شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 2Y 40.97 - 38.46 40.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۰۲
Argentina 1Y 38.46 - 38.46 38.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Argentina 4Y 42.77 - 42.77 42.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Argentina 3Y 37.07 - 37.07 37.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۵:۰۱
Argentina 5Y 83.54 - 83.54 83.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Argentina 9Y 51.918 - 51.918 51.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 3M 3.53 - 3.04 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
South Africa 2Y 4.525 - 4.525 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 5Y 7.41 - 7.41 7.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 10Y 9.245 - 9.235 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Souht Africa 12Y 10.17 - 10.17 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 20Y 11.41 - 11.405 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 25Y 11.525 - 11.515 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 30Y 11.49 - 11.49 11.545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 3M -0.574 - -0.543 -0.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Germany 6M -0.6 - -0.6 -0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 9M -0.588 - -0.586 -0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Germany 1Y -0.59 - -0.582 -0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 2Y -0.689 - -0.689 -0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Germany 3Y -0.736 - -0.736 -0.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Germany 4Y -0.731 - -0.731 -0.731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Germany 5Y -0.691 - -0.69 -0.691 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Germany 6Y -0.698 - -0.698 -0.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Germany 7Y -0.632 - -0.632 -0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Germany 8Y -0.627 - -0.626 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Germany 9Y -0.572 - -0.57 -0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Germany 15Y -0.313 - -0.313 -0.353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Germany 10Y -0.506 - -0.505 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Germany 20Y -0.289 - -0.284 -0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Germany 25Y -0.195 - -0.193 -0.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Germany 30Y -0.087 - -0.085 -0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.625 - -0.617 -0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Austria 2Y -0.657 - -0.657 -0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Austria 3Y -0.624 - -0.611 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 4Y -0.597 - -0.597 -0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Austria 5Y -0.612 - -0.575 -0.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Austria 6Y -0.543 - -0.543 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Austria 7Y -0.524 - -0.512 -0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Austria 8Y -0.436 - -0.436 -0.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 9Y -0.374 - -0.374 -0.416 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Austria 10Y -0.32 - -0.318 -0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Austria 15Y -0.131 - -0.13 -0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Austria 20Y -0.074 - -0.06 -0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Austria 25Y 0.152 - 0.152 0.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Austria 30Y 0.223 - 0.223 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Austria 50Y 0.261 - 0.261 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 3M 2.437 - 2.437 2.437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Jordan 6M 2.526 - 2.526 2.526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Jordan 1Y 3.677 - 3.677 3.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۲:۰۱
Jordan 2Y 3.1 - 3.1 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Jordan 3Y 3.46 - 3.46 3.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Jordan 5Y 4.22 - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
Jordan 7Y 4.423 - 4.423 4.423 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
Jordan 10Y 4.681 - 4.681 4.681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.419 - -0.419 -0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Spain 3M -0.49 - -0.49 -0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Spain 6M -0.473 - -0.468 -0.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 9M -0.454 - -0.454 -0.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Spain 1Y -0.446 - -0.446 -0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Spain 2Y -0.437 - -0.434 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 3Y -0.385 - -0.38 -0.392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 4Y -0.327 - -0.315 -0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 5Y -0.26 - -0.247 -0.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 6Y -0.17 - -0.161 -0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Spain 7Y -0.013 - -0.007 -0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 8Y 0.04 - 0.017 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 9Y 0.13 - 0.112 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 10Y 0.279 - 0.256 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Spain 15Y 0.562 - 0.548 0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Spain 20Y 0.824 - 0.799 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 25Y 0.898 - 0.874 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Spain 30Y 1.049 - 1.028 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.225 - 0.217 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Australia 2Y 0.277 - 0.267 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
