بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 32.62 - 32.62 32.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Argentina 4Y 20.495 - 20.495 20.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Argentina 6Y 19.207 - 19.207 19.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Argentina 9Y 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 7.39 - 7.365 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
South Africa 3M 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
South Africa 3Y 7.645 - 7.595 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
South Africa 5Y 8 - 7.93 8.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.625 - 8.57 8.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.435 - 9.385 9.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 25Y 9.55 - 9.5 9.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
South Africa 30Y 9.52 - 9.47 9.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Germany 1Y -0.624 - -0.624 -0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 2Y -0.587 - -0.587 -0.587 0.04 -5.96% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Germany 3M -0.62 - -0.618 -0.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Germany 3Y -0.41 - -0.41 -0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 4Y -0.265 - -0.265 -0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Germany 5Y -0.063 - -0.033 -0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 6M -0.623 - -0.608 -0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Germany 6Y 0.057 - 0.057 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Germany 7Y 0.199 - 0.199 0.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Germany 8Y 0.319 - 0.319 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 9M -0.565 - -0.565 -0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Germany 9Y 0.436 - 0.436 0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Germany 10Y 0.57 - 0.57 0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Germany 15Y 0.913 - 0.9 0.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Germany 20Y 0.996 - 0.992 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Germany 25Y 1.138 - 1.131 1.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Germany 30Y 1.271 - 1.271 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.665 - 1.662 1.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
US 1Y Yield 2.297 - 2.289 2.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
US 2Y Yield 2.549 - 2.549 2.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
US 3M Yield 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
US 3Y Yield 2.713 - 2.713 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
US 5Y Yield 2.888 - 2.888 2.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
US 6M Yield 2.087 - 2.084 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
US 7Y Yield 3.013 - 3.013 3.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
US 10Y Yield 3.06 - 3.06 3.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
US 30Y Yield 3.202 - 3.2 3.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.549 - -0.549 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Austria 2Y -0.442 - -0.442 -0.442 0.02 -4.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 3Y -0.264 - -0.264 -0.264 0.03 -10.61% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 4Y -0.12 - -0.12 -0.12 0.02 -18.33% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 5Y 0.12 - 0.12 0.12 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 6Y 0.309 - 0.309 0.309 0.02 5.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 7Y 0.477 - 0.477 0.477 0.01 1.49% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 8Y 0.444 - 0.444 0.444 0.01 2.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Austria 9Y 0.686 - 0.686 0.686 0.01 1.78% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 10Y 0.791 - 0.788 0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Austria 15Y 1.164 - 1.164 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Austria 20Y 1.224 1.209 1.209 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 25Y 1.414 1.406 1.406 1.414 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 30Y 1.527 - 1.527 1.527 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Austria 50Y 1.635 - 1.635 1.635 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4 - 4 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 2Y 4.389 - 4.389 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 3M 3.554 - 3.554 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 3Y 4.65 - 4.65 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 5Y 5.721 - 5.721 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 6M 3.601 - 3.601 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 7Y 6.534 - 6.534 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 7.174 - 7.174 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.451 - -0.451 -0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Spain 1Y -0.362 - -0.362 -0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Spain 2Y -0.259 - -0.259 -0.259 0.02 -8.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Spain 3M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Spain 3Y -0.028 - -0.028 -0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Spain 4Y 0.211 - 0.18 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Spain 5Y 0.336 - 0.336 0.336 0.04 11.31% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Spain 6M -0.413 - -0.413 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Spain 6Y 0.68 - 0.68 0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Spain 7Y 0.886 - 0.886 0.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Spain 8Y 1.117 - 1.117 1.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Spain 9M -0.383 - -0.379 -0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Spain 9Y 1.291 - 1.291 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Spain 10Y 1.438 - 1.417 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Spain 15Y 1.982 - 1.982 1.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Spain 20Y 2.115 - 2.111 2.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Spain 25Y 2.334 - 2.334 2.334 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Spain 30Y 2.609 - 2.569 2.