کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
329 (14.86%)
تغییر ۳ ماهه
484 (23.48%)
تغییر ۶ ماهه
382 (17.66%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.377 - -0.377 -0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Spain 1Y -0.313 - -0.31 -0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Spain 2Y -0.241 - -0.212 -0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Spain 3M -0.385 - -0.383 -0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Spain 3Y -0.143 - -0.109 -0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spain 4Y -0.018 - -0.018 -0.018 0.01 -38.89% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Spain 5Y 0.1 - 0.1 0.148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
Spain 6M -0.357 - -0.352 -0.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Spain 6Y 0.374 - 0.356 0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Spain 7Y 0.582 - 0.582 0.582 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Spain 8Y 0.741 - 0.739 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 9M -0.332 - -0.33 -0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Spain 9Y 0.927 - 0.927 0.927 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Spain 10Y 1.167 - 1.158 1.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Spain 15Y 1.626 - 1.626 1.626 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Spain 20Y 1.791 - 1.785 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
Spain 25Y 2.171 - 2.171 2.171 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Spain 30Y 2.339 - 2.334 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