کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malta 1-Year -0.201 - -0.201 -0.201 0.00 -1.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Malta 3-Year -0.088 - -0.088 -0.088 0.02 -15.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Malta 5-Year 0.157 - 0.157 0.157 0.01 4.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Malta 1-Month -0.223 - -0.223 -0.223 0.00 -0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Malta 10-Year 0.935 - 0.935 0.935 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Malta 20-Year 1.681 - 1.681 1.681 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Malta 25-Year 1.776 - 1.776 1.776 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Malta 3-Month -0.211 - -0.211 -0.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۶
Malta 6-Month -0.2 - -0.2 -0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۶