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.878 - 1.874 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Australia 2Y 2.045 - 2.045 2.045 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 3Y 2.221 - 2.221 2.221 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 4Y 2.355 - 2.355 2.355 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 5Y 2.475 - 2.475 2.475 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 6Y 2.613 - 2.613 2.613 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 7Y 2.718 - 2.718 2.718 0.02 0.67% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 8Y 2.763 - 2.763 2.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Australia 9Y 2.849 - 2.849 2.849 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 10Y 2.88 - 2.88 2.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Australia 12Y 2.925 - 2.925 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Australia 15Y 3.078 - 3.078 3.078 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 20Y 3.22 - 3.22 3.22 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Australia 30Y 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.322 - -0.299 -0.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Slovakia 3Y -0.36 - -0.36 -0.36 0.09 -25.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 6Y 0.34 - 0.34 0.34 0.03 9.68% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 7Y 0.443 - 0.443 0.443 0.03 7.67% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 9Y 0.679 - 0.679 0.679 0.02 3.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 10Y 0.79 - 0.79 0.79 0.03 3.80% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 12Y 1.104 - 1.096 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Slovakia 14Y 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 20Y 1.616 - 1.616 1.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Slovakia 2-Year -0.185 - -0.185 -0.185 0.00 -0.54% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 5-Year 0.043 - 0.043 0.043 0.04 97.67% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Slovakia 8-Year 0.273 - 0.273 0.273 0.04 14.65% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -4.187 - -0.235 -4.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۲۶
Slovenia 2Y -4.6 - -0.312 -4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۳۷
Slovenia 5Y 0.475 - 0.475 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Slovenia 7Y 2.259 - 0.447 2.259 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 1.114 - 1.114 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 17.95 - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Ukraine 2Y 17.48 - 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Ukraine 3-Year 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.55 - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 1Y 6.547 - 6.547 6.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 3M 4.8 - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 3Y 6.658 - 6.658 6.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 5Y 6.954 - 6.954 6.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 6M 5.175 - 5.175 5.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 10Y 7.31 - 7.31 7.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 15Y 7.739 - 7.739 7.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 20Y 7.813 - 7.813 7.813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 25Y 7.924 - 7.924 7.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Indonesia 30Y 7.923 - 7.923 7.923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 9.772 - 9.772 9.772 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Uganda 2Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Uganda 3M 8.35 - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Uganda 3Y 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Uganda 4Y 12.65 - 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Uganda 5Y 12.65 - 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Uganda 6M 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Uganda 10Y 14.3 - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Uganda 15Y 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۳۲

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.4 - -0.4 -0.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Italy 1Y -0.245 - -0.237 -0.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 2Y -0.183 - -0.161 -0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Italy 3M -0.372 - -0.331 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 3Y 0.282 - 0.282 0.282 0.04 14.17% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Italy 4Y 0.661 - 0.661 0.661 0.04 7.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Italy 5Y 1.034 - 0.97 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 6M -0.339 - -0.339 -0.347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Italy 6Y 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Italy 7Y 1.706 - 1.652 1.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 8Y 1.836 - 1.836 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Italy 9M -0.311 - -0.311 -0.313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Italy 9Y 2.123 - 2.075 2.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 10Y 2.221 - 2.221 2.221 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Italy 15Y 2.723 - 2.681 2.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Italy 20Y 2.996 - 2.996 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Italy 30Y 3.296 - 3.267 3.297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Italy 50Y 3.402 - 3.402 3.402 0.03 0.97% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.463 - -0.463 -0.463 0.19 -40.39% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Ireland 2Y -0.456 - -0.456 -0.456 0.12 -25.22% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Ireland 3M -0.49 - -0.49 -0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Ireland 3Y -0.384 - -0.384 -0.384 0.08 -20.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Ireland 4Y -0.097 - -0.028 -0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Ireland 5Y 0.056 - 0.056 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Ireland 6M -0.5 - -0.5 -0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Ireland 6Y 0.292 - 0.292 0.292 0.05 16.44% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Ireland 7Y 0.504 - 0.504 0.504 0.04 7.94% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Ireland 8Y 0.726 - 0.726 0.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 10Y 1.024 - 1.015 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Ireland 15Y 1.44 - 1.439 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Ireland 20Y 1.608 - 1.594 1.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Ireland 30Y 1.789 - 1.789 1.