شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 28.31 - 28.31 28.31 0.16 0.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Argentina 4Y 28.997 - 28.997 28.997 0.12 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Argentina 6Y 22.378 - 22.378 22.378 2.00 9.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Argentina 9Y 21.109 - 21.109 21.109 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 6.225 - 6.225 6.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
South Africa 3M 6.97 - 6.05 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
South Africa 3Y 7.095 - 7.095 7.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
South Africa 5Y 8 - 7.985 8.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.8 - 8.785 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.73 - 9.71 9.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
South Africa 25Y 9.83 - 9.81 9.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
South Africa 30Y 9.81 - 9.79 9.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.579 - -0.557 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Germany 2Y -0.59 - -0.59 -0.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Germany 3M -0.577 - -0.566 -0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Germany 3Y -0.546 -0.543 -0.543 -0.546 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Germany 4Y -0.472 - -0.469 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 5Y -0.325 -0.324 -0.324 -0.325 0.00 -0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Germany 6M -0.549 - -0.516 -0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Germany 6Y -0.209 -0.211 -0.209 -0.211 0.00 -0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Germany 7Y -0.102 - -0.096 -0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 8Y -0.045 - -0.037 -0.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 9M -0.57 - -0.522 -0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Germany 9Y 0.061 - 0.034 0.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 10Y 0.236 - 0.209 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 15Y 0.478 0.489 0.478 0.489 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Germany 20Y 0.58 0.579 0.579 0.58 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Germany 25Y 0.718 - 0.718 0.718 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Germany 30Y 0.853 - 0.853 0.853 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.489 -0.487 -0.487 -0.489 0.00 -0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 2Y -0.505 - -0.483 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 3Y -0.502 -0.487 -0.487 -0.502 0.00 -0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 4Y -0.274 - -0.274 -0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Austria 5Y -0.191 - -0.189 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Austria 6Y -0.053 - -0.019 -0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Austria 7Y 0.123 - 0.123 0.123 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Austria 8Y 0.266 - 0.266 0.266 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Austria 9Y 0.347 0.359 0.347 0.359 0.01 3.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Austria 10Y 0.463 - 0.424 0.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 15Y 0.94 0.941 0.94 0.941 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 20Y 1.005 1.002 1.002 1.008 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 25Y 1.21 1.213 1.21 1.213 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 30Y 1.326 1.316 1.316 1.326 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Austria 50Y 1.429 1.43 1.429 1.43 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.469 - 4.469 4.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 2Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 3M 4.122 - 4.122 4.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 3Y 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 5Y 5.96 - 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 6M 4.259 - 4.259 4.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 7Y 6.539 - 6.539 6.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.039 - 7.039 7.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.451 - -0.419 -0.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 1Y -0.338 - -0.337 -0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Spain 2Y -0.224 -0.239 -0.199 -0.239 0.01 -6.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Spain 3M -0.452 - -0.434 -0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Spain 3Y -0.031 - -0.012 -0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 4Y 0.089 - 0.081 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 5Y 0.299 - 0.289 0.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 6M -0.399 - -0.399 -0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 6Y 0.592 0.595 0.592 0.595 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Spain 7Y 0.82 0.821 0.82 0.821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Spain 8Y 1.065 - 1.014 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 9M -0.363 - -0.361 -0.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 9Y 1.225 - 1.203 1.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Spain 10Y 1.365 - 1.345 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 15Y 1.908 - 1.908 1.908 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Spain 20Y 2.063 2.06 2.059 2.063 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Spain 25Y 2.426 - 2.426 2.426 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Spain 30Y 2.586 - 2.566 2.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.918 1.91 1.905 1.928 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 2Y 1.899 1.888 1.881 1.921 0.02 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 3Y 1.823 1.813 1.801 1.83 0.03 1.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 4Y 1.853 1.843 1.833 1.853 0.04 2.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 5Y 1.99 1.979 1.969 1.992 0.02 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 6Y 2.081 2.076 2.07 2.091 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 7Y 2.168 2.163 2.157 2.177 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 8Y 2.239 2.234 2.228 2.251 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 9Y 2.281 2.276 2.262 2.294 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 10Y 2.32 2.314 2.299 2.331 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 12Y 2.357 2.354 2.342 2.357 0.03 1.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 15Y 2.465 2.459 2.449 2.473 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 20Y 2.656 2.651 2.646 2.662 0.02 0.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Australia 30Y 2.852 2.848 2.848 2.881 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.086 - -0.079 -0.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.2 - 0.2 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.878 - 0.831 0.881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Slovakia 10Y 0.96 - 0.93 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.244 - -0.244 -0.244 0.14 -36.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Slovakia 5-Year 0.106 - 0.089 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Slovakia 8-Year 0.624 - 0.598 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.279 - -0.279 -0.279 0.01 -3.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Slovenia 2Y -0.337 - -0.237 -0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Slovenia 5Y 0.206 - 0.187 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Slovenia 7Y 0.353 - 0.353 0.353 0.02 4.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.919 - 0.894 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۲:۳۵
Ukraine 2Y 19.36 - 19.36 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۴
Ukraine 3-Year 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.725 - 5.725 5.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 1Y 6.49 - 6.49 6.49 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 3M 6.097 - 6.097 6.097 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Indonesia 3Y 7.607 - 7.607 7.607 0.03 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 5Y 7.994 - 7.994 7.994 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 6M 6.261 - 6.261 6.261 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Indonesia 10Y 8.088 - 8.088 8.088 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 15Y 8.504 - 8.504 8.504 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 20Y 8.538 - 8.538 8.538 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 25Y 8.726 - 8.726 8.726 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 30Y 9.007 - 9.007 9.007 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.436 - 1.402 1.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UK 1M Yield 0.613 - 0.613 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
UK 1Y Yield 0.807 - 0.762 0.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UK 2Y Yield 0.82 - 0.798 0.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
UK 3M Yield 0.731 - 0.731 0.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۴
UK 3Y Yield 0.829 - 0.814 0.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
UK 4Y Yield 0.877 - 0.859 0.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
UK 5Y Yield 0.975 - 0.949 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UK 6M Yield 0.772 - 0.772 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
UK 6Y Yield 1.03 - 0.998 1.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UK 7Y Yield 1.077 - 1.046 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UK 8Y Yield 1.149 - 1.112 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UK 9Y Yield 1.243 - 1.208 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
UK 10Y Yield 1.337 - 1.297 1.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UK 15Y Yield 1.541 - 1.499 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
UK 20Y Yield 1.774 - 1.73 1.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
UK 25Y Yield 1.82 - 1.777 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
UK 30Y Yield 1.851 - 1.807 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
UK 40Y Yield 1.757 - 1.709 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
UK 50Y Yield 1.74 - 1.685 1.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.7 - 11.7 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Uganda 2Y 15 15.15 15 15.15 0.10 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Uganda 3M 10.4 - 10.3 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Uganda 3Y 16.2 - 16.2 16.2 0.05 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 16.4 16.35 16.35 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Uganda 6M 11.35 - 11.35 11.35 0.15 1.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Uganda 10Y 17 - 16.94 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Uganda 15Y 17.25 - 17.25 17.25 0.10 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.403 2.381 2.379 2.403 0.02 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
US 1Y Yield 2.574 2.571 2.571 2.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
US 2Y Yield 2.57 2.568 2.566 2.572 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
US 3M Yield 2.412 2.407 2.407 2.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
US 3Y Yield 2.555 2.552 2.549 2.557 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
US 5Y Yield 2.576 2.574 2.571 2.579 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
US 6M Yield 2.502 - 2.502 2.502 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
US 7Y Yield 2.655 2.652 2.647 2.657 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
US 10Y Yield 2.75 2.749 2.745 2.754 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
US 30Y Yield 3.076 3.073 3.071 3.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.31 - -0.277 -0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Italy 1Y 0.1 - 0.062 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Italy 2Y 0.317 - 0.284 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 3M -0.23 - -0.202 -0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Italy 3Y 0.823 - 0.749 0.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 4Y 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Italy 5Y 1.621 - 1.621 1.621 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Italy 6M -0.04 - -0.04 -0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Italy 6Y 1.937 - 1.893 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 7Y 2.223 - 2.176 2.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 8Y 2.307 - 2.257 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 9M 0.03 - -0.001 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Italy 9Y 2.556 - 2.515 2.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 10Y 2.775 - 2.721 2.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 15Y 3.115 - 3.098 3.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Italy 20Y 3.455 - 3.421 3.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Italy 30Y 3.639 - 3.62 3.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 50Y 3.554 - 3.537 3.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.515 -0.516 -0.515 -0.516 0.01 -1.