کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,791
قیمت روز
86 (0.88%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
1,051 (12.02%)
تغییر ۳ ماهه
311 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
181 (1.81%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.543 - -0.543 -0.543 0.00 -0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Belgium 1Y -0.557 -0.561 -0.549 -0.561 0.01 -1.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 2Y -0.508 -0.507 -0.507 -0.543 0.03 -4.87% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 3M -0.529 -0.528 -0.526 -0.529 0.01 -0.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 3Y -0.428 -0.439 -0.428 -0.458 0.02 -5.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 4Y -0.315 -0.321 -0.301 -0.338 0.02 -5.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 5Y -0.24 -0.234 -0.234 -0.245 0.01 -5.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 6M -0.535 -0.536 -0.535 -0.54 0.00 -0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 6Y -0.087 -0.102 -0.087 -0.102 0.01 -7.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 7Y 0.103 0.104 0.103 0.128 0.00 0.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 8Y 0.224 0.222 0.22 0.224 0.01 3.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 9M -0.531 -0.526 -0.526 -0.531 0.01 -0.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Belgium 9Y 0.288 0.294 0.288 0.31 0.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 10Y 0.453 0.458 0.453 0.458 0.02 4.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Belgium 15Y 0.779 0.781 0.761 0.781 0.02 2.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belgium 20Y 1.101 1.096 1.082 1.111 0.01 1.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