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.869 - 4.869 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Iceland 5Y 5.102 - 5.102 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Iceland 10Y 5.305 - 5.305 5.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.175 - 4.175 4.175 0.93 28.54% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bahrain 2Y 4.59 - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Bahrain 3M 3.677 - 3.677 3.677 0.91 32.74% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bahrain 5Y 5.03 - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain 6M 3.917 - 3.917 3.917 0.99 33.91% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Bahrain 9M 4.076 - 4.076 4.076 0.95 30.47% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.885 - 6.885 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Brazil 2Y 7.975 - 7.975 7.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Brazil 3M 6.436 - 6.436 6.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Brazil 3Y 9.26 - 9.24 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Brazil 5Y 9.83 - 9.74 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Brazil 6M 6.435 - 6.435 6.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Brazil 8Y 10.29 - 10.16 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Brazil 9M 6.695 - 6.575 6.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Brazil 10Y 10.395 - 10.395 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.697 - 1.694 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 1M Yield 0.396 - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
UK 1Y Yield 0.658 - 0.658 0.658 0.02 3.65% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 2Y Yield 0.813 - 0.813 0.813 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 3M Yield 0.437 - 0.437 0.437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
UK 3Y Yield 0.86 - 0.86 0.86 0.01 1.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 4Y Yield 1.045 - 1.045 1.045 0.01 0.77% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 5Y Yield 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 6M Yield 0.545 - 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
UK 6Y Yield 1.251 - 1.251 1.251 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 7Y Yield 1.316 - 1.316 1.316 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 8Y Yield 1.417 - 1.417 1.417 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 9Y Yield 1.539 - 1.539 1.539 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 10Y Yield 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 15Y Yield 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 20Y Yield 1.902 - 1.902 1.902 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 25Y Yield 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 30Y Yield 1.904 - 1.904 1.904 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
UK 40Y Yield 1.753 - 1.753 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
UK 50Y Yield 1.694 - 1.694 1.694 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.514 - -0.514 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Belgium 1Y -0.535 - -0.535 -0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 2Y -0.434 - -0.434 -0.434 0.02 -5.53% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Belgium 3M -0.543 - -0.539 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Belgium 3Y 5.833 - 5.833 5.833 0.00 0.00% ۱۳۷۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Belgium 4Y -0.108 - -0.108 -0.108 0.05 -44.44% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Belgium 5Y 0.035 - 0.035 0.035 0.05 148.57% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Belgium 6M -0.547 - -0.547 -0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Belgium 6Y -0.587 - -0.599 -0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Belgium 7Y 0.457 - 0.457 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 8Y 0.63 - 0.63 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Belgium 9M -0.563 - -0.563 -0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Belgium 9Y 0.747 - 0.739 0.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Belgium 10Y 0.863 - 0.863 0.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 15Y 1.268 - 1.255 1.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 20Y 1.459 - 1.455 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.48 - -0.48 -0.48 0.06 -11.11% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۴:۳۳
Bulgaria 1Y -0.112 - -0.112 -0.112 0.01 -8.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Bulgaria 3Y 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Bulgaria 5Y 0.368 - 0.368 0.368 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Bulgaria 7Y 0.83 - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bulgaria 10Y 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4 - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bangladesh 2Y 5.53 - 5.44 5.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۴
Bangladesh 3M 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۴
Bangladesh 5Y 5.69 - 5.69 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bangladesh 6M 3.69 - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bangladesh 10Y 7.11 - 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bangladesh 15Y 7.52 - 7.52 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Bangladesh 20Y 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Botswana 6M 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 6.6 - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Pakistan 3M 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Pakistan 3Y 7.148 - 7.148 7.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Pakistan 5Y 8.049 - 8.049 8.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Pakistan 6M 6.4 - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Pakistan 10Y 8.5 - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Pakistan 15Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Pakistan 20Y 12.899 - 12.899 12.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.28 - -0.28 -0.281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Portugal 2Y -0.094 - -0.094 -0.094 0.04 -30.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Portugal 3M -0.36 - -0.36 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Portugal 3Y 0.061 - 0.061 0.061 0.03 47.54% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Portugal 4Y 0.446 - 0.446 0.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Portugal 5Y 0.705 - 0.705 0.705 0.04 5.39% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Portugal 6M -1.422 - -1.422 -0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Portugal 6Y 0.859 - 0.859 0.859 0.03 3.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Portugal 7Y 1.326 - 1.326 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Portugal 8Y 1.543 - 1.492 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Portugal 9Y 1.681 - 1.681 1.681 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Portugal 10Y 1.854 - 1.854 1.854 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Portugal 15Y 2.134 - 2.134 2.134 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Portugal 20Y 2.605 - 2.564 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
Portugal 30Y 2.883 - 2.846 2.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.495 - 4.454 4.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Peru 9Y 5.345 - 5.288 5.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Peru 15Y 5.905 - 5.853 5.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Peru 20Y 6.295 - 6.281 6.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Peru 30Y 6.345 - 6.165 6.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 2Y 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 3Y 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 5Y 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 7Y 2.52 - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 10Y 2.67 - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 12Y 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 14Y 3.02 - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 15Y 3.14 - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 16Y 3.2 - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Thailand 20Y 3.32 - 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Taiwan 5Y 0.75 - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
Taiwan 10Y 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Taiwan 20Y 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
Taiwan 30Y 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 16.5 - 15 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Turkey 2Y 16.33 - 16.24 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Turkey 3Y 16.4 - 16.24 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
Turkey 5Y 15.69 - 15.67 15.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Turkey 10Y 14.53 - 14.46 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.7 - 3.58 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۷:۰۲
Mauritius 2M 3.25 - 3.25 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Mauritius 2Y 3.596 - 3.596 3.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Mauritius 3Y 4.042 - 4.042 4.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Mauritius 4M 3.6 - 3.6 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Mauritius 4Y 4.527 - 4.527 4.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Mauritius 5Y 4.816 - 4.816 4.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Mauritius 6M 3.65 - 3.41 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Mauritius 8M 3.67 - 3.67 3.67 0.21 6.07% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Mauritius 10Y 5.514 - 5.514 5.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Mauritius 15Y 6.134 - 6.134 6.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Mauritius 20Y 6.709 - 6.709 6.709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.533 - 0.533 0.533 0.11 26.60% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 2Y 0.873 - 0.873 0.873 0.07 8.99% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 3Y 1.026 - 1.026 1.026 0.06 6.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 4Y 1.105 - 1.105 1.105 0.01 1.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 5Y 1.32 - 1.32 1.32 0.03 1.93% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 6Y 1.349 - 1.349 1.349 0.02 1.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 7Y 1.64 - 1.64 1.64 0.03 1.55% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 8Y 1.75 - 1.75 1.75 0.02 1.33% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 9Y 1.763 - 1.763 1.763 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 10Y 1.876 - 1.876 1.876 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 15Y 2.346 - 2.346 2.346 0.03 1.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 20Y 2.495 - 2.495 2.495 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Czech Republic 50Y 2.932 - 2.932 2.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 3.035 - 3.035 3.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 2Y 3.162 - 3.162 3.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 3Y 3.253 - 3.253 3.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 5Y 3.258 - 3.258 3.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 7Y 3.68 - 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 10Y 3.722 - 3.722 3.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 15Y 4.023 - 4.023 4.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 20Y 4.05 - 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
China 30Y 4.167 - 4.167 4.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.409 - -0.408 -0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Denmark 3M -3.499 - -3.499 -0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Denmark 3Y -0.245 - -0.244 -0.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Denmark 5Y -0.352 - -0.371 -0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Denmark 6M -2.249 - -2.594 -0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Denmark 8Y 0.339 - 0.339 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Denmark 10Y 0.599 - 0.598 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Denmark 30Y 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.05 - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Russia 1W 7.04 - 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Russia 1Y 6.55 - 6.5 6.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 2M 7.05 - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Russia 2W 7.04 - 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Russia 2Y 6.83 - 6.72 6.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Russia 3M 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Russia 3Y 6.98 - 6.93 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