Australia 3Y 0.269 - 0.266 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 4Y 0.298 - 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Australia 5Y 0.384 - 0.384 0.384 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Australia 6Y 0.481 - 0.481 0.481 0.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Australia 7Y 0.578 - 0.578 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Australia 8Y 0.707 - 0.707 0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Australia 9Y 0.787 - 0.786 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Australia 10Y 0.853 - 0.853 0.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Australia 12Y 0.985 - 0.944 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Australia 15Y 1.186 - 1.186 1.186 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Australia 20Y 1.464 - 1.464 1.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Australia 30Y 1.681 - 1.681 1.686 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 27.679 - -12.096 30.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Slovakia 5Y -0.462 - -0.462 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 6Y -0.47 - -0.47 -0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Slovakia 8Y -0.375 - -0.375 -0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Slovakia 9Y -0.318 - -0.3 -0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Slovakia 10Y -0.23 - -0.23 -0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Slovakia 13Y -0.086 - -0.06 -0.092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Slovakia 18Y 0.124 - 0.124 0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Slovakia 30Y 0.47 - 0.445 0.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Slovakia 50Y 0.595 - 0.567 0.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.408 - -0.405 -0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Slovenia 2Y -0.498 - -0.498 -0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Slovenia 3Y -0.503 - -0.503 -0.523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Slovenia 5Y -0.403 - -0.397 -0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Slovenia 7Y -0.313 - -0.313 -0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Slovenia 8Y -0.261 - -0.251 -0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Slovenia 10Y -0.092 - -0.065 -0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Slovenia 15Y 0.085 - 0.067 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Slovenia 20Y 0.351 - 0.328 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Slovenia 25Y 0.43 - 0.402 0.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۹:۰۴
Ukraine 2Y 11.625 - 11.625 11.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Ukraine 3Y 12.4 - 11.865 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 3.427 - 3.427 3.427 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۶:۳۱
Indonesia 3M 3.626 - 3.604 3.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 6M 3.763 - 3.752 3.763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 1Y 4.005 - 4.005 4.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
Indonesia 3Y 5.229 - 5.229 5.258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Indonesia 5Y 5.936 - 5.936 5.958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Indonesia 10Y 6.883 - 6.883 6.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Indonesia 15Y 7.364 - 7.361 7.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Indonesia 20Y 7.509 - 7.507 7.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Indonesia 25Y 7.981 - 7.98 7.981 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Indonesia 30Y 7.565 - 7.559 7.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 3M 8.947 - 8.947 8.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Uganda 6M 9.908 - 9.908 9.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Uganda 1Y 12.374 - 11.17 12.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Uganda 2Y 14.46 - 14.46 14.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Uganda 3Y 15.704 - 15.704 15.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 5Y 16.036 - 15.874 16.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 10Y 14.485 - 14.485 14.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Uganda 15Y 14.59 - 14.59 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
U.S. 20Y 1.007 - 1.004 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
US 1M 0.084 - 0.076 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
US 3M 0.097 - 0.097 0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
US 6M 0.117 - 0.112 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
US 1Y 0.132 - 0.132 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
US 2Y 0.129 - 0.129 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
US 3Y 0.141 - 0.141 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
US 5Y 0.229 - 0.229 0.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
US 7Y 0.407 - 0.407 0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
US 10Y 0.566 - 0.564 0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
US 30Y 1.234 - 1.231 1.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.408 - -0.389 -0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 3M -0.362 - -0.362 -0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Italy 6M -0.339 - -0.333 -0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 9M -0.31 - -0.309 -0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Italy 1Y -0.223 - -0.222 -0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 2Y -0.095 - -0.071 -0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Italy 3Y 0.014 - 0.003 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 4Y 0.23 - 0.223 0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 5Y 0.413 - 0.413 0.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Italy 6Y 0.521 - 0.507 0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 7Y 0.582 - 0.567 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 8Y 0.797 - 0.797 0.797 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
Italy 9Y 0.842 - 0.813 0.852 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Italy 10Y 0.988 - 0.969 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 15Y 1.334 - 1.313 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 20Y 1.53 - 1.506 1.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Italy 30Y 1.873 - 1.856 1.903 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Italy 50Y 2.101 - 2.089 2.129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 3M -0.99 - -0.99 -0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Ireland 6M -0.468 - -0.468 -0.468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Ireland 1Y -0.794 - -0.688 -0.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Ireland 3Y -0.614 - -0.584 -0.614 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Ireland 4Y -0.568 - -0.539 -0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Ireland 5Y -0.524 - -0.499 -0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Ireland 6Y -0.446 - -0.446 -0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 7Y -0.356 - -0.354 -0.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 9Y -0.187 - -0.193 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Ireland 10Y -0.138 - -0.138 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 15Y 0.07 - 0.046 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Ireland 20Y 0.124 - 0.124 0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Ireland 30Y 0.446 - 0.42 0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 3Y 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۳۱
