شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 41.54 - 41.54 41.54 7.25 21.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۶:۰۵
Argentina 4Y 27.226 - 27.226 27.226 4.72 20.99% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۶:۰۵
Argentina 6Y 19.518 - 19.518 19.518 0.19 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۶:۰۵
Argentina 9Y 17.761 - 17.761 17.761 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۶:۰۵
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 7.435 - 7.435 7.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
South Africa 3M 5 - 5 5 1.35 27.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰:۳۴
South Africa 3Y 7.75 - 7.745 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 8.15 - 8.15 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.735 - 8.725 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.53 - 9.53 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 25Y 9.635 - 9.625 9.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 30Y 9.63 - 9.63 9.63 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.659 - -0.659 -0.659 0.02 -2.23% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 2Y -0.633 -0.632 -0.632 -0.633 0.00 -0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 3M -0.633 - -0.633 -0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Germany 3Y -0.506 -0.505 -0.505 -0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Germany 4Y -0.386 -0.387 -0.386 -0.387 0.00 -0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Germany 5Y -0.251 - -0.251 -0.251 0.00 -0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Germany 6M -0.608 - -0.599 -0.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Germany 6Y -0.11 -0.112 -0.11 -0.112 0.00 -0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Germany 7Y 0.006 - 0.006 0.006 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Germany 8Y 0.135 - 0.078 0.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 9M -0.668 - -0.668 -0.668 0.00 -0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Germany 9Y 0.252 0.251 0.251 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Germany 10Y 0.373 - 0.315 0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Germany 15Y 0.652 0.654 0.652 0.654 0.01 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Germany 20Y 0.75 0.751 0.749 0.751 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Germany 25Y 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Germany 30Y 1.044 1.042 1.042 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.412 - -0.375 -0.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 2Y -0.483 -0.469 -0.469 -0.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Austria 3Y -0.4 - -0.39 -0.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 4Y -0.303 - -0.287 -0.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 5Y -0.084 - -0.08 -0.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 6Y 0.069 - 0.069 0.069 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Austria 7Y 0.247 0.256 0.247 0.256 0.01 4.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Austria 8Y 0.217 0.216 0.216 0.221 0.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Austria 9Y 0.468 0.481 0.468 0.481 0.01 2.99% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Austria 10Y 0.543 - 0.543 0.543 0.04 6.63% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Austria 15Y 0.968 0.967 0.967 0.968 0.03 2.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Austria 20Y 1.049 1.037 1.037 1.049 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Austria 25Y 1.247 1.237 1.237 1.249 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Austria 30Y 1.366 1.359 1.359 1.375 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Austria 50Y 1.479 1.48 1.479 1.48 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.35 - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Jordan 2Y 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Jordan 3M 3.902 - 3.902 3.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Jordan 3Y 4.969 - 4.969 4.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Jordan 5Y 5.924 - 5.924 5.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Jordan 6M 4.038 - 4.038 4.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Jordan 7Y 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 8.35 - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.435 - -0.347 -0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Spain 1Y -0.395 - -0.373 -0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Spain 2Y -0.275 - -0.275 -0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 3M -0.41 - -0.41 -0.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Spain 3Y -0.091 - -0.091 -0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 4Y 0.064 - 0.04 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 5Y 0.388 - 0.338 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 6M -0.386 - -0.252 -0.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Spain 6Y 0.562 - 0.562 0.562 0.01 1.78% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Spain 7Y 0.738 0.741 0.738 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Spain 8Y 0.993 - 0.951 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 9M -0.387 - -0.387 -0.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Spain 9Y 1.196 - 1.15 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Spain 10Y 1.324 - 1.284 1.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Spain 15Y 1.857 - 1.824 1.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
Spain 20Y 1.965 1.975 1.965 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Spain 25Y 2.2 2.206 2.2 2.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Spain 30Y 2.5 - 2.46 2.503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 2.013 2.014 2.013 2.014 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 2Y 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Australia 3Y 2.11 2.112 2.109 2.112 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 4Y 2.2 2.202 2.2 2.205 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 5Y 2.295 2.296 2.295 2.297 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 6Y 2.431 2.433 2.426 2.433 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 7Y 2.501 2.5 2.5 2.502 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 8Y 2.567 2.566 2.566 2.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 9Y 2.624 2.623 2.623 2.624 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 10Y 2.658 - 2.618 2.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Australia 12Y 2.737 - 2.675 2.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Australia 15Y 2.838 2.836 2.826 2.838 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 20Y 2.978 2.976 2.976 2.978 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Australia 30Y 3.153 3.151 3.151 3.153 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.196 - -0.17 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Slovakia 3Y -0.45 -0.29 -0.29 -0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Slovakia 6Y 0.37 - 0.35 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Slovakia 7Y 0.354 - 0.353 0.