ارزهای دیجیتال / جفت ارزها

Bitcoin Diamond

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCD/BTC aex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۲۸
BCD/BTC exx 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۲۱:۵۲
BCD/BCH okex 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۶:۲۸
BCD/BTC okex 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۶:۲۸
BCD/BTC bit-z 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۰۸
BCD/BTC huobi 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۲۱:۵۲
BCD/BTC lbank 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۲۸
BCD/BTC yobit 0.001 - 0.001 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۲۱:۵۲
BCD/BTC bigone 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۲۱:۵۲
BCD/BTC kucoin 0.0058 - 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۰۸
BCD/BTC zb-com 0.0017 - 0.0016 0.0019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۲۱:۵۲
BCD/ETH kucoin 0.0751 - 0.0751 0.0751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۰۸
BCD/USD zb-com 14.66 - 14.6 14.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۲۸
BCD/BTC binance 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۴۸
BCD/BTC gate-io 0.0007 - 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۶:۴۴
BCD/ETH binance 0.0458 - 0.0455 0.0458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۲۸
BCD/USD gate-io 6.139 - 6.139 6.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۲۸
BCD/KRW coinnest 4890 - 4890 4890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۰۸
BCD/USD coinbene 6.09 - 6.09 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۰۸
Bitcoin Diamond Index investing-com 6.1477 - 6.1477 6.2163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin Diamond BTC Index investing-com 0.0008 - 0.0008 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۲۲:۱۶
Bitcoin Diamond ETH Index investing-com 0.046 - 0.0457 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۶:۲۸

Bitcoin Private

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTCP/USD synthetic 48.2097 - 46.143 51.3495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
BTCP/BCH trade-satoshi 0.0322 - 0.0322 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰
BTCP/BTC trade-satoshi 0.0051 - 0.005 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۶:۰۴
BTCP/LTC trade-satoshi 0.31 - 0.3003 0.3333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵:۵۶
BTCP/USD trade-satoshi 47.45 - 42.02 48.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵:۳۲
BTCP/DOGE trade-satoshi 5555 - 5555 8870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲

Zilliqa

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZIL/ETH huobi 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۸
ZIL/BNB binance 0.0101 0.01 0.0095 0.0102 0.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ZIL/ETH binance 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
ZIL/ETH forkdelta 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ZIL/USD synthetic 0.1432 0.1436 0.1383 0.1477 0.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Zilliqa Index investing-com 0.1432 0.1434 0.1383 0.1477 0.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Zilliqa ETH Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 3.3684 3.25 3.25 3.421 0.18 5.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
ICX/BTC okex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۲
ICX/ETH okex 0.0049 0.0048 0.0046 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
ICX/USD okex 3.2317 3.234 3.1655 3.4622 0.18 5.65% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۲۱:۵۲
ICX/BTC huobi 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۲۱:۵۲
ICX/ETH huobi 0.0049 0.0048 0.0046 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/ETH huobi 0.0049 0.0048 0.0046 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC hitbtc 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۲۳:۱۶
ICX/ETH hitbtc 0.0047 0.0048 0.0047 0.0048 0.00 4.26% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
ICX/LA latoken 18.164 18.5957 17.3548 19.2309 0.18 1.01% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.2259 0.2248 0.2192 0.2414 0.01 5.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
ICX/BTC binance 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH binance 0.0048 0.0049 0.0046 0.005 0.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
ICX/ETH gate-io 0.0048 0.0049 0.0046 0.005 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۴۴
ICX/USD gate-io 3.24 3.2697 3.1522 3.4365 0.12 3.75% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 4.2869 4.2853 4.2006 4.5939 0.24 5.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/CAD synthetic 4.1613 4.1597 4.0699 4.4513 0.23 5.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/CNY synthetic 20.678 20.6691 20.2942 22.2401 1.22 5.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/EUR synthetic 2.7564 2.7554 2.7027 2.954 0.16 5.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/HKD synthetic 25.4973 25.4883 25.0194 27.3433 1.42 5.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/ILS synthetic 11.5685 11.5649 11.3682 12.4539 0.71 6.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/INR synthetic 221.12 221.04 216.8 238.27 12.37 5.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/KRW synthetic 3496.4 3493.8 3427.1 3753.3 208.60 5.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/MXN synthetic 64.204 64.156 62.933 69.096 3.89 6.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/MYR synthetic 12.8854 12.8808 12.6518 13.8664 0.77 5.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/PLN synthetic 11.8216 11.8179 11.5838 12.673 0.67 5.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/RUB synthetic 198.84 198.8 195.51 214.62 12.84 6.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/SAR synthetic 12.182 12.1777 11.9581 13.0662 0.68 5.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/SEK synthetic 28.2056 28.1969 27.611 30.2157 1.60 5.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/TRY synthetic 15.1346 15.1257 14.7979 15.9557 0.57 3.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/VND synthetic 73959 73932 72549 79336 4144.00 5.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICX/ZAR synthetic 40.739 40.722 39.986 44.14 2.89 7.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON Index investing-com 3.2325 3.2348 3.1626 3.4614 0.19 5.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON AUD Index investing-com 4.2869 4.2853 4.2006 4.5939 0.24 5.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON BTC Index investing-com 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۲۱:۵۶
ICON CAD Index investing-com 4.1613 4.1597 4.0699 4.4513 0.23 5.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON CNY Index investing-com 20.678 20.6691 20.2942 22.2401 1.22 5.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON EUR Index investing-com 2.7564 2.7554 2.7027 2.954 0.16 5.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON HKD Index investing-com 25.4973 25.4883 25.0194 27.3433 1.42 5.58% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON ILS Index investing-com 11.5685 11.5649 11.3682 12.4539 0.71 6.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON INR Index investing-com 221.12 221.04 216.8 238.27 12.37 5.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON KRW Index investing-com 3496.4 3493.8 3427.1 3753.3 208.60 5.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON MXN Index investing-com 64.204 64.156 62.933 69.096 3.89 6.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON MYR Index investing-com 12.8854 12.8808 12.6518 13.8664 0.77 5.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON PLN Index investing-com 11.8216 11.8179 11.5838 12.673 0.67 5.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON RUB Index investing-com 198.84 198.8 195.51 214.62 12.84 6.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON SAR Index investing-com 12.182 12.1777 11.9581 13.0662 0.68 5.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON SEK Index investing-com 28.2056 28.1969 27.611 30.2157 1.60 5.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON TRY Index investing-com 15.1346 15.1257 14.7979 15.9557 0.57 3.79% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON VND Index investing-com 73959 73932 72549 79336 4144.00 5.60% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ICON ZAR Index investing-com 40.739 40.722 39.986 44.14 2.89 7.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 1.2902 1.2886 1.2523 1.2902 0.01 1.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۰

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 17.0522 17.0561 17.0016 17.7344 0.49 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 14.385 14.342 14.335 15.06 0.51 3.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic AUD Index investing-com 22.503 22.508 22.242 23.434 0.65 2.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۲:۰۰
Ethereum Classic CAD Index investing-com 21.844 21.848 21.554 22.715 0.60 2.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic CNY Index investing-com 104.95 - 104.95 116.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۳۲
Ethereum Classic HKD Index investing-com 133.84 133.87 132.5 139.44 3.72 2.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic ILS Index investing-com 60.725 60.742 60.208 63.51 2.01 3.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic INR Index investing-com 1160.7 1160.96 1148.32 1215.83 32.49 2.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic KRW Index investing-com 19076.2 19111.3 18904.6 19726.1 433.10 2.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic MXN Index investing-com 337.02 336.96 333.39 352.29 10.94 3.25% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic MYR Index investing-com 67.638 67.654 66.999 70.715 2.12 3.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic PLN Index investing-com 62.054 62.071 61.463 64.673 1.79 2.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic RUB Index investing-com 1043.77 1044.14 1035.24 1094.51 37.99 3.64% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic SAR Index investing-com 63.946 63.961 63.337 66.65 1.79 2.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic SEK Index investing-com 148.06 148.1 146.28 154.11 4.26 2.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic TRY Index investing-com 79.445 79.444 77.944 81.314 0.83 1.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic VND Index investing-com 388225 388314 384205 404590 10902.00 2.81% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 213.85 213.88 212.31 225.47 9.13 4.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH upbit 0.0099 - 0.0097 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/KRW upbit 4865 - 4865 4930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC hitbtc 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH hitbtc 0.0099 - 0.0097 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC bittrex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH binance 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH bittrex 0.0099 - 0.0097 0.0101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC coinrail 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC livecoin 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC livecoin 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC poloniex 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH livecoin 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/ETH livecoin 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/KRW coinrail 4410 - 4095 4410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/LTC cryptopia 0.0535 - 0.0343 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/LTC cryptopia 0.0535 - 0.0343 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
STRAT/DOGE cryptopia 1335.55 - 1335.55 1335.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
STRAT/DOGE cryptopia 1335.55 - 1335.55 1335.55 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Investing.com STRAT Index investing-com 4.4936 - 4.4884 4.4936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۷:۴۴
XLM/ETH gopax 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۷:۴۴
XLM/ETH upbit 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۱۲
XLM/KRW gopax 347 349 340 356 1.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
XLM/KRW gopax 347 349 340 356 1.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
XLM/KRW upbit 345 346 340 357 1.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۱۲
XLM/ETH qryptos 0.0005 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۷:۲۴
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.4071 0.4073 0.4013 0.4202 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/CAD synthetic 0.3952 0.3954 0.389 0.4075 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/CNY synthetic 1.9638 1.9646 1.9397 2.0309 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/EUR synthetic 0.2625 0.262 0.2587 0.2711 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/HKD synthetic 2.4215 2.4227 2.3908 2.5037 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ILS synthetic 1.0987 1.0992 1.0865 1.1359 0.01 1.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/INR synthetic 20.9995 21.0099 20.7239 21.6966 0.12 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/MXN synthetic 6.0974 6.098 6.013 6.297 0.06 0.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/MYR synthetic 1.2237 1.2243 1.2089 1.2656 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/PLN synthetic 1.1227 1.1233 1.109 1.1606 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/RUB synthetic 18.8841 18.8957 18.6999 19.4953 0.26 1.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/SAR synthetic 1.1569 1.1575 1.1422 1.1962 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/SEK synthetic 2.6787 2.6801 2.6405 2.7655 0.02 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/TRY synthetic 1.4373 1.4377 1.4067 1.4828 0.02 1.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/VND synthetic 7023.8 7027.3 6932.4 7258.8 39.30 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ZAR synthetic 3.869 3.8706 3.833 4.0048 0.08 1.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 4492 4493 4427 4601 1.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens Index investing-com 0.2625 0.262 0.2587 0.2711 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Investing.com XLM Index investing-com 0.3085 0.3089 0.3046 0.3194 0.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.4071 0.4073 0.4013 0.4202 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.3952 0.3954 0.389 0.4075 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens CNY Index investing-com 1.9638 1.9646 1.9397 2.0309 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens HKD Index investing-com 2.4215 2.4227 2.3908 2.5037 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens ILS Index investing-com 1.0987 1.0992 1.0865 1.1359 0.01 1.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens INR Index investing-com 20.9995 21.0099 20.7239 21.6966 0.12 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens KRW Index investing-com 345.68 347.02 340.36 356 0.99 0.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
Stellar Lumens MXN Index investing-com 6.0974 6.098 6.013 6.297 0.06 0.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens MYR Index investing-com 1.2237 1.2243 1.2089 1.2656 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens PLN Index investing-com 1.1227 1.1233 1.109 1.1606 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens RUB Index investing-com 18.8841 18.8957 18.6999 19.4953 0.26 1.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens SAR Index investing-com 1.1569 1.1575 1.1422 1.1962 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens SEK Index investing-com 2.6787 2.6801 2.6405 2.7655 0.02 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens TRY Index investing-com 1.4373 1.4377 1.4067 1.4828 0.02 1.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens VND Index investing-com 7023.8 7027.3 6932.4 7258.8 39.30 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Stellar Lumens ZAR Index investing-com 3.869 3.8706 3.833 4.0048 0.08 1.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
استلار / Stellar 0.3082 0.3088 0.305 0.319 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD okex 0.3083 0.3082 0.3041 0.3195 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.313 0.311 0.3066 0.3221 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/BNB binance 0.0215 0.0214 0.021 0.0221 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
XLM/ETH binance 0.0005 0.0004 0.0004 0.0005 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

استییم / Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
استیم / Steem 3.0333 3.0328 2.9707 3.1424 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC tidex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC upbit 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۴:۳۲
STEEM/KRW upbit 3390 3380 3335 3500 30.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
STEEM/BNB binance 0.212 0.211 0.2044 0.2204 0.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC binance 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۴:۴۰
STEEM/BTC bittrex 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۴:۳۲
STEEM/ETH binance 0.0046 0.0045 0.0043 0.0046 0.00 6.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۰
STEEM/WAVES tidex 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۶:۱۶
STEEM/ETH poloniex 0.0037 0.0038 0.0035 0.0038 0.00 2.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
STEEM/USD synthetic 2.1556 - 1.8849 2.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Steem Index investing-com 3.0333 3.0369 2.9704 3.1424 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Steem BTC Index investing-com 0.0004 - 0.0004 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۴:۱۶

اومیس گو / OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اومیسگو / OmiseGO 12.1 12.11 12.1 12.93 0.26 2.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
OMG/BTC okex 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۲۰
OMG/BTC tdax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH okex 0.0181 0.0182 0.0177 0.0186 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH tdax 0.0221 - 0.022 0.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
OMG/THB tdax 429 449 410 452 14.70 3.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
OMG/USD okex 12.0504 12.0234 12.0234 12.979 0.30 2.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD okex 12.5499 - 10.63 12.5499 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bit-z 0.0015 0.0016 0.001 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۱۶
OMG/BTC huobi 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۲۰
OMG/BTC huobi 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۲۰
OMG/BTC liqui 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۲۴
OMG/BTC tidex 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۱۲
OMG/BTC upbit 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۴:۲۰
OMG/ETH huobi 0.0181 0.0182 0.0177 0.0186 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH huobi 0.0181 0.0182 0.0177 0.0186 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH liqui 0.0182 0.0183 0.0178 0.0184 0.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۸
OMG/ETH tidex 0.0199 - 0.019 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH upbit 0.0182 0.018 0.0177 0.0186 0.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/KRW upbit 13500 13590 13500 14320 400.00 2.96% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD huobi 12.0717 12.0526 12.0526 12.9979 0.29 2.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD huobi 12.0717 12.0526 12.0526 12.9979 0.29 2.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD huobi 12.5 - 10.56 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD liqui 12.2444 12.2672 12.0957 12.9263 0.25 2.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
OMG/USD liqui 12.1707 - 10.6486 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD upbit 12.0391 12.0078 12.0078 12.881 0.26 2.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
OMG/USD upbit 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۷:۳۶
OMG/BTC hitbtc 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
OMG/BTC kucoin 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۳:۲۰
OMG/BTC kucoin 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۳:۲۰
OMG/ETH bigone 0.0174 - 0.0166 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH bigone 0.0177 - 0.0177 0.0177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۰:۰۸
OMG/ETH hitbtc 0.0181 0.018 0.0176 0.0184 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
OMG/ETH kucoin 0.0179 0.0182 0.0176 0.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۰
OMG/ETH kucoin 0.0179 0.0182 0.0176 0.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۰
OMG/INR zebpay 860 872.99 840.52 892 10.05 1.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۴۴
OMG/BTC binance 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۲:۲۸
OMG/BTC bittrex 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۴:۲۰
OMG/BTC gate-io 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۷:۲۴
OMG/ETH binance 0.0181 0.018 0.0176 0.0186 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
OMG/ETH bittrex 0.0182 0.018 0.0177 0.0186 0.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH gate-io 0.0187 0.0186 0.0179 0.0187 0.00 3.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD bittrex 12.0391 12.0078 12.0078 12.881 0.26 2.19% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
OMG/USD bittrex 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD gate-io 12.03 12.05 12.03 13.16 0.53 4.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۶
OMG/USD gate-io 12.41 - 10.46 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bitfinex 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۳:۱۲
OMG/BTC coinrail 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 27.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۲۰
OMG/BTC livecoin 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۵۲
OMG/BTC livecoin 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۵۲
OMG/BTC poloniex 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۳:۰۴
OMG/ETH bitfinex 0.0181 0.018 0.0176 0.0185 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۴۸
OMG/ETH livecoin 0.0179 - 0.0179 0.0179 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۳۲
OMG/ETH livecoin 0.0179 - 0.0179 0.0179 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۳۲
OMG/ETH poloniex 0.0182 0.0181 0.0177 0.0185 0.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
OMG/KRW coinnest 9780 - 9780 9780 20.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۳:۲۸
OMG/KRW coinrail 10100 - 10100 10100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۹:۲۸
OMG/USD bitfinex 12.468 - 10.577 12.522 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD coinbene 12.33 12.53 11.97 12.9 0.06 0.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD livecoin 12.4 - 12.4 12.4 0.35 2.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۳۶
OMG/USD livecoin 12.4 - 12.4 12.4 0.35 2.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۳۶
OMG/USD livecoin 12.1001 - 10.6 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC cobinhood 0.0014 0.0015 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۰۸
OMG/BTC cryptopia 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۰۸
OMG/ETH cobinhood 0.0177 - 0.0177 0.0177 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۵۶
OMG/LTC cryptopia 0.0919 0.0933 0.0902 0.0933 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۰۸
OMG/LTC cryptopia 0.0919 0.0933 0.0902 0.0933 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۰۸
OMG/DOGE cryptopia 3007.4 2888.3 2888.3 3016.4 42.40 1.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۰۸
OMG/ETH etherdelta 0.018 0.0179 0.0172 0.018 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۱۶
OMG/THB bxthailand 395 399 395 417.99 7.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۴
Omisego BTC Index investing-com 0.0015 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۲۰
Investing.com OMG Index investing-com 12.076 12.0738 12.0663 12.9358 0.28 2.28% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

ای او اس / EOS

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EOS/BTC exx 0.0016 - 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۳:۲۸
EOS/ETH exx 0.0189 0.0188 0.0187 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/BCH okex 0.0081 - 0.0079 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC okex 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
EOS/QTUM exx 0.387 - 0.387 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bibox 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
EOS/BTC bit-z 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
EOS/BTC huobi 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۲۴
EOS/BTC liqui 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
EOS/BTC tidex 0.0017 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲۳:۲۸
EOS/BTC yobit 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۹:۳۲
EOS/CNY chbtc 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH bibox 0.0191 0.0192 0.0185 0.0194 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
EOS/ETH huobi 0.0192 0.0191 0.0185 0.0192 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
EOS/ETH lbank 0.0186 0.0187 0.0184 0.0192 0.00 2.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
EOS/ETH liqui 0.019 0.0189 0.0184 0.0192 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
EOS/USD bibox 6.2504 - 5.3217 6.3153 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD huobi 6.18 - 5.36 6.3155 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD liqui 6.223 - 5.4076 6.223 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD yobit 6.4409 - 5.7383 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/ANS kucoin 0.079 - 0.079 0.0872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC bigone 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
EOS/BTC hitbtc 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۲۸
EOS/BTC kraken 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۵۶
EOS/BTC kucoin 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۲۴
EOS/BTC zb-com 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
EOS/ETH hitbtc 0.0192 0.0191 0.0185 0.0192 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH kraken 0.0192 0.0191 0.0185 0.0193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
EOS/ETH kucoin 0.0192 0.0191 0.0185 0.0193 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
EOS/USD bigone 6.19 - 5.5 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD hitbtc 6.3749 - 5.4952 6.4896 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD zb-com 6.096 - 5.381 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC binance 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۲۴
EOS/BTC gate-io 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۰۸
EOS/ETH binance 0.0192 0.0191 0.0185 0.0193 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
EOS/ETH gate-io 0.0191 0.019 0.0185 0.0193 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۰
EOS/USD gate-io 6.2211 - 5.375 6.288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/WAVES tidex 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۱:۴۰
EOS/BTC bitfinex 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۴۸
EOS/BTC coinrail 0.0016 0.0015 0.0015 0.0017 0.00 6.67% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
EOS/BTC livecoin 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۵۲
EOS/ETH bitfinex 0.0192 0.0191 0.0185 0.0193 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
EOS/ETH livecoin 0.0185 0.02 0.0184 0.02 0.00 8.11% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۵۶
EOS/KRW coinrail 12900 13850 12800 13850 950.00 7.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۴۴
EOS/USD bitfinex 6.137 - 5.3409 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD livecoin 6.5 - 5.3317 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
EOS/AUD synthetic 16.8371 16.8358 16.6528 17.7269 0.64 3.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/BITCNY bigone 88.01 - 80 92.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/BITCNY bigone 80.98 80.97 78.89 83.95 0.81 1.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/BTC cobinhood 0.0016 - 0.0016 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۸:۰۸
EOS/CAD synthetic 16.344 16.3423 16.1316 17.1824 0.60 3.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/CNY synthetic 81.216 81.203 80.501 85.8 3.24 3.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH cobinhood 0.0186 0.0188 0.0185 0.0194 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
EOS/EUR synthetic 10.8419 10.8402 10.7585 11.415 0.42 3.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/HKD synthetic 100.144 100.136 100.02 99.974 3.68 3.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/ILS synthetic 45.4366 45.435 45.0745 48.041 1.91 4.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/INR synthetic 868.47 868.4 859.8 919.73 32.09 3.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/MXN synthetic 252.17 252.05 249.41 266.54 10.46 4.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/MYR synthetic 50.609 50.605 50.165 53.493 2.04 4.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/PLN synthetic 46.4309 46.4292 45.9404 48.9227 1.75 3.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/RUB synthetic 780.98 781.01 774.94 827.96 35.49 4.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/SAR synthetic 47.846 47.843 47.413 50.419 1.77 3.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/SEK synthetic 110.781 110.777 109.445 116.58 4.18 3.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/TRY synthetic 59.443 59.424 57.929 61.549 1.14 1.92% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD cobinhood 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
EOS/VND synthetic 290481 290458 287656 306060 10762.00 3.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/ZAR synthetic 160.008 159.983 158.732 170.542 8.28 5.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/ETH etherdelta 0.0191 0.019 0.0183 0.0194 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
EOS Index investing-com 10.8419 10.8402 10.7585 11.415 0.42 3.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS AUD Index investing-com 16.8371 16.8358 16.6528 17.7269 0.64 3.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS BTC Index investing-com 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۵۲
EOS CAD Index investing-com 16.344 16.3423 16.1316 17.1824 0.60 3.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS CNY Index investing-com 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ساعت ۲:۳۰
EOS HKD Index investing-com 100.144 100.136 100.02 99.974 3.68 3.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS ILS Index investing-com 45.4366 45.435 45.0745 48.041 1.91 4.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS INR Index investing-com 905 905.02 895 945 26.00 2.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS KRW Index investing-com 12900 13850 12800 13850 950.00 7.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۴۴
EOS MXN Index investing-com 252.17 252.05 249.41 266.54 10.46 4.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS MYR Index investing-com 50.609 50.605 50.165 53.493 2.04 4.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS PLN Index investing-com 46.4309 46.4292 45.9404 48.9227 1.75 3.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS RUB Index investing-com 780.98 781.01 774.94 827.96 35.49 4.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS SAR Index investing-com 47.846 47.843 47.413 50.419 1.77 3.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS SEK Index investing-com 110.781 110.777 109.445 116.58 4.18 3.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS TRY Index investing-com 59.443 59.424 57.929 61.549 1.14 1.92% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS VND Index investing-com 290481 290458 287656 306060 10762.00 3.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS ZAR Index investing-com 160.008 159.983 158.732 170.542 8.28 5.18% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Investing.com EOS Index investing-com 12.7654 12.7656 12.6387 13.4469 0.45 3.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ای او اس / EOS 12.767 12.759 12.639 13.453 0.45 3.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bibox 12.7998 12.83 12.6205 13.4718 0.50 3.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
EOS/USD huobi 12.7664 12.7578 12.6326 13.4586 0.44 3.47% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD liqui 12.8037 12.7497 12.5991 13.4222 0.47 3.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
EOS/USD yobit 13.2326 13.3052 13.2 13.8 0.46 3.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/INR zebpay 905 905.02 895 945 26.00 2.87% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/LA latoken 71.5689 73.2761 67.7557 74.5685 0.38 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
EOS/USD bigone 12.816 - 11.75 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD bigone 12.959 12.976 12.7 13.371 0.30 2.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۴۸
EOS/USD hitbtc 12.7781 12.8043 12.66 13.484 0.50 3.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
EOS/USD zb-com 12.748 12.76 12.628 13.473 0.47 3.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
EOS/USD gate-io 12.77 12.78 12.64 13.4843 0.47 3.68% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
EOS/USD livecoin 13.5 13.3001 13.3 14.4 0.09 0.63% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۵۲
EOS/USD cobinhood 9.5 - 9.499 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰

بیت کوین کش / Bitcoin Cash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCH/AUD acx 1344 - 1330 1379.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC aex 0.146 - 0.146 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exx 0.1427 0.1429 0.1417 0.1469 0.00 2.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC wex 0.1149 - 0.1131 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH wex 1.877 - 1.868 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR wex 796.19 - 795.1 823.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC wex 6.127 - 6.103 6.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB wex 56043 - 55498 56696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 1069.95 - 960 1078.24 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZEC wex 4.068 - 4.004 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC exmo 0.1154 - 0.113 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC okex 0.1103 - 0.1091 0.1126 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zaif 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DASH wex 2.338 - 2.278 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH exmo 1.8743 - 1.868 1.8899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR gdax 789.58 - 785 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY zaif 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB exmo 53522 - 53039 54890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 1081.01 - 972.57 1096.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 1058.66 - 950.64 1071.85 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bit-z 0.1152 - 0.1133 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC fisco 0.1157 - 0.1132 0.1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC huobi 0.1153 - 0.1134 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC lbank 0.1197 - 0.1095 0.1197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC liqui 0.115 - 0.114 0.1151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC tidex 0.1147 - 0.1134 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC upbit 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC xbtce 0.123 - 0.122 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bibox 1.8415 - 1.837 1.8933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH lbank 1.8812 - 1.8601 1.9315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH liqui 1.8789 - 1.8718 1.8962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH tidex 1.8767 - 1.8652 1.8997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH upbit 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY fisco 104000 - 102500 108300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW gopax 1092000 - 1081000 1098000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW upbit 1091500 - 1076000 1123000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 1057.01 - 949.08 1070.06 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD liqui 1051.69 - 958.66 1051.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD xbtce 1070.5 - 971.32 1070.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 1101.66 - 1004.07 1109.62 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ANS kucoin 14 - 13.3319 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1464 - 0.14 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bigone 0.1126 - 0.1126 0.1145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cex-io 0.1166 - 0.1134 0.1166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC hitbtc 0.1152 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kraken 0.1154 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC kucoin 0.1148 - 0.1132 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC zb-com 0.1154 - 0.1136 0.1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH hitbtc 1.8822 - 1.8672 1.8927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH kucoin 1.8619 - 1.8571 1.8947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitbay 810 - 810 874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
BCH/EUR cex-io 798.1 - 790 821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR kraken 790.9 - 786 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY quoine 105074 - 103831 105074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KCS kucoin 331.4 - 330.8 350.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN bitbay 3428.9 - 3355 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SGD quoine 1293.59 - 1293.59 1364.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 1007.31 - 1007.31 1007.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cex-io 1081.97 - 970.05 1093.78 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD hitbtc 1090.26 - 980.18 1100.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 1058.4 - 950 1069.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kucoin 1067.86 - 951.9 1068.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD quoine 1006.43 - 956.86 1055 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 1060 - 963.33 1060.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/BNB binance 72.95 - 68.39 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC binance 0.1152 - 0.1133 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitbank 0.1419 0.142 0.1402 0.148 0.01 3.52% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bittrex 0.1147 - 0.1135 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinegg 0.1131 - 0.1127 0.1161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gate-io 0.1136 - 0.1132 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC qryptos 0.1102 - 0.1102 0.1102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH binance 1.8815 - 1.8645 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bittrex 1.8784 - 1.8619 1.9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/JPY bitbank 103966 - 103010 107697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW bithumb 1088000 - 1081000 1125000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinone 1090000 - 1082500 1129500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD binance 1059.5 - 945.03 1071.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 1058.98 - 951.71 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 1069.99 - 950.01 1069.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/WAVES tidex 210.88 - 205.9 211.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitfinex 0.1153 - 0.1135 0.1153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitflyer 0.1152 - 0.1134 0.1152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC bitstamp 0.1147 - 0.1132 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC gatecoin 0.1174 - 0.1174 0.1174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC livecoin 0.1149 - 0.113 0.1149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC poloniex 0.115 - 0.1135 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH bitfinex 1.8921 - 1.8682 1.8921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH livecoin 1.8515 - 1.8515 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/ETH poloniex 1.8889 - 1.8692 1.8983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/EUR bitstamp 787.66 - 784 824.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinnest 850000 - 701000 940000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/KRW coinrail 1250000 - 1250000 1250000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitfinex 1057.5 - 951 1072.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 1062.28 - 952.2 1067.77 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD livecoin 1080 - 972 1085.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 1057.58 - 950.7 1075.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZBC livecoin 96598 - 96598 96598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/AUD synthetic 1263.53 - 1254.84 1323.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC btc-alpha 0.14 - 0.129 0.1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptopia 0.1145 - 0.112 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD synthetic 1254.68 - 1246.04 1313.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CNY synthetic 6143.6 - 6101.3 6433.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/HKD synthetic 7631.9 - 7579.4 7992.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ILS synthetic 3390.1 - 3366.8 3550.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/INR synthetic 63195 - 62821 66241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/LTC cryptopia 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/MXN synthetic 18013.6 - 17889.6 18863.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/MYR synthetic 3810.9 - 3784.7 3990.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/PLN synthetic 3326.5 - 3305.9 3485.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/RUB synthetic 55662 - 55332 58345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SAR synthetic 3648 - 3622.9 3820.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/SEK synthetic 8024.3 - 7969.1 8402.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/TRY synthetic 3876.5 - 3849.8 4059.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 1062.09 - 951.9 1087.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BCH/VND synthetic 22184606 - 22031928 23231472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/ZAR synthetic 11417.9 - 11339.3 11956.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC quadrigacx 0.1133 - 0.113 0.1133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/CAD quadrigacx 1256.02 - 1256.02 1334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/DOGE cryptopia 218000 - 218000 218000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BCH/THB bxthailand 30700 - 30200 32097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC coinexchange 0.1126 - 0.1125 0.118 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
BCH/BTC cryptobridge 0.1135 - 0.1117 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL negocie-coins 3360 - 3360 3545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/IDR btc-indonesia 13900000 - 13850000 14219000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BCH/BRL mercadobitcoin 3380 - 3305 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Investing.com BCH investing-com 1158.65 1160.96 1158.65 1242.65 60.47 5.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash Index investing-com 984.29 988.04 1000.05 999.93 54.65 5.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash AUD Index investing-com 1533 1664.5 1533 1685.5 22.80 1.49% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۶:۳۲
Bitcoin Cash BTC Index investing-com 0.1423 0.1424 0.1328 0.1486 0.00 2.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash CAD Index investing-com 1500 1500.01 1482.89 1610 63.52 4.23% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Bitcoin Cash CNY Index investing-com 7353.2 7377.7 7353.2 7938.5 418.60 5.69% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash HKD Index investing-com 9066.9 9097.9 9066.9 9761.2 487.30 5.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash ILS Index investing-com 4113.8 4128 4113.8 4447.6 243.20 5.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash INR Index investing-com 83750 83500 82499 86498 2348.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash KRW Index investing-com 1296286 1297853 1291175 1380454 61459.00 4.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash MXN Index investing-com 22831 22900 22831 24652.7 1336.30 5.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash MYR Index investing-com 4582.1 4597.7 4582.1 4950.2 263.00 5.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash PLN Index investing-com 4331 4276 4230 4582 178.90 4.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Bitcoin Cash RUB Index investing-com 71000 71124 69846 75201 3160.00 4.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash SAR Index investing-com 4332 4346.8 4332 4664.6 233.60 5.39% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash SEK Index investing-com 10030 10064.8 10015.1 10785.3 549.30 5.48% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash TRY Index investing-com 5381.9 5399 5345.5 5691.5 193.10 3.59% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash VND Index investing-com 26299849 26389788 26299849 28321986 1420971.00 5.40% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Cash ZAR Index investing-com 14486.9 14535.4 14486.9 15760.3 999.60 6.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیت کوین کش / Cash 855.66 - 852.64 974.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD wex 868.56 - 867.45 992.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD exmo 886.89 - 873.21 993.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gdax 856 - 849.36 974.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD huobi 855.75 - 850 971.07 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD liqui 861.08 - 854.27 967.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD upbit 854.21 - 851.24 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD xbtce 869.01 - 869.01 972.53 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD yobit 900 - 889.82 1023.32 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/INR zebpay 83750 83500 82499 86498 2348.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 1529.1 - 1509.8 1606.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bigone 854.98 - 854.98 893.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cex-io 875 - 864.84 996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD hitbtc 907.45 - 906.59 1008.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kraken 857.8 - 851.3 974 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD kucoin 800.01 - 800.01 975 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD quoine 888.07 - 868.45 938.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD zb-com 857.17 - 852.63 917.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD binance 854.61 - 850.86 971.19 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bittrex 857 - 851 971.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD gate-io 859.35 - 855 968.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD bitstamp 854.39 - 850 975.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD coinbene 1282 1151.01 1151.01 1282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۲
BCH/USD livecoin 874.82 - 860 989.22 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD poloniex 851.93 - 848.57 972.54 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BCH/USD cryptopia 865.02 - 852.02 960.08 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰

بیت کوین گلد / Bitcoin Gold

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیت کوین طلا / Bitcoin Gold 49.378 - 48.23 59.414 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/BCH okex 0.0588 - 0.0575 0.0622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC exmo 0.0063 0.0064 0.0062 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۸:۵۲
BTG/BTC okex 0.0067 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC tdax 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
BTG/THB tdax 2349 - 2349 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD exmo 51.7595 51.7 51.21 53.5216 1.11 2.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bit-z 0.013 - 0.0098 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC huobi 0.0067 - 0.0059 0.0067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC lbank 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC upbit 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC yobit 0.0068 - 0.0066 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH upbit 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW upbit 64400 - 64200 68190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD upbit 66 - 59.542 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 52.009 - 51.759 62.711 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD yobit 68.179 - 61.655 71.549 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.015 - 0.01 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bigone 0.0065 - 0.0065 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cex-io 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC hitbtc 0.0068 - 0.0068 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC kucoin 0.0064 - 0.0064 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH hitbtc 0.1114 - 0.1111 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH kucoin 0.1116 - 0.1116 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/EUR cex-io 47.31 - 47.31 51.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN bitbay 199.99 - 199.99 209.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 50.61 - 50 61.33 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD cex-io 68.27 - 60.53 69.05 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 52.37 - 51.92 61.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD hitbtc 68.07 - 61.54 70.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC binance 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bittrex 0.0069 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC gate-io 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH binance 0.1114 - 0.11 0.1156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ETH bittrex 0.1112 - 0.1104 0.1157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW bithumb 64300 - 64000 68100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bittrex 49.162 - 49 59.449 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bittrex 66 - 59.144 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 49.95 - 47.24 58.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD gate-io 65.31 - 58.32 68.89 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC bitfinex 0.0068 - 0.0067 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/KRW coinnest 45030 - 45010 55500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD bitfinex 65.775 - 59.536 68.405 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTG/AUD synthetic 74.616 - 74.245 80.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD synthetic 74.092 - 73.725 79.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CNY synthetic 362.8 - 361 389.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/HKD synthetic 450.69 - 448.45 483.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ILS synthetic 200.2 - 199.2 214.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/INR synthetic 3736.7 - 3717.9 4008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/LTC cryptopia 0.048 - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/MXN synthetic 1063.76 - 1058.76 1141.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/MYR synthetic 225.05 - 223.93 241.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/PLN synthetic 196.33 - 195.41 210.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/RUB synthetic 3290.2 - 3274.7 3530.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SAR synthetic 215.43 - 214.41 231.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/SEK synthetic 473.86 - 471.63 508.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/TRY synthetic 228.92 - 227.84 245.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/VND synthetic 1310068 - 1303569 1405622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/ZAR synthetic 674.26 - 671.09 723.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC quadrigacx 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/CAD quadrigacx 75.13 - 75.03 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/DOGE cryptopia 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTG/BRL negocie-coins 202.04 - 202.04 213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTG/BTC trade-by-trade 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.4989 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
BTG/USD trade-by-trade 8.6399 - 8.6399 8.6399 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold Index investing-com 44.06 43.6 43.6 45.53 1.93 4.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
Bitcoin Gold AUD Index investing-com 68.103 68.055 67.876 70.906 2.03 2.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold BTC Index investing-com 0.0063 0.0064 0.0063 0.0064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۹:۲۴
Bitcoin Gold CAD Index investing-com 66.6 66.4 66.4 70 2.41 3.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۱۲
Bitcoin Gold CNY Index investing-com 328.5 328.25 328.09 343.27 10.50 3.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold HKD Index investing-com 405.06 404.78 404.39 422.04 11.69 2.89% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold ILS Index investing-com 183.78 183.66 183.59 192.29 6.27 3.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold INR Index investing-com 3512.8 3510.3 3504.8 3679.8 102.00 2.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold KRW Index investing-com 57293 57612 57109 59837 1915.00 3.34% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold MXN Index investing-com 1019.97 1018.85 1016.7 1066.49 34.19 3.35% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold MYR Index investing-com 204.7 204.56 204.46 214.03 6.64 3.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold PLN Index investing-com 191 197.94 188.14 203.5 5.61 2.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
Bitcoin Gold RUB Index investing-com 3158.9 3157.1 3151.2 3314.3 118.30 3.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold SAR Index investing-com 193.53 193.39 193.2 201.68 5.62 2.90% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold SEK Index investing-com 448.09 447.79 446.06 466.37 13.37 2.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold TRY Index investing-com 240.43 240.21 237.46 246.27 2.75 1.14% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold VND Index investing-com 1174938 1174118 1172607 1224535 34226.00 2.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Gold ZAR Index investing-com 647.2 646.7 646.42 681.41 28.31 4.37% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Investing.com BTG Index investing-com 51.57 51.625 51.505 53.715 1.59 3.08% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

بیننس کوین / Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیننس کوین / Binance 8.04 - 7.8901 9.1246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BNB/BTC binance 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH binance 0.0259 - 0.0241 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/USD binance 9.17 - 8.5273 9.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH etherdelta 0.0261 - 0.0221 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Binance Coin BTC Index investing-com 0.0017 0.0018 0.0017 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
Investing.com BNB Index investing-com 14.286 14.3023 14.1444 14.8215 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

پاپیولوس / Populous

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پاپیولوس / Populous 22.145 - 21.9985 27.1209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۴۸
PPT/BTC okex 0.0025 - 0.0025 0.0029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۹:۰۸
PPT/ETH okex 0.0368 - 0.0354 0.0374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۰۴
PPT/BTC hitbtc 0.0025 - 0.0024 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۵۲
PPT/BTC kucoin 0.0024 - 0.0023 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
PPT/BTC kucoin 0.0024 - 0.0023 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
PPT/ETH hitbtc 0.0359 - 0.035 0.0394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۳۲
PPT/ETH kucoin 0.0302 - 0.0302 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۴۸
PPT/ETH kucoin 0.0302 - 0.0302 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۴۸
PPT/BTC binance 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۶
PPT/ETH binance 0.0357 - 0.0355 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۴۸
PPT/EUR synthetic 18.1209 - 17.8856 22.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۴۸
PPT/USD synthetic 16.155 - 14.4978 16.3966 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
PPT/ETH etherdelta 0.0356 - 0.0356 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۲۸
Populous Index investing-com 18.1209 - 17.8856 22.2479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۴۸
Populous Index investing-com 22.6857 - 21.9985 27.1209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۴۸
Populous BTC Index investing-com 0.0024 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۱۶

تتر / Tether

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
تتر / Tether 0.9979 0.9991 0.9972 1.0003 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
USDT/RUB exmo 59.129 59.426 59 59.954 0.46 0.78% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
USDT/THB tdax 31.5 - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۶
USDT/USD exmo 0.993 - 0.9877 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴:۴۴
USDT/USD exmo 1.0244 - 1.016 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
USDT/USD kraken 1.0001 - 0.9981 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Investing.com USDT Index investing-com 0.9979 0.9991 0.9972 1.0003 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶

ترون / TRON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ترون / TRON 0.0781 0.0782 0.0766 0.0817 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD okex 0.0776 0.0777 0.0764 0.0818 0.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD okex 0.0382 - 0.0309 0.0382 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC liqui 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH bit-z 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۴۴
TRX/ETH liqui 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH tidex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD liqui 0.0376 - 0.031 0.0377 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD yobit 0.0804 0.0801 0.0798 0.0843 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD yobit 0.0394 - 0.0327 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/INR zebpay 5.54 5.52 5.46 5.64 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
TRX/LA latoken 0.44 0.4446 0.4132 0.4524 0.02 4.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
TRX/USD hitbtc 0.0782 0.0781 0.0764 0.082 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD hitbtc 0.0387 - 0.0321 0.0397 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/BTC binance 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH qryptos 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۸:۳۲
TRX/USD gate-io 0.0778 0.078 0.0761 0.082 0.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD gate-io 0.0383 - 0.0305 0.0385 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH gatecoin 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ساعت ۷:۱۲
TRX/KRW coinnest 64.9 64.8 62.6 66.5 1.90 3.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
TRX/AUD synthetic 0.103 0.1032 0.1018 0.1079 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/CAD synthetic 0.1 0.1002 0.0986 0.1046 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/CNY synthetic 0.4969 0.4977 0.492 0.523 0.01 1.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH cobinhood 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۸
TRX/EUR synthetic 0.0661 0.0663 0.0651 0.0697 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
TRX/HKD synthetic 0.6127 0.6138 0.6066 0.6431 0.01 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/ILS synthetic 0.278 0.2785 0.2756 0.2928 0.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/INR synthetic 5.3135 5.3228 5.2565 5.6008 0.06 1.12% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/MXN synthetic 1.5428 1.5449 1.5239 1.6242 0.02 1.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/MYR synthetic 0.3096 0.3102 0.3067 0.3251 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/PLN synthetic 0.2841 0.2846 0.281 0.2981 0.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/RUB synthetic 4.7783 4.7872 4.7386 5.0471 0.09 1.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/SAR synthetic 0.2927 0.2933 0.2898 0.3073 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/SEK synthetic 0.6778 0.679 0.6686 0.7106 0.01 1.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/TRY synthetic 0.3637 0.3642 0.3591 0.3751 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD cobinhood 0.0469 - 0.0469 0.0469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ساعت ۰:۰۰
TRX/USD cobinhood 0.0324 - 0.0324 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
TRX/VND synthetic 1777.25 1780.35 1758.96 1859.2 20.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/ZAR synthetic 0.979 0.9806 0.9705 1.038 0.03 2.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRX/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۲۴
TRON Index investing-com 0.0661 0.0663 0.0651 0.0697 0.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
TRON AUD Index investing-com 0.103 0.1032 0.1018 0.1079 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON CAD Index investing-com 0.1 0.1002 0.0986 0.1046 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON CNY Index investing-com 0.4969 0.4977 0.492 0.523 0.01 1.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON HKD Index investing-com 0.6127 0.6138 0.6066 0.6431 0.01 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON ILS Index investing-com 0.278 0.2785 0.2756 0.2928 0.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON INR Index investing-com 5.54 5.52 5.46 5.64 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
TRON KRW Index investing-com 64.9 64.8 62.5 66.5 1.90 3.02% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
TRON MXN Index investing-com 1.5428 1.5449 1.5239 1.6242 0.02 1.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON MYR Index investing-com 0.3096 0.3102 0.3067 0.3251 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON PLN Index investing-com 0.2841 0.2846 0.281 0.2981 0.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON RUB Index investing-com 4.7783 4.7872 4.7386 5.0471 0.09 1.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON SAR Index investing-com 0.2927 0.2933 0.2898 0.3073 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON SEK Index investing-com 0.6778 0.679 0.6686 0.7106 0.01 1.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON TRY Index investing-com 0.3637 0.3642 0.3591 0.3751 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON VND Index investing-com 1777.25 1780.35 1758.96 1859.2 20.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
TRON ZAR Index investing-com 0.979 0.9806 0.9705 1.038 0.03 2.56% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Investing.com TRX Index investing-com 0.0777 0.0778 0.0765 0.0817 0.00 1.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰

دش / Dash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DASH/BTC aex 0.046 - 0.0453 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC wex 0.0452 0.0453 0.0447 0.0462 0.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/ETH wex 0.558 0.557 0.543 0.559 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/EUR wex 318.23 318.4 316.18 331.2 11.52 3.62% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/LTC wex 2.827 2.83 2.797 2.883 0.04 1.31% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/RUB wex 22754.1 22737.3 22564.6 23781.1 786.60 3.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۸
DASH/USD wex 440.57 - 390.16 440.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/ZEC wex 1.14 1.134 1.09 1.184 0.04 3.51% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/BCH okex 0.4253 - 0.4253 0.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC exmo 0.0453 0.0452 0.0447 0.0461 0.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/BTC okex 0.0452 0.0453 0.0444 0.0463 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
DASH/ETH okex 0.5556 0.5563 0.5386 0.5587 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/LTC btce 4.756 - 4.756 4.756 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/RUB exmo 22201 22187.3 22012.9 23052.5 720.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
DASH/USD exmo 440.7 - 392.02 446.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bit-z 0.0452 0.0453 0.0447 0.0463 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/BTC huobi 0.0452 0.0453 0.0446 0.0462 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC lbank 0.0456 0.0457 0.0452 0.0469 0.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۷:۱۶
DASH/BTC liqui 0.0453 0.0454 0.0449 0.0463 0.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC tidex 0.0452 0.0453 0.0449 0.0461 0.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC upbit 0.0451 0.0454 0.0446 0.0462 0.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/BTC xbtce 0.0454 0.0459 0.045 0.0462 0.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
DASH/BTC yobit 0.0457 0.0458 0.0454 0.0465 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC yobit 0.0457 0.0458 0.0454 0.0465 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/CNH xbtce 2545.5 2560.7 2545.5 2564.5 126.70 4.98% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
DASH/ETH liqui 0.5565 0.5556 0.5424 0.5588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۲
DASH/ETH tidex 0.5501 0.5502 0.5408 0.5562 0.01 1.04% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/ETH upbit 0.5513 0.5551 0.5405 0.5551 0.01 1.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۶
DASH/KRW upbit 418350 413700 411100 438100 6950.00 1.66% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۴۴
DASH/USD huobi 431.53 - 386.9 436.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD liqui 428.46 - 397.58 428.79 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD tidex 433.42 - 393.65 433.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD upbit 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD xbtce 436 - 395.67 436 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD yobit 451.82 - 404.55 452.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC bitbay 0.0453 0.0456 0.045 0.0461 0.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۴۸
DASH/BTC cex-io 0.0458 0.0449 0.0448 0.0463 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۲۰
DASH/BTC hitbtc 0.0452 0.0453 0.0446 0.0462 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
DASH/BTC kraken 0.0454 0.0456 0.0445 0.0462 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۶
DASH/BTC kucoin 0.0451 0.0454 0.0447 0.0474 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/BTC zb-com 0.0451 - 0.0451 0.0451 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۷:۴۴
DASH/ETH hitbtc 0.5565 0.5557 0.5393 0.5579 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/ETH kucoin 0.5355 0.5632 0.5352 0.5773 0.01 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
DASH/ETH kucoin 0.5355 0.5632 0.5352 0.5773 0.01 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
DASH/EUR cex-io 316.01 316 316 330.93 9.00 2.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
DASH/EUR kraken 314.36 314.5 312.14 329.6 10.65 3.39% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/EUR quoine 8857 - 8857 8857 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/JPY quoine 846510 - 846510 846510 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/KCS kucoin 150.5 - 135 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
DASH/PLN bitbay 1409.67 1409.74 1354.5 1457.52 12.77 0.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/SGD quoine 18887 - 18887 18887 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD cex-io 443.58 - 385.74 443.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD hitbtc 446.6 - 398.34 448.66 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD zb-com 407.49 - 393.41 420.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC binance 0.0453 0.0454 0.0446 0.0462 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۰
DASH/BTC bittrex 0.0451 0.0454 0.0446 0.0462 0.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/BTC gate-io 0.0451 0.0452 0.0449 0.0461 0.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
DASH/BTC qryptos 0.046 - 0.046 0.046 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۸
DASH/ETH binance 0.5579 0.5559 0.54 0.5587 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/ETH bittrex 0.5513 0.5551 0.5405 0.5551 0.01 1.74% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۶
DASH/KRW bithumb 415900 417300 412000 430800 9200.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۰
DASH/USD bittrex 440.3 - 391.01 440.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD gate-io 429.29 - 386.78 429.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/WAVES tidex 68.889 69.335 66.425 69.335 1.70 2.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۶
DSH/BTC bitfinex 0.0452 0.0454 0.0446 0.0462 0.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۳۶
DASH/BTC livecoin 0.0452 0.0455 0.0445 0.0466 0.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
DASH/BTC poloniex 0.0451 0.0452 0.0446 0.0463 0.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/KRW coinrail 408400 - 408400 408400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
DASH/USD bitfinex 434.37 - 387.4 436.93 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD livecoin 438 - 384.61 440 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD poloniex 433.25 - 385.41 438.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/XMR poloniex 2.0065 2.0022 1.9291 2.0218 0.04 1.85% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/AUD synthetic 491 491.08 488.83 510.08 14.42 2.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC cryptopia 0.045 0.0454 0.0447 0.0464 0.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/CAD synthetic 476.62 476.68 474.09 494.94 13.45 2.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/CNY synthetic 2368.4 2368.6 2364 2469.6 74.50 3.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/HKD synthetic 2920.4 2920.8 2914.3 3036 82.80 2.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/ILS synthetic 1325.01 1325.27 1322.1 1383.33 44.55 3.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/INR synthetic 25326.1 25330 25247.8 26471.7 723.10 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/LTC cryptopia 2.8392 2.8035 2.8 2.8645 0.04 1.39% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۲
DASH/LTC cryptopia 2.8392 2.8035 2.8 2.8645 0.04 1.39% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۲:۵۲
DASH/MXN synthetic 7353.7 7351.9 7318.3 7668.4 242.90 3.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/MYR synthetic 1475.8 1476.1 1473.2 1539.6 47.20 3.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/PLN synthetic 1354.01 1354.27 1349.66 1407.62 39.77 2.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/RUB synthetic 22774.8 22781.1 22642.8 23836 841.80 3.70% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/SAR synthetic 1395.28 1395.5 1392.1 1450.84 39.84 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/SEK synthetic 3230.6 3231.2 3217.3 3354.9 94.80 2.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/TRY synthetic 1733.5 1733.3 1701.3 1770.1 18.90 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD cryptopia 434.8 - 390.81 434.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DASH/VND synthetic 8470954 8472262 8431090 8808989 242644.00 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/ZAR synthetic 4666.1 4666.5 4656.4 4906.6 201.80 4.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/DOGE cryptopia 90988 93000 90378 93000 417.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۶
DASH/DOGE cryptopia 90988 93000 90378 93000 417.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۱۶
DASH/BTC coinexchange 0.0523 - 0.0523 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC cryptobridge 0.0471 0.0441 0.0441 0.0471 0.00 4.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۰۰
DASH/ETH coinexchange 0.69 - 0.69 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DASH/BTC trade-by-trade 0.0453 0.052 0.036 0.052 0.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
Dash Index investing-com 317.38 317.52 315.88 331.03 11.95 3.77% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash AUD Index investing-com 491 491.08 488.83 510.08 14.42 2.94% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash BTC Index investing-com 0.0453 0.0454 0.045 0.0462 0.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
Dash CAD Index investing-com 476.62 476.68 474.09 494.94 13.45 2.82% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash CNY Index investing-com 2368.4 2368.6 2364 2469.6 74.50 3.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash HKD Index investing-com 2920.4 2920.8 2914.3 3036 82.80 2.84% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash ILS Index investing-com 1325.01 1325.27 1322.1 1383.33 44.55 3.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash INR Index investing-com 25326.1 25330 25247.8 26471.7 723.10 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash KRW Index investing-com 416161 416162 412337 431837 8963.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۸
Dash MXN Index investing-com 7353.7 7351.9 7318.3 7668.5 242.90 3.30% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash MYR Index investing-com 1475.8 1476.1 1473.2 1539.6 47.20 3.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash PLN Index investing-com 1409.67 1409.74 1354.5 1457.52 12.77 0.91% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۴
Dash RUB Index investing-com 22688.4 22688 22517.9 23686.6 777.30 3.43% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash SAR Index investing-com 1395.28 1395.5 1392.1 1450.84 39.84 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash SEK Index investing-com 3230.6 3231.2 3217.3 3354.9 94.80 2.93% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash TRY Index investing-com 1733.5 1733.3 1701.3 1770.1 18.90 1.09% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash VND Index investing-com 8470954 8472262 8431090 8808989 242644.00 2.86% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Dash ZAR Index investing-com 4666.1 4666.5 4656.4 4906.6 201.80 4.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Investing.com DASH Index investing-com 373.23 373.07 372.89 389.13 11.84 3.17% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
دش / Dash 370.3 370.4 370.24 387.97 12.01 3.24% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD wex 380.14 380.46 378.61 394 10.75 2.83% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD exmo 373.42 370.08 370.08 385.64 7.30 1.95% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD huobi 370.81 371.16 370.67 387.93 12.12 3.27% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD liqui 375.25 373.7 373.24 387.36 12.02 3.20% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/USD tidex 374.5 372.07 372.07 384.52 9.46 2.53% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۰۸
DASH/USD upbit 369.27 374.52 369.27 388.79 17.18 4.65% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
DASH/USD xbtce 372.45 372.48 370.7 387.83 11.14 2.99% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۲۸
DASH/USD yobit 386.8 388.55 386.13 404.44 13.20 3.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
DASH/USD yobit 386.8 388.55 386.13 404.44 13.20 3.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
DASH/USD cex-io 376.01 376 375 391 12.84 3.41% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD hitbtc 372.16 372.09 371.33 389.4 12.37 3.32% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۵۶
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD quoine 503.63 - 503.63 503.63 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD zb-com 371.37 371.5 371.37 381.28 23.83 6.42% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۱:۵۲
DASH/USD bittrex 369.27 374.52 369.27 388.79 17.18 4.65% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
DASH/USD gate-io 372.06 373.26 369.52 387 20.25 5.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
DSH/USD bitfinex 370.45 370.48 369.79 387.87 12.82 3.46% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD livecoin 387.77 387.15 386.81 405.16 11.15 2.88% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۲۰:۴۴
DASH/USD cryptopia 371.26 372.2 371.26 387 12.21 3.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD cryptopia 371.26 372.2 371.26 387 12.21 3.29% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DASH/USD trade-by-trade 371 370.56 370.56 371 16.17 4.36% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۴۴

دیجی ایکس دی ای او / DigixDAO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DGD/BCH okex 0.3333 - 0.3159 0.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC okex 0.0308 - 0.0306 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH okex 0.5241 - 0.5241 0.5523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD okex 209 - 209 221.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD okex 360 - 327.58 365 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC huobi 0.0316 - 0.0315 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC liqui 0.0317 - 0.0316 0.0331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH huobi 0.5411 - 0.54 0.5622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH liqui 0.5419 - 0.541 0.5615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD liqui 213.44 - 213.44 223.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD liqui 349.86 - 331.7 349.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC bigone 0.0335 - 0.0335 0.0335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC binance 0.0316 - 0.0314 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC bittrex 0.0163 - 0.0163 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH binance 0.5394 - 0.5371 0.5634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH bittrex 0.1825 - 0.1825 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH gate-io 0.5588 - 0.551 0.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD gate-io 216.17 - 215.97 227.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD gate-io 353 - 335 364.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC livecoin 0.032 - 0.032 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH livecoin 0.618 - 0.618 0.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD livecoin 291.44 - 291.44 291.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD livecoin 346 - 346 389 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/BTC cobinhood 0.042 - 0.042 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH cobinhood 0.58 - 0.58 0.6318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD cobinhood 180.2 - 180.2 180.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DGD/USD cobinhood 519.9 - 519.9 519.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
DGD/ETH etherdelta 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
DigixDAO Index investing-com 1061.47 - 394.55 1063 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
DigixDAO BTC Index investing-com 0.0315 - 0.0315 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰

رای بلاکس / RaiBlocks

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRB/BTC okex 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH okex 0.0166 - 0.0154 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD okex 6.0034 - 6 8.7986 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD okex 9.05 - 7.5001 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC bit-z 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC kucoin 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC kucoin 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH kucoin 0.0161 - 0.0152 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD kucoin 6.16 - 6 8.1999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD kucoin 9.03 - 7.8004 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XRB/BNB binance 1.0006 - 0.9438 1.0505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/BTC binance 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/ETH binance 0.0161 - 0.0154 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRB/USD synthetic 6.2179 - 5.9449 8.1803 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
NANO/USD synthetic 8.7844 - 7.8835 8.8703 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Nano Index investing-com 9.5215 - 8.6327 9.8735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nano BTC Index investing-com 0.001 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nano ETH Index investing-com 0.0083 - 0.008 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۶:۴۸

ریپل / Ripple

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XRP/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
XRP/BTC exmo 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