Iceland 6Y 1.96 - 1.95 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Iceland 10Y 2.421 - 2.421 2.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 3M 2.309 - 2.309 2.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Bahrain 6M 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Bahrain 9M 2.305 - 2.305 2.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Bahrain 1Y 2.315 - 2.315 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Bahrain 2Y 2.137 - 2.137 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۹:۳۴
Bahrain 5Y 2.696 - 2.696 2.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 3M 2.008 - 1.898 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 6M 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Brazil 9M 2.17 - 2.003 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 1Y 2.483 - 2.168 2.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 2Y 3.34 - 3.03 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 3Y 4.396 - 4.35 4.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 5Y 5.205 - 5.188 5.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 8Y 6.109 - 6.109 6.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Brazil 10Y 6.482 - 6.462 6.482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 1M -0.022 - -0.022 -0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
UK 3M -0.017 - -0.017 -0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
UK 6M -0.007 - -0.007 -0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
UK 1Y 0.076 - 0.076 0.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
UK 2Y -0.01 - -0.01 -0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۳۱
UK 3Y -0.08 - -0.077 -0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 4Y -0.085 - -0.082 -0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
UK 5Y -0.051 - -0.051 -0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
UK 6Y -0.052 - -0.048 -0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 7Y 0.004 - -0.009 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 8Y 0.041 - 0.007 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
UK 9Y 0.108 - 0.065 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
UK 10Y 0.137 - 0.099 0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
UK 12Y 0.277 - 0.276 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۳۱
UK 15Y 0.39 - 0.389 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۳۱
UK 20Y 0.573 - 0.573 0.573 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
UK 25Y 0.683 - 0.683 0.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
UK 30Y 0.695 - 0.695 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
UK 40Y 0.651 - 0.65 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۳۱
UK 50Y 0.535 - 0.457 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.565 - -0.565 -0.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 3M -0.56 - -0.56 -0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 6M -0.601 - -0.593 -0.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Belgium 9M -0.59 - -0.586 -0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Belgium 1Y -0.565 - -0.564 -0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Belgium 2Y -0.68 - -0.68 -0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Belgium 3Y -0.627 - -0.627 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Belgium 4Y -0.59 - -0.59 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Belgium 5Y -0.543 - -0.54 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Belgium 6Y -0.489 - -0.489 -0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Belgium 7Y -0.396 - -0.394 -0.418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Belgium 8Y -0.404 - -0.404 -0.404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Belgium 9Y -0.31 - -0.31 -0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Belgium 10Y -0.24 - -0.24 -0.269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Belgium 15Y -0.046 - -0.045 -0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Belgium 20Y 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.7 - -0.7 -0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Bulgaria 1Y -0.3 - -0.125 -0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
Bulgaria 3Y -0.097 - -0.097 -0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۳۳
Bulgaria 5Y 0.126 - 0.126 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
Bulgaria 7Y 0.2 - 0.2 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
Bulgaria 10Y 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 3M 4.405 - 4.405 4.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۶
Bangladesh 6M 4.955 - 4.955 4.955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۰۶
Bangladesh 1Y 5.255 - 5.2 5.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 2Y 6.595 - 6.535 6.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 5Y 7.325 - 7.27 7.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 10Y 8.05 - 7.99 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 15Y 8.135 - 8.08 8.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Bangladesh 20Y 8.315 - 8.255 8.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 6M 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Botswana 3Y 2.984 - 2.984 2.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۵:۰۱
Botswana 5Y 3.432 - 3.432 3.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Botswana 7Y 3.534 - 3.534 3.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Botswana 13Y 4.971 - 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 3M 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۲
Pakistan 6M 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۲
Pakistan 1Y 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۲
Pakistan 3Y 7.779 - 7.779 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Pakistan 5Y 8.875 - 8.842 8.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Pakistan 10Y 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Pakistan 15Y 9.667 - 9.667 9.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Pakistan 20Y 10.276 - 10.276 10.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 3M -0.496 - -0.496 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Portugal 6M -0.487 - -0.485 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 1Y -0.476 - -0.476 -0.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Portugal 2Y -0.45 - -0.45 -0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 3Y -0.328 - -0.322 -0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 4Y -0.313 - -0.311 -0.331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 5Y -0.202 - -0.194 -0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 6Y -0.141 - -0.13 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 7Y 0.021 - 0.006 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 8Y 0.111 - 0.094 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 9Y 0.17 - 0.153 0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Portugal 10Y 0.297 - 0.279 0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 15Y 0.647 - 0.628 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 20Y 0.687 - 0.672 0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Portugal 30Y 1.025 - 0.999 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 2Y 0.547 - 0.547 0.547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۱
