شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Argentina 4Y 28.504 - 28.504 28.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Argentina 6Y 20.843 - 20.843 20.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Argentina 9Y 20.267 - 20.267 20.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.37 - 6.365 6.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
South Africa 3M 6.7 - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
South Africa 3Y 7.48 - 7.48 7.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
South Africa 5Y 8.425 - 8.425 8.425 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 9.105 - 9.105 9.105 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.91 - 9.91 9.91 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
South Africa 25Y 9.975 - 9.975 9.975 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
South Africa 30Y 9.96 - 9.96 9.96 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.67 -0.668 -0.668 -0.67 0.01 -0.75% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Germany 2Y -0.665 -0.663 -0.663 -0.665 0.01 -0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Germany 3M -0.728 - -0.661 -0.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Germany 3Y -0.546 - -0.546 -0.546 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Germany 4Y -0.412 - -0.412 -0.412 0.00 -0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Germany 5Y -0.235 - -0.235 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Germany 6M -0.686 - -0.618 -0.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Germany 6Y -0.129 - -0.129 -0.129 0.00 -0.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Germany 7Y -0.009 - -0.009 -0.009 0.00 -11.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Germany 8Y 0.113 - 0.113 0.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Germany 9M -0.657 - -0.634 -0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Germany 9Y 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Germany 10Y 0.373 - 0.362 0.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 15Y 0.649 0.653 0.649 0.653 0.01 2.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Germany 20Y 0.75 0.755 0.75 0.755 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Germany 25Y 0.896 - 0.896 0.896 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Germany 30Y 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.636 - -0.636 -0.636 0.00 -0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Austria 2Y -0.585 -0.554 -0.554 -0.585 0.03 -4.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Austria 3Y -0.47 - -0.47 -0.47 0.01 -1.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Austria 4Y -0.228 - -0.228 -0.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Austria 5Y -0.099 - -0.099 -0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Austria 6Y 0.06 - 0.06 0.06 0.01 10.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Austria 7Y 0.259 - 0.258 0.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Austria 8Y 0.421 - 0.408 0.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 9Y 0.498 - 0.498 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Austria 10Y 0.613 - 0.599 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Austria 15Y 1.064 1.068 1.064 1.068 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Austria 20Y 1.142 1.147 1.142 1.147 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Austria 25Y 1.33 1.334 1.33 1.334 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Austria 30Y 1.444 - 1.444 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Austria 50Y 1.552 1.556 1.552 1.556 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.469 - 4.469 4.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Jordan 2Y 4.858 - 4.858 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Jordan 3M 4.122 - 4.122 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Jordan 3Y 4.969 - 4.969 4.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Jordan 5Y 5.96 - 5.96 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Jordan 6M 4.259 - 4.259 4.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Jordan 7Y 6.55 - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.02 - 7.02 7.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.515 - -0.472 -0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 1Y -0.328 - -0.309 -0.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 2Y -0.094 -0.095 -0.09 -0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Spain 3M -0.526 - -0.526 -0.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Spain 3Y 0.152 - 0.152 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Spain 4Y 0.524 - 0.35 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 5Y 0.604 - 0.588 0.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 6M -0.345 - -0.345 -0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 6Y 0.888 0.895 0.888 0.895 0.01 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Spain 7Y 1.16 1.123 1.123 1.16 0.03 2.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Spain 8Y 1.35 - 1.309 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Spain 9M -0.272 - -0.272 -0.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spain 9Y 1.525 - 1.525 1.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Spain 10Y 1.659 - 1.622 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 15Y 2.153 - 2.125 2.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Spain 20Y 2.279 2.28 2.279 2.287 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Spain 25Y 2.636 - 2.636 2.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Spain 30Y 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.97 1.958 1.955 1.97 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Australia 2Y 2.053 2.051 2.045 2.077 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 3Y 2.13 2.129 2.125 2.151 0.01 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 4Y 2.219 2.214 2.214 2.224 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Australia 5Y 2.264 2.263 2.258 2.281 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 6Y 2.386 2.385 2.381 2.401 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 7Y 2.455 2.449 2.447 2.477 0.02 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 8Y 2.529 2.524 2.523 2.55 0.02 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 9Y 2.64 2.635 2.623 2.64 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 10Y 2.667 2.662 2.652 2.681 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 12Y 2.716 2.712 2.704 2.716 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 15Y 2.829 2.824 2.817 2.845 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 20Y 3.01 3.005 2.995 3.025 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Australia 30Y 3.192 3.187 3.173 3.205 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.655 - -0.523 -0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.34 - 0.34 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.742 - 0.712 0.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۴
