شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,494
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:05:12
235 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
773 (7.53%)
تغییر ۶ ماهه
1,428 (13.07%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.562 - -0.562 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Belgium 1Y -0.536 - -0.525 -0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Belgium 2Y -0.539 - -0.526 -0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 3M -0.543 - -0.541 -0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Belgium 3Y -0.391 - -0.371 -0.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 4Y -0.199 - -0.172 -0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 5Y -0.079 - -0.079 -0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 6M -0.539 - -0.539 -0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Belgium 6Y 0.109 - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 7Y 0.415 - 0.374 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Belgium 8Y 0.561 - 0.555 0.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Belgium 9M -0.584 - -0.583 -0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Belgium 9Y 0.639 - 0.612 0.639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Belgium 10Y 0.688 - 0.688 0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 15Y 1.146 - 1.146 1.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Belgium 20Y 1.447 - 1.447 1.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