شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:28:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,844
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:24
95 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
446 (13.56%)
تغییر ۶ ماهه
854 (23.09%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.953 - 9.953 9.953 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kenya 2Y 10.75 10.65 10.65 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Kenya 3M 7.134 - 7.134 7.134 0.07 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kenya 3Y 11.418 11.25 10.85 11.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 4Y 11.592 11.45 11.45 11.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 5Y 11.7 11.6 11.6 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 6M 8.927 - 8.927 8.927 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kenya 6Y 12.101 11.5 11.5 12.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 7Y 12.123 11.7 11.7 12.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 8Y 12.505 11.9 11.9 12.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 9Y 12.589 12.4 12.1 12.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 10Y 12.51 12.25 12.25 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.8 12.7 12.7 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 20Y 12.95 12.85 12.85 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya 25Y 13.25 13.2 13.2 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Kenya Overnight 3.348 - 3.348 3.348 0.27 8.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۴