Slovakia 10Y 0.98 - 0.98 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.351 - -0.351 -0.351 0.18 -33.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Slovakia 5-Year 0.228 - 0.221 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Slovakia 8-Year 0.626 - 0.626 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.346 - -0.346 -0.346 0.01 -2.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Slovenia 2Y -0.122 - -0.082 -0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Slovenia 5Y 0.488 - 0.481 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Slovenia 7Y 0.635 - 0.611 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 1.117 - 1.09 1.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Ukraine 2Y 18.49 - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Ukraine 3-Year 18.12 - 18.12 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.6 - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۳۴
Indonesia 1Y 6.463 6.522 6.463 6.522 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Indonesia 3M 5.855 5.808 5.808 5.855 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Indonesia 3Y 7.743 7.778 7.743 7.778 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Indonesia 5Y 7.985 - 7.985 7.985 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Indonesia 6M 6.114 6.122 6.114 6.122 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Indonesia 10Y 8.046 8.033 8.033 8.046 0.03 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Indonesia 15Y 8.34 8.351 8.34 8.354 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Indonesia 20Y 8.434 8.45 8.42 8.464 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Indonesia 25Y 8.707 8.642 8.642 8.707 0.07 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Indonesia 30Y 8.848 8.799 8.798 8.848 0.06 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.517 - 1.517 1.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 1M Yield 0.73 - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
UK 1Y Yield 0.743 - 0.743 0.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 2Y Yield 0.719 - 0.719 0.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 3M Yield 0.748 - 0.748 0.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
UK 3Y Yield 0.726 - 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 4Y Yield 0.828 - 0.828 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 5Y Yield 0.952 - 0.952 0.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 6M Yield 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
UK 6Y Yield 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 7Y Yield 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 8Y Yield 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 9Y Yield 1.313 - 1.313 1.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 10Y Yield 1.414 - 1.414 1.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 15Y Yield 1.627 - 1.627 1.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 20Y Yield 1.889 - 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 25Y Yield 1.941 - 1.941 1.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 30Y Yield 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
UK 40Y Yield 1.886 - 1.869 1.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
UK 50Y Yield 1.877 - 1.858 1.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Uganda 2Y 16 - 16 16 0.30 1.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Uganda 3M 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Uganda 3Y 16.7 - 16.7 16.7 0.10 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Uganda 4Y 16 16.2 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 17.048 - 17.048 17.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۴:۰۴
Uganda 6M 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Uganda 10Y 17.3 - 17.3 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Uganda 15Y 17.5 - 17.5 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.183 - 2.183 2.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
US 1Y Yield 2.669 - 2.669 2.669 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
US 2Y Yield 2.808 2.804 2.796 2.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
US 3M Yield 2.353 - 2.353 2.353 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
US 3Y Yield 2.853 2.85 2.839 2.853 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
US 5Y Yield 2.885 2.883 2.873 2.885 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
US 6M Yield 2.504 - 2.504 2.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
US 7Y Yield 2.977 2.975 2.965 2.977 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
US 10Y Yield 3.068 3.067 3.057 3.068 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
US 30Y Yield 3.316 3.314 3.311 3.319 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.383 - -0.37 -0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Italy 1Y 0.518 - 0.46 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Italy 2Y 1.337 - 1.269 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 3M -0.363 - -0.36 -0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Italy 3Y 1.963 - 1.963 1.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Italy 4Y 2.573 2.575 2.568 2.576 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Italy 5Y 2.775 - 2.775 2.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Italy 6M 0.17 - 0.145 0.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Italy 6Y 3.023 - 3.023 3.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Italy 7Y 3.233 - 3.233 3.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Italy 8Y 3.158 - 3.075 3.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 9M 0.355 - 0.34 0.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Italy 9Y 3.3 - 3.25 3.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 10Y 3.49 - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Italy 15Y 3.68 - 3.627 3.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 20Y 3.964 - 3.964 3.964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Italy 30Y 4.061 - 4.061 4.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Italy 50Y 3.799 - 3.767 3.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.493 -0.492 -0.492 -0.493 0.01 -2.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Ireland 2Y -0.492 -0.486 -0.486 -0.492 0.00 -0.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Ireland 3M -0.405 - -0.105 -0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.074 -0.075 -0.068 -0.133 0.06 -81.