Peru 5Y 2.395 - 2.395 2.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۱
Peru 10Y 4.188 - 4.188 4.188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۱
Peru 15Y 5.212 - 5.212 5.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۱
Peru 20Y 5.363 - 5.363 5.363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۱
Peru 30Y 5.4 - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 0.385 - 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Thailand 2Y 0.561 - 0.561 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Thailand 5Y 0.742 - 0.726 0.742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Thailand 7Y 1.159 - 1.159 1.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Thailand 10Y 1.224 - 1.199 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Thailand 12Y 1.37 - 1.36 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 14Y 1.39 - 1.38 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Thailand 16Y 1.607 - 1.587 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Thailand 3Y 0.546 - 0.546 0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Thailand 15Y 1.501 - 1.471 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Thailand 20Y 1.793 - 1.768 1.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.15 - 0.145 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Taiwan 5Y 0.295 - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Taiwan 10Y 0.365 - 0.365 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Taiwan 20Y 0.535 - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Taiwan 30Y 0.655 - 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 11.58 - 10.435 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Turkey 2Y 13.185 - 13.185 13.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Turkey 3Y 14.055 - 13.79 14.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
Turkey 5Y 14.025 - 13.6 14.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Turkey 10Y 14.47 - 14 14.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 2M 0.203 - 0.203 0.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Mauritius 4M 0.251 - 0.251 0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Mauritius 6M 0.357 - 0.317 0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 8M 0.376 - 0.326 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 1Y 0.406 - 0.376 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Mauritius 2Y 1.403 - 1.403 1.403 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 3Y 1.681 - 1.681 1.681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 4Y 1.928 - 1.928 1.928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Mauritius 5Y 2.048 - 2.048 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Mauritius 10Y 2.476 - 2.476 2.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Mauritius 15Y 2.857 - 2.857 2.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Mauritius 20Y 3.052 - 3.052 3.052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.148 - -0.526 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 2Y -0.027 - -0.014 -0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 3Y 0.038 - 0.038 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 4Y 0.383 - 0.348 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 5Y 0.238 - 0.148 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 6Y 0.592 - 0.581 0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 7Y 0.683 - 0.67 0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Czech Republic 8Y 0.766 - 0.741 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 9Y 0.8 - 0.766 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 10Y 0.797 - 0.774 0.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Czech Republic 15Y 0.974 - 0.954 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Czech Republic 20Y 1.132 - 1.132 1.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Czech Republic 50Y 2.007 - 1.993 2.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.304 - 2.304 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
China 2Y 2.504 - 2.503 2.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
China 3Y 2.652 - 2.643 2.652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
China 5Y 2.802 - 2.77 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
China 7Y 3.033 - 3.023 3.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
China 10Y 3.007 - 2.993 3.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
China 15Y 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
China 20Y 3.601 - 3.601 3.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۶:۳۱
China 30Y 3.793 - 3.776 3.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3M -0.791 - -0.781 -0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۲:۰۳
Denmark 6M -0.788 - -0.788 -0.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.742 - -0.741 -0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۳۲
Denmark 3Y -0.702 - -0.7 -0.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 5Y -0.616 - -0.614 -0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 8Y -0.488 - -0.483 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۳۳
Denmark 10Y -0.343 - -0.337 -0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Denmark 20Y -0.14 - -0.14 -0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia Overnight 4.13 - 4.13 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Russia 1W 4.14 - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 2W 4.14 - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 1M 4.14 - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 2M 4.14 - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 3M 4.14 - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴
Russia 6M 4.15 - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Russia 1Y 4.06 - 3.98 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Russia 2Y 4.51 - 4.485 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 3Y 4.495 - 4.495 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Russia 5Y 5.18 - 5.145 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 7Y 5.575 - 5.555 5.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۳
Russia 10Y 5.935 - 5.92 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 15Y 6.16 - 6.145 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
