کالایاب
شاخص یاب

بازار اوراق قرضه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 31.76 - 31.76 31.76 1.22 3.84% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Argentina 4Y 27.701 - 27.701 27.701 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Argentina 6Y 21.231 - 21.231 21.231 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Argentina 9Y 21.391 - 21.391 21.391 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Africa 2Y 7.085 - 7.085 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
South Africa 3M 6.85 - 6.35 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
South Africa 3Y 7.045 - 7.045 7.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
South Africa 5Y 7.88 - 7.88 7.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
South Africa 6Y 8.715 - 8.7 8.765 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 10Y 8.745 - 8.745 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
South Africa 15Y 9.96 - 9.94 10 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
South Africa 20Y 9.88 - 9.88 9.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
South Africa 25Y 9.88 - 9.88 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
South Africa 30Y 9.86 - 9.86 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.55 -0.548 -0.548 -0.55 0.00 -0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 2Y -0.535 -0.53 -0.53 -0.535 0.00 -0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 3M -0.518 - -0.518 -0.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Germany 3Y -0.529 -0.528 -0.523 -0.533 0.01 -1.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 4Y -0.477 -0.472 -0.472 -0.477 0.00 -0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 5Y -0.381 -0.377 -0.366 -0.382 0.00 -0.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 6M -0.511 - -0.511 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Germany 6Y -0.302 -0.305 -0.301 -0.305 0.00 -0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Germany 7Y -0.219 -0.209 -0.209 -0.219 0.01 -5.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 8Y -0.18 -0.167 -0.167 -0.18 0.01 -3.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 9M -0.542 -0.532 -0.532 -0.542 0.00 -0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 9Y -0.089 -0.075 -0.075 -0.089 0.01 -7.87% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 10Y 0.069 - 0.069 0.069 0.01 13.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 15Y 0.316 0.319 0.316 0.333 0.01 4.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 20Y 0.434 0.437 0.434 0.437 0.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 25Y 0.584 - 0.584 0.584 0.01 1.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Germany 30Y 0.725 0.739 0.725 0.739 0.01 1.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.455 -0.497 -0.455 -0.523 0.04 -8.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 2Y -0.47 -0.479 -0.47 -0.49 0.01 -1.88% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 3Y -0.336 -0.348 -0.336 -0.35 0.01 -3.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 4Y -0.257 -0.248 -0.248 -0.257 0.01 -5.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 5Y -0.136 -0.144 -0.136 -0.148 0.01 -4.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 6Y -0.044 -0.043 -0.041 -0.047 0.00 -2.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 7Y 0.102 0.117 0.102 0.117 0.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 8Y 0.173 0.186 0.173 0.186 0.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 9Y 0.267 - 0.267 0.267 0.02 7.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 10Y 0.374 0.392 0.374 0.392 0.03 6.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 15Y 0.756 0.751 0.751 0.759 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Austria 20Y 0.833 0.827 0.82 0.837 0.01 1.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 25Y 1.057 1.058 1.051 1.061 0.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 30Y 1.158 1.157 1.157 1.171 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Austria 50Y 1.286 1.302 1.286 1.302 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.649 - 4.649 4.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 2Y 5.041 - 5.041 5.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Jordan 3M 4.388 - 4.388 4.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Jordan 3Y 5.049 - 5 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
Jordan 5Y 5.644 - 5.644 5.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 6M 4.529 - 4.529 4.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 7Y 6.145 - 6.145 6.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.949 - 6.949 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.445 - -0.445 -0.445 0.07 -15.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Spain 1Y -0.333 - -0.322 -0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Spain 2Y -0.239 -0.196 -0.196 -0.239 0.01 -3.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 3M -0.393 - -0.388 -0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
Spain 3Y -0.141 -0.137 -0.137 -0.149 0.01 -3.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 4Y -0.004 0.02 -0.004 0.036 0.01 -125.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 5Y 0.108 0.109 0.108 0.109 0.00 1.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 6M -0.356 - -0.351 -0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Spain 6Y 0.359 0.369 0.359 0.369 0.01 1.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 7Y 0.561 0.573 0.561 0.573 0.01 1.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 8Y 0.744 0.783 0.744 0.783 0.01 1.75% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 9M -0.334 - -0.332 -0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Spain 9Y 0.911 0.934 0.911 0.934 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 10Y 1.162 1.163 1.162 1.163 0.02 1.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 15Y 1.621 1.636 1.621 1.637 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 20Y 1.784 1.803 1.784 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 25Y 2.172 2.189 2.172 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Spain 30Y 2.337 2.345 2.337 2.345 0.02 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.598 1.592 1.589 1.625 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 2Y 1.529 1.523 1.491 1.551 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 3Y 1.479 1.474 1.438 1.505 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 4Y 1.474 1.467 1.44 1.494 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 5Y 1.548 1.54 1.524 1.568 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 6Y 1.634 1.63 1.614 1.654 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 7Y 1.724 1.714 1.704 1.741 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 8Y 1.794 1.783 1.779 1.817 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 9Y 1.865 1.861 1.858 1.895 0.05 2.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 10Y 1.897 1.887 1.871 1.916 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 12Y 1.919 1.913 1.908 1.945 0.05 2.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 15Y 2.047 2.04 2.032 2.072 0.03 1.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 20Y 2.356 2.353 2.343 2.39 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Australia 30Y 2.549 2.542 2.529 2.573 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y 0.206 - -0.867 0.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۵
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.12 0.11 0.11 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.635 0.617 0.617 0.635 0.02 2.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovakia 10Y 0.72 - 0.72 0.72 0.02 2.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.209 - -0.209 -0.209 0.01 -5.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovakia 5-Year 0.023 - 0.023 0.023 0.01 47.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovakia 8-Year 0.453 - 0.452 0.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.478 -0.268 -0.268 -0.478 0.25 -52.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovenia 2Y -0.191 -0.206 -0.191 -0.343 0.15 -43.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovenia 5Y 0.146 - 0.146 0.146 0.03 20.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovenia 7Y 0.373 - 0.373 0.373 0.02 6.88% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.813 - 0.813 0.813 0.02 1.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

اکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukraine 1Y 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۵
Ukraine 2Y 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۵
Ukraine 3-Year 16.86 - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.85 - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 1Y 6.884 6.877 6.877 6.884 0.02 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Indonesia 3M 6.035 6.047 6.035 6.047 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۰۵
Indonesia 3Y 7.027 7.038 7.027 7.083 0.04 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Indonesia 5Y 7.199 7.218 7.173 7.269 0.07 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۰۵
Indonesia 6M 6.1 - 6.1 6.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 10Y 7.647 7.661 7.634 7.721 0.07 0.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۰۵
Indonesia 15Y 7.965 7.976 7.965 8.062 0.09 1.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۰۵
Indonesia 20Y 8.052 8.063 8.052 8.164 0.12 1.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۰۵
Indonesia 25Y 8.431 8.477 8.431 8.487 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Indonesia 30Y 8.464 8.451 8.43 8.517 0.07 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۰۵
بیشتر

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.253 1.256 1.253 1.265 0.01 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 1M Yield 0.54 - 0.54 0.54 0.01 1.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 1Y Yield 0.734 0.739 0.734 0.739 0.01 1.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 2Y Yield 0.748 0.737 0.737 0.748 0.02 2.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
UK 3M Yield 0.581 - 0.581 0.581 0.01 1.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 3Y Yield 0.777 - 0.777 0.777 0.02 2.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
UK 4Y Yield 0.84 - 0.837 0.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
UK 5Y Yield 0.9 0.893 0.893 0.9 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 6M Yield 0.8 - 0.8 0.8 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 6Y Yield 0.907 0.922 0.907 0.922 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 7Y Yield 0.963 - 0.961 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
UK 8Y Yield 1.043 - 1.04 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 9Y Yield 1.034 - 1.034 1.034 0.01 0.88% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
UK 10Y Yield 1.146 - 1.143 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
UK 15Y Yield 1.435 1.441 1.435 1.448 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 20Y Yield 1.558 - 1.558 1.558 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 25Y Yield 1.635 1.645 1.635 1.645 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 30Y Yield 1.621 - 1.621 1.621 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
UK 40Y Yield 1.527 - 1.522 1.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۳۵
UK 50Y Yield 1.522 1.526 1.522 1.526 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 10.3 11.1 10.3 11.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 2Y 13.5 - 13.5 13.5 0.50 3.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 3M 9.3 9.52 9.3 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 3Y 15 14.7 14.7 15 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 15.5 15.45 15.4 15.5 0.20 1.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 6M 10.3 10.17 10.17 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 10Y 15.75 15.85 15.75 15.85 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Uganda 15Y 16.4 16.3 16.3 16.4 0.05 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

ایالات متحده آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
US 1M Yield 2.453 2.455 2.453 2.455 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
US 1Y Yield 2.46 - 2.46 2.46 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
US 2Y Yield 2.392 2.4 2.392 2.4 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
US 3M Yield 2.466 2.464 2.464 2.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
US 3Y Yield 2.331 2.334 2.331 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
US 5Y Yield 2.328 2.326 2.326 2.329 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
US 6M Yield 2.48 2.488 2.48 2.488 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
US 7Y Yield 2.424 2.422 2.421 2.426 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
US 10Y Yield 2.528 2.524 2.524 2.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
US 30Y Yield 2.973 2.971 2.97 2.973 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.34 - -0.34 -0.34 0.00 -0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Italy 1Y 0.009 - 0.009 0.009 0.01 -1000.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Italy 2Y 0.228 - 0.228 0.228 0.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 3M -0.254 - -0.254 -0.254 0.03 -9.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Italy 3Y 0.672 - 0.672 0.672 0.04 5.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 4Y 1.171 1.178 1.171 1.178 0.02 1.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 5Y 1.464 - 1.464 1.464 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 6M -0.145 - -0.145 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 6Y 1.773 - 1.773 1.773 0.02 1.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 7Y 2.04 2.061 2.04 2.061 0.03 1.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 8Y 2.062 - 2.062 2.062 0.03 1.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 9M -0.114 - -0.114 -0.114 0.01 -6.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Italy 9Y 2.312 - 2.312 2.312 0.02 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 10Y 2.497 - 2.497 2.497 0.04 1.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 15Y 2.966 - 2.966 2.966 0.02 0.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 20Y 3.349 - 3.349 3.349 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 30Y 3.572 3.582 3.572 3.582 0.05 1.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 50Y 3.623 - 3.623 3.623 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.471 -0.465 -0.465 -0.484 0.00 -0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.247 - -0.247 -0.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.155 -0.16 -0.107 -0.16 0.00 -1.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Ireland 5Y -0.01 -0.012 -0.009 0.035 0.00 -16.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Ireland 6M -0.252 - -0.252 -0.252 0.08 -23.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Ireland 6Y 0.132 0.13 0.13 0.168 0.01 3.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Ireland 7Y 0.274 0.285 0.274 0.285 0.01 2.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.675 - 0.675 0.675 0.02 3.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Ireland 15Y 1.077 1.09 1.077 1.09 0.01 1.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Ireland 20Y 1.283 - 1.283 1.283 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Ireland 30Y 1.492 1.507 1.492 1.509 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.817 - 4.817 4.817 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Iceland 5Y 4.844 - 4.843 4.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Iceland 10Y 4.877 - 4.877 4.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 4.899 4.82 4.82 4.899 0.03 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۳۵
Bahrain 2Y 5.841 - 5.841 5.841 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Bahrain 3M 3.9 4.017 3.9 4.017 0.27 7.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۳۵
Bahrain 5Y 5.806 - 5.806 5.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Bahrain 6M 4.386 4.367 4.367 4.386 0.09 2.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۳۵
Bahrain 9M 4.639 4.661 4.639 4.661 0.07 1.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۳۵
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.345 6.35 6.315 6.35 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Brazil 2Y 6.94 - 6.94 6.94 0.08 1.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Brazil 3M 6.525 6.45 6.45 6.525 0.05 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Brazil 3Y 7.53 7.54 7.47 7.54 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Brazil 5Y 7.86 7.88 7.82 7.895 0.04 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Brazil 6M 6.405 6.315 6.285 6.405 0.10 1.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Brazil 8Y 8.64 8.66 8.59 8.675 0.05 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Brazil 9M 6.35 6.345 6.31 6.35 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Brazil 10Y 8.72 8.74 8.68 8.74 0.05 0.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.507 - -0.507 -0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Belgium 1Y -0.527 - -0.527 -0.527 0.00 -0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Belgium 2Y -0.501 -0.506 -0.501 -0.527 0.01 -0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 3M -0.516 - -0.516 -0.516 0.01 -1.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Belgium 3Y -0.414 -0.415 -0.414 -0.426 0.00 -0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 4Y -0.297 -0.299 -0.295 -0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Belgium 5Y -0.205 -0.202 -0.202 -0.205 0.00 -1.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 6M -0.523 - -0.523 -0.523 0.01 -1.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Belgium 6Y -0.067 -0.057 -0.057 -0.067 0.02 -35.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 7Y 0.142 0.178 0.142 0.178 0.04 26.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 8Y 0.275 - 0.275 0.275 0.02 6.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 9M -0.521 - -0.521 -0.521 0.00 -0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Belgium 9Y 0.346 0.356 0.346 0.356 0.02 6.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 10Y 0.518 0.526 0.518 0.526 0.02 2.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 15Y 0.863 0.877 0.863 0.877 0.02 2.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 20Y 1.207 1.198 1.198 1.207 0.01 0.75% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.55 - -0.55 -0.55 0.05 -9.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Bulgaria 1Y -0.115 -0.096 -0.096 -0.115 0.01 -10.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Bulgaria 3Y 0.036 0.053 0.036 0.053 0.26 -116.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Bulgaria 5Y 0.194 0.201 0.194 0.201 0.20 -2040.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Bulgaria 7Y 0.447 0.451 0.447 0.451 0.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Bulgaria 10Y 0.719 - 0.719 0.719 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.33 - 4.33 4.33 0.07 1.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 2Y 5.43 - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 3M 3.56 - 3.56 3.56 0.18 5.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۳۵
Bangladesh 5Y 6.47 6.44 6.44 6.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۳۵
Bangladesh 6M 3.83 - 3.83 3.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 10Y 7.66 - 7.65 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 15Y 7.71 - 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 20Y 8.47 - 8.47 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۶
Botswana 13Y 5.02 - 5.02 5.02 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Pakistan 3M 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Pakistan 3Y 12.101 - 12.101 12.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۵
Pakistan 5Y 12.574 - 12.574 12.574 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Pakistan 6M 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲:۰۷
Pakistan 10Y 13.12 - 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Pakistan 15Y 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۵
Pakistan 20Y 13.603 - 13.603 13.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.315 - -0.31 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Portugal 2Y -0.268 -0.238 -0.238 -0.268 0.02 -5.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Portugal 3M -0.355 - -0.355 -0.355 0.04 -9.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Portugal 3Y -0.077 -0.078 -0.069 -0.078 0.00 -1.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 4Y 0.112 0.13 0.112 0.13 0.00 3.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Portugal 5Y 0.254 0.255 0.241 0.268 0.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 6M -0.339 - -0.339 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
Portugal 6Y 0.607 0.601 0.601 0.627 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 7Y 0.801 0.815 0.801 0.836 0.01 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 8Y 0.979 0.974 0.974 0.979 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 9Y 1.17 1.169 1.169 1.17 0.01 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 10Y 1.322 1.311 1.311 1.322 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 15Y 1.799 - 1.799 1.799 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 20Y 2.059 2.087 2.059 2.126 0.03 1.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Portugal 30Y 2.385 2.392 2.385 2.401 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.25 - 4.25 4.25 0.40 9.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۳۴
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 5.586 - 5.586 5.586 0.44 7.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۳۴
Peru 20Y 5.904 - 5.904 5.904 0.45 7.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۳۴
Peru 30Y 6.01 - 6.01 6.01 0.52 8.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.76 1.77 1.71 1.77 0.03 1.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Thailand 2Y 2.01 2 1.99 2.01 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Thailand 3Y 1.87 1.875 1.85 1.875 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Thailand 5Y 2.13 2.12 2.11 2.13 0.03 1.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
Thailand 7Y 2.3 2.28 2.28 2.3 0.03 1.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
Thailand 10Y 2.48 2.49 2.45 2.49 0.04 1.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Thailand 12Y 2.64 2.63 2.61 2.64 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۰۵
Thailand 14Y 2.76 2.77 2.75 2.77 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Thailand 15Y 2.86 2.87 2.845 2.87 0.02 0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Thailand 16Y 3.01 2.98 2.97 3.01 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
Thailand 20Y 3.095 3.1 3.07 3.11 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan 2Y 0.6 - 0.6 0.6 0.01 1.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Taiwan 5Y 0.66 - 0.66 0.66 0.02 3.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Taiwan 10Y 0.79 - 0.79 0.79 0.02 2.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Taiwan 20Y 1.16 - 1.16 1.16 0.03 2.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Taiwan 30Y 1.27 - 1.27 1.27 0.03 2.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Turkey 1Y 18.79 - 18.66 18.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Turkey 2Y 17.75 - 17.59 17.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Turkey 3Y 18.05 - 17.88 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Turkey 5Y 16.87 - 16.27 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۳۶
Turkey 10Y 15.49 - 15.49 15.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.49 3.52 3.49 3.52 0.03 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Mauritius 2M 3.05 - 3.05 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 2Y 3.211 - 3.211 3.211 0.03 1.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Mauritius 3Y 3.569 - 3.569 3.569 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Mauritius 4M 3.2 - 3.2 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 4Y 3.926 - 3.926 3.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Mauritius 5Y 4.219 - 4.219 4.219 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Mauritius 6M 3.28 3.3 3.28 3.3 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Mauritius 8M 3.35 - 3.35 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 10Y 5.205 - 5.205 5.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Mauritius 15Y 5.646 - 5.646 5.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Mauritius 20Y 6.08 - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 2.029 2.055 2.029 2.055 0.25 14.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 2Y 1.884 - 1.884 1.884 0.11 6.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 3Y 1.785 - 1.785 1.785 0.07 3.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 4Y 1.776 - 1.776 1.776 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 5Y 1.856 - 1.856 1.856 0.03 1.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 6Y 1.713 - 1.713 1.713 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 7Y 1.854 - 1.854 1.854 0.03 1.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 8Y 1.845 - 1.845 1.907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Czech Republic 9Y 1.949 - 1.949 1.949 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 10Y 1.942 1.948 1.942 1.948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Czech Republic 15Y 2.351 - 2.351 2.351 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 20Y 2.535 - 2.535 2.535 0.08 3.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Czech Republic 50Y 2.915 - 2.882 2.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.417 2.433 2.417 2.45 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
China 2Y 2.802 2.805 2.802 2.805 0.01 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
China 3Y 2.772 2.775 2.772 2.775 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
China 5Y 3.039 3.045 3.039 3.046 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
China 7Y 3.203 3.209 3.203 3.22 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
China 10Y 3.163 3.175 3.163 3.175 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
China 15Y 3.5 3.496 3.496 3.5 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
China 20Y 3.519 3.515 3.515 3.519 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
China 30Y 3.758 3.781 3.758 3.781 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.518 -0.599 -0.518 -0.599 0.05 -9.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Denmark 3M -0.601 - -0.601 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Denmark 3Y -0.495 -0.548 -0.495 -0.549 0.05 -9.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Denmark 5Y -0.355 -0.385 -0.355 -0.385 0.03 -7.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Denmark 6M -0.6 - -0.6 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Denmark 8Y -0.198 -0.227 -0.198 -0.227 0.03 -12.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Denmark 10Y 0.157 0.158 0.157 0.158 0.01 3.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.62 - 7.62 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Russia 1W 7.59 - 7.59 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
Russia 1Y 7.35 - 7.35 7.35 0.04 0.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Russia 2M 7.65 - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۳:۳۷
Russia 2W 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Russia 2Y 7.7 - 7.7 7.7 0.03 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Russia 3M 7.69 - 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Russia 3Y 7.9 - 7.9 7.9 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Russia 5Y 7.95 8 7.95 8 0.04 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Russia 6M 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Russia 7Y 8.04 - 8.04 8.04 0.07 0.87% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Russia 10Y 8.2 - 8.2 8.2 0.08 0.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Russia 15Y 8.35 - 8.35 8.35 0.06 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Russia 20-Year 8.51 - 8.5 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Russia Overnight 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.349 - 3.349 3.349 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Romania 2Y 3.18 3.19 3.156 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Romania 3Y 3.77 - 3.75 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Romania 4Y 3.96 - 3.96 3.96 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Romania 5Y 4.21 - 4.2 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Romania 6M 2.899 2.78 2.78 2.899 0.04 1.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Romania 7Y 4.58 - 4.4 4.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Romania 10Y 4.87 - 4.85 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۵:۳۵
New Zealand 1Y 1.69 - 1.69 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۳۵
New Zealand 2M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۵
New Zealand 2Y 1.575 1.585 1.575 1.605 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 3M 1.91 - 1.91 1.91 0.01 0.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 4M 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 5M 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 5Y 1.59 1.595 1.59 1.62 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 6M 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 7Y 1.685 1.69 1.685 1.713 0.01 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 10Y 2.03 2.043 2.03 2.048 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۵
New Zealand 15Y 2.205 2.21 2.205 2.233 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 20Y 2.385 2.39 2.385 2.415 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۳۵
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.125 - -0.125 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Japan 1Y -0.162 - -0.154 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Japan 2Y -0.16 - -0.159 -0.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Japan 3M -0.15 - -0.15 -0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۵
Japan 3Y -0.164 - -0.164 -0.164 0.00 -2.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 4Y -0.169 - -0.169 -0.169 0.00 -2.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 5Y -0.161 - -0.155 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.162 - -0.162 -0.162 0.01 -4.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 7Y -0.157 - -0.157 -0.157 0.01 -7.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 8Y -0.139 - -0.139 -0.139 0.01 -6.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 9M -0.165 - -0.16 -0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Japan 9Y -0.066 - -0.066 -0.066 0.01 -16.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 10Y -0.035 - -0.025 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Japan 15Y 0.199 - 0.199 0.199 0.01 3.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 20Y 0.399 - 0.383 0.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Japan 30Y 0.572 - 0.572 0.572 0.01 1.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Japan 40Y 0.635 - 0.635 0.635 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.6 - 10.6 10.6 0.05 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 2Y 10.75 - 10.75 10.75 0.10 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 3M 9.4 - 9.4 9.4 0.10 1.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 3Y 10.85 - 10.85 10.85 0.15 1.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 4Y 10.9 - 10.9 10.9 0.05 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 5Y 11.1 - 11.08 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Sri Lanka 6M 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Sri Lanka 6Y 11.15 - 11.1 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۵
Sri Lanka 7Y 11.3 - 11.3 11.3 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 8Y 11.35 - 11.35 11.35 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 9Y 11.35 - 11.35 11.35 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 10Y 11.4 - 11.4 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۵
Sri Lanka 15Y 11.5 - 11.5 11.5 0.20 1.74% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.863 - 1.863 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 1Y 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Singapore 2Y 1.957 1.964 1.929 1.964 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Singapore 3M 1.982 - 1.982 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 5Y 1.967 1.957 1.946 1.991 0.02 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Singapore 6M 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Singapore 10Y 2.109 2.106 2.106 2.146 0.04 1.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Singapore 15Y 2.342 2.338 2.338 2.348 0.05 1.96% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Singapore 20Y 2.449 - 2.449 2.449 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۳۴
Singapore 30Y 2.596 - 2.596 2.596 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۳۴
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.406 - -0.406 -0.406 0.01 -1.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 2M -0.401 - -0.401 -0.401 0.00 -0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 2Y -0.405 - -0.405 -0.405 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Sweden 3M -0.401 - -0.401 -0.401 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Sweden 5Y -0.12 - -0.12 -0.12 0.01 -7.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 6M -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 -0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 7Y 0.035 - 0.035 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 10Y 0.325 - 0.325 0.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Sweden 15Y 0.7 - 0.7 0.7 0.03 3.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
Sweden 20-Year 0.974 - 0.974 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.82 - -0.82 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۵
Switzerland 1W -0.84 -0.92 -0.75 -0.92 0.01 -1.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Switzerland 1Y -0.65 -0.71 -0.64 -0.71 0.06 -9.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Switzerland 2M -0.96 -0.9 -0.75 -0.96 0.05 -5.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Switzerland 2Y -0.771 - -0.762 -0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Switzerland 3M -0.8 -0.83 -0.76 -0.83 0.02 -2.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Switzerland 3Y -0.732 - -0.72 -0.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Switzerland 4Y -0.672 - -0.672 -0.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 5Y -0.639 - -0.621 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Switzerland 6M -0.7 -0.87 -0.7 -0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Switzerland 6Y -0.594 - -0.577 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Switzerland 7Y -0.521 - -0.509 -0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Switzerland 8Y -0.456 - -0.456 -0.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 9Y -0.414 - -0.398 -0.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Switzerland 10Y -0.326 - -0.313 -0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 15Y -0.032 - -0.013 -0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Switzerland 20Y 0.146 - 0.116 0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Switzerland 30Y 0.235 - 0.235 0.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Switzerland 50Y 0.374 - 0.341 0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Switzerland Overnight -1.05 -0.95 -0.75 -1.05 0.10 -9.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.4 - 3.4 3.4 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Chile 2Y 3.4 - 3.4 3.4 0.02 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Chile 3Y 3.5 3.53 3.5 3.53 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Chile 4Y 3.65 - 3.65 3.65 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Chile 5Y 3.77 - 3.77 3.77 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۰۵
Chile 8Y 4.04 4.07 4.04 4.07 0.04 0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Chile 10Y 4.27 4.24 4.24 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.15 5.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Serbia 2Y 3.25 3.3 3.25 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 3.7 3.55 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Serbia 5Y 3.65 3.85 3.65 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.7 3.9 3.7 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Serbia 7Y 4.233 - 4.233 4.233 0.17 3.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.538 - -0.538 -0.538 0.01 -1.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
France 1Y -0.532 - -0.47 -0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
France 2Y -0.465 -0.466 -0.465 -0.47 0.00 -0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 3M -0.49 - -0.488 -0.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
France 3Y -0.365 -0.354 -0.354 -0.365 0.01 -2.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 4Y -0.274 -0.263 -0.263 -0.274 0.00 -0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 5Y -0.165 -0.151 -0.151 -0.165 0.01 -3.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 6M -0.539 - -0.538 -0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
France 6Y -0.047 -0.037 -0.037 -0.047 0.01 -14.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 7Y 0.0129 0.0221 0.0129 0.0221 0.01 55.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 8Y 0.189 0.204 0.189 0.204 0.01 6.88% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 9M -0.516 - -0.516 -0.516 0.00 -0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
France 9Y 0.321 0.334 0.321 0.334 0.02 4.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 10Y 0.448 0.46 0.448 0.46 0.01 2.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 15Y 0.851 - 0.851 0.851 0.02 2.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 20Y 1.123 1.139 1.123 1.139 0.02 1.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 25Y 1.309 1.323 1.309 1.323 0.02 1.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 30Y 1.491 1.505 1.491 1.505 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
France 50Y 1.676 1.684 1.676 1.684 0.01 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.442 -0.447 -0.434 -0.461 0.01 -3.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 3Y -0.367 -0.351 -0.351 -0.367 0.02 -4.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 4Y -0.312 -0.304 -0.301 -0.312 0.01 -3.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 5Y -0.194 -0.183 -0.183 -0.194 0.01 -4.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 6Y -0.095 -0.096 -0.092 -0.097 0.00 -1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 8Y 0.189 - 0.189 0.189 0.01 5.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 10Y 0.402 - 0.402 0.402 0.01 2.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 15Y 0.677 0.695 0.677 0.695 0.01 2.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Finland 30Y 0.998 - 0.998 0.998 0.01 1.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.547 - 5.547 5.547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 1Y 6.09 - 6.09 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Philippines 2Y 6.175 - 6.175 6.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 3M 5.784 - 5.784 5.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 3Y 6.12 - 6.12 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 4Y 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 5Y 6.111 - 6.111 6.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 6M 6.034 - 6.034 6.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 7Y 6.145 - 6.145 6.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 10Y 6.101 - 6.101 6.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 20Y 6.136 - 6.136 6.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Philippines 25Y 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar 5-Year 3.265 3.243 3.243 3.265 0.02 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Qatar 10-Year 3.776 3.838 3.774 3.838 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Qatar 15-Year 3.953 3.98 3.95 3.98 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Qatar 30-Year 4.593 4.654 4.59 4.654 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.655 - 1.65 1.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Canada 1Y 1.67 - 1.67 1.67 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Canada 2M 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Canada 2Y 1.602 - 1.602 1.602 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
Canada 3M 1.66 - 1.66 1.66 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Canada 3Y 1.605 1.603 1.603 1.605 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
Canada 4Y 1.586 1.591 1.586 1.591 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
Canada 5Y 1.552 1.556 1.552 1.556 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
Canada 6M 1.67 - 1.67 1.67 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Canada 7Y 1.589 - 1.589 1.589 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
Canada 10Y 1.667 1.67 1.667 1.67 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
Canada 20Y 1.916 1.917 1.916 1.917 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
Canada 30Y 1.983 1.985 1.983 1.985 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
South Korea 2Y 1.819 - 1.819 1.819 0.02 0.88% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
South Korea 3Y 1.793 1.795 1.787 1.796 0.02 1.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 4Y 1.854 - 1.854 1.854 0.03 1.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
South Korea 5Y 1.829 1.83 1.827 1.851 0.04 1.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 10Y 1.932 1.934 1.931 1.951 0.05 2.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 20Y 1.947 1.949 1.937 1.968 0.06 2.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 30Y 1.951 1.949 1.945 1.968 0.05 2.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
South Korea 50Y 1.954 - 1.954 1.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Croatia 1Y 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Croatia 3Y 0.303 0.437 0.303 0.437 0.01 2.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Croatia 5Y 0.823 0.819 0.816 0.823 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Croatia 6M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Croatia 9M 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵
Croatia 10Y 1.879 1.966 1.856 1.966 0.02 1.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Colombia 1Y 4.658 - 4.658 4.658 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Colombia 4Y 5.245 - 5.245 5.245 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Colombia 5Y 5.725 - 5.725 5.725 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Colombia 10Y 6.429 - 6.429 6.429 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۶
Colombia 15Y 6.82 6.821 6.82 6.821 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۳۵
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.439 - 9.439 9.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 2Y 10.4 10.75 10.4 10.75 0.12 1.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 3M 6.837 - 6.837 6.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 3Y 10.75 10.85 10.75 10.85 0.16 1.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 4Y 11.06 11 11 11.06 0.28 2.57% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 5Y 11.2 11.35 11.2 11.35 0.48 4.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 6M 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
Kenya 6Y 11.5 - 11.5 11.5 0.15 1.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Kenya 7Y 11.7 - 11.45 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kenya 8Y 11.95 11.9 11.9 11.95 0.37 3.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 9Y 12.05 12.1 12.05 12.1 0.40 3.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 10Y 12.25 - 12.25 12.25 0.29 2.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.35 12.75 12.35 12.75 0.49 3.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 20Y 12.85 13.3 12.85 13.3 0.10 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 25Y 13.05 13.35 13.05 13.35 0.20 1.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya Overnight 2.313 - 2.313 2.313 0.32 13.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۹:۰۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۴
Latvia 3Y 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Latvia 5Y 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.5 - 1.43 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Poland 1Y 1.498 - 1.498 1.498 0.02 1.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Poland 2M 1.07 - 1.07 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۰۵
Poland 2Y 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Poland 3Y 1.842 1.793 1.793 1.842 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Poland 4Y 1.982 - 1.982 2.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Poland 5Y 2.229 - 2.229 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.902 - 2.902 2.933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 2.811 - 2.811 2.811 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Poland 6-Year 2.735 - 2.733 2.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Poland Overnight 1.48 - 1.26 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.25 - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Lithuania 5Y 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
Lithuania 10Y 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.197 - -0.197 -0.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Malta 3-Year -0.067 - -0.067 -0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Malta 5-Year 0.197 - 0.197 0.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Malta 1-Month -0.215 - -0.215 -0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Malta 10-Year 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Malta 20-Year 1.749 - 1.749 1.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Malta 25-Year 1.842 - 1.828 1.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Malta 3-Month -0.205 - -0.205 -0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Malta 6-Month -0.194 - -0.194 -0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3W 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3Y 3.424 3.43 3.424 3.462 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Malaysia 5Y 3.568 3.572 3.568 3.582 0.02 0.62% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۵
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 7Y 3.777 3.781 3.772 3.795 0.02 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Malaysia 10Y 3.825 3.849 3.825 3.849 0.02 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۳۵
Malaysia 15Y 4.194 4.193 4.193 4.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Malaysia 20Y 4.408 - 4.408 4.408 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Malaysia 30Y 4.618 4.625 4.618 4.626 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 3M 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 3Y 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 5Y 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 6M 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 10Y 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 15Y 3.66 - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Morocco 3M 2.381 - 2.381 2.381 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Morocco 5Y 2.718 - 2.718 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 6M 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 10Y 3.186 - 3.186 3.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 15Y 3.724 - 3.724 3.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.508 - 17.508 17.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 2Y 17.326 - 17.326 17.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 3M 17.467 - 17.467 17.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 3Y 17.158 - 17.158 17.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Egypt 5Y 16.903 - 16.903 16.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 6M 17.604 - 17.604 17.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۴:۰۵
Egypt 7Y 16.674 - 16.674 16.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 9M 17.554 - 17.554 17.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
Egypt 10Y 16.6 - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt Overnight 16.04 - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.13 - 8.13 8.13 0.03 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Mexico 1Y 8.18 - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۰۵
Mexico 3M 8.1 - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۰۵
Mexico 3Y 7.91 - 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Mexico 5Y 7.926 - 7.926 7.926 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Mexico 6M 8.18 8.19 8.18 8.19 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Mexico 7Y 7.936 7.89 7.89 7.936 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Mexico 9M 8.17 - 8.17 8.17 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۰۵
Mexico 10Y 8.054 7.966 7.966 8.054 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Mexico 20Y 8.526 8.47 8.47 8.526 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Mexico 30Y 8.51 8.55 8.51 8.55 0.07 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Mexico 15-Year 8.246 - 8.246 8.246 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۳۴
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.328 - 8.328 8.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Namibia 3M 7.261 - 7.261 7.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Namibia 3Y 8.73 - 8.712 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Namibia 6M 7.837 - 7.837 7.837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Namibia 7Y 9.755 - 9.755 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Namibia 9M 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Namibia 10Y 9.85 - 9.85 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Namibia 15Y 10.78 - 10.78 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Namibia 20Y 11.395 - 11.395 11.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Norway 1M 0.69 - 0.64 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 1Y 1.197 - 1.192 1.197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Norway 2M 0.73 - 0.73 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Norway 2Y 1.22 - 1.203 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Norway 3M 1.244 - 1.244 1.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Norway 5Y 1.348 - 1.343 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Norway 6M 1.193 - 1.184 1.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Norway 9M 1.2 - 1.169 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Norway 10Y 1.708 - 1.704 1.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Norway 3Y 1.182 - 1.182 1.182 0.01 0.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 14.558 - 14.558 14.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Nigeria 2Y 13.802 - 13.802 13.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Nigeria 3M 12.138 - 12.138 12.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Nigeria 4Y 14.495 - 14.495 14.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 14.053 - 14.053 14.053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Nigeria 7Y 14.471 - 14.471 14.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Nigeria 10Y 14.399 - 14.399 14.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.124 - 14.124 14.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.539 - -0.539 -0.539 0.01 -2.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Netherlands 2Y -0.517 -0.527 -0.517 -0.538 0.00 -0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 3M -0.556 - -0.556 -0.556 0.03 -5.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Netherlands 3Y -0.451 -0.437 -0.437 -0.451 0.02 -3.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 4Y -0.332 -0.328 -0.326 -0.333 0.00 -1.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 5Y -0.259 -0.258 -0.258 -0.259 0.00 -0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 6M -0.54 - -0.54 -0.54 0.02 -4.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Netherlands 6Y -0.143 -0.139 -0.138 -0.143 0.01 -6.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 7Y -0.049 -0.04 -0.04 -0.049 0.01 -14.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 8Y 0.072 0.084 0.072 0.084 0.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 9Y 0.162 - 0.162 0.162 0.01 5.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 10Y 0.268 - 0.268 0.268 0.01 4.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 15Y 0.432 0.433 0.432 0.435 0.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 20Y 0.553 0.568 0.553 0.568 0.01 0.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 25Y 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Netherlands 30Y 0.77 - 0.77 0.77 0.01 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.515 - 6.515 6.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 2Y 6.598 - 6.598 6.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 3M 6.31 - 6.28 6.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
India 3Y 6.637 - 6.637 6.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 4Y 6.887 - 6.876 6.914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
India 5Y 7.003 - 7.002 7.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 6M 6.37 - 6.37 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
India 6Y 7.224 - 7.224 7.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 7Y 7.345 - 7.341 7.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 8Y 7.523 - 7.523 7.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 9Y 7.528 - 7.528 7.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 10Y 7.517 - 7.515 7.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 11Y 7.622 - 7.617 7.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
India 12Y 7.656 - 7.656 7.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 13Y 7.688 - 7.688 7.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 14Y 7.725 - 7.725 7.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
India 15Y 7.711 - 7.711 7.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 19Y 7.741 - 7.741 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 24Y 7.747 - 7.747 7.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
India 30Y 7.752 - 7.752 7.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hong Kong 1M 1.687 1.673 1.673 1.687 0.02 1.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 1W 1.314 0.949 0.949 1.314 0.34 35.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 1Y 1.55 - 1.55 1.55 0.03 1.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 2Y 1.56 - 1.56 1.56 0.04 2.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 3M 1.581 - 1.581 1.581 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Hong Kong 3Y 1.528 - 1.528 1.528 0.08 5.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 5Y 1.562 - 1.562 1.562 0.06 3.65% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 6M 1.559 1.58 1.559 1.58 0.02 1.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 7Y 1.571 - 1.571 1.571 0.06 3.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 9M 1.57 1.581 1.57 1.581 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 10Y 1.656 - 1.656 1.656 0.06 3.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
Hong Kong 15Y 1.672 - 1.672 1.672 0.06 3.71% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۳۵
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Venezuela 1Y 92571.43 - 88137.93 92571.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
Venezuela 5Y 81.706 - 81.706 81.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Venezuela 15Y 11.458 - 11.458 11.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Venezuela 20Y 7.894 - 7.894 7.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.127 - 3.127 3.127 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 2Y 3.401 - 3.401 3.401 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 3Y 3.466 - 3.466 3.466 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 5Y 3.905 - 3.905 3.905 0.02 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 7Y 4.175 - 4.175 4.175 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۰۵
Vietnam 10Y 4.836 - 4.836 4.836 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۸:۰۵
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Greece 3Y 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Greece 6M 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Greece 10Y 3.781 3.779 3.779 3.785 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Greece 15Y 4.168 4.167 4.167 4.168 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Greece 20Y 4.456 4.462 4.456 4.462 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Greece 25Y 4.612 4.609 4.606 4.612 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر