شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5804
قیمت روز
0 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 03:26:10
0 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.49%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

566
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:53
44 (7.22%)
تغییر ۳ ماهه
59 (9.43%)
تغییر ۶ ماهه
144 (20.33%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.49 -0.5 -0.49 -0.54 0.05 -9.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۴
Bulgaria 1Y -0.066 - -0.066 -0.066 0.01 -9.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 3Y 0.065 - 0.065 0.065 0.00 4.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 5Y 0.232 - 0.232 0.232 0.10 74.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 7Y 0.611 - 0.611 0.611 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Bulgaria 10Y 0.861 - 0.861 0.861 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