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Ireland 5Y 0.023 - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Ireland 6M -0.352 - -0.056 -0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Ireland 6Y 0.28 0.144 0.144 0.286 0.04 13.57% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Ireland 7Y 0.513 0.418 0.418 0.519 0.05 9.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Ireland 8Y 0.726 - 0.667 0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Ireland 10Y 1.045 - 0.978 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 15Y 1.52 - 1.462 1.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Ireland 20Y 1.681 - 1.681 1.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Ireland 30Y 1.885 1.889 1.885 1.889 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 5.585 - 5.524 5.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Iceland 5Y 5.876 - 5.873 5.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Iceland 10Y 5.842 - 5.842 5.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.831 - 4.831 5.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Bahrain 2Y 6.372 - 6.372 6.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Bahrain 3M 4.178 - 4.178 4.178 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Bahrain 5Y 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۳۸
Bahrain 6M 4.62 - 4.613 4.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Bahrain 9M 4.831 - 4.828 4.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.745 - 6.695 6.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Brazil 2Y 8.01 - 8.01 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Brazil 3M 6.364 - 6.364 6.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Brazil 3Y 8.71 - 8.685 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Brazil 5Y 9.14 - 9.1 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Brazil 6M 6.535 - 6.425 6.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Brazil 8Y 9.96 - 9.94 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Brazil 9M 6.57 - 6.545 6.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Brazil 10Y 10.15 - 10.13 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.545 - -0.536 -0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Belgium 1Y -0.582 - -0.576 -0.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Belgium 2Y -0.555 - -0.555 -0.555 0.01 -1.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Belgium 3M -0.706 - -0.698 -0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Belgium 3Y -0.33 -0.328 -0.328 -0.33 0.02 -5.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Belgium 4Y -0.114 -0.109 -0.109 -0.114 0.01 -6.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Belgium 5Y 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 6M -0.654 - -0.651 -0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Belgium 6Y 0.216 - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 7Y 0.543 - 0.503 0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 8Y 0.678 - 0.665 0.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 9M -0.59 - -0.579 -0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Belgium 9Y 0.731 - 0.698 0.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 10Y 0.798 - 0.798 0.798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 15Y 1.236 - 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Belgium 20Y 1.521 - 1.521 1.521 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.52 -0.5 -0.5 -0.53 0.01 -1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Bulgaria 1Y -0.083 - -0.083 -0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Bulgaria 3Y 0.086 - 0.086 0.086 0.01 10.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Bulgaria 5Y 0.222 - 0.222 0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Bulgaria 7Y 0.671 - 0.671 0.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Bulgaria 10Y 0.93 - 0.93 0.931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 2.64 - 2.64 2.64 0.06 2.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Bangladesh 2Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Bangladesh 3M 0.75 - 0.75 0.75 0.04 5.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Bangladesh 5Y 5.45 - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Bangladesh 6M 1.69 - 1.69 1.69 0.04 2.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Bangladesh 10Y 6.95 - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Bangladesh 15Y 7.49 - 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Bangladesh 20Y 7.97 - 7.97 7.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۴:۰۴
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.649 - 1.649 1.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۴:۰۴
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 13Y 5 - 5 5.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۴
Pakistan 3M 9.2 - 8.8 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۴
Pakistan 3Y 11.103 - 11.103 11.103 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Pakistan 5Y 11.699 - 11.301 11.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۴
Pakistan 6M 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۴
Pakistan 10Y 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Pakistan 15Y 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Pakistan 20Y 13.429 - 13.429 13.429 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.293 - -0.262 -0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Portugal 2Y -0.047 -0.043 -0.043 -0.066 0.09 -65.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Portugal 3M -0.527 - -0.48 -0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Portugal 3Y -0.087 -0.065 -0.011 0.071 0.18 -208.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Portugal 4Y 0.039 0.097 0.039 0.458 0.41 1053.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Portugal 5Y 0.52 0.533 0.52 0.799 0.30 56.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Portugal 6M -0.451 - -0.445 -0.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Portugal 6Y 0.706 0.728 0.706 0.965 0.28 38.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Portugal 7Y 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Portugal 8Y 1.67 - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Portugal 9Y 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Portugal 10Y 1.972 - 1.972 1.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Portugal 15Y 2.537 - 2.52 2.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Portugal 20Y 2.778 2.779 2.778 2.779 0.02 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Portugal 30Y 3.1 - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.645 - 4.645 4.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.025 - 6.025 6.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Peru 20Y 6.355 - 6.355 6.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Peru 30Y 6.525 - 6.525 6.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.7 1.71 1.7 1.71 0.02 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