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Slovakia 9Y 0.599 - 0.56 0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Slovakia 10Y 0.65 - 0.63 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Slovakia 12Y 0.982 - 0.964 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Slovakia 14Y 1.261 - 1.215 1.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Slovakia 20Y 1.458 - 1.429 1.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Slovakia 2-Year -0.412 - -0.402 -0.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Slovakia 5-Year 0.132 - 0.095 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Slovakia 8-Year 0.066 - -0.002 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.024 - -0.024 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Slovenia 2Y -0.203 - -0.203 -0.203 0.03 -15.27% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Slovenia 5Y 0.379 - 0.357 0.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Slovenia 7Y 0.481 - 0.452 0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.917 - 0.895 0.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 17.62 - 17.62 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۵:۰۵
Ukraine 2Y 17.14 - 17.14 17.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴
Ukraine 3-Year 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۵:۰۴

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 4.894 - 4.867 4.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Indonesia 1Y 6.866 - 6.866 6.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Indonesia 3M 5.407 - 5.407 5.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Indonesia 3Y 7.477 - 7.477 7.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Indonesia 5Y 7.783 - 7.676 7.809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Indonesia 6M 5.719 - 5.719 5.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Indonesia 10Y 7.858 - 7.757 7.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Indonesia 15Y 8.074 - 7.97 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Indonesia 20Y 8.234 - 8.165 8.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Indonesia 25Y 8.467 - 8.464 8.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Indonesia 30Y 8.461 - 8.461 8.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۴

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.437 - 1.38 1.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 1M Yield 0.593 - 0.593 0.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
UK 1Y Yield 0.714 - 0.702 0.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 2Y Yield 0.735 - 0.721 0.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 3M Yield 0.664 - 0.664 0.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
UK 3Y Yield 0.754 - 0.733 0.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 4Y Yield 0.869 - 0.839 0.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 5Y Yield 0.99 - 0.953 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 6M Yield 0.685 - 0.675 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
UK 6Y Yield 1.05 - 1.003 1.057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 7Y Yield 1.091 - 1.037 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 8Y Yield 1.182 - 1.125 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 9Y Yield 1.281 - 1.222 1.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 10Y Yield 1.232 - 1.169 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 15Y Yield 1.507 - 1.461 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
UK 20Y Yield 1.666 - 1.619 1.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 25Y Yield 1.689 - 1.642 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 30Y Yield 1.691 - 1.645 1.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
UK 40Y Yield 1.592 - 1.555 1.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
UK 50Y Yield 1.554 - 1.511 1.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Uganda 2Y 11.45 - 11.45 11.45 2.33 20.37% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Uganda 3M 10.6 - 10.6 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Uganda 3Y 12 - 12 12 2.75 22.94% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Uganda 4Y 11.564 - 11.564 11.564 3.19 27.55% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Uganda 5Y 16.65 13 13 16.65 1.60 10.61% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 6M 9.05 - 11 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Uganda 10Y 14.55 - 14.55 14.55 1.45 9.97% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Uganda 15Y 15 - 15 15 1.50 10.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 1.85 1.848 1.848 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
US 1Y Yield 2.397 2.399 2.397 2.399 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
US 2Y Yield 2.595 2.599 2.595 2.599 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
US 3M Yield 1.979 - 1.979 2.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
US 3Y Yield 2.68 2.677 2.674 2.68 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
US 5Y Yield 2.765 2.766 2.761 2.766 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
US 6M Yield 2.144 2.141 2.141 2.144 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
US 7Y Yield 2.85 2.847 2.847 2.85 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
US 10Y Yield 2.895 2.891 2.891 2.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
US 30Y Yield 3.031 3.029 3.028 3.031 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.355 - -0.064 -0.363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Italy 1Y 0.17 - 0.17 0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 2Y 0.59 - 0.59 0.59 0.02 3.39% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 3M 0.08 - -0.101 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Italy 3Y 0.918 0.943 0.918 0.943 0.03 3.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 4Y 1.37 - 1.37 1.37 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Italy 5Y 1.607 - 1.607 1.607 0.05 3.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 6M 0.1 - -0.03 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Italy 6Y 1.963 - 1.963 1.963 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Italy 7Y 2.115 - 2.115 2.115 0.06 2.98% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 8Y 2.223 2.283 2.223 2.283 0.06 2.88% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Italy 9M 0.02 - -0.04 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Italy 9Y 2.499 - 2.421 2.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 10Y 2.589 - 2.502 2.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 15Y 2.979 - 2.904 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 20Y 3.261 - 3.17 3.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 30Y 3.464 - 3.408 3.469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 50Y 3.437 - 3.414 3.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.354 -0.372 -0.024 -0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ireland 2Y -0.482 -0.484 -0.482 -0.485 0.00 -0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ireland 3M -0.374 - -0.374 -0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Ireland 3Y -0.419 -0.466 -0.419 -0.466 0.04 -7.71% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ireland 4Y -0.198 -0.197 -0.19 -0.198 0.01 -4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ireland 5Y -0.081 - -0.079 -0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۴