Russia 20Y 6.235 - 6.235 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 6M 2.806 - 2.785 2.877 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Romania 1Y 2.889 - 2.864 2.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Romania 2Y 3.125 - 3.125 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Romania 3Y 3.25 - 3.25 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Romania 4Y 3.34 - 3.34 3.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Romania 5Y 3.375 - 3.375 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Romania 7Y 3.56 - 3.56 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Romania 10Y 3.69 - 3.69 3.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.158 - -0.069 -0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Japan 3M -0.059 - -0.059 -0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Japan 6M -0.13 - -0.13 -0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Japan 9M -0.234 - -0.144 -0.234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Japan 1Y -0.146 - -0.146 -0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 2Y -0.126 - -0.126 -0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 3Y -0.135 - -0.135 -0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 4Y -0.133 - -0.133 -0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 5Y -0.109 - -0.109 -0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 6Y -0.116 - -0.116 -0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 7Y -0.109 - -0.109 -0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 8Y -0.08 - -0.078 -0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Japan 9Y -0.031 - -0.031 -0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 10Y 0.008 - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 15Y 0.245 - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 20Y 0.383 - 0.383 0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 30Y 0.553 - 0.553 0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Japan 40Y 0.567 - 0.567 0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 3M 4.6 - 4.6 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 6M 4.75 - 4.75 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 1Y 4.925 - 4.873 5.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 2Y 5.988 - 5.782 5.988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 3Y 6.245 - 6.142 6.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 4Y 6.349 - 6.246 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 5Y 6.661 - 6.609 6.712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 6Y 6.735 - 6.709 6.884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۰۳
Sri Lanka 7Y 7.226 - 7.123 7.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Sri Lanka 8Y 7.357 - 7.175 7.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Sri Lanka 9Y 7.434 - 7.279 7.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 10Y 7.512 - 7.383 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sri Lanka 15Y 7.564 - 7.564 7.797 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 0.19 - 0.19 0.221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 3M 0.217 - 0.217 0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 6M 0.216 - 0.216 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 1Y 0.225 - 0.221 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 2Y 0.248 - 0.24 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 5Y 0.455 - 0.453 0.469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Singapore 10Y 0.814 - 0.801 0.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 15Y 1.022 - 1.019 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 20Y 1.087 - 1.074 1.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Singapore 30Y 0.999 - 0.991 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 2M -0.453 - -0.453 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 3M -0.502 - -0.502 -0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰:۰۳
Sweden 6M -0.538 - -0.538 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sweden 2Y -0.409 - -0.404 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 5Y -0.3 - -0.288 -0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 7Y -0.222 - -0.218 -0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sweden 10Y -0.036 - -0.035 -0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 15Y 0.09 - 0.08 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sweden 20Y 0.342 - 0.336 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland Overnight -0.9 - -0.83 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Switzerland 1W -0.67 - -0.67 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 1M -0.75 - -0.75 -0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 2M -0.75 - -0.73 -0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 3M -0.75 - -0.73 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۰۲
Switzerland 6M -0.8 - -0.67 -0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 1Y -0.55 - -0.55 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۵:۰۲
Switzerland 2Y -0.863 - -0.853 -0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 3Y -0.857 - -0.793 -0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 4Y -0.754 - -0.744 -0.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 5Y -0.738 - -0.698 -0.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 6Y -0.681 - -0.665 -0.681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 7Y -0.639 - -0.618 -0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 8Y -0.613 - -0.592 -0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Switzerland 9Y -0.568 - -0.568 -0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 10Y -0.551 - -0.527 -0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
Switzerland 15Y -0.362 - -0.35 -0.387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 20Y -0.345 - -0.334 -0.373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 30Y -0.421 - -0.352 -0.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 50Y -0.412 - -0.412 -0.442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1Y 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۴:۰۱
Chile 2Y 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Chile 3Y 0.19 - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Chile 4Y 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Chile 5Y 0.76 - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Chile 8Y 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۲
Chile 10Y 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 1.8 - 1.8 1.8 0.18 11.11% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Serbia 2Y 1.8 - 1.75 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Serbia 4Y 2.44 - 2.44 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Serbia 5Y 2.587 - 2.567 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Serbia 7Y 2.7 - 2.7 2.7 0.04 1.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۱
Serbia 10Y 3.025 - 3.003 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.563 - -0.557 -0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