Thailand 2Y 1.97 1.98 1.97 1.99 0.03 1.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Thailand 3Y 2.12 2.13 2.12 2.14 0.03 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Thailand 5Y 2.24 2.265 2.24 2.265 0.04 1.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
Thailand 7Y 2.62 2.61 2.61 2.66 0.06 2.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Thailand 10Y 2.67 2.66 2.66 2.69 0.05 1.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Thailand 12Y 2.9 2.89 2.89 2.93 0.06 2.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Thailand 14Y 2.92 2.91 2.91 2.96 0.07 2.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Thailand 15Y 3.1 3.09 3.09 3.14 0.05 1.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Thailand 16Y 3.21 3.2 3.2 3.235 0.04 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Thailand 20Y 3.25 3.24 3.24 3.28 0.04 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.65 - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Taiwan 5Y 0.81 - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Taiwan 10Y 0.91 - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Taiwan 20Y 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Taiwan 30Y 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 20.95 - 20.03 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Turkey 2Y 19.03 - 19.03 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Turkey 3Y 17.86 - 17.3 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Turkey 5Y 16.5 - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Turkey 10Y 16.01 - 15.83 16.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.85 3.75 3.75 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Mauritius 2M 3.5 3.35 3.35 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Mauritius 2Y 3.706 - 3.706 3.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Mauritius 3Y 4.109 - 4.109 4.109 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 4M 3.65 3.55 3.55 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Mauritius 4Y 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 5Y 4.797 - 4.797 4.797 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 6M 3.74 3.65 3.65 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Mauritius 8M 3.77 3.68 3.68 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Mauritius 10Y 5.467 - 5.467 5.467 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Mauritius 15Y 5.864 - 5.864 5.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 20Y 6.188 - 6.188 6.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.295 - 1.23 1.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 2Y 1.46 - 1.454 1.629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Czech Republic 3Y 1.633 - 1.608 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 4Y 1.709 - 1.688 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Czech Republic 5Y 1.842 - 1.819 1.864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 6Y 1.663 - 1.655 1.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 7Y 2.02 - 2.01 2.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 8Y 2.077 - 2.068 2.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 9Y 2.039 - 2.021 2.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 10Y 2.075 - 2.047 2.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Czech Republic 15Y 2.374 - 2.356 2.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Czech Republic 20Y 2.591 - 2.591 2.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 50Y 3.163 - 3.145 3.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.706 2.723 2.706 2.723 0.18 7.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
China 2Y 2.865 2.881 2.865 2.881 0.02 0.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
China 3Y 3.007 3.02 3.007 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
China 5Y 3.135 3.137 3.135 3.15 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
China 7Y 3.378 3.38 3.378 3.4 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
China 10Y 3.381 3.373 3.373 3.401 0.02 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
China 15Y 3.648 - 3.648 3.648 0.07 1.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
China 20Y 3.683 3.696 3.683 3.696 0.06 1.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
China 30Y 3.89 - 3.89 3.89 0.03 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.566 - -0.563 -0.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Denmark 3M -0.47 - -0.47 -0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Denmark 3Y -0.437 - -0.435 -0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Denmark 5Y -0.162 - -0.162 -0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Denmark 6M -0.565 - -0.554 -0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Denmark 8Y 0.102 - 0.102 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Denmark 10Y 0.338 - 0.328 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1W 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 1Y 7.68 - 7.56 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Russia 2M 7.5 - 7.48 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Russia 2W 7.39 - 7.39 7.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Russia 2Y 7.87 - 7.81 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 3M 7.59 - 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 3Y 8.25 - 8.2 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 5Y 8.38 - 8.35 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Russia 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Russia 7Y 8.51 - 8.49 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Russia 10Y 8.65 - 8.62 8.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 15Y 8.78 - 8.76 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 20-Year 8.78 - 8.78 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Russia Overnight 7.01 - 7.01 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.31 - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Romania 2Y 3.74 - 3.74 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Romania 3Y 3.92 - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Romania 4Y 4.31 - 4.31 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Romania 5Y 4.5 - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Romania 6M 3.301 - 3.301 3.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Romania 7Y 4.68 - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Romania 10Y 4.85 - 4.84 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