Ireland 6M 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Ireland 6Y 0.137 0.143 0.137 0.143 0.01 3.65% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ireland 7Y 0.352 0.347 0.346 0.352 0.01 1.44% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ireland 8Y 0.562 - 0.508 0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Ireland 10Y 0.859 - 0.798 0.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Ireland 15Y 1.36 - 1.277 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Ireland 20Y 1.486 - 1.432 1.506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Ireland 30Y 1.678 1.703 1.678 1.703 0.03 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.924 - 4.924 4.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Iceland 5Y 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Iceland 10Y 5.337 - 5.337 5.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.581 - 4.581 4.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Bahrain 2Y 4.95 - 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۰۴
Bahrain 3M 4.025 - 4.025 4.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Bahrain 5Y 5.03 - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Bahrain 6M 4.42 - 4.42 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Bahrain 9M 4.536 - 4.535 4.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 7.445 7.41 7.385 7.445 0.06 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Brazil 2Y 8.57 8.58 8.56 8.58 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Brazil 3M 6.377 6.376 6.375 6.377 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Brazil 3Y 9.4 - 9.4 9.4 0.06 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Brazil 5Y 10.23 10.24 10.23 10.27 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Brazil 6M 6.67 6.63 6.62 6.68 0.05 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Brazil 8Y 10.75 10.76 10.74 10.78 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Brazil 9M 7.02 7 6.99 7.025 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Brazil 10Y 10.95 10.96 10.92 10.97 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.56 - -0.56 -0.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 1Y -0.547 - -0.547 -0.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Belgium 2Y -0.498 -0.5 -0.498 -0.501 0.00 -0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 3M -0.545 - -0.543 -0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 3Y -0.396 -0.397 -0.396 -0.397 0.00 -0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Belgium 4Y -0.268 -0.289 -0.265 -0.289 0.00 -1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Belgium 5Y -0.161 -0.136 -0.136 -0.161 0.03 -15.53% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Belgium 6M -0.6 - -0.596 -0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 6Y 0.091 0.09 0.09 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Belgium 7Y 0.261 - 0.209 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۴
Belgium 8Y 0.412 - 0.36 0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 9M -0.558 - -0.557 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Belgium 9Y 0.567 - 0.511 0.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Belgium 10Y 0.703 - 0.645 0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 15Y 1.101 - 1.045 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Belgium 20Y 1.395 1.396 1.395 1.396 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.54 -0.49 -0.49 -0.54 0.01 -1.85% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Bulgaria 1Y -0.147 - -0.147 -0.147 0.01 -8.70% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 3Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 5Y 0.248 - 0.248 0.248 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 7Y 0.71 - 0.7 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Bulgaria 10Y 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.49 - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bangladesh 2Y 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bangladesh 3M 2.89 - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bangladesh 5Y 5.74 - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bangladesh 6M 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bangladesh 10Y 7 - 7 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Bangladesh 15Y 7.78 - 7.78 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۳۴
Bangladesh 20Y 8.77 - 8.77 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۳۴

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۵:۰۴
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
Botswana 6M 1.2 - 1.198 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۵
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۵
Botswana 13Y 5 - 5 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۵

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Pakistan 3M 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Pakistan 3Y 8.399 - 8.399 8.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Pakistan 5Y 9.099 - 9.099 9.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۳۴
Pakistan 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Pakistan 10Y 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۳۴
Pakistan 15Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۵:۳۴
Pakistan 20Y 12.9 - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۵:۳۳

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.32 - -0.18 -0.321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Portugal 2Y -0.115 -0.056 -0.056 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Portugal 3M -0.365 - -0.323 -0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Portugal 3Y -0.009 -0.021 -0.009 -0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Portugal 4Y 0.292 - 0.253 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 5Y 0.568 0.59 0.568 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Portugal 6M -0.393 - -0.36 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۳۴
Portugal 6Y 0.741 0.762 0.741 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Portugal 7Y 1.262 - 1.225 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Portugal 8Y 1.451 - 1.43 1.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
Portugal 9Y 1.604 - 1.575 1.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 10Y 1.779 - 1.743 1.779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Portugal 15Y 2.022 2.043 2.022 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Portugal 20Y 2.526 2.532 2.526 2.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Portugal 30Y 2.816 - 2.801 2.822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.465 4.443 4.443 4.465 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 9Y 5.215 5.198 5.198 5.215 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 15Y 5.825 5.796 5.796 5.825 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 20Y 6.205 6.185 6.185 6.205 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Peru 30Y 6.375 6.335 6.335 6.375 0.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۳۳
Thailand 2Y 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۳۳
Thailand 3Y 2.06 - 2.06 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۰۳
Thailand 5Y 2.205 - 2.2 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Thailand 7Y 2.59 - 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۰۳
Thailand 10Y 2.67 - 2.66 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Thailand 12Y 2.95 - 2.95 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Thailand 14Y 2.92 - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Thailand 15Y 3.075 - 3.075 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Thailand 16Y 3.14 - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۰۳
Thailand 20Y 3.34 - 3.34 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵
Taiwan 5Y 0.71 - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۰۵
Taiwan 10Y 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Taiwan 20Y 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۴
Taiwan 30Y 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۴

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 19.35 - 19.15 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Turkey 2Y 19.5 - 19.5 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Turkey 3Y 19.53 - 19.35 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
Turkey 5Y 18.33 - 18.08 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Turkey 10Y 16.67 - 16.52 17.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.6 3.67 3.6 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Mauritius 2M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Mauritius 2Y 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 3Y 4.113 - 4.113 4.113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 4M 3.52 - 3.52 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Mauritius 4Y 4.547 - 4.547 4.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 5Y 4.829 - 4.829 4.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 6M 3.52 - 3.52 3.52 0.03 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۶:۰۵
Mauritius 8M 3.54 3.58 3.54 3.58 0.04 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Mauritius 10Y 5.393 - 5.393 5.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Mauritius 15Y 6.084 - 6.084 6.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۷:۳۴
Mauritius 20Y 6.658 - 6.658 6.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۵:۰۴

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 0.71 - 0.562 0.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 2Y 1.006 - 0.984 1.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 3Y 1.375 - 1.342 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Czech Republic 4Y 1.335 - 1.328 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 5Y 1.502 - 1.502 1.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۳۴
Czech Republic 6Y 1.465 - 1.457 1.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 7Y 1.84 - 1.828 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 8Y 1.951 - 1.951 2.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Czech Republic 9Y 1.907 - 1.904 1.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Czech Republic 10Y 2.087 - 2.085 2.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 15Y 2.437 - 2.437 2.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Czech Republic 20Y 2.551 - 2.548 2.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Czech Republic 50Y 3.161 - 3.116 3.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 3.08 - 3.063 3.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
China 2Y 3.149 - 3.149 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۳۳
China 3Y 3.257 - 3.247 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
China 5Y 3.296 - 3.263 3.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
China 7Y 3.505 - 3.49 3.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
China 10Y 3.508 - 3.46 3.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
China 15Y 3.815 - 3.811 3.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۰۳
China 20Y 3.802 - 3.802 3.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۳۴
China 30Y 3.999 - 3.95 3.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.498 -0.545 -0.498 -0.545 0.00 -0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Denmark 3M -0.49 - -0.49 -0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Denmark 3Y -0.383 -0.43 -0.383 -0.43 0.05 -10.72% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Denmark 5Y -0.109 -0.11 -0.109 -0.142 0.03 -22.70% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Denmark 6M -0.492 - -0.492 -0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Denmark 8Y 0.116 0.085 0.085 0.116 0.03 34.88% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Denmark 10Y 0.342 - 0.285 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 1W 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 1Y 6.84 - 6.76 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Russia 2M 7.07 - 7.07 7.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 2W 7.06 - 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 2Y 7.14 - 7.13 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Russia 3M 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
Russia 3Y 7.39 - 7.37 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Russia 5Y 7.35 - 7.3 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Russia 6M 7.12 - 7.12 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۳
Russia 7Y 7.6 - 7.56 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Russia 10Y 7.71 - 7.7 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Russia 15Y 7.86 - 7.85 7.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۳۴
Russia 20-Year 7.91 - 7.86 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Russia Overnight 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.63 - 3.5 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Romania 2Y 3.89 3.913 3.89 3.913 0.03 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Romania 3Y 4.32 4.329 4.32 4.329 0.02 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Romania 4Y 4.69 - 4.619 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Romania 5Y 4.81 - 4.81 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Romania 6M 3.379 - 3.379 3.379 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Romania 7Y 4.85 - 4.839 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Romania 10Y 5.06 - 5.05 5.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۳۳
New Zealand 1Y 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
New Zealand 2M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۳۳
New Zealand 2Y 1.85 - 1.84 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۳۴
New Zealand 3M 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۳۳
New Zealand 4M 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۳۳
New Zealand 5M 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۳۳
New Zealand 5Y 2.155 - 2.155 2.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۳۴
New Zealand 6M 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۳:۳۳
New Zealand 7Y 2.468 - 2.46 2.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۰۴
New Zealand 10Y 2.818 - 2.818 2.833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۰۴
New Zealand 15Y 2.97 - 2.97 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۳۴
New Zealand 20Y 3.123 - 3.12 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۰۴

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.085 - -0.085 -0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۳:۰۵
Japan 1Y -0.128 - -0.126 -0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 2Y -0.125 - -0.121 -0.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 3M -0.133 - -0.125 -0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 3Y -0.109 - -0.106 -0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 4Y -0.11 - -0.106 -0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 5Y -0.107 - -0.101 -0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 6M -0.125 - -0.125 -0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Japan 6Y -0.078 - -0.071 -0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 7Y -0.056 - -0.051 -0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 8Y -0.036 - -0.031 -0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 9M -0.11 - -0.11 -0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 9Y 0.003 - 0.002 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 10Y 0.033 - 0.032 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 15Y 0.245 - 0.243 0.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 20Y 0.479 - 0.478 0.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 30Y 0.684 - 0.684 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Japan 40Y 0.807 - 0.805 0.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 9.3 - 9.25 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 2Y 9.65 - 9.6 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Sri Lanka 3M 8.3 - 8.25 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 3Y 9.85 - 9.8 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 4Y 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۵:۳۴
Sri Lanka 5Y 10.25 - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 6M 8.8 - 8.75 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 6Y 10.3 - 10.25 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 7Y 10.35 - 10.32 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 8Y 10.4 - 10.4 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 9Y 10.55 - 10.5 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 10Y 10.65 - 10.55 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Sri Lanka 15Y 10.8 - 10.6 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.652 - 1.652 1.652 0.09 5.63% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 1Y 1.78 - 1.75 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 2Y 1.863 - 1.863 1.863 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
Singapore 3M 1.619 - 1.619 1.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Singapore 5Y 2.149 - 2.132 2.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Singapore 6M 1.719 - 1.719 1.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Singapore 10Y 2.423 - 2.417 2.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Singapore 15Y 2.713 - 2.711 2.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Singapore 20Y 2.757 - 2.756 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Singapore 30Y 2.816 - 2.816 2.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.685 - -0.685 -0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 2M -0.692 - -0.692 -0.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 2Y -0.571 - -0.571 -0.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Sweden 3M -0.666 - -0.666 -0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Sweden 5Y -0.1 - -0.1 -0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 6M -0.678 - -0.678 -0.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 7Y 0.095 - 0.054 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 10Y 0.477 - 0.445 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Sweden 15Y 0.846 - 0.809 0.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 20-Year 1.12 - 1.101 1.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.9 - -0.84 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Switzerland 1W -0.92 - -0.84 -1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Switzerland 1Y -0.75 - -0.75 -0.75 0.05 -6.67% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۰۴
Switzerland 2M -0.9 - -0.77 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 2Y -0.723 - -0.723 -0.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 3M -0.9 - -0.79 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Switzerland 3Y -0.627 - -0.627 -0.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 4Y -0.501 - -0.501 -0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 5Y -0.438 - -0.438 -0.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 6M -0.87 -0.8 -0.8 -0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Switzerland 6Y -0.33 - -0.33 -0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Switzerland 7Y -0.239 - -0.232 -0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 8Y -0.186 - -0.183 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 9Y -0.125 - -0.112 -0.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 10Y -0.051 - -0.051 -0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 15Y 0.28 - 0.24 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 20Y 0.418 - 0.378 0.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 30Y 0.55 - 0.519 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 50Y 0.611 - 0.606 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Switzerland Overnight -0.95 - -0.95 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 5.260 - 5.260 5.260 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Chile 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.02 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Chile 2Y 3.42 - 3.42 3.42 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Chile 3Y 3.71 - 3.71 3.71 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Chile 4Y 3.91 - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۳
Chile 5Y 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۴:۳۳
Chile 8Y 4.23 - 4.23 4.23 0.02 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۰۴
Chile 10Y 4.56 - 4.56 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۴:۰۴

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 3.07 - 3.07 3.07 0.02 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Serbia 2Y 3.3 - 3.3 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.759 - 3.68 3.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Serbia 5Y 3.85 - 3.85 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 4.17 - 4.17 4.17 0.12 2.96% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Serbia 7Y 4.35 - 4.35 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.51 - -0.51 -0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
France 1Y -0.543 - -0.543 -0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
France 2Y -0.535 -0.534 -0.534 -0.535 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
France 3M -0.5 - -0.5 -0.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
France 3Y -0.42 - -0.405 -0.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
France 4Y -0.282 - -0.274 -0.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
France 5Y 0.039 - -0.002 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
France 6M -0.546 - -0.545 -0.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
France 6Y 0.013 - 0.013 0.013 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
France 7Y 0.184 - 0.136 0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۴
France 8Y 0.33 - 0.27 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
France 9M -0.565 - -0.55 -0.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
France 9Y 0.489 - 0.423 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
France 10Y 0.684 - 0.625 0.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
France 15Y 1.091 - 1.016 1.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
France 20Y 1.219 1.209 1.209 1.219 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
France 25Y 1.462 - 1.412 1.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
France 30Y 1.58 - 1.522 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
France 50Y 1.752 - 1.699 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.547 - -0.547 -0.547 0.00 -0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Finland 3Y -0.463 -0.467 -0.463 -0.468 0.00 -0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Finland 4Y -0.266 - -0.26 -0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۴
Finland 5Y -0.069 - -0.069 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Finland 6Y -0.008 - -0.005 -0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۴
Finland 8Y 0.296 - 0.241 0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Finland 10Y 0.531 0.53 0.53 0.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Finland 15Y 0.917 0.915 0.915 0.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Finland 30Y 1.174 1.172 1.172 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 3.174 - 3.174 3.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 1Y 4.699 - 4.699 4.699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 2Y 4.877 - 4.877 4.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 3M 3.255 - 3.255 3.255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 3Y 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 4Y 5.679 - 5.679 5.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 5Y 5.694 - 5.694 5.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 6M 4.358 - 4.358 4.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 7Y 6.299 - 6.299 6.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 10Y 6.395 - 6.395 6.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 20Y 7.407 - 7.407 7.407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Philippines 25Y 7.511 - 7.511 7.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.786 3.783 3.783 3.786 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Qatar 10-Year 4.195 4.197 4.189 4.197 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Qatar 15-Year 4.521 4.519 4.517 4.521 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Qatar 30-Year 4.971 4.969 4.967 4.971 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.3 - 1.285 1.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Canada 1Y 1.79 - 1.79 1.79 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Canada 2M 1.31 - 1.31 1.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Canada 2Y 1.969 1.971 1.969 1.974 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Canada 3M 1.365 1.42 1.365 1.425 0.03 1.83% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Canada 3Y 2.012 2.017 2.012 2.019 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Canada 4Y 2.055 2.059 2.055 2.061 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Canada 5Y 2.082 2.084 2.08 2.084 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Canada 6M 1.55 - 1.54 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Canada 7Y 2.139 2.142 2.139 2.142 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Canada 10Y 2.175 2.177 2.175 2.177 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Canada 20Y 2.233 2.235 2.233 2.237 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Canada 30Y 2.219 2.218 2.218 2.222 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.795 - 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
South Korea 2Y 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 3Y 2.078 - 2.078 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 4Y 2.262 - 2.262 2.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
South Korea 5Y 2.316 - 2.31 2.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
South Korea 10Y 2.522 - 2.516 2.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
South Korea 20Y 2.531 - 2.529 2.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
South Korea 30Y 2.515 - 2.509 2.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
South Korea 50Y 2.445 - 2.445 2.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 3Y 0.465 - 0.465 0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Croatia 5Y 1.017 - 1.017 1.017 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۴
Croatia 10Y 2.175 - 2.175 2.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۵:۰۴

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.681 - 4.271 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۲:۳۶
Colombia 4Y 5.79 - 5.77 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Colombia 5Y 6.18 - 6.15 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Colombia 10Y 6.7 - 6.67 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Colombia 15Y 7.136 - 7.135 7.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱:۰۴

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 10.238 - 10.238 10.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Kenya 2Y 11.7 11.45 11.45 11.7 0.25 2.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 3M 7.656 - 7.656 7.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Kenya 3Y 11.745 - 11.5 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Kenya 4Y 12.35 - 12.35 12.35 0.35 2.94% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 5Y 12.269 12.65 12.269 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 6M 9.194 - 9.194 9.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Kenya 6Y 12.75 12.351 12.351 12.75 0.40 3.23% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 7Y 12.8 - 12.8 12.8 0.29 2.32% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 8Y 12.9 12.653 12.653 12.9 0.25 1.95% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 9Y 13.05 - 13.05 13.05 0.31 2.45% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 10Y 13.15 - 13.15 13.15 0.30 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 13.5 13.3 13.3 13.5 0.20 1.50% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Kenya 20Y 13.35 - 13.3 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Kenya 25Y 13.4 - 13.35 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Kenya Overnight 3.398 - 3.398 3.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Latvia 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.55 - 1.45 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Poland 1Y 1.42 - 1.397 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 2M 1.5 - 1.44 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Poland 2Y 1.63 - 1.616 1.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Poland 3Y 1.952 - 1.929 1.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Poland 4Y 2.284 - 2.284 2.284 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 5Y 2.541 - 2.541 2.541 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 3.18 - 3.18 3.18 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 12Y 3.13 - 3.13 3.13 0.04 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Poland 15Y 3.162 - 3.124 3.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 6-Year 3.095 - 3.041 3.107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Poland Overnight 1 - 1 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Lithuania 5Y 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۴
Lithuania 10Y 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۴

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.075 - -0.075 -0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 3-Year 0.093 - 0.093 0.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 5-Year 0.478 - 0.478 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 1-Month -0.182 - -0.182 -0.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 10-Year 1.303 - 1.303 1.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 20-Year 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Malta 25-Year 2.037 - 2.029 2.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Malta 3-Month -0.171 - -0.171 -0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 6-Month -0.163 - -0.151 -0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3W 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 3Y 3.585 - 3.585 3.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 5Y 3.793 - 3.792 3.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Malaysia 7Y 3.99 - 3.99 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Malaysia 10Y 4.083 - 4.076 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Malaysia 15Y 4.55 - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Malaysia 20Y 4.8 - 4.8 4.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Malaysia 30Y 4.911 - 4.911 4.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 3M 0.19 - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Hungary 3Y 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 5Y 2.84 - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 6M 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 10Y 3.44 - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 15Y 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.512 - 2.512 2.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 3M 2.249 - 2.249 2.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 5Y 2.678 - 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 6M 2.325 - 2.325 2.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 10Y 3.155 - 3.155 3.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵
Morocco 15Y 3.688 - 3.688 3.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۵

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 19.451 - 19.451 19.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Egypt 2Y 18.599 - 18.599 18.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 3M 19.477 - 19.477 19.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Egypt 3Y 17.872 - 17.872 17.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 5Y 17.775 - 17.775 17.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 6M 19.454 - 19.454 19.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Egypt 7Y 17.763 - 17.763 17.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt 9M 19.446 - 19.446 19.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴
Egypt 10Y 17.615 - 17.615 17.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Egypt Overnight 17 - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.76 - 7.74 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Mexico 1Y 8.15 - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Mexico 3M 7.89 - 7.89 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Mexico 3Y 7.79 7.75 7.75 7.79 0.06 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Mexico 5Y 7.65 7.71 7.65 7.71 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Mexico 6M 8.02 - 8.01 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۴
Mexico 7Y 7.65 7.71 7.65 7.71 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Mexico 9M 8.08 - 8.08 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۰۴
Mexico 10Y 7.7 7.75 7.69 7.75 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Mexico 20Y 7.86 7.91 7.85 7.91 0.03 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Mexico 30Y 7.92 7.88 7.86 7.92 0.03 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۳:۳۳