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Ireland 2Y -0.428 -0.448 -0.428 -0.448 0.00 -0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Ireland 3M -0.219 - -0.219 -0.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.205 -0.207 -0.205 -0.207 0.00 -0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Ireland 5Y -0.103 - -0.103 -0.103 0.00 -2.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Ireland 6M -0.248 - -0.248 -0.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Ireland 6Y 0.134 0.124 0.124 0.134 0.01 4.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Ireland 7Y 0.323 0.326 0.322 0.326 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Ireland 8Y 0.528 - 0.497 0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Ireland 10Y 0.996 - 0.966 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Ireland 15Y 1.382 - 1.329 1.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Ireland 20Y 1.56 - 1.521 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Ireland 30Y 1.726 1.727 1.725 1.729 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 5.007 - 4.982 5.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Iceland 5Y 5.376 - 5.374 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Iceland 10Y 5.39 - 5.39 5.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 5.031 - 5.031 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Bahrain 2Y 5.923 - 5.923 5.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Bahrain 3M 4.196 - 4.196 4.196 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Bahrain 5Y 5.806 - 5.806 5.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Bahrain 6M 4.629 - 4.629 4.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Bahrain 9M 4.931 - 4.931 4.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.575 - 6.575 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Brazil 2Y 7.51 - 7.51 7.51 0.04 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Brazil 3M 6.49 6.495 6.49 6.495 0.09 1.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Brazil 3Y 8.14 8.135 8.135 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Brazil 5Y 8.475 - 8.475 8.475 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Brazil 6M 6.505 6.51 6.505 6.51 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Brazil 8Y 9.125 - 9.125 9.125 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Brazil 9M 6.49 - 6.49 6.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Brazil 10Y 9.21 - 9.21 9.21 0.04 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.562 - -0.562 -0.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Belgium 1Y -0.526 - -0.526 -0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Belgium 2Y -0.538 -0.531 -0.531 -0.538 0.01 -1.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Belgium 3M -0.542 - -0.539 -0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Belgium 3Y -0.391 -0.388 -0.388 -0.391 0.00 -0.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Belgium 4Y -0.197 -0.195 -0.195 -0.197 0.00 -1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Belgium 5Y -0.081 - -0.071 -0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Belgium 6M -0.529 - -0.529 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Belgium 6Y 0.14 - 0.095 0.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Belgium 7Y 0.406 - 0.361 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 8Y 0.548 - 0.53 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Belgium 9M -0.587 - -0.587 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Belgium 9Y 0.635 - 0.6 0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Belgium 10Y 0.697 - 0.671 0.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Belgium 15Y 1.163 - 1.125 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Belgium 20Y 1.441 1.44 1.44 1.441 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.51 -0.54 -0.5 -0.54 0.03 -5.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Bulgaria 1Y -0.076 - -0.076 -0.076 0.00 -1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 3Y 0.055 - 0.055 0.055 0.01 10.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 5Y 0.228 - 0.228 0.228 0.10 80.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 7Y 0.599 - 0.599 0.599 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 10Y 0.86 - 0.86 0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.46 - 4.46 4.46 0.12 2.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Bangladesh 2Y 5.14 - 5.09 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Bangladesh 3M 2.88 - 2.88 2.88 0.21 7.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Bangladesh 5Y 5.98 - 5.93 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Bangladesh 6M 3.35 - 3.3 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Bangladesh 10Y 7.66 - 7.63 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bangladesh 15Y 7.73 - 7.7 7.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bangladesh 20Y 8.52 - 8.44 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۴:۰۴
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.654 - 1.654 1.654 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Botswana 13Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۹:۳۴
Pakistan 3M 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۹:۳۴
Pakistan 3Y 12.751 - 12.751 12.751 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 5Y 12.846 - 12.846 12.846 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 6M 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۹:۳۴
Pakistan 10Y 13.286 - 13.286 13.286 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 15Y 13.451 - 13.451 13.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 20Y 13.594 - 13.594 13.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.391 - -0.39 -0.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Portugal 2Y -0.117 - -0.117 -0.117 0.09 -44.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Portugal 3M -0.391 - -0.391 -0.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Portugal 3Y -0.093 -0.061 -0.061 -0.093 0.01 -7.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Portugal 4Y 0.156 0.157 0.156 0.157 0.02 18.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Portugal 5Y 0.431 0.433 0.431 0.444 0.01 1.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Portugal 6M -0.363 - -0.337 -0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Portugal 6Y 0.595 0.597 0.595 0.611 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Portugal 7Y 1.063 1.061 1.061 1.063 0.03 2.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Portugal 8Y 1.276 1.259 1.259 1.276 0.03 2.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Portugal 9Y 1.441 - 1.441 1.441 0.02 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Portugal 10Y 1.645 - 1.614 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Portugal 15Y 2.24 - 2.234 2.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Portugal 20Y 2.533 2.569 2.533 2.569 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Portugal 30Y 2.844 - 2.844 2.844 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.585 - 4.571 4.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.005 - 5.907 6.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 20Y 6.315 - 6.203 6.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 30Y 6.355 - 6.275 6.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.79 - 1.76 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۰۴