Russia 5Y 6.88 - 6.88 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 6M 7.04 - 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Russia 7Y 7.17 - 7.14 7.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Russia 10Y 7.37 - 7.34 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Russia 15Y 7.62 - 7.58 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Russia 20-Year 7.61 - 7.61 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Russia Overnight 7.1 - 7.04 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Romania 2Y 3.028 - 3.028 3.028 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Romania 3Y 3.727 - 3.727 3.727 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Romania 4Y 4.003 - 4.003 4.003 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Romania 5Y 4.419 - 4.419 4.419 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳
Romania 6M 2.642 - 2.642 2.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Romania 7Y 4.66 - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Romania 10Y 4.9 - 4.9 4.9 0.02 0.41% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۰۳

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 1Y 1.815 - 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 2M 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 2Y 1.875 - 1.875 1.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 3M 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 4M 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 5M 2.06 - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 5Y 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 6M 2.07 - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 7Y 2.685 - 2.685 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 10Y 2.89 - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 15Y 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Zealand 20Y 3.42 - 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.085 - -0.085 -0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Japan 1Y -0.126 - -0.126 -0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 2Y -0.125 - -0.125 -0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 3M -0.085 - -0.085 -0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Japan 3Y -0.115 - -0.112 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 4Y -0.095 - -0.095 -0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 5Y -0.094 - -0.094 -0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 6M -0.11 - -0.11 -0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Japan 6Y -0.05 - -0.05 -0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 7Y -0.02 - -0.02 -0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 8Y -0.018 - -0.018 -0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ساعت ۰:۰۲
Japan 9M -0.115 - -0.115 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Japan 9Y 0.044 - 0.035 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Japan 10Y 0.07 - 0.059 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 15Y 0.285 - 0.28 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 20Y 0.555 - 0.544 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 30Y 0.775 - 0.765 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Japan 40Y 0.909 - 0.905 0.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9.867 - 9.867 9.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 2Y 9.967 - 9.967 9.967 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 3M 8.267 - 8.267 8.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 3Y 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 4Y 10.267 - 10.267 10.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 5Y 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 6M 8.933 - 8.933 8.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 6Y 10.533 - 10.533 10.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 7Y 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 8Y 10.633 - 10.633 10.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 9Y 10.717 - 10.717 10.717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 10Y 10.767 - 10.767 10.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sri Lanka 15Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.409 - 1.409 1.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 1Y 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
Singapore 2Y 1.951 - 1.951 1.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 3M 1.519 - 1.519 1.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 5Y 2.269 - 2.269 2.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 6M 1.619 - 1.619 1.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 10Y 2.671 - 2.671 2.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 15Y 2.898 - 2.898 2.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 20Y 2.871 - 2.871 2.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Singapore 30Y 3.006 - 3.006 3.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.693 - -0.693 -0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sweden 2M -0.698 - -0.698 -0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sweden 2Y -0.5 - -0.5 -0.5 0.01 -0.99% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sweden 3M -0.7 - -0.7 -0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sweden 5Y 0.109 - 0.109 0.109 0.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sweden 6M -0.699 - -0.699 -0.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Sweden 7Y 0.327 - 0.325 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sweden 10Y 0.726 - 0.726 0.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Sweden 15Y 1.069 - 1.069 1.069 0.02 1.59% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Sweden 20-Year 1.364 - 1.364 1.364 0.01 0.81% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 - -0.84 -0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 1W -0.92 - -0.89 -0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 1Y -0.77 - -0.77 -0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Switzerland 2M -0.9 - -0.83 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 2Y -0.721 - -0.721 -0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 3M -0.9 - -0.79 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۳
Switzerland 3Y -0.616 - -0.6 -0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 4Y -0.521 - -0.481 -0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 5Y -0.421 - -0.405 -0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 6M -0.87 - -0.79 -0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Switzerland 6Y -0.266 - -0.244 -0.274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 7Y -0.146 - -0.121 -0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 8Y -0.059 - -0.043 -0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 9Y 0.022 - 0.022 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Switzerland 10Y 0.097 - 0.094 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 15Y 0.398 - 0.398 0.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 20Y 0.515 - 0.515 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 30Y 0.653 - 0.631 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland 50Y 0.678 - 0.678 0.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Switzerland Overnight -0.9 - -0.9 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 5.260 - 5.260 5.260 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Chile 1Y 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Chile 2Y 3.43 - 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Chile 3Y 3.73 - 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Chile 4Y 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Chile 5Y 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Chile 8Y 4.26 - 4.26 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Chile 10Y 4.58 - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3.05 - 2.9 3.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
Serbia 2Y 3.301 - 3.301 3.301 0.15 4.79% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.755 - 3.755 3.755 0.05 1.20% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Serbia 5Y 4.004 - 4.004 4.004 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 4.201 - 4.201 4.201 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Serbia 7Y 4.502 - 4.502 4.502 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.586 - -0.56 -0.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
France 1Y -0.55 - -0.535 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
France 2Y -0.478 - -0.478 -0.478 0.03 -5.86% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
France 3M -0.575 - -0.569 -0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
France 3Y -0.309 - -0.309 -0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
France 4Y -0.112 - -0.074 -0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
France 5Y 0.059 - 0.019 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
France 6M -0.552 - -0.552 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
France 6Y 0.225 - 0.225 0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
France 7Y 0.392 - 0.392 0.392 0.05 13.78% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
France 8Y 0.549 - 0.549 0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 9M -0.53 - -0.53 -0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
France 9Y 0.701 - 0.701 0.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 10Y 0.871 - 0.871 0.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
France 15Y 1.26 - 1.252 1.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 20Y 1.356 - 1.356 1.356 0.02 1.55% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
France 25Y 1.449 - 1.449 1.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
France 30Y 1.712 - 1.696 1.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
France 50Y 1.877 - 1.877 1.921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.506 - -0.506 -0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Finland 3Y -0.336 - -0.335 -0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Finland 4Y -0.127 - -0.101 -0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 5Y 0.043 - 0.041 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Finland 6Y 0.209 - 0.209 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Finland 8Y 0.511 - 0.509 0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Finland 10Y 0.726 - 0.726 0.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Finland 15Y 1.137 - 1.137 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Finland 30Y 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.218 - 3.218 3.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 1Y 4.16 - 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 2Y 4.456 - 4.456 4.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 3M 3.455 - 3.455 3.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 3Y 4.731 - 4.731 4.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 4Y 5.688 - 5.688 5.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 5Y 5.668 - 5.668 5.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 6M 3.914 - 3.914 3.914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 7Y 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 10Y 6.745 - 6.745 6.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 20Y 7.252 - 7.252 7.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Philippines 25Y 7.555 - 7.555 7.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 4.088 - 4.088 4.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Qatar 10-Year 4.651 - 4.651 4.653 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Qatar 15-Year 4.79 - 4.79 4.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Qatar 30-Year 5.32 - 5.32 5.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.145 - 1.13 1.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Canada 1Y 1.74 - 1.74 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Canada 2M 1.195 - 1.15 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 2Y 2.032 - 2.032 2.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Canada 3M 1.265 - 1.26 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Canada 3Y 2.169 - 2.169 2.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Canada 4Y 2.247 - 2.247 2.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۰۳
Canada 5Y 2.299 - 2.299 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Canada 6M 1.44 - 1.44 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Canada 7Y 2.423 - 2.423 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 10Y 2.486 - 2.485 2.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 20Y 2.519 - 2.515 2.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
Canada 30Y 2.496 - 2.494 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.882 - 1.882 1.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
South Korea 2Y 2.132 - 2.132 2.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
South Korea 3Y 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
South Korea 4Y 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
South Korea 5Y 2.502 - 2.502 2.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
