شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 8939.8 8936.6 8834 9043.1 65.80 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
BTC/AUD anx 8844.8 8899.4 8758.5 9024 26.60 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/CAD anx 8451.3 8503.5 8308.4 8622.6 21.40 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/CHF anx 6442.7 6482.5 6363.7 6573.3 12.60 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/CNY anx 44486 44761 44052 45388 134.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/EUR anx 5651.4 5686.3 5596.3 5765.9 20.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/EUR wex 7301.5 7281 7262.1 7413.8 82.80 1.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/GBP anx 5074.6 5105.9 4991.1 5177.4 16.10 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/HKD anx 50804 51443 50188 52164 121.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/JPY anx 715096 719509 708118 729586 2289.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/NZD anx 9751.6 9811.8 9651.3 9949.2 38.10 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/RUB wex 493622 491957 489696 497782 1436.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SGD anx 8873.9 8928.7 8787.3 9053.7 21.50 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 5746.4 5729.2 5691.6 5800 3.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
BTC/EUR gdax 5735 5737.6 5671.2 5798 26.80 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/GBP gdax 5200 5194.9 5097 5239.4 63.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY zaif 724405 723135 714820 732255 5230.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/PLN exmo 24518.2 24422 24267.4 24635.1 47.80 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB exmo 439704 439892 437262 444988 1296.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/UAH exmo 186687 186324 184369 187992 1557.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56360 - 56360 56360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۴۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 5699.3 5703.7 5639.7 5770.2 12.80 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
BTC/EUR xbtce 5702.6 5694.3 5642.4 5771 20.90 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/GBP xbtce 5117.3 5110.8 5067.4 5179.3 17.80 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY fisco 724405 723135 714820 732255 5230.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY xbtce 721390 720400 713920 730360 2640.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW gopax 7454000 7474000 7410000 7561000 5000.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW upbit 7450000 7461000 7419000 7573000 6000.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB xbtce 451504 451269 436134 463978 12948.00 2.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۵۶
BTC/SGD itbit 8630 - 8630 8630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۴۸
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 6531.4 6495.9 6463.2 6587.1 30.30 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/AUD quoine 8964.3 8979.2 8964.3 8979.2 10.20 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۰۰
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 8600 8727.8 8477.3 8727.8 13.30 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/CNY quoine 116066 - 116066 116066 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR cex-io 5708.1 5709.8 5670 5784.9 3.70 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
BTC/EUR getbtc 5763.4 5768.9 5711.9 5851.8 22.30 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR kraken 5700.5 5699.9 5655.9 5780.5 4.80 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR quoine 5708 - 5492.9 5742.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۲
BTC/HKD quoine 51665 - 51328 51902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
BTC/IDR quoine 140463893 - 116210014 140463893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY btcbox 724356 723309 715538 732306 4845.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY kraken 729647 728859 711863 729647 8716.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۲۴
BTC/JPY quoine 724523 723395 714353 732796 5305.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/PHP quoine 356039 - 356039 356039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۵
BTC/PLN bitbay 24573.2 24598.7 24446 24799 26.80 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB cex-io 431011 431778 431011 440000 11.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/RUB getbtc 380831 379740 375906 386119 32.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SGD quoine 8967.9 8980 8837.9 9088.8 7.60 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۶
BTC/TRY paribu 39351 39350 39156 39398 130.90 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 8867.2 - 8783.7 9212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۰۸
BTC/CAD lakebtc 8614.8 - 8593.5 8986.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/CHF lakebtc 6504.1 - 6498.9 6562.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/EUR lakebtc 5602.3 - 5547.6 5849.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/GBP lakebtc 5017.5 - 5009.3 5225.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۲۸
BTC/HKD tidebit 60000 - 59480 60000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/JPY bitbank 724457 723451 715901 732600 4748.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/JPY lakebtc 728627 - 721291 751346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/KRW bithumb 7464000 7449000 7422000 7575000 22000.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW coinone 7454000 7459000 7414000 7570000 21000.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/SGD lakebtc 8936 - 8837 9246.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۱۶
BTC/TRY btcturk 38721 38920 38538 39800 380.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 5700.4 5693 5638.7 5771.8 20.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR bitstamp 5706.3 5713.7 5660 5793.8 11.20 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/EUR gatecoin 5625.3 - 5625.3 5625.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۴۸
BTC/EUR livecoin 6013 6119 6013 6200 134.70 2.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۲
BTC/HKD gatecoin 54770 - 52900 56672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
BTC/JPY bitflyer 724794 723888 715276 732000 5934.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/KRW coinnest 6888000 6825000 6800000 7092000 85000.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
BTC/KRW coinrail 6900000 6850000 6850000 6989500 50000.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
BTC/TRY bithesap 40736 - 35331 40750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۵۶
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 5753.1 5683.4 5235.2 5975.3 94.10 1.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/GBP coinsbank 5105.7 5106.4 5065 5169.1 10.90 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/ILS synthetic 23891.9 23859 23627.4 24187.7 105.20 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/INR synthetic 455556 454927 450514 461195 1607.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/MXN synthetic 123277 123107 121869 124803 368.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/MYR synthetic 26777.1 26740.2 26478.8 27108.6 111.60 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SAR synthetic 24472.8 24439.1 24207.3 24775.8 97.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/SEK synthetic 59761 59679 59106 60501 247.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 152039366 151829723 150347289 153921500 632202.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/XAU synthetic 5.5096 5.5016 5.4468 5.5749 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/ZAR synthetic 95673 95542 94607 96858 275.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/CAD quadrigacx 8889.8 8891.5 8760.2 8984.5 20.90 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/THB bxthailand 216000 215216 214001 218888 1.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 25499 - 25163 25900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۰
BTC/BRL bitcointrade 26117 26118 25642.3 26176.8 408.30 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
BTC/BTS cryptobridge 54259 54150 53900 58779 3148.00 5.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۸
BTC/BRL negocie-coins 26247.4 26249.4 25721.9 26249.4 79.40 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۵۲
BTC/IDR btc-indonesia 94929000 94773000 94100000 95791000 356000.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/BRL mercadobitcoin 25880 25872 25560 26000 20.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۵۶
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 6520.8 6519.1 6450.3 6617.9 36.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin AUD Index investing-com 8937.4 8934.4 8876.1 9060.7 12.70 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin CAD Index investing-com 8782.1 8786.3 8663.8 8931 1.70 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin CNY Index investing-com 44486.3 44760.9 44052.2 45387.7 133.40 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
Bitcoin HKD Index investing-com 50857 51457 50331 52127 124.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
Bitcoin IDR Index investing-com 94929000 94773000 94100000 95787000 356000.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin ILS Index investing-com 23891.9 23859 23627.4 24187.7 105.20 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin INR Index investing-com 598004 597900 595000 604899 997.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin JPY Index investing-com 724481 723382 715019 732437 5281.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin KRW Index investing-com 7455361 7455453 7420611 7566730 13421.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin MXN Index investing-com 123277 123107 121869 124803 368.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin MYR Index investing-com 26777.1 26740.2 26478.8 27108.6 111.60 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin PLN Index investing-com 24570.8 24591 24448.6 24789.7 27.70 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin RUB Index investing-com 416471 416099 412282 422188 770.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin SAR Index investing-com 24472.8 24439.1 24207.3 24775.8 97.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin SEK Index investing-com 59761 59679 59106 60501 247.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin THB Index investing-com 216000 215216 214001 218888 1.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin TRY Index investing-com 39079.9 39167.6 38924.9 39554.1 114.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin VND Index investing-com 152039366 151829723 150347289 153921500 632202.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin ZAR Index investing-com 95673 95542 94607 96858 275.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Bitcoin Euro Index investing-com 5715.1 5714.3 5660.2 5790.5 17.50 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
بیت کوین / Bitcoin 6526.6 6517.8 6458.4 6607.9 26.80 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD anx 6471.2 6511.1 6402.8 6602.3 16.40 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
BTC/USD exx 6733.6 - 6565.9 6847.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
BTC/USD wex 8415 8354.8 8350 8474.8 15.10 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 6491.4 6500 6455 6577.7 0.60 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD gdax 6542.9 6530.9 6457.3 6613.2 42.20 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD okex 6516.2 6507.8 6455.8 6613.8 21.20 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bibox 6523.9 6509.4 6459.2 6615.6 27.80 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 6519.7 6511.6 6458.4 6614.7 20.70 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD itbit 6519.4 6522.1 6462.2 6605.8 17.40 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD liqui 6518.6 6512.6 6464.1 6587.3 27.80 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD tidex 6528.9 6501.2 6462.9 6561.5 14.80 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD upbit 6519 6529 6449.4 6625 39.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/USD xbtce 6528.5 6519.1 6456.1 6610.2 27.60 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD yobit 6646.4 6644.2 6604.9 6672.2 38.90 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/INR zebpay 598004 597900 595000 604899 997.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 6515 6514.2 6459.5 6611 15.50 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bitmex 6521.5 6518 6455.5 6603 22.50 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD cex-io 6510.4 6504.9 6443.4 6597.4 24.60 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD gemini 6520 6518.8 6453.9 6600.7 17.80 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD getbtc 6587.3 6577 6522.3 6670.8 17.10 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD hitbtc 6522.5 6517.3 6454.5 6604 26.80 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD kraken 6517.9 6514.9 6460.7 6613 18.80 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD kucoin 6515 6516.1 6457.5 6604.3 17.90 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD okcoin 6474.4 - 6474.4 6474.4 3.30 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۵۲
BTC/USD quoine 6540 6535 6456.7 6665.9 34.50 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD zb-com 6519.7 6513 6457.9 6606 27.70 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD allcoin 6618 - 6406.3 6640.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۲
BTC/USD binance 6521.3 6514.6 6454.4 6611.3 21.30 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bittrex 6519 6529 6449.4 6611.4 39.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
BTC/USD gate-io 6514.6 6520 6460.6 6598.6 19.60 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
BTC/USD lakebtc 6555 - 6476.5 6768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۱:۴۴
BTC/USD tidebit 6500 - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 6562.6 6542 6463.9 6615.5 50.60 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD bitstamp 6526.8 6513.2 6450.3 6608.2 24.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD coinbene 6514.6 6507.9 6458 6613.2 12.10 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD gatecoin 6704 6572 6541 6704 186.00 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۴۸
BTC/USD livecoin 6789.4 6790.3 6730.8 7195 9.80 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD poloniex 6524.5 6512.6 6463.5 6610.1 28.60 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 6592.7 6583 6524 6673.9 27.90 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD cobinhood 6502.7 6514.4 6454.9 6595 11.30 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD coinsbank 6519.4 6539 6302.6 6595.7 20.80 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD cryptopia 6543.5 6505 6452.8 6611 43.50 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD quadrigacx 6784.6 6510.2 6510.2 6784.6 73.70 1.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۲۸
BTC/BITCNY cointiger 42661 42679 41710 43347 665.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 6001 6570.5 6001 6570.5 464.00 7.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۸

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0724 - 0.0708 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC wex 0.05 0.0499 0.0486 0.05 0.00 2.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۰۰
ETH/EUR wex 364.7 366.34 360.07 366.34 3.91 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۱۶
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 5.107 5.1442 5.1 5.1442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۸
ETH/RUB wex 24492.2 24646.8 24159.4 24646.8 339.90 1.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ZEC wex 0.769 0.767 0.74 0.769 0.02 2.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۸
ETH/BTC exmo 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC gdax 0.0478 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/BTC okex 0.0478 0.0479 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/BTC zaif 0.0474 0.0476 0.0463 0.0485 0.00 1.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۱۶
ETH/EUR exmo 273.99 274.12 264.9 280.84 7.70 2.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/EUR gdax 274.19 274.48 263.55 280.95 8.39 3.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/JPY zaif 34700 34695 33350 35675 1205.00 3.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/LTC exmo 5.2111 5.2168 5.0751 5.2168 0.12 2.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/PLN exmo 1176.9 1168.9 1122 1189.1 39.20 3.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/RUB exmo 20870.7 20945 20362.9 21514.6 450.30 2.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/UAH exmo 8857 8894.1 8599.7 9130.4 160.70 1.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bibox 0.0477 0.0478 0.0463 0.0485 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bit-z 0.0478 0.0477 0.0463 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC gopax 0.0459 - 0.0459 0.0467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۰
ETH/BTC huobi 0.0478 0.0479 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۵۲
ETH/BTC lbank 0.0479 0.0478 0.0464 0.0486 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC liqui 0.0478 0.0479 0.0464 0.0485 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC tidex 0.0479 0.0476 0.0463 0.0486 0.00 3.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC xbtce 0.048 0.0481 0.0466 0.0488 0.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC yobit 0.0478 0.0479 0.0465 0.0486 0.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/CNH xbtce 3526.5 - 3526.5 3526.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۱۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 310.14 310.11 299.76 319.41 8.05 2.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۰
ETH/EUR xbtce 272.42 272.23 262.17 279.62 7.70 2.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/JPY xbtce 34552 34527 33246 35438 974.00 2.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/KRW gopax 356500 357000 345000 367500 10500.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
ETH/LTC xbtce 5.1974 5.2 5.1191 5.3 0.05 1.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/RUB xbtce 17496 - 17357.4 17496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۲۴
ETH/AUD quoine 407.96 - 407.96 407.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۵۲
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0476 0.0479 0.047 0.0485 0.00 2.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC bitbay 0.048 0.0474 0.047 0.048 0.00 5.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۵۲
ETH/BTC cex-io 0.0477 0.0479 0.0464 0.0485 0.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC gemini 0.0478 0.0481 0.0464 0.0487 0.00 3.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۰
ETH/BTC hitbtc 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC kraken 0.0478 0.0477 0.0463 0.0486 0.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC kucoin 0.0479 0.0477 0.0463 0.0485 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC quoine 0.0474 0.0477 0.0463 0.0485 0.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۴۰
ETH/BTC zb-com 0.0478 0.0479 0.0463 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/CAD kraken 409.54 408.02 392.12 421.81 11.54 2.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 277 280 271 280 0.59 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۱۶
ETH/EUR cex-io 272.36 273.2 263.01 279.99 7.31 2.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/EUR kraken 272.46 272.14 262.44 279.95 7.46 2.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/EUR quoine 245.29 - 245.29 245.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۵۶
ETH/GBP kraken 249.1 247.74 239.45 249.1 8.51 3.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۴
ETH/HKD quoine 2330 - 2330 2330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۵۲
ETH/IDR quoine 7156170 - 7156170 7156170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۲۲:۴۴
ETH/JPY kraken 34860 34874 34066 35012 1771.00 5.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۱۶
ETH/JPY quoine 34743 34571 33226 35638 1338.00 4.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/PHP quoine 19855 - 19855 19855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۵
ETH/PLN bitbay 1175 1184.8 1131.5 1199 24.50 2.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/SGD quoine 430.21 429.64 420.57 446.14 18.52 4.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۰
ETH/BTC allcoin 0.0461 - 0.0458 0.0464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۲۸
ETH/BTC binance 0.0478 0.0479 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۴
ETH/BTC bitbank 0.0479 0.0481 0.0464 0.0485 0.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۱۶
ETH/BTC bittrex 0.0478 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC coinegg 0.0477 0.0481 0.0464 0.0542 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC gate-io 0.0479 0.0478 0.0466 0.0483 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC lakebtc 0.074 - 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۰
ETH/KRW bithumb 356500 356000 344500 366000 11500.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/KRW coinone 356600 356400 344000 366500 10600.00 3.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/TRY btcturk 1859 1845 1802 1872 40.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC bitflyer 0.0478 0.048 0.0463 0.049 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bitstamp 0.0477 0.0479 0.0464 0.0485 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC coinrail 0.0465 0.0475 0.0465 0.0475 0.00 3.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/BTC livecoin 0.0477 0.0478 0.0457 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC poloniex 0.0478 0.0477 0.0463 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/EUR bitstamp 273.47 273.03 262.51 280 8.97 3.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/KRW coinnest 334000 331000 310000 339000 19000.00 6.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/KRW coinrail 369000 - 369000 369000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۰
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0479 0.0478 0.0462 0.0485 0.00 3.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
ETH/LTC cryptopia 5.1975 5.1956 5.0819 5.1976 0.10 1.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/XAU synthetic 0.2631 0.2629 0.2531 0.2699 0.01 2.93% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC bxthailand 0.0475 0.0488 0.0454 0.0488 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۶
ETH/BTC quadrigacx 0.0479 0.048 0.0461 0.0483 0.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۲
ETH/CAD quadrigacx 425.98 420.9 407.98 437.73 17.98 4.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/DOGE cryptopia 125757 124578 124000 129272 1509.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC btc-indonesia 0.0478 0.0477 0.0462 0.0488 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۳۶
ETH/IDR btc-indonesia 4525000 4527000 4371000 4635000 145000.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
اتریوم / Ethereum 311.67 311.44 299.72 319.91 8.97 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/AUD acx 427.18 429.18 410.97 439.99 12.13 2.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD exx 481 - 467.5 488.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۶:۱۶
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 419 419.01 411.79 421.16 6.97 1.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0483 0.048 0.047 0.049 0.00 2.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/THB tdax 10372.3 10277.2 10033.5 10557.3 281.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/USD exmo 310.89 311 298.48 317.97 9.89 3.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 312.66 311.96 300.21 321.86 9.63 3.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 311.76 311.21 299.69 319.98 9.58 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0478 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/KRW upbit 356100 356450 344250 366850 9550.00 2.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bibox 310.84 311.29 299.76 319.71 8.57 2.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 311.73 311.72 299.9 319.62 8.97 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 311.83 311.39 299.66 320.38 9.32 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 311.45 310.41 300.83 318.82 9.30 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۴
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 312.52 311.75 300.15 319.62 9.96 3.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۳۶
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 310.98 311.16 300.07 320.11 9.00 2.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 311.85 311.63 299.87 320.19 8.97 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 318 318.78 306.81 324 11.39 3.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0461 0.0487 0.046 0.0487 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
ETH/INR zebpay 28450 28799 27675 29980 370.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 311.64 311.23 299.81 319.98 9.53 3.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 306.65 - 306.65 306.65 13.12 4.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 310.99 309.21 299.59 318.94 9.54 3.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 311.79 311.85 300 320.71 9.10 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 311.76 311.4 299.54 320 9.31 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 311.88 311.57 299.76 320.21 9.63 3.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 311.47 310.82 300 320 9.42 3.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 311.62 310.69 301.73 318.7 8.63 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۴
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 311.56 311.53 299.93 320 9.28 3.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.0479 0.0478 0.0459 0.0487 0.00 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/HKD tidebit 4676.4 - 4555 4697.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD binance 311.72 311.27 299.8 320.16 9.23 3.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 310.98 311.16 300.07 320.11 9.00 2.98% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 311.68 311.23 300.14 319.96 9.47 3.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0479 0.0478 0.0464 0.0487 0.00 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC gatecoin 0.0477 0.0482 0.0465 0.0482 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۴۰
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 263.83 - 261.14 263.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/HKD gatecoin 2495 - 2278.4 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۴۸
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 311.97 311.2 299.98 320.8 9.07 2.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 311.4 311.35 299.83 320.1 9.04 2.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD gatecoin 303.66 - 303.66 303.66 2.55 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۳:۰۰
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 324.11 326.72 312.79 332 9.97 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 310.79 311.3 299.73 319.94 8.03 2.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
ETH/BTC cobinhood 0.0477 0.0479 0.0463 0.0487 0.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC cointiger 0.0477 0.0479 0.0464 0.0487 0.00 2.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ILS synthetic 1140.8 1140 1097.3 1170.4 35.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/INR synthetic 21753 21737 20921 22317 649.00 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/MXN synthetic 5886.5 5882.3 5661 6039.3 172.50 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/MYR synthetic 1278.6 1277.7 1229.7 1311.8 38.90 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/SAR synthetic 1168.6 1167.7 1124.2 1198.9 35.40 3.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/SEK synthetic 2853.6 2851.6 2744 2927.7 86.80 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD btc-alpha 314.78 314.56 302.68 323.18 9.05 2.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 311.8 311.59 299.38 320 10.05 3.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 311.8 310.14 299.5 319 8.80 2.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 7259842 7254717 6982244 7448288 220993.00 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ZAR synthetic 4568.4 4565.2 4390.8 4687 133.40 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 10390 10380 10000 9990 291.00 2.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
ETH/BTC coinexchange 0.048 0.0472 0.046 0.0483 0.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۰۰
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 273.62 273.59 262.78 280.44 8.48 3.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum AUD Index investing-com 427.93 428.15 412.4 438.23 11.12 2.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum BTC Index investing-com 0.0478 0.0477 0.0464 0.0486 0.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۴
Ethereum CAD Index investing-com 425.2 420.37 397.63 437.15 23.46 5.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 0.288 0.287 0.272 0.619 0.65 225.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
Ethereum IDR Index investing-com 4525000 4527000 4371000 4635000 145000.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum ILS Index investing-com 1140.8 1140 1097.3 1170.4 35.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum INR Index investing-com 28450 28799 27675 29980 370.00 1.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum JPY Index investing-com 34700 34724 33316 35583 1221.00 3.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum KRW Index investing-com 356363 356442 344456 365996 10500.00 3.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum MXN Index investing-com 5886.5 5882.3 5661 6039.3 172.50 3.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum MYR Index investing-com 1278.6 1277.7 1229.7 1311.8 38.90 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum PLN Index investing-com 1175.7 1178.5 1133 1189.5 29.80 2.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum RUB Index investing-com 20894.4 20969.1 20383.5 21535 451.50 2.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum SAR Index investing-com 1168.6 1167.7 1124.2 1198.9 35.40 3.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum SEK Index investing-com 2853.6 2851.6 2744 2927.7 86.80 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum THB Index investing-com 10380.7 10376 10010.1 10594.4 285.90 2.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum TRY Index investing-com 1859 1845 1802 1872 40.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum VND Index investing-com 7259842 7254717 6982244 7448288 220993.00 3.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum ZAR Index investing-com 4568.4 4565.2 4390.8 4687 133.40 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Investing.com ETH Index investing-com 311.54 311.17 300.03 319.85 9.30 3.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.86 - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD okex 0.9611 - 0.9611 0.9611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ETH huobi 0.0024 - 0.0024 0.0024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 9.543 - 9.543 9.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0669 - 0.0669 0.0669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ETH gate-io 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD gate-io 0.9605 - 0.9605 0.9605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2905 - 1.2905 1.2905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.2403 - 1.2403 1.2403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/CNY synthetic 6.5333 - 6.5333 6.5333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/EUR synthetic 0.8244 - 0.8244 0.8244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/HKD synthetic 7.5027 - 7.5027 7.5027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ILS synthetic 3.5305 - 3.5305 3.5305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/INR synthetic 65.58 - 65.58 65.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/KRW synthetic 1075 - 1075 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/MXN synthetic 17.742 - 17.742 17.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/MYR synthetic 3.894 - 3.894 3.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/PLN synthetic 3.5076 - 3.5076 3.5076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/RUB synthetic 60.43 - 60.43 60.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/SAR synthetic 3.5843 - 3.5843 3.5843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/SEK synthetic 8.5079 - 8.5079 8.5079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/TRY synthetic 4.8577 - 4.8577 4.8577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/VND synthetic 22263 - 22263 22263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/ZAR synthetic 12.718 - 12.718 12.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON Index investing-com 0.9592 - 0.9592 0.9592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON AUD Index investing-com 1.2905 - 1.2905 1.2905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.2403 - 1.2403 1.2403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON CNY Index investing-com 6.5333 - 6.5333 6.5333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON EUR Index investing-com 0.8244 - 0.8244 0.8244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON HKD Index investing-com 7.5027 - 7.5027 7.5027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON ILS Index investing-com 3.5305 - 3.5305 3.5305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON INR Index investing-com 65.58 - 65.58 65.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON KRW Index investing-com 1075 - 1075 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON MXN Index investing-com 17.742 - 17.742 17.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON MYR Index investing-com 3.894 - 3.894 3.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON PLN Index investing-com 3.5076 - 3.5076 3.5076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON RUB Index investing-com 60.43 - 60.43 60.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON SAR Index investing-com 3.5843 - 3.5843 3.5843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON SEK Index investing-com 8.5079 - 8.5079 8.5079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON TRY Index investing-com 4.8577 - 4.8577 4.8577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON VND Index investing-com 22263 - 22263 22263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
ICON ZAR Index investing-com 12.718 - 12.718 12.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 0.4249 0.4269 0.4035 0.4469 0.02 4.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0022 0.0021 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۴۴
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 14.1375 14.0943 13.9272 14.542 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic Index investing-com 12.35 12.36 12.175 12.709 0.07 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic AUD Index investing-com 19.33 19.17 19.01 19.98 0.24 1.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۸
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0022 - 0.0021 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۳۶
Ethereum Classic CAD Index investing-com 18.453 18.422 18.191 19.005 0.05 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic CNY Index investing-com 97.15 96.99 100.06 99.82 0.30 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic HKD Index investing-com 110.88 110.7 109.39 114.19 0.34 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic ILS Index investing-com 51.706 51.62 51.017 53.252 0.15 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic INR Index investing-com 985.91 984.26 1000.23 999.88 3.66 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic KRW Index investing-com 16075.5 16096.6 15951 16654.8 133.70 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic MXN Index investing-com 266.79 266.35 263.22 274.77 1.14 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic MYR Index investing-com 57.951 57.854 57.174 59.683 0.18 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic PLN Index investing-com 53.035 52.946 52.307 54.62 0.15 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic RUB Index investing-com 947.06 945.48 934.36 975.37 3.50 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic SAR Index investing-com 52.964 52.875 52.269 54.547 0.17 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic SEK Index investing-com 129.33 129.12 127.56 133.2 0.41 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic TRY Index investing-com 85.199 85.056 84.03 87.745 0.39 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic VND Index investing-com 329041 328492 324632 338876 1012.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 207.05 206.71 203.84 213.24 0.91 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH upbit 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW upbit 2535 - 2535 2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH hitbtc 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH binance 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH bittrex 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC coinrail 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW coinrail 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
Investing.com STRAT Index investing-com 2.2041 - 2.2041 2.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0008 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۸
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
XLM/ETH gopax 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۳:۱۲
XLM/ETH upbit 0.0008 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۸
XLM/KRW gopax 268 266 262 281 4.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
XLM/KRW gopax 268 266 262 281 4.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
XLM/KRW upbit 268 267 261 282 4.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0008 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۲۸
XLM/ETH qryptos 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 14.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۴۸
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.3202 0.32 0.3105 0.3366 0.01 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/CAD synthetic 0.3061 0.3058 0.2964 0.3218 0.01 2.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/CNY synthetic 1.6113 1.6101 1.562 1.694 0.04 2.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/EUR synthetic 0.2062 0.2059 0.1993 0.2143 0.00 1.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/HKD synthetic 1.839 1.8377 1.7827 1.9334 0.04 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/ILS synthetic 0.8576 0.8569 0.8314 0.9016 0.02 2.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/INR synthetic 16.3518 16.3396 15.8516 17.1911 0.35 2.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/MXN synthetic 4.4249 4.4216 4.2874 4.6521 0.09 2.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/MYR synthetic 0.9611 0.9604 0.9317 1.0105 0.02 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/PLN synthetic 0.8796 0.879 0.8524 0.9248 0.02 2.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/RUB synthetic 15.7074 15.6958 15.2261 16.5137 0.33 2.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/SAR synthetic 0.8784 0.8778 0.8518 0.9235 0.02 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/SEK synthetic 2.1451 2.1435 2.0783 2.2552 0.05 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/TRY synthetic 1.4131 1.412 1.3694 1.4856 0.03 2.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/VND synthetic 5457.3 5453.3 5290.4 5737.5 118.70 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/ZAR synthetic 3.4341 3.4316 3.3264 3.6104 0.07 2.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/BTC btc-indonesia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/IDR btc-indonesia 3402 3401 3311 3567 72.00 2.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens Index investing-com 0.2062 0.2059 0.1993 0.2143 0.00 1.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Investing.com XLM Index investing-com 0.2348 0.2347 0.2267 0.2457 0.00 1.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens AUD Index investing-com 0.3202 0.32 0.3105 0.3366 0.01 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens CAD Index investing-com 0.3061 0.3058 0.2964 0.3218 0.01 2.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens CNY Index investing-com 1.6113 1.6101 1.562 1.694 0.04 2.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens HKD Index investing-com 1.839 1.8377 1.7827 1.9334 0.04 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens ILS Index investing-com 0.8576 0.8569 0.8314 0.9016 0.02 2.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens INR Index investing-com 16.3518 16.3396 15.8516 17.1911 0.35 2.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens KRW Index investing-com 268 267.3 261.1 281.48 4.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens MXN Index investing-com 4.4249 4.4216 4.2874 4.6521 0.09 2.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens MYR Index investing-com 0.9611 0.9604 0.9317 1.0105 0.02 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens PLN Index investing-com 0.8796 0.879 0.8524 0.9248 0.02 2.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens RUB Index investing-com 15.7074 15.6958 15.2261 16.5137 0.33 2.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens SAR Index investing-com 0.8784 0.8778 0.8518 0.9235 0.02 2.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens SEK Index investing-com 2.1451 2.1435 2.0783 2.2552 0.05 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens TRY Index investing-com 1.4131 1.412 1.3694 1.4856 0.03 2.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens VND Index investing-com 5457.3 5453.3 5290.4 5737.5 118.70 2.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
Stellar Lumens ZAR Index investing-com 3.4341 3.4316 3.3264 3.6104 0.07 2.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
استلار / Stellar 0.235 0.2355 0.2268 0.2486 0.01 2.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/USD okex 0.235 0.2345 0.2272 0.2461 0.00 2.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/USD cex-io 0.2339 0.2333 0.2256 0.245 0.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
XLM/BNB binance 0.0224 0.0223 0.0218 0.0226 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۸
XLM/ETH binance 0.0008 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲

استییم / Steem

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
استیم / Steem 1.2829 - 1.2715 1.2829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۸
STEEM/BTC tidex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC upbit 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/KRW upbit 1465 - 1450 1465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۸
STEEM/BNB binance 0.0921 - 0.0921 0.0921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/BTC binance 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/BTC bittrex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/ETH binance 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/WAVES tidex 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
STEEM/BTC poloniex 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۳۶
STEEM/ETH poloniex 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۰
STEEM/USD synthetic 2.1556 - 1.8849 2.2707 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Steem Index investing-com 1.2829 - 1.2706 1.2829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۶:۲۸
Steem BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۸:۴۴

اومیس گو / OmiseGO

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اومیسگو / OmiseGO 4.2931 4.299 4.1788 4.5511 0.07 1.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/BTC okex 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۴۴
OMG/BTC tdax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
OMG/ETH okex 0.0137 0.0138 0.0137 0.0144 0.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH tdax 0.0142 0.0143 0.0141 0.0143 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
OMG/THB tdax 146.06 144.86 140.07 149.24 6.43 4.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
OMG/USD okex 4.2883 4.2988 4.1933 4.5673 0.08 1.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/USD okex 12.5499 - 10.63 12.5499 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bit-z 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۸
OMG/BTC huobi 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۵۲
OMG/BTC huobi 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۵۲
OMG/BTC liqui 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۲۸
OMG/BTC tidex 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۷:۲۰
OMG/BTC upbit 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۵۲
OMG/ETH huobi 0.0137 0.0138 0.0137 0.0144 0.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH huobi 0.0137 0.0138 0.0137 0.0144 0.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH liqui 0.0139 0.014 0.0139 0.0143 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
OMG/ETH tidex 0.0199 - 0.019 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH upbit 0.0138 0.014 0.0138 0.0145 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/KRW upbit 4880 4935 4770 5210 55.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/USD huobi 4.2895 4.2935 4.184 4.5668 0.07 1.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/USD huobi 4.2895 4.2935 4.184 4.5668 0.07 1.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/USD huobi 12.5 - 10.56 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD liqui 4.3788 4.3887 4.2318 4.4986 0.16 3.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/USD liqui 12.1707 - 10.6486 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD upbit 4.3353 4.335 4.1671 4.57 0.12 2.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/USD upbit 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0016 - 0.0015 0.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bigone 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۰
OMG/BTC hitbtc 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۵۶
OMG/BTC kucoin 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۲
OMG/BTC kucoin 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۳۲
OMG/ETH bigone 0.0174 - 0.0166 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
OMG/ETH bigone 0.0145 - 0.0126 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۲۴
OMG/ETH hitbtc 0.0138 0.0143 0.0138 0.0143 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH kucoin 0.0139 0.014 0.0139 0.0144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH kucoin 0.0139 0.014 0.0139 0.0144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/INR zebpay 380 400 380 400 30.00 7.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۴۰
OMG/BTC binance 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۵۲
OMG/BTC bittrex 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۵۲
OMG/BTC gate-io 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۴۴
OMG/ETH binance 0.0137 0.0138 0.0137 0.0144 0.00 1.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH bittrex 0.0138 0.014 0.0138 0.0145 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH gate-io 0.0144 - 0.0144 0.0144 0.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۰۴
OMG/USD bittrex 4.3353 4.335 4.1671 4.57 0.12 2.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/USD bittrex 12.42 - 10.6 12.502 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD gate-io 4.32 4.4 4.23 4.53 0.11 2.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۲۰
OMG/USD gate-io 12.41 - 10.46 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/BTC bitfinex 0.0007 0.0006 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۵۲
OMG/BTC coinrail 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۲۴
OMG/BTC livecoin 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۴۰
OMG/BTC livecoin 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۴۰
OMG/BTC poloniex 0.0007 - 0.0007 0.0007 0.00 16.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۱۶
OMG/ETH bitfinex 0.0138 0.014 0.0138 0.0144 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۶
OMG/ETH livecoin 0.015 - 0.015 0.015 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۲۴
OMG/ETH livecoin 0.015 - 0.015 0.015 0.00 25.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۲۴
OMG/ETH poloniex 0.0138 0.0139 0.0138 0.0143 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۹:۳۲
OMG/KRW coinnest 4000 - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۴۰
OMG/KRW coinrail 4000 - 4000 4150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۲۴
OMG/USD bitfinex 12.468 - 10.577 12.522 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
OMG/USD coinbene 6.68 - 6.68 7.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۸:۱۲
OMG/USD livecoin 4.4804 4.4769 4.4769 4.4804 0.37 9.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۵:۲۴