شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:04:22
610 (7.31%)
تغییر ۳ ماهه
1,375 (15.09%)
تغییر ۶ ماهه
1,336 (14.72%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.585 - -0.557 -0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Germany 2Y -0.611 - -0.611 -0.611 0.00 -0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۴
Germany 3M -0.573 - -0.573 -0.604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
Germany 3Y -0.566 -0.564 -0.561 -0.568 0.01 -0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Germany 4Y -0.489 - -0.482 -0.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 5Y -0.351 -0.349 -0.347 -0.351 0.01 -1.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Germany 6M -0.553 - -0.52 -0.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 6Y -0.236 -0.234 -0.233 -0.236 0.00 -1.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۴
Germany 7Y -0.121 - -0.106 -0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Germany 8Y -0.061 - -0.047 -0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Germany 9M -0.57 - -0.532 -0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
Germany 9Y 0.045 - 0.033 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Germany 10Y 0.222 - 0.209 0.237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Germany 15Y 0.452 0.453 0.452 0.468 0.01 1.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۴
Germany 20Y 0.555 0.556 0.555 0.563 0.01 1.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۴
Germany 25Y 0.692 0.694 0.692 0.702 0.01 1.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۴
Germany 30Y 0.837 - 0.837 0.837 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۴