New Zealand 1Y 1.848 1.843 1.84 1.85 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
New Zealand 2M 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
New Zealand 2Y 1.92 1.93 1.92 1.935 0.03 1.30% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۳
New Zealand 3M 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
New Zealand 4M 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
New Zealand 5M 2.06 - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
New Zealand 5Y 2.163 2.158 2.155 2.17 0.02 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
New Zealand 6M 2.07 2.08 2.07 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
New Zealand 7Y 2.393 2.388 2.388 2.4 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
New Zealand 10Y 2.715 2.71 2.71 2.72 0.03 0.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
New Zealand 15Y 2.875 2.885 2.875 2.9 0.04 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۳
New Zealand 20Y 3.023 3.018 3.018 3.035 0.03 0.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.125 - -0.125 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 1Y -0.161 -0.16 -0.159 -0.161 0.00 -2.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Japan 2Y -0.143 -0.144 -0.14 -0.144 0.00 -2.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Japan 3M -0.255 - -0.255 -0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Japan 3Y -0.126 -0.124 -0.12 -0.126 0.01 -6.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Japan 4Y -0.115 -0.116 -0.113 -0.116 0.01 -5.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Japan 5Y -0.098 -0.096 -0.093 -0.098 0.01 -8.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.066 -0.065 -0.064 -0.066 0.01 -9.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Japan 7Y -0.042 -0.045 -0.04 -0.045 0.01 -16.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Japan 8Y 0.001 0.003 0.001 0.007 0.01 800.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Japan 9M -0.17 - -0.17 -0.17 0.02 -11.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Japan 9Y 0.053 0.052 0.052 0.055 0.01 11.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Japan 10Y 0.098 0.095 0.095 0.103 0.01 6.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Japan 15Y 0.353 0.355 0.353 0.356 0.01 1.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Japan 20Y 0.626 0.625 0.625 0.63 0.01 1.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Japan 30Y 0.852 0.851 0.851 0.857 0.01 0.94% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Japan 40Y 1.012 1.015 1.012 1.016 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 11.25 - 11.15 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 2Y 11.6 - 11.5 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 3M 10.15 - 10.1 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 3Y 11.85 - 11.7 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 4Y 11.9 - 11.7 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 5Y 11.9 - 11.75 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 6M 10.5 - 10.25 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 6Y 12.2 - 11.8 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 7Y 12.25 - 12 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 8Y 12.3 - 12.1 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 9Y 12.4 - 12.3 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sri Lanka 10Y 12.5 - 12.4 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Sri Lanka 15Y 12.5 - 12.5 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.696 - 1.696 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 1Y 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 2Y 2.046 2.035 2.035 2.058 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۰۳
Singapore 3M 1.928 - 1.928 1.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 5Y 2.2 2.193 2.186 2.2 0.02 0.91% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Singapore 6M 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 10Y 2.419 2.422 2.413 2.422 0.03 1.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Singapore 15Y 2.711 2.701 2.69 2.711 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Singapore 20Y 2.73 2.729 2.721 2.73 0.03 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Singapore 30Y 2.847 - 2.839 2.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.717 - -0.717 -0.717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۴:۰۴
Sweden 2M -0.545 - -0.545 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 2Y -0.428 - -0.428 -0.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Sweden 3M -0.729 - -0.728 -0.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sweden 5Y 0.041 - 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Sweden 6M -0.699 - -0.699 -0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sweden 7Y 0.239 - 0.236 0.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 10Y 0.579 - 0.575 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 15Y 0.976 - 0.976 0.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Sweden 20-Year 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 -0.95 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Switzerland 1W -0.92 -0.75 -0.75 -0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Switzerland 1Y -0.56 - -0.56 -0.56 0.17 -23.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Switzerland 2M -0.9 - -0.84 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Switzerland 2Y -0.742 - -0.713 -0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 3M -0.9 - -0.8 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 3Y -0.713 - -0.666 -0.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 4Y -0.567 - -0.546 -0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 5Y -0.47 - -0.434 -0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 6M -0.87 -0.91 -0.87 -0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