Thailand 2Y 1.95 - 1.94 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Thailand 3Y 1.96 - 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Thailand 5Y 2.15 - 2.15 2.15 0.02 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Thailand 7Y 2.36 - 2.36 2.36 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Thailand 10Y 2.475 - 2.47 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Thailand 12Y 2.68 - 2.68 2.68 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Thailand 14Y 2.86 - 2.86 2.86 0.03 1.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Thailand 15Y 2.94 - 2.94 2.94 0.03 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Thailand 16Y 3.16 - 3.16 3.16 0.03 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Thailand 20Y 3.29 - 3.29 3.29 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۰:۰۴
Taiwan 5Y 0.73 - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Taiwan 10Y 0.875 - 0.875 0.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Taiwan 20Y 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
Taiwan 30Y 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 20.25 - 20.25 20.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Turkey 2Y 17.59 - 17.56 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Turkey 3Y 17.52 - 17.42 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Turkey 5Y 16.32 - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Turkey 10Y 15.39 - 15.37 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.63 3.65 3.63 3.65 0.08 2.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 2M 3.2 - 3.2 3.2 0.15 4.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mauritius 2Y 3.559 - 3.511 3.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 3Y 3.869 - 3.869 3.869 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Mauritius 4M 3.45 - 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Mauritius 4Y 4.225 - 4.225 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 5Y 4.491 - 4.491 4.491 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Mauritius 6M 3.49 3.5 3.49 3.5 0.06 1.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 8M 3.55 - 3.55 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۴
Mauritius 10Y 5.346 - 5.346 5.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 15Y 5.726 - 5.726 5.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 20Y 6.154 - 6.154 6.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.704 - 1.665 1.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 2Y 1.945 - 1.721 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 3Y 1.791 - 1.692 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 4Y 1.777 - 1.737 1.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 5Y 1.783 - 1.748 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 6Y 1.572 - 1.527 1.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 7Y 1.804 - 1.71 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 8Y 1.901 - 1.787 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 9Y 1.876 - 1.804 1.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 10Y 1.835 - 1.821 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 15Y 2.27 - 2.259 2.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 20Y 2.413 - 2.386 2.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Czech Republic 50Y 2.921 - 2.892 2.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.475 - 2.475 2.475 0.04 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
China 2Y 2.611 - 2.611 2.611 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 3Y 2.723 2.725 2.723 2.725 0.03 1.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 5Y 2.925 2.945 2.925 2.945 0.04 1.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 7Y 3.096 - 3.096 3.096 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 10Y 3.113 3.147 3.113 3.147 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 15Y 3.405 - 3.405 3.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
China 20Y 3.425 - 3.425 3.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
China 30Y 3.712 - 3.712 3.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.581 - -0.514 -0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Denmark 3M -0.571 - -0.571 -0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Denmark 3Y -0.501 - -0.476 -0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Denmark 5Y -0.281 - -0.244 -0.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Denmark 6M -0.598 - -0.596 -0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Denmark 8Y -0.06 - -0.046 -0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Denmark 10Y 0.185 - 0.146 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 1W 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 1Y 7.45 - 7.33 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 2M 7.74 - 7.74 7.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 2W 7.66 - 7.66 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 2Y 7.73 - 7.68 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 3M 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 3Y 7.98 - 7.9 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 5Y 8.13 - 8.1 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 6M 8.01 - 8.01 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Russia 7Y 8.23 - 8.14 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 10Y 8.3 - 8.24 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 15Y 8.36 - 8.33 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Russia 20-Year 8.52 - 8.52 8.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Russia Overnight 7.56 - 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.5 - 3.379 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Romania 2Y 3.7 - 3.66 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Romania 3Y 4.22 4.24 4.22 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Romania 4Y 4.55 - 4.53 4.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Romania 5Y 4.72 4.73 4.72 4.74 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Romania 6M 2.903 - 2.801 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Romania 7Y 5.028 - 5.028 5.028 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Romania 10Y 5.24 - 5.14 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.86 - 1.86 1.86 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 1Y 1.71 - 1.705 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
New Zealand 2M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 2Y 1.715 - 1.68 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
New Zealand 3M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 4M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 5M 1.93 - 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 5Y 1.81 - 1.81 1.81 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 6M 1.93 - 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 7Y 1.985 - 1.985 1.985 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 10Y 2.348 - 2.305 2.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
New Zealand 15Y 2.51 - 2.51 2.51 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 20Y 2.68 - 2.68 2.68 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.115 - -0.115 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 1Y -0.172 -0.177 -0.172 -0.177 0.01 -3.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Japan 2Y -0.157 -0.158 -0.157 -0.162 0.01 -6.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Japan 3M -0.17 - -0.17 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 3Y -0.161 - -0.161 -0.161 0.01 -3.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 4Y -0.16 - -0.16 -0.16 0.00 -1.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 5Y -0.148 -0.15 -0.148 -0.15 0.01 -5.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.151 - -0.151 -0.151 0.01 -3.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 7Y -0.149 - -0.149 -0.149 0.01 -5.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 8Y -0.1 - -0.1 -0.1 0.00 -4.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 9M -0.175 - -0.175 -0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 9Y -0.035 - -0.035 -0.035 0.00 -11.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 10Y 0.017 0.016 0.012 0.017 0.01 325.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Japan 15Y 0.247 - 0.247 0.247 0.01 2.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 20Y 0.462 - 0.462 0.462 0.01 1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 30Y 0.698 - 0.698 0.698 0.01 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Japan 40Y 0.797 - 0.797 0.797 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.2 - 10.2 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 2Y 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 3M 9.5 - 9.5 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 3Y 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۳۵
Sri Lanka 4Y 11.15 - 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 5Y 11.3 - 11.25 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 6M 9.8 - 9.8 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 6Y 11.4 - 11.35 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 7Y 11.5 - 11.45 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 8Y 11.55 - 11.45 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 9Y 11.55 - 11.5 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 10Y 11.6 - 11.55 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Sri Lanka 15Y 11.95 - 11.75 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.801 - 1.801 1.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 1Y 1.961 - 1.961 1.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Singapore 2Y 1.967 1.96 1.935 1.967 0.06 3.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Singapore 3M 1.898 - 1.898 1.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 5Y 2.026 2.017 1.992 2.026 0.03 1.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Singapore 6M 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 10Y 2.197 - 2.197 2.197 0.04 1.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Singapore 15Y 2.448 2.438 2.412 2.448 0.04 1.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Singapore 20Y 2.494 2.472 2.472 2.494 0.04 1.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Singapore 30Y 2.553 - 2.543 2.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.395 - -0.395 -0.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Sweden 2M -0.501 - -0.501 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 2Y -0.383 - -0.376 -0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Sweden 3M -0.401 - -0.401 -0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 5Y -0.033 - -0.033 -0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 6M -0.35 - -0.35 -0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Sweden 7Y 0.129 - 0.105 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 10Y 0.452 - 0.425 0.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 15Y 0.843 - 0.816 0.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 20-Year 1.138 - 1.115 1.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.85 - -0.84 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Switzerland 1W -0.9 -0.92 -0.9 -0.92 0.02 -2.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Switzerland 1Y -0.63 -0.71 -0.63 -0.71 0.08 -11.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Switzerland 2M -0.82 -0.83 -0.82 -0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Switzerland 2Y -0.738 - -0.738 -0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 3M -0.81 -0.76 -0.76 -0.81 0.09 -10.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Switzerland 3Y -0.678 - -0.678 -0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 4Y -0.597 - -0.597 -0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 5Y -0.499 - -0.499 -0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 6M -0.87 - -0.87 -0.87 0.12 -13.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
Switzerland 6Y -0.43 - -0.43 -0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 7Y -0.363 - -0.363 -0.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 8Y -0.294 - -0.294 -0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 9Y -0.219 - -0.219 -0.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 10Y -0.137 - -0.137 -0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 15Y 0.144 - 0.116 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Switzerland 20Y 0.312 - 0.269 0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 30Y 0.453 - 0.398 0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 50Y 0.546 - 0.51 0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland Overnight -0.95 -0.9 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.37 - 3.37 3.37 0.09 2.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Chile 2Y 3.48 - 3.48 3.48 0.02 0.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Chile 3Y 3.65 - 3.65 3.65 0.04 1.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Chile 4Y 3.86 - 3.86 3.86 0.04 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Chile 5Y 4.01 - 4.01 4.01 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Chile 8Y 4.33 - 4.33 4.33 0.07 1.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Chile 10Y 4.55 - 4.55 4.55 0.06 1.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Serbia 2Y 3.25 - 3.1 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 - 3.45 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.7 - 3.65 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Serbia 7Y 4.25 - 4.25 4.25 0.05 1.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.56 - -0.51 -0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
France 1Y -0.542 - -0.541 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
France 2Y -0.484 - -0.469 -0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
France 3M -0.562 - -0.552 -0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
France 3Y -0.34 - -0.34 -0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
France 4Y -0.199 - -0.199 -0.199 0.00 -0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
France 5Y -0.033 - -0.031 -0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
France 6M -0.556 - -0.553 -0.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
France 6Y 0.131 - 0.131 0.131 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
France 7Y 0.194 0.193 0.193 0.195 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
France 8Y 0.433 - 0.412 0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
France 9M -0.525 - -0.525 -0.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
France 9Y 0.577 - 0.553 0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
France 10Y 0.645 - 0.62 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
France 15Y 1.105 - 1.065 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
France 20Y 1.339 - 1.306 1.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
France 25Y 1.491 - 1.469 1.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
France 30Y 1.608 - 1.578 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
France 50Y 1.824 - 1.8 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.504 -0.502 -0.502 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Finland 3Y -0.476 -0.481 -0.473 -0.481 0.00 -0.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Finland 4Y -0.242 -0.241 -0.241 -0.242 0.00 -0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Finland 5Y -0.107 -0.106 -0.106 -0.107 0.00 -1.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Finland 6Y 0.037 0.035 0.035 0.037 0.00 8.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Finland 8Y 0.183 - 0.155 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Finland 10Y 0.493 - 0.47 0.493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Finland 15Y 0.884 - 0.884 0.884 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Finland 30Y 1.151 - 1.117 1.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.026 - 5.026 5.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 1Y 6.117 - 6.117 6.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 2Y 6.161 - 6.161 6.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 3M 5.387 - 5.387 5.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 3Y 6.199 - 6.199 6.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 4Y 6.246 - 6.246 6.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 5Y 6.273 - 6.273 6.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 6M 6.006 - 6.006 6.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 7Y 6.371 - 6.371 6.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 10Y 6.444 - 6.444 6.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 20Y 6.808 - 6.808 6.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Philippines 25Y 6.85 - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.467 3.476 3.467 3.476 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Qatar 10-Year 3.927 3.93 3.925 3.932 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Qatar 15-Year 4.026 4.025 4.019 4.026 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Qatar 30-Year 4.766 4.765 4.759 4.766 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.595 - 1.595 1.595 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Canada 1Y 1.885 - 1.88 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Canada 2M 1.6 1.605 1.6 1.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Canada 2Y 1.912 1.909 1.909 1.914 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Canada 3M 1.61 - 1.61 1.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Canada 3Y 1.9 1.903 1.897 1.906 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Canada 4Y 1.935 1.932 1.93 1.94 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Canada 5Y 1.928 1.925 1.922 1.931 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Canada 6M 1.745 - 1.745 1.745 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Canada 7Y 1.948 1.945 1.942 1.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Canada 10Y 1.998 1.993 1.992 1.999 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Canada 20Y 2.197 2.2 2.192 2.2 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Canada 30Y 2.23 2.225 2.225 2.23 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 2Y 1.791 - 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
South Korea 3Y 1.808 1.81 1.808 1.81 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
South Korea 4Y 1.883 - 1.883 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
South Korea 5Y 1.888 1.89 1.888 1.89 0.02 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
South Korea 10Y 1.993 1.996 1.993 1.996 0.02 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
South Korea 20Y 2.027 2.032 2.027 2.032 0.02 1.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
South Korea 30Y 2.001 2.008 2.001 2.008 0.02 1.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
South Korea 50Y 1.986 - 1.986 1.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 3Y 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Croatia 5Y 1.12 1.125 1.108 1.125 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 10Y 2.085 - 2.085 2.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.714 - 4.714 4.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۴
Colombia 4Y 5.58 - 5.58 5.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Colombia 5Y 6.177 - 6.15 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Colombia 10Y 6.74 - 6.72 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Colombia 15Y 7.19 - 7.176 7.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.958 - 9.958 9.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 2Y 10.65 - 10.65 10.65 0.10 0.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Kenya 3M 7.2 - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 3Y 11.418 10.85 10.85 11.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Kenya 4Y 11.592 - 11.45 11.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Kenya 5Y 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 6M 8.935 - 8.935 8.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
Kenya 6Y 12.101 11.5 11.5 12.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Kenya 7Y 12.123 11.7 11.7 12.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Kenya 8Y 12.505 11.9 11.9 12.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Kenya 9Y 12.589 12.1 12.1 12.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Kenya 10Y 12.51 12.25 12.25 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 20Y 12.95 - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya 25Y 13.25 - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Kenya Overnight 3.076 - 3.076 3.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۳۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Latvia 3Y 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Latvia 5Y 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.64 - 1.51 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Poland 1Y 1.049 - 1.024 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 2M 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Poland 2Y 1.392 - 1.365 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 3Y 1.635 - 1.606 1.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Poland 4Y 2.017 - 1.963 2.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 5Y 2.222 - 2.182 2.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.822 - 2.773 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
Poland 12Y 2.817 - 2.778 2.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 15Y 2.733 - 2.683 2.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 6-Year 2.644 - 2.597 2.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Poland Overnight 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lithuania 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Lithuania 10Y 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.21 - -0.21 -0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Year 0.013 - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 5-Year 0.335 - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 1-Month -0.24 - -0.24 -0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 10-Year 1.209 - 1.209 1.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 20-Year 1.901 - 1.884 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Malta 25-Year 1.945 - 1.945 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Month -0.23 - -0.23 -0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 6-Month -0.222 - -0.222 -0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3M 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3W 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 3Y 3.578 3.579 3.576 3.579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Malaysia 5Y 3.74 3.743 3.74 3.743 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Malaysia 7M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۳
Malaysia 7Y 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Malaysia 10Y 4.068 4.069 4.068 4.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Malaysia 15Y 4.399 - 4.397 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malaysia 20Y 4.567 - 4.567 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۳۵
Malaysia 30Y 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 3M 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 3Y 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 5Y 2.43 - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 6M 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 10Y 2.93 - 2.93 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 15Y 3.86 - 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Morocco 3M 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 5Y 2.718 - 2.718 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 6M 2.367 - 2.367 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 10Y 3.186 - 3.186 3.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 15Y 3.724 - 3.724 3.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 18.887 - 18.887 18.887 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 2Y 19.083 - 19.083 19.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 3M 18.715 - 18.715 18.715 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 3Y 19.076 - 19.076 19.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 5Y 18.496 - 18.496 18.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 6M 18.807 - 18.807 18.807 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 7Y 18.226 - 18.226 18.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 9M 18.847 - 18.847 18.847 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 10Y 18 - 18 18.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt Overnight 16.905 - 16.905 16.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.92 - 7.92 7.92 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mexico 1Y 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Mexico 3M 8.2 - 8.2 8.2 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mexico 3Y 8.4 8.45 8.4 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Mexico 5Y 8.56 8.51 8.5 8.56 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Mexico 6M 8.43 - 8.41 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Mexico 7Y 8.59 8.61 8.59 8.61 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico 9M 8.47 - 8.47 8.47 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mexico 10Y 8.75 8.74 8.71 8.75 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Mexico 20Y 8.98 8.95 8.95 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico 30Y 9 8.97 8.97 9.01 0.03 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico 15-Year 8.89 8.9 8.89 8.9 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.38 - 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Namibia 3M 7.218 - 7.218 7.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Namibia 3Y 7.145 - 7.145 7.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Namibia 6M 7.925 - 7.925 7.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Namibia 7Y 9.637 - 9.637 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Namibia 9M 8.246 - 8.246 8.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Namibia 10Y 9.922 - 9.922 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Namibia 15Y 10.628 - 10.628 10.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Namibia 20Y 11.26 - 11.26 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.06 - 1.056 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.993 - 0.991 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Norway 5Y 1.352 - 1.347 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Norway 6M 1.027 - 1.023 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Norway 9M 1.047 - 1.04 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Norway 10Y 1.788 - 1.777 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Norway 3Y 1.168 1.164 1.156 1.169 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 17.33 - 17.33 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 2Y 15.275 - 14.981 15.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 3M 14.194 - 14.194 14.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 4Y 15.04 - 14.986 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 14.515 - 14.515 14.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 7Y 15.093 - 15.043 15.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 10Y 14.96 - 14.945 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 15.182 - 15.182 15.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.623 - -0.618 -0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Netherlands 2Y -0.565 -0.561 -0.561 -0.565 0.02 -2.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 3M -0.57 - -0.566 -0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Netherlands 3Y -0.475 - -0.472 -0.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Netherlands 4Y -0.406 -0.405 -0.405 -0.406 0.00 -0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 5Y -0.193 - -0.193 -0.193 0.00 -1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Netherlands 6M -0.567 - -0.564 -0.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Netherlands 6Y -0.021 -0.023 -0.021 -0.023 0.00 -4.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 7Y 0.104 - 0.104 0.104 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Netherlands 8Y 0.236 - 0.206 0.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Netherlands 9Y 0.212 0.213 0.212 0.215 0.00 1.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 10Y 0.347 - 0.347 0.347 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Netherlands 15Y 0.613 0.612 0.612 0.613 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 20Y 0.707 0.71 0.707 0.71 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Netherlands 25Y 0.787 0.786 0.786 0.787 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Netherlands 30Y 0.891 0.89 0.89 0.893 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.828 - 6.828 6.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 2Y 7.019 - 7.019 7.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 3M 6.64 - 6.62 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
India 3Y 7.004 - 7.004 7.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 4Y 7.287 - 7.279 7.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 5Y 7.343 - 7.343 7.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 6M 6.74 - 6.74 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
India 6Y 7.528 - 7.456 7.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 7Y 7.481 - 7.481 7.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 8Y 7.576 - 7.576 7.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
India 9Y 7.591 - 7.591 7.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 10Y 7.549 - 7.537 7.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
India 11Y 7.667 - 7.667 7.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 12Y 7.719 - 7.701 7.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 13Y 7.69 - 7.69 7.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
India 14Y 7.68 - 7.68 7.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 15Y 7.637 - 7.637 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 19Y 7.678 - 7.678 7.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 24Y 7.671 - 7.671 7.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
India 30Y 7.681 - 7.672 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.794 - 0.794 0.794 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Hong Kong 1W 0.548 - 0.548 0.548 0.04 7.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Hong Kong 1Y 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۰۴
Hong Kong 2Y 1.726 - 1.726 1.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Hong Kong 3M 1.251 - 1.251 1.259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Hong Kong 3Y 1.761 - 1.746 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Hong Kong 5Y 1.809 - 1.79 1.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Hong Kong 6M 1.431 - 1.431 1.431 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Hong Kong 7Y 1.883 - 1.883 1.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Hong Kong 9M 1.52 - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Hong Kong 10Y 1.982 - 1.982 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Hong Kong 15Y 2.002 - 2.002 2.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 82.245 - 80.89 82.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Venezuela 15Y 11.58 - 11.361 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Venezuela 20Y 7.976 - 7.696 7.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.467 - 3.467 3.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۰۴
Vietnam 2Y 3.677 - 3.677 3.677 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Vietnam 3Y 3.776 - 3.776 3.776 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Vietnam 5Y 3.955 - 3.955 3.955 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Vietnam 7Y 4.302 - 4.302 4.302 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Vietnam 10Y 4.932 - 4.932 4.932 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Greece 3Y 3.06 - 3.06 3.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 6M 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Greece 10Y 4.22 - 4.208 4.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Greece 15Y 4.727 - 4.723 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Greece 20Y 4.963 - 4.963 4.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 25Y 5.048 - 5.04 5.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر