شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:10:13
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.83%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:06:14
3 (16.02%)
تغییر ۳ ماهه
3 (22.77%)
تغییر ۶ ماهه
3 (18.84%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.838 - 6.831 6.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 2Y 7.03 - 7.03 7.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 3M 6.6 - 6.58 6.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 3Y 7.003 - 7.003 7.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 4Y 7.312 - 7.301 7.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 5Y 7.366 - 7.357 7.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 6M 6.75 - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
India 6Y 7.496 - 7.486 7.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
India 7Y 7.537 - 7.512 7.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 8Y 7.661 - 7.624 7.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 9Y 7.702 - 7.702 7.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 10Y 7.596 - 7.568 7.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 11Y 7.662 - 7.662 7.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 12Y 7.75 - 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 13Y 7.717 - 7.704 7.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 14Y 7.738 - 7.709 7.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 15Y 7.637 - 7.637 7.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 19Y 7.711 - 7.711 7.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 24Y 7.72 - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
India 30Y 7.71 - 7.71 7.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