Switzerland 6Y -0.35 - -0.3 -0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 7Y -0.244 - -0.197 -0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 8Y -0.177 - -0.172 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Switzerland 9Y -0.104 - -0.08 -0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 10Y -0.025 - -0.019 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Switzerland 15Y 0.307 - 0.306 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Switzerland 20Y 0.45 - 0.438 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 30Y 0.566 - 0.563 0.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Switzerland 50Y 0.655 - 0.627 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland Overnight -0.95 -0.75 -0.75 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Chile 2Y 3.78 - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Chile 3Y 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Chile 4Y 4.08 - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Chile 5Y 4.25 - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Chile 8Y 4.48 - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Chile 10Y 4.77 - 4.77 4.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۵:۳۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Serbia 2Y 3.25 - 3.1 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.6 - 3.6 3.6 0.05 1.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.8 - 3.8 3.8 0.10 2.70% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Serbia 7Y 4.25 - 4.1 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.561 - -0.561 -0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
France 1Y -0.579 - -0.545 -0.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
France 2Y -0.46 - -0.46 -0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
France 3M -0.679 - -0.672 -0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
France 3Y -0.258 - -0.251 -0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
France 4Y -0.117 - -0.117 -0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
France 5Y 0.09 - 0.073 0.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
France 6M -0.646 - -0.646 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
France 6Y 0.247 - 0.247 0.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
France 7Y 0.305 - 0.305 0.305 0.01 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
France 8Y 0.558 - 0.547 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
France 9M -0.64 - -0.64 -0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
France 9Y 0.687 - 0.687 0.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
France 10Y 0.766 - 0.752 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
France 15Y 1.185 - 1.185 1.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
France 20Y 1.415 - 1.415 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
France 25Y 1.594 - 1.578 1.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
France 30Y 1.688 - 1.688 1.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
France 50Y 1.902 - 1.902 1.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.559 -0.555 -0.555 -0.559 0.01 -1.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Finland 3Y -0.479 - -0.479 -0.479 0.01 -1.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Finland 4Y -0.246 - -0.246 -0.246 0.00 -0.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Finland 5Y -0.071 - -0.066 -0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Finland 6Y 0.012 - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Finland 8Y 0.339 - 0.334 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Finland 10Y 0.646 - 0.639 0.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Finland 15Y 1.003 - 1.003 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Finland 30Y 1.284 - 1.283 1.284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.083 - 5.083 5.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 1Y 6.497 - 6.497 6.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 2Y 6.647 - 6.647 6.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3M 5.35 - 5.287 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3Y 6.677 - 6.677 6.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 4Y 6.822 - 6.822 6.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 5Y 6.973 - 6.973 6.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 6M 6.328 - 6.328 6.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 7Y 7.148 - 7.148 7.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 10Y 7.35 - 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 20Y 8.067 - 8.067 8.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 25Y 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.872 - 3.872 3.872 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Qatar 10-Year 4.334 - 4.334 4.334 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Qatar 15-Year 4.446 - 4.446 4.446 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Qatar 30-Year 5.116 - 5.116 5.116 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.52 - 1.515 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Canada 1Y 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Canada 2M 1.61 - 1.61 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Canada 2Y 2.219 - 2.219 2.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Canada 3M 1.695 - 1.67 1.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Canada 3Y 2.25 - 2.249 2.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Canada 4Y 2.284 - 2.284 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Canada 5Y 2.292 - 2.292 2.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Canada 6M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Canada 7Y 2.332 - 2.332 2.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Canada 10Y 2.363 - 2.363 2.369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Canada 20Y 2.428 - 2.427 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Canada 30Y 2.42 - 2.42 2.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.813 - 1.813 1.813 0.01 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
South Korea 2Y 1.933 - 1.933 1.933 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
South Korea 3Y 1.929 1.932 1.929 1.934 0.02 0.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
South Korea 4Y 2.035 - 2.035 2.035 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
South Korea 5Y 2.036 2.035 2.035 2.04 0.02 1.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
South Korea 10Y 2.193 2.195 2.193 2.203 0.03 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
South Korea 20Y 2.168 2.171 2.162 2.172 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
South Korea 30Y 2.106 2.108 2.105 2.117 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
South Korea 50Y 2.035 - 2.035 2.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Croatia 3Y 0.649 - 0.649 0.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Croatia 5Y 1.186 - 1.164 1.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.02 - 0.02 0.02 0.01 100.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 10Y 2.153 - 2.153 2.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۳:۳۳
