شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.21 - -0.21 -0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Year 0.013 - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 5-Year 0.335 - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 1-Month -0.24 - -0.24 -0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 10-Year 1.209 - 1.209 1.209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 20-Year 1.901 - 1.884 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۴
Malta 25-Year 1.945 - 1.945 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳
Malta 3-Month -0.23 - -0.23 -0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Malta 6-Month -0.222 - -0.222 -0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