South Korea 10Y 2.75 - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
South Korea 20Y 2.76 - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
South Korea 30Y 2.735 - 2.735 2.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
South Korea 50Y 2.722 - 2.722 2.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Croatia 3Y 0.666 - 0.666 0.666 0.08 13.65% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 5Y 1.007 - 1.007 1.007 0.07 7.70% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Croatia 6M 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Croatia 10Y 2.232 - 2.232 2.232 0.05 2.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.815 - 4.815 4.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Colombia 4Y 5.76 - 5.71 5.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Colombia 5Y 6.18 - 6.17 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Colombia 10Y 6.72 - 6.7 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Colombia 15Y 7.1 - 7.1 7.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Latvia 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۴۳

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.4 - 1.4 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Poland 1Y 1.378 - 1.366 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Poland 2M 1.47 - 1.4 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Poland 2Y 1.627 - 1.627 1.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Poland 3Y 1.948 - 1.923 1.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Poland 4Y 2.335 - 2.308 2.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 5Y 2.571 - 2.542 2.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 7Y 2.72 - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 10Y 3.366 - 3.366 3.366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 12Y 3.295 - 3.295 3.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Poland 15Y 3.294 - 3.258 3.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Poland 6-Year 3.215 - 3.193 3.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Poland Overnight 1.35 - 1.2 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Lithuania 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Lithuania 10Y 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year 0.813 - -0.024 0.813 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Malta 3-Year -7.905 - -7.905 -7.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۸
Malta 5-Year -4.527 - -4.527 -4.527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۸
Malta 1-Month -0.1 - -0.1 -0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malta 10-Year 1.363 - 1.354 1.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 20-Year 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malta 25-Year 2.066 - 2.046 2.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Month -0.09 - -0.09 -0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malta 6-Month -0.08 - -0.08 -0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3W 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3Y 3.808 - 3.808 3.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia 5Y 3.886 - 3.886 3.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 7Y 4.059 - 4.059 4.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia 10Y 4.208 - 4.208 4.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia 15Y 4.624 - 4.624 4.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia 20Y 4.901 - 4.901 4.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Malaysia 30Y 4.954 - 4.954 4.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.31 - 0.31 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 3M 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hungary 3Y 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hungary 5Y 1.77 - 1.77 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 6M 0.2 - 0.2 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 10Y 3.14 - 3.14 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 15Y 3.95 - 3.95 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.452 - 2.452 2.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Morocco 3M 2.225 - 2.225 2.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Morocco 5Y 2.698 - 2.698 2.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Morocco 6M 2.314 - 2.314 2.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Morocco 10Y 3.179 - 3.179 3.179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰
Morocco 15Y 3.714 - 3.714 3.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۲۰

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 2Y 16.486 - 16.486 16.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 3M 19.101 - 19.101 19.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 3Y 15.401 - 15.401 15.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 5Y 15.225 - 15.225 15.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 6M 18.891 - 18.891 18.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 7Y 15.019 - 15.019 15.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 9M 18.572 - 18.572 18.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt 10Y 14.957 - 14.957 14.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Egypt Overnight 16.985 - 16.985 16.985 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶:۰۳

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.56 - 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Mexico 1Y 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Mexico 3M 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Mexico 3Y 7.78 - 7.74 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Mexico 5Y 7.78 - 7.76 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mexico 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Mexico 7Y 7.76 - 7.75 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mexico 9M 7.89 - 7.89 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۳۲
Mexico 10Y 7.82 - 7.8 7.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mexico 20Y 7.96 - 7.95 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mexico 30Y 8.01 - 7.97 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Mexico 15-Year 7.88 - 7.86 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.188 - 8.187 8.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 3M 7.893 - 7.834 7.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 3Y 8.53 - 8.49 8.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Namibia 6M 8.149 - 8.149 8.149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Namibia 7Y 9.953 - 9.48 9.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Namibia 9M 8.167 - 8.166 8.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Namibia 10Y 10.527 - 10.472 10.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Namibia 15Y 10.927 - 10.465 10.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۳
