شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:43
275 (16.08%)
تغییر ۳ ماهه
262 (15.43%)
تغییر ۶ ماهه
543 (27.41%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.489 -0.487 -0.487 -0.489 0.00 -0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 2Y -0.505 - -0.483 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Austria 3Y -0.502 -0.487 -0.487 -0.502 0.00 -0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 4Y -0.274 - -0.274 -0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Austria 5Y -0.191 - -0.189 -0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Austria 6Y -0.053 - -0.019 -0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Austria 7Y 0.123 - 0.123 0.123 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Austria 8Y 0.266 - 0.266 0.266 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Austria 9Y 0.347 0.359 0.347 0.359 0.01 3.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Austria 10Y 0.463 - 0.424 0.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Austria 15Y 0.94 0.941 0.94 0.941 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 20Y 1.005 1.002 1.002 1.008 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 25Y 1.21 1.213 1.21 1.213 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۳۴
Austria 30Y 1.326 1.316 1.316 1.326 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Austria 50Y 1.429 1.43 1.429 1.43 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