.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Poland 15Y 3.193 - 3.183 3.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 6-Year 3.114 - 3.108 3.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Poland Overnight 1.4 - 1.07 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lithuania 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.026 - -0.026 -0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Year 0.216 - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 5-Year 0.683 - 0.683 0.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 1-Month -0.125 - -0.125 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malta 10-Year 1.524 - 1.524 1.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 20-Year 2.116 - 2.116 2.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 25-Year 2.155 - 2.155 2.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Month -0.121 - -0.121 -0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malta 6-Month -0.113 - -0.113 -0.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 3Y 3.611 - 3.611 3.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Malaysia 5Y 3.76 - 3.76 3.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۵
Malaysia 7Y 3.971 - 3.962 3.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 10Y 4.092 - 4.092 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 15Y 4.513 - 4.513 4.513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 20Y 4.697 4.706 4.697 4.706 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 30Y 4.914 4.917 4.914 4.917 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.5 - 0.5 0.5 0.06 12.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3M 0.09 - 0.09 0.09 0.03 50.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 5Y 3.1 - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 6M 0.2 - 0.2 0.2 0.08 40.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 10Y 3.67 - 3.67 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 15Y 4.02 - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.512 - 2.512 2.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 3M 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 5Y 2.678 - 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 6M 2.345 - 2.345 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 10Y 3.155 - 3.155 3.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 15Y 3.688 - 3.688 3.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 19.45 - 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Egypt 2Y 19.208 - 19.208 19.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Egypt 3M 19.436 - 19.436 19.436 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Egypt 3Y 18.984 - 18.984 18.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Egypt 5Y 18.705 - 18.705 18.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Egypt 6M 19.611 - 19.611 19.611 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Egypt 7Y 18.54 - 18.54 18.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Egypt 9M 19.759 - 19.759 19.759 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Egypt 10Y 18.15 - 18.15 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Egypt Overnight 16.941 - 16.941 16.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.69 - 7.69 7.69 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Mexico 1Y 8.17 - 8.17 8.17 0.03 0.37% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 3M 7.95 - 7.95 7.95 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۳
Mexico 3Y 7.95 - 7.95 7.95 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۰۳
Mexico 5Y 7.96 - 7.96 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Mexico 6M 8.06 - 8.06 8.06 0.03 0.37% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 7Y 7.97 7.96 7.96 7.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico 9M 8.15 - 8.15 8.15 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 10Y 8.06 8.05 8.05 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۰۳
Mexico 20Y 8.17 8.18 8.17 8.18 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico 30Y 8.19 8.18 8.18 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۰:۳۲
Mexico 15-Year 8.11 - 8.11 8.11 0.03 0.37% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۰۳
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.117 8.33 8.117 8.33 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Namibia 3M 7.87 - 7.87 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Namibia 3Y 8.78 - 8.68 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 6M 7.678 8.07 7.678 8.07 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Namibia 7Y 10.83 - 10.75 10.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 9M 7.97 8.2 7.97 8.2 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Namibia 10Y 10.99 - 10.29 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 15Y 11.48 - 11.05 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 20Y 11.855 - 11.775 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 0.889 - 0.882 0.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.845 - 0.831 0.851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
Norway 5Y 1.513 - 1.513 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Norway 6M 0.91 - 0.91 0.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 9M 0.853 - 0.846 0.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Norway 10Y 1.941 - 1.928 1.942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۳۳
Norway 3Y 1.241 1.243 1.241 1.247 0.01 0.64% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 15.281 15.185 15.185 15.281 0.25 1.60% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 2Y 14.26 14.43 14.26 14.53 0.13 0.93% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 3M 13.113 13.429 13.113 13.429 0.74 5.64% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 4Y 14.686 - 14.686 15.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.837 13.808 13.808 13.837 0.13 0.97% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 7Y 15.129 - 14.866 15.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 10Y 15.128 - 15.128 15.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 15.401 - 15.375 15.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.525 - -0.521 -0.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Netherlands 2Y -0.551 - -0.551 -0.551 0.01 -1.08% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Netherlands 3M -0.631 - -0.604 -0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Netherlands 3Y -0.437 - -0.437 -0.437 0.00 -0.46% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Netherlands 4Y -0.321 - -0.301 -0.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Netherlands 5Y -0.209 -0.206 -0.206 -0.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Netherlands 6M -0.609 - -0.585 -0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Netherlands 6Y 0.014 - 0.014 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Netherlands 7Y 0.189 - 0.188 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Netherlands 8Y 0.315 - 0.314 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Netherlands 9Y 0.456 - 0.455 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Netherlands 10Y 0.561 - 0.559 0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Netherlands 15Y 0.819 - 0.818 0.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Netherlands 20Y 0.896 0.9 0.896 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۲:۳۲
Netherlands 25Y 1.001 - 0.998 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
Netherlands 30Y 1.112 - 1.109 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.766 - 7.766 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 2Y 7.926 - 7.926 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 3M 7.1 - 7.08 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
India 3Y 8 - 7.978 8.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 4Y 8.088 - 8.04 8.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 5Y 8.115 - 8.087 8.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 6M 7.3 - 7.29 7.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳
India 6Y 8.12 - 8.12 8.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۳
India 7Y 8.212 - 8.153 8.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 8Y 8.234 - 8.215 8.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 9Y 8.2 - 8.135 8.231 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 10Y 8.076 - 8.031 8.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
India 11Y 8.271 - 8.271 8.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 12Y 8.289 - 8.289 8.289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 13Y 8.192 - 8.141 8.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 14Y 8.253 - 8.253 8.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 15Y 8.274 - 8.274 8.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 19Y 8.327 - 8.327 8.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 24Y 8.278 - 8.278 8.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
India 30Y 8.307 - 8.307 8.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.59 - 1.54 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 1W 1.69 - 1.49 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 1Y 1.88 - 1.86 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 2Y 2.183 - 2.166 2.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 3M 1.74 - 1.71 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 3Y 2.302 - 2.289 2.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 5Y 2.385 - 2.382 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 6M 1.8 - 1.79 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 7Y 2.421 - 2.421 2.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Hong Kong 9M 1.83 1.82 1.82 1.83 0.03 1.67% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Hong Kong 10Y 2.458 - 2.458 2.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Hong Kong 15Y 2.503 - 2.503 2.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۳۲
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 82.249 - 82.249 82.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Venezuela 15Y 12.605 - 12.576 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Venezuela 20Y 9.1 9.034 9.032 9.1 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.123 - 4.123 4.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Vietnam 2Y 4.174 - 4.174 4.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Vietnam 3Y 4.29 - 4.29 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Vietnam 5Y 4.444 - 4.444 4.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
Vietnam 7Y 4.675 - 4.671 4.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۰۳
Vietnam 10Y 5.103 - 5.098 5.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۰۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 3Y 3.068 - 3.068 3.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Greece 6M 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Greece 10Y 4.068 - 4.025 4.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Greece 15Y 4.727 - 4.721 4.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۳
Greece 20Y 5.088 - 5.082 5.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۰۳
Greece 25Y 5.153 - 5.149 5.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر