شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

21,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
602 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
2,385 (9.92%)
تغییر ۶ ماهه
4,532 (17.31%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.185 - -0.185 -0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 1Y 0.085 - 0.056 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Italy 2Y 0.324 - 0.282 0.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 3M -0.245 - -0.23 -0.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Italy 3Y 0.808 - 0.808 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 4Y 1.314 - 1.314 1.314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Italy 5Y 1.583 - 1.583 1.622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Italy 6M -0.055 - -0.046 -0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Italy 6Y 1.934 - 1.934 1.934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 7Y 2.207 - 2.207 2.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Italy 8Y 2.276 - 2.218 2.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Italy 9M 0.02 - -0.001 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Italy 9Y 2.527 - 2.507 2.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 10Y 2.735 - 2.735 2.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Italy 15Y 3.082 - 3.075 3.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Italy 20Y 3.418 - 3.394 3.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Italy 30Y 3.6 - 3.596 3.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Italy 50Y 3.541 - 3.536 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