Mexico 15-Year 7.76 7.83 7.76 7.83 0.05 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.053 - 7.999 8.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Namibia 3M 6.502 - 6.502 6.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Namibia 3Y 8.373 - 8.373 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Namibia 6M 7.765 - 7.762 7.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Namibia 7Y 10.085 - 10.005 9.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 9M 8.006 - 7.982 8.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Namibia 10Y 10.625 - 10.615 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 15Y 11.085 - 10.675 11.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Namibia 20Y 11.31 - 11.3 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 0.769 - 0.769 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 0.849 - 0.61 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Norway 5Y 1.375 - 1.357 1.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Norway 6M 0.774 - 0.7 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 9M 0.758 - 0.758 0.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Norway 10Y 1.739 - 1.712 1.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Norway 3Y 1.139 - 1.134 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 13.474 - 13.474 13.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 2Y 13.661 - 13.466 13.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 3M 12.345 - 12.345 12.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 4Y 13.741 - 13.593 13.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 12.847 - 12.847 12.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 7Y 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 10Y 14.009 - 13.956 14.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.16 - 14.16 14.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.58 - -0.575 -0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Netherlands 2Y -0.651 -0.647 -0.64 -0.651 0.01 -0.92% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 3M -0.571 - -0.571 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Netherlands 3Y -0.528 -0.516 -0.516 -0.528 0.02 -3.60% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 4Y -0.407 - -0.407 -0.407 0.02 -4.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۱:۳۴
Netherlands 5Y -0.293 -0.319 -0.293 -0.319 0.00 -0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Netherlands 6M -0.641 - -0.641 -0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Netherlands 6Y -0.083 - -0.075 -0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۴
Netherlands 7Y 0.105 0.104 0.104 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Netherlands 8Y 0.234 0.233 0.233 0.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Netherlands 9Y 0.366 - 0.31 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Netherlands 10Y 0.475 0.473 0.473 0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Netherlands 15Y 0.705 0.704 0.704 0.705 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Netherlands 20Y 0.798 0.797 0.797 0.798 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Netherlands 25Y 0.915 0.916 0.915 0.916 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۰۴
Netherlands 30Y 1.025 1.024 1.024 1.025 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 7.211 - 7.211 7.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 2Y 7.6 - 7.6 7.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 3M 6.6 - 6.57 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
India 3Y 7.726 - 7.709 7.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 4Y 7.813 - 7.813 7.829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 5Y 7.934 - 7.934 7.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 6M 6.92 - 6.9 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
India 6Y 7.992 - 7.97 8.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 7Y 8.059 - 8.059 8.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 8Y 8.06 - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 9Y 7.88 - 7.88 7.939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 10Y 7.785 - 7.774 7.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 11Y 8.032 - 8.032 8.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 12Y 7.969 - 7.969 7.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 13Y 7.972 - 7.956 7.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
India 14Y 8.033 - 8.033 8.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 15Y 8.115 - 8.115 8.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 19Y 8.046 - 8.046 8.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 24Y 8.104 - 8.104 8.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
India 30Y 8.07 - 8.07 8.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.16 - 0.7 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Hong Kong 1W 0.59 - 0.19 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Hong Kong 1Y 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۰۴
Hong Kong 2Y 1.824 - 1.824 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 3M 1.36 - 1.35 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۶:۳۳
Hong Kong 3Y 1.923 - 1.923 1.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 5Y 2.066 - 2.055 2.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 6M 1.54 - 1.52 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Hong Kong 7Y 2.125 - 2.105 2.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 9M 1.6 - 1.59 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Hong Kong 10Y 2.16 - 2.149 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
Hong Kong 15Y 2.197 - 2.187 2.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 4492.736 - 4492.736 4492.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Venezuela 5Y 64.779 63.477 63.477 64.779 0.26 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱:۳۴
Venezuela 15Y 10.619 - 10.619 10.619 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Venezuela 20Y 8.135 - 8.105 8.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 2.77 - 2.448 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Vietnam 2Y 3.073 - 2.855 3.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Vietnam 3Y 3.29 - 3.144 3.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Vietnam 5Y 3.763 - 3.682 3.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Vietnam 7Y 4.102 - 4.076 4.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۹:۳۴
Vietnam 10Y 4.854 - 4.854 4.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۵:۰۴

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Greece 3Y 2.958 - 2.955 3.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Greece 6M 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Greece 10Y 3.87 - 3.86 3.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Greece 15Y 4.477 - 4.451 4.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
Greece 20Y 4.707 - 4.682 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 25Y 4.827 - 4.802 4.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