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.819 - 4.813 4.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Colombia 4Y 5.849 - 5.849 5.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Colombia 5Y 6.38 - 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Colombia 10Y 7.023 - 7.023 7.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Colombia 15Y 7.383 - 7.383 7.383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.512 - 9.512 9.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Kenya 2Y 11.023 - 11.023 11.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Kenya 3M 7.347 - 7.347 7.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Kenya 3Y 11.224 - 10.9 11.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 4Y 11.486 - 11 11.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 5Y 11.65 - 11.35 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 6M 8.32 - 8.32 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Kenya 6Y 11.899 - 11.77 11.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 7Y 12.123 - 11.7 12.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 8Y 12.255 - 11.9 12.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 9Y 12.431 - 12.4 12.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 10Y 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.848 - 12.7 12.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Kenya 20Y 12.961 - 12.961 12.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Kenya 25Y 13.25 - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Kenya Overnight 3.633 - 3.633 3.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۰۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.46 - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Poland 1Y 1.287 - 1.287 1.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Poland 2M 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Poland 2Y 1.608 - 1.608 1.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Poland 3Y 1.916 - 1.916 1.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Poland 4Y 2.268 - 2.243 2.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Poland 5Y 2.508 - 2.508 2.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 3.273 - 3.231 3.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Poland 12Y 3.234 - 3.203 3.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Poland 15Y 3.211 - 3.211 3.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Poland 6-Year 3.074 - 3.036 3.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Poland Overnight 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lithuania 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.069 - -0.069 -0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Year 0.211 - 0.211 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 5-Year 0.695 - 0.695 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 1-Month -0.12 - -0.12 -0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 10-Year 1.549 - 1.549 1.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 20-Year 2.137 - 2.137 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 25-Year 2.173 - 2.173 2.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Month -0.114 - -0.114 -0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Malta 6-Month -0.097 - -0.097 -0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 3M 3.32 - 3.3 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 3W 3.32 - 3.3 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 3Y 3.705 3.704 3.693 3.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Malaysia 5Y 3.85 3.852 3.85 3.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۳
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Malaysia 7Y 4.067 4.063 4.063 4.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Malaysia 10Y 4.158 4.157 4.141 4.158 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۳
Malaysia 15Y 4.591 4.586 4.586 4.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Malaysia 20Y 4.79 4.786 4.786 4.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Malaysia 30Y 4.94 4.933 4.933 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۳۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
Hungary 3M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Hungary 3Y 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 5Y 3.1 - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 6M 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Hungary 10Y 3.66 - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 15Y 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.529 - 2.529 2.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Morocco 3M 2.373 - 2.373 2.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Morocco 5Y 2.735 - 2.735 2.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Morocco 6M 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Morocco 10Y 3.176 - 3.176 3.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Morocco 15Y 3.683 - 3.683 3.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 19.873 - 19.873 19.873 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Egypt 2Y 19.535 - 19.3 19.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Egypt 3M 19.635 - 19.635 19.635 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Egypt 3Y 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Egypt 5Y 18.439 - 18.439 18.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Egypt 6M 19.79 - 19.79 19.79 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Egypt 7Y 18.163 - 18.163 18.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Egypt 9M 19.861 - 19.849 19.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 10Y 17.85 - 17.85 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Egypt Overnight 16.824 - 16.824 16.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8 - 8 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 1Y 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Mexico 3M 8.2 - 8.2 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 3Y 8.69 - 8.66 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 5Y 8.82 - 8.76 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 6M 8.3 - 8.28 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 7Y 8.91 - 8.82 8.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 9M 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Mexico 10Y 9.07 - 9.01 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 20Y 9.42 - 9.38 9.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico 30Y 9.43 - 9.41 9.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Mexico 15-Year 9.26 - 9.22 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.219 - 8.219 8.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Namibia 3M 8.07 - 8.07 8.07 0.72 9.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Namibia 3Y 7.435 - 7.435 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Namibia 6M 8.2 - 8.2 8.2 0.35 4.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Namibia 7Y 10.165 - 10.165 10.165 0.04 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Namibia 9M 8.33 - 8.33 8.33 0.27 3.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Namibia 10Y 10.315 - 10.315 10.315 0.06 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Namibia 15Y 11.095 - 11.095 11.095 0.42 3.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Namibia 20Y 11.87 - 11.87 11.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 0.945 - 0.945 0.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.9 - 0.9 0.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 5Y 1.555 - 1.55 1.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
Norway 6M 0.874 - 0.874 0.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 9M 0.905 - 0.905 0.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 10Y 1.936 - 1.936 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 3Y 1.275 1.278 1.275 1.278 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 15.489 - 15.489 15.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Nigeria 2Y 15.07 - 14.969 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Nigeria 3M 12.438 - 12.401 12.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Nigeria 4Y 15.083 - 15.083 15.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.555 - 13.555 13.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Nigeria 7Y 15.301 - 15.301 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Nigeria 10Y 15.694 - 15.694 15.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 15.592 - 15.577 15.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.674 - -0.674 -0.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Netherlands 2Y -0.55 -0.544 -0.544 -0.55 0.01 -1.82% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۳۳
Netherlands 3M -0.743 - -0.743 -0.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Netherlands 3Y -0.418 - -0.418 -0.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Netherlands 4Y -0.306 -0.301 -0.301 -0.306 0.05 -17.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Netherlands 5Y -0.079 - -0.079 -0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Netherlands 6M -0.674 - -0.674 -0.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 6Y 0.118 - 0.118 0.118 0.01 4.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Netherlands 7Y 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۲:۰۳
Netherlands 8Y 0.4 - 0.389 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 9Y 0.369 0.372 0.369 0.372 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Netherlands 10Y 0.509 - 0.509 0.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Netherlands 15Y 0.771 0.775 0.771 0.775 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Netherlands 20Y 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Netherlands 25Y 0.969 - 0.969 0.969 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Netherlands 30Y 1.081 - 1.081 1.081 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.385 - 7.385 7.385 0.04 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
India 2Y 7.424 - 7.424 7.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 3M 6.85 - 6.85 6.85 0.03 0.44% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
India 3Y 7.553 - 7.553 7.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 4Y 7.561 7.573 7.561 7.573 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
India 5Y 7.69 - 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 6M 7.13 - 7.12 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
India 6Y 7.694 - 7.683 7.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 7Y 7.81 7.817 7.81 7.817 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
India 8Y 7.834 - 7.834 7.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 9Y 7.829 - 7.802 7.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 10Y 7.826 7.834 7.826 7.834 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
India 11Y 7.982 - 7.982 7.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 12Y 7.888 - 7.888 7.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 13Y 7.854 - 7.854 7.854 0.03 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۳
India 14Y 8.018 8.02 8.018 8.02 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۰۴
India 15Y 8.061 - 7.995 8.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 19Y 8.039 - 8.032 8.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 24Y 8.057 - 8.057 8.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
India 30Y 8.052 - 8.02 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.894 0.907 0.894 0.907 0.02 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 1W 0.548 0.593 0.548 0.593 0.02 3.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 1Y 1.829 - 1.829 1.829 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 2Y 1.933 - 1.933 1.933 0.06 3.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 3M 1.521 1.508 1.508 1.521 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 3Y 2.071 - 2.071 2.071 0.08 3.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 5Y 2.145 - 2.145 2.145 0.06 2.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 6M 1.721 1.729 1.721 1.729 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 7Y 2.213 - 2.213 2.213 0.05 2.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 9M 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۴
Hong Kong 10Y 2.285 - 2.285 2.285 0.05 2.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Hong Kong 15Y 2.306 - 2.306 2.306 0.05 1.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 86.224 - 86.224 86.224 0.14 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Venezuela 15Y 12.698 - 12.555 12.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Venezuela 20Y 8.669 - 8.669 8.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 4.339 - 4.339 4.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۰۴
Vietnam 2Y 4.399 - 4.399 4.399 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 3Y 4.562 - 4.562 4.562 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 5Y 4.679 4.651 4.651 4.679 0.03 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 7Y 4.929 - 4.929 4.929 0.03 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
Vietnam 10Y 5.178 - 5.178 5.178 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.415 - 1.415 1.415 0.03 2.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۰۳
Greece 3Y 3.461 - 3.461 3.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Greece 6M 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Greece 10Y 4.569 - 4.567 4.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Greece 15Y 5.026 - 5.026 5.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Greece 20Y 5.31 - 5.31 5.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Greece 25Y 5.359 - 5.359 5.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
بیشتر