کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0281
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:24:20
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,071
قیمت روز
4 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:01:57
99 (10.19%)
تغییر ۳ ماهه
99 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,071 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,183
قیمت روز
4 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 14:07:23
32 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
31 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
116 (5.05%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.52 3.59 3.5 3.59 0.07 1.99% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 2M 3.05 3.1 3.05 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 2Y 3.179 - 3.179 3.179 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Mauritius 3Y 3.57 - 3.57 3.57 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۴:۰۵
Mauritius 4M 3.2 3.22 3.2 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 4Y 3.926 - 3.926 3.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Mauritius 5Y 4.218 - 4.218 4.218 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Mauritius 6M 3.3 3.38 3.28 3.38 0.08 2.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 8M 3.35 3.45 3.35 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mauritius 10Y 5.205 - 5.205 5.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Mauritius 15Y 5.646 - 5.646 5.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Mauritius 20Y 6.08 - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