Namibia 20Y 10.992 - 10.992 10.992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.79 - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Norway 1Y 0.752 - 0.752 0.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Norway 2M 0.73 0.85 0.73 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۷:۰۳
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.687 - 0.687 0.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Norway 5Y 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Norway 6M 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Norway 9M 0.739 - 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Norway 10Y 1.917 - 1.901 1.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.025 - 14.025 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Nigeria 2Y 12.627 - 12.344 12.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 3M 13.901 - 13.901 14.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 4Y 13.531 - 13.372 13.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.372 - 13.372 13.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 7Y 13.538 - 13.328 13.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 10Y 13.46 - 13.423 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 13.372 - 13.331 13.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.592 - -0.592 -0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Netherlands 2Y -0.603 - -0.603 -0.603 0.02 -3.98% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Netherlands 3M -0.624 - -0.624 -0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Netherlands 3Y -0.38 - -0.38 -0.38 0.04 -10.79% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Netherlands 4Y -0.199 - -0.199 -0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Netherlands 5Y -0.086 - -0.086 -0.086 0.05 -56.98% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Netherlands 6M -0.58 - -0.58 -0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Netherlands 6Y 0.148 - 0.148 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Netherlands 7Y 0.353 - 0.353 0.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 8Y 0.48 - 0.479 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 9Y 0.604 - 0.604 0.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 10Y 0.717 - 0.717 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 15Y 0.957 - 0.956 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Netherlands 20Y 1.039 - 1.039 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Netherlands 25Y 1.152 - 1.152 1.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Netherlands 30Y 1.256 - 1.256 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.899 - 6.899 7.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 2Y 7.437 - 7.437 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 3M 6.4 - 6.32 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
India 3Y 7.595 - 7.595 7.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 4Y 7.758 - 7.739 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 5Y 7.766 - 7.736 7.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 6M 6.68 - 6.67 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
India 6Y 7.96 - 7.96 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 7Y 8.023 - 7.984 8.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
India 8Y 8.012 - 8.005 8.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 9Y 7.9 - 7.867 7.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 10Y 7.835 - 7.762 7.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 11Y 8.053 - 8.053 8.151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 12Y 8.077 - 8.043 8.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 13Y 8.068 - 7.998 8.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 14Y 8.018 - 8.018 8.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 15Y 8.081 - 8.05 8.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 19Y 8.127 - 8.127 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 24Y 8.157 - 8.157 8.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
India 30Y 8.111 - 8.111 8.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 0.72 - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 1W 0.39 - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 1Y 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 2Y 1.945 - 1.945 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 3M 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 3Y 2.121 - 2.121 2.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 5Y 2.268 - 2.268 2.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 6M 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 7Y 2.318 - 2.318 2.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 9M 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 10Y 2.382 - 2.382 2.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Hong Kong 15Y 2.424 - 2.424 2.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 980.87 - 980.87 997.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۳
Venezuela 5Y 58.848 - 58.848 58.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Venezuela 15Y 44.327 - 43.904 44.866 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Venezuela 20Y 34.883 - 34.883 35.035 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Vietnam 2Y 2.471 - 2.471 2.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Vietnam 3Y 2.943 - 2.943 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Vietnam 5Y 3.593 - 3.593 3.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Vietnam 7Y 3.997 - 3.997 3.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Vietnam 10Y 4.539 - 4.539 4.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Greece 3Y 3.544 - 3.512 3.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Greece 6M 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Greece 10Y 4.543 - 4.543 4.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Greece 15Y 4.958 - 4.958 4.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Greece 20Y 5.201 - 5.126 5.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Greece 25Y 5.223 - 5.223 5.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