France 3M -0.575 - -0.571 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
France 6M -0.568 - -0.568 -0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
France 9M -0.579 - -0.577 -0.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
France 1Y -0.563 - -0.562 -0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
France 2Y -0.612 - -0.599 -0.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
France 3Y -0.606 - -0.606 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
France 4Y -0.596 - -0.596 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
France 5Y -0.563 - -0.563 -0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
France 6Y -0.531 - -0.531 -0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
France 7Y -0.457 - -0.457 -0.4815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
France 8Y -0.392 - -0.392 -0.418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
France 9Y -0.278 - -0.278 -0.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
France 10Y -0.211 - -0.211 -0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
France 15Y -0.075 - -0.075 -0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
France 20Y 0.192 - 0.166 0.192 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
France 25Y 0.289 - 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
France 30Y 0.461 - 0.432 0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
France 50Y 0.534 - 0.502 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.623 - -0.616 -0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Finland 3Y -0.6 - -0.591 -0.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 4Y -0.53 - -0.524 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y -0.503 - -0.501 -0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y -0.394 - -0.389 -0.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 8Y -0.262 - -0.256 -0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 10Y -0.138 - -0.131 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 15Y 0.083 - 0.05 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 30Y 0.382 - 0.337 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus 3Y 0.274 - 0.239 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Cyprus 5Y 0.399 - 0.375 0.418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Cyprus 7Y 0.565 - 0.565 0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Cyprus 10Y 0.817 - 0.817 0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 1.186 - 1.119 1.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Philippines 3M 1.222 - 1.214 1.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 6M 1.463 - 1.435 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Philippines 1Y 1.138 - 1.138 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Philippines 2Y 2.002 - 2.002 2.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 3Y 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 4Y 2.126 - 2.126 2.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 5Y 2.37 - 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 7Y 2.576 - 2.576 2.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 10Y 2.681 - 2.681 2.681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 20Y 3.315 - 3.315 3.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Philippines 25Y 3.731 - 3.731 3.731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 3Y 0.806 - 0.806 0.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Qatar 5Y 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Qatar 7Y 1.734 - 1.682 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Qatar 10Y 1.628 - 1.626 1.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Qatar 30Y 2.515 - 2.513 2.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 0.169 - 0.155 0.169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Canada 2M 0.157 - 0.157 0.161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Canada 3M 0.157 - 0.157 0.161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Canada 6M 0.179 - 0.179 0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Canada 1Y 0.213 - 0.213 0.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Canada 2Y 0.266 - 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Canada 3Y 0.264 - 0.261 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Canada 4Y 0.244 - 0.229 0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Canada 5Y 0.321 - 0.321 0.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Canada 7Y 0.313 - 0.311 0.313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Canada 10Y 0.477 - 0.477 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۲
Canada 20Y 0.731 - 0.728 0.731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۳۱
Canada 30Y 0.948 - 0.948 0.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 0.571 - 0.571 0.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
South Korea 2Y 0.71 - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 3Y 0.81 - 0.805 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
South Korea 4Y 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
South Korea 5Y 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 10Y 1.327 - 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 20Y 1.52 - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 30Y 1.535 - 1.535 1.535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
South Korea 50Y 1.55 - 1.55 1.551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Croatia 1Y 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Croatia 3Y 0.39 - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۴:۰۱
Croatia 5Y 0.638 - 0.638 0.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Croatia 10Y 0.952 - 0.952 0.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 2.77 - 2.77 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Colombia 4Y 3.462 - 3.462 3.462 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۳۱
Colombia 5Y 4 - 3.99 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Colombia 10Y 4.975 - 4.975 4.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۳۱
Colombia 15Y 6.12 - 6.12 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Overnight 2.339 - 2.339 2.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Kenya 3M 6.123 - 6.123 6.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 6M 6.549 - 6.549 6.549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 1Y 7.455 - 7.455 7.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 2Y 8.705 - 8.705 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
Kenya 3Y 9.432 - 9.425 9.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 4Y 10.472 - 10.281 10.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 5Y 10.44 - 10.44 10.523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Kenya 6Y 10.652 - 10.652 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 7Y 11.123 - 11.123 11.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 8Y 11.394 - 11.394 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Kenya 9Y 11.763 - 11.695 11.944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Kenya 10Y 11.868 - 11.868 11.868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۳۴
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.719 - 12.719 12.751 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 20Y 13.211 - 13.201 13.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
Kenya 25Y 13.307 - 13.129 13.467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۸:۰۳
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Latvia 5Y 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland Overnight -0.05 - -0.05 -0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۴
Poland 1M -0.08 - -0.08 -0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 2M -0.08 - -0.08 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Poland 1Y 0.021 - 0.003 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Poland 2Y 0.094 - 0.074 0.143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 3Y 0.274 - 0.274 0.274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Poland 4Y 0.481 - 0.442 0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 5Y 0.653 - 0.619 0.663 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 6Y 1.103 - 1.093 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Poland 10Y 1.283 - 1.266 1.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 15Y 1.187 - 1.169 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Lithuania 5Y 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
Lithuania 10Y 0.283 - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1M -0.2 - -0.2 -0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Malta 3M -0.179 - -0.179 -0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Malta 6M -0.159 - -0.159 -0.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Malta 1Y -0.097 - -0.097 -0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 3Y -0.06 - -0.06 -0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 5Y 0.101 - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 10Y 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 20Y 1.295 - 1.295 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Malta 25Y 1.593 - 1.593 1.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 3W 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Malaysia 3M 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Malaysia 7M 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Malaysia 1Y 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Malaysia 3Y 1.89 - 1.878 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Malaysia 5Y 2.074 - 2.047 2.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 10Y 2.522 - 2.495 2.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
Malaysia 20Y 3.123 - 3.084 3.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Malaysia 7Y 2.202 - 2.199 2.202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Malaysia 15Y 2.888 - 2.827 2.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
Malaysia 30Y 3.572 - 3.546 3.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 3M 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Hungary 6M 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 1Y 0.325 - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 3Y 0.965 - 0.965 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 5Y 1.295 - 1.295 1.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 10Y 2.025 - 2.025 2.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hungary 15Y 2.64 - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 3M 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Morocco 6M 1.513 - 1.513 1.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Morocco 2Y 1.728 - 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Morocco 5Y 1.952 - 1.952 1.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Morocco 10Y 2.327 - 2.327 2.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Morocco 15Y 2.59 - 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt Overnight 10.11 - 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴
Egypt 3M 14.254 - 14.254 14.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Egypt 6M 14.104 - 14.104 14.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Egypt 9M 13.92 - 13.92 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Egypt 1Y 13.848 - 13.848 13.848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Egypt 2Y 14.784 - 14.784 14.784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۰:۰۳
Egypt 3Y 14.942 - 14.5 14.942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۳۱
Egypt 5Y 14.888 - 14.888 14.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Egypt 7Y 15.012 - 15.012 15.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Egypt 10Y 15.153 - 15.153 15.153 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 4.653 - 4.653 4.653 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Mexico 3M 4.655 - 4.655 4.655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Mexico 6M 4.599 - 4.599 4.599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Mexico 9M 4.506 - 4.506 4.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Mexico 1Y 4.55 - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Mexico 3Y 4.631 - 4.631 4.631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Mexico 5Y 4.916 - 4.906 4.916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
Mexico 7Y 5.594 - 5.553 5.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
Mexico 10Y 5.889 - 5.847 5.889 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
Mexico 15Y 6.405 - 6.405 6.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
Mexico 20Y 6.761 - 6.741 6.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
Mexico 30Y 7.108 - 7.108 7.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 3M 4.22 - 4.22 4.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Namibia 6M 4.427 - 4.427 4.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Namibia 9M 4.511 - 4.511 4.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Namibia 1Y 4.514 - 4.514 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Namibia 3Y 5.346 - 5.346 5.589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 7Y 8.147 - 8.147 9.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 10Y 10.079 - 10.079 10.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 15Y 12.184 - 12.184 12.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Namibia 20Y 13.339 - 13.339 13.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 3M 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۳۲
Norway 6M 0.031 - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Norway 9M 0.021 - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Norway 1Y 0.053 - 0.052 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۹:۰۴
Norway 2Y 0.115 - 0.11 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Norway 5Y 0.286 - 0.251 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Norway 10Y 0.571 - 0.557 0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 3M 1.375 - 1.375 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 6M 1.432 - 1.432 1.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۳۲
Nigeria 1Y 4.817 - 4.817 4.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۰۴
Nigeria 2Y 2.884 - 2.884 2.884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 4Y 4.527 - 4.527 4.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۰۴
Nigeria 7Y 7.898 - 7.898 7.898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 10Y 9.082 - 9.082 9.082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Nigeria 20Y 9.838 - 9.838 9.838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 2M 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۳:۰۱
New Zealand 3M 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۳۰
New Zealand 4M 0.34 - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۳:۳۰
New Zealand 5M 0.34 - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۳۱
New Zealand 6M 0.34 - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۳:۳۱
New Zealand 1Y 0.256 - 0.254 0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۴:۳۰
New Zealand 5Y 0.36 - 0.358 0.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 7Y 0.494 - 0.491 0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 10Y 0.775 - 0.772 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 15Y 0.877 - 0.875 0.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
New Zealand 20Y 1.113 - 1.111 1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.604 - -0.604 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Netherlands 3M -0.582 - -0.581 -0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۲
Netherlands 6M -0.574 - -0.573 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 2Y -0.641 - -0.634 -0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 3Y -0.657 - -0.657 -0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 4Y -0.65 - -0.65 -0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 5Y -0.627 - -0.627 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 6Y -0.596 - -0.595 -0.596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 7Y -0.534 - -0.533 -0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Netherlands 8Y -0.51 - -0.509 -0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 9Y -0.452 - -0.452 -0.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۱
Netherlands 10Y -0.392 - -0.39 -0.392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 15Y -0.315 - -0.313 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 20Y -0.128 - -0.126 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 25Y -0.131 - -0.129 -0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 30Y -0.071 - -0.07 -0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 3M 3.3 - 3.3 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
India 6M 3.38 - 3.37 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۳۱
India 1Y 3.447 - 3.447 3.649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 2Y 4.222 - 4.222 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 3Y 4.824 - 4.784 4.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 4Y 5.003 - 4.967 5.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 5Y 5.109 - 5.051 5.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 6Y 5.486 - 5.459 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 7Y 5.934 - 5.9 5.934 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 8Y 6.063 - 6.041 6.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
India 9Y 5.999 - 5.99 6.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 10Y 5.886 - 5.875 5.891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 11Y 6.143 - 6.135 6.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 12Y 6.309 - 6.309 6.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 13Y 6.324 - 6.311 6.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 14Y 6.237 - 6.221 6.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 15Y 6.388 - 6.388 6.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 19Y 6.385 - 6.385 6.392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 24Y 6.519 - 6.519 6.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
India 30Y 6.498 - 6.498 6.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1W 0.081 - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hong Kong 1M 0.037 - 0.037 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Hong Kong 3M 0.102 - 0.06 0.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Hong Kong 6M 0.059 - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Hong Kong 9M 0.081 - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۵:۰۱
Hong Kong 1Y 0.091 - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Hong Kong 2Y 0.083 - 0.083 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Hong Kong 3Y 0.032 - 0.032 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Hong Kong 5Y 0.153 - 0.153 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Hong Kong 7Y 0.229 - 0.229 0.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Hong Kong 10Y 0.378 - 0.378 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Hong Kong 15Y 0.509 - 0.509 0.533 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 0.404 - 0.394 0.404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Vietnam 2Y 0.476 - 0.476 0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 3Y 0.758 - 0.724 0.758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 5Y 1.614 - 1.614 1.628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 7Y 2.18 - 2.174 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 10Y 2.835 - 2.819 2.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 15Y 3.093 - 3.069 3.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 20Y 3.309 - 3.305 3.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Vietnam 25Y 3.54 - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۹:۳۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 0.144 - 0.144 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۶:۰۱
Greece 3M -0.023 - -0.023 -0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Greece 6M 0.025 - 0.025 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۴
Greece 3Y 0.211 - 0.184 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۰۳
Greece 10Y 1.008 - 1.008 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Greece 15Y 1.171 - 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Greece 20Y 1.359 - 1.322 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
Greece 25Y 1.47 - 1.466 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی