کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7468
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:59:17
0 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.92%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

956
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:06:22
128 (15.48%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.43%)
تغییر ۶ ماهه
54 (6.00%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.65 - 1.65 1.65 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Canada 1Y 1.63 - 1.625 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۶
Canada 2M 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۳۵
Canada 2Y 1.483 1.485 1.483 1.488 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۳۵
Canada 3M 1.655 - 1.655 1.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
Canada 3Y 1.479 1.477 1.477 1.484 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۵
Canada 4Y 1.476 1.475 1.475 1.483 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۳۵
Canada 5Y 1.437 1.436 1.436 1.444 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۳۵
Canada 6M 1.66 - 1.655 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
Canada 7Y 1.472 1.471 1.471 1.482 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۳۵
Canada 10Y 1.55 1.556 1.55 1.558 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Canada 20Y 1.79 1.793 1.79 1.795 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶
Canada 30Y 1.849 1.855 1.849 1.857 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۶