شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCHSV/USD cbx 63.673 - 63.673 63.673 1.17 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۸
BSV/BTC huobi 0.0173 0.0172 0.0171 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/BTC upbit 0.0173 0.0172 0.017 0.0175 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/KRW upbit 71160 70650 68450 71160 2510.00 3.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 64.2884 64.0677 61.9559 64.405 2.31 3.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/BTC idax 0.0237 - 0.023 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC okex 0.0254 - 0.0253 0.0258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD okex 86.3293 - 86 89.2216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۴۰
BSV/BTC hotbit 0.016 0.0163 0.0157 0.0173 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/ETH hotbit 0.4657 0.4729 0.4636 0.4798 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/EUR kraken 55.9 55.8 54.2 56.3 1.60 2.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/KRW korbit 62000 61800 60500 62000 300.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۰
BSV/THB bitkub 1922 1947 1920 1954 43.00 2.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۲۴
BSV/USD hotbit 61.3591 61.236 59.0132 61.9349 2.17 3.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/USD kraken 63.3 63.1 61 63.6 2.10 3.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHASV/BTC abcc 0.0174 0.0172 0.017 0.0176 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHASV/USD abcc 64.42 63.68 62.03 64.42 2.32 3.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/BTC bibox 0.0172 0.0173 0.0171 0.0175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
BCHSV/BTC bit-z 0.0173 0.0172 0.0171 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/BTC yobit 0.0171 0.0173 0.0171 0.0174 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۰
BCHSV/ETH bibox 0.467 0.4653 0.4649 0.4841 0.02 3.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/ETH yobit 0.4795 - 0.4795 0.5034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۱۲
BCHSV/USD yobit 67.7848 65.4085 65.4085 67.7848 1.08 1.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0173 0.0172 0.017 0.0175 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/BTC panxora 0.0173 0.0172 0.0172 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/ETH bittrex 0.4672 0.4637 0.4637 0.4839 0.02 3.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/KRW bithumb 70950 70850 68400 71200 2450.00 3.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BSV/USD bittrex 63.8921 64.5738 62.1052 64.5738 1.59 2.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۶
BSV/USD panxora 65.0555 64.8882 62.7633 65.8577 2.24 3.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BTC/CHF panxora 3800.8121 3807.9075 3698.5272 3818.1811 106.01 2.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/EUR panxora 3347.14 3356.89 3257.2 3363.95 92.36 2.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/GBP panxora 2997.0835 3006.6895 2910.3797 3010.5291 88.87 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/HKD panxora 29730.8 29783.96 28869.67 29847.63 882.61 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHASV/USD bibox 64.0409 63.9119 62.1884 64.2711 1.92 3.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/BTC bigone 0.0173 0.0175 0.0173 0.0175 0.00 1.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC hitbtc 0.0173 0.0172 0.0171 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/BTC kucoin 0.017 0.0172 0.017 0.0172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۲۰
BCHSV/BTC otcbtc 0.022 - 0.0218 0.0222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
BCHSV/DOGE yobit 29203.618 - 29203.618 31599.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۱۷
BCHSV/ETH kucoin 0.4917 - 0.4917 0.4917 0.09 22.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۲۰
BCHSV/ETH otcbtc 0.0072 - 0.0072 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۰
BCHSV/INR bitbns 4600 - 4300 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۲۵
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 63.673 63.533 63.533 63.673 1.17 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 64.164 64.012 61.857 64.55 2.24 3.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 62.2957 - 62.2957 63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۵۳
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 65 - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۱۴
BCHSV/USD wazirx 62.98 64 62.98 64 0.51 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۱۶
BCHSV/USD zb-com 64 63.98 62.85 64.15 2.13 3.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BSV/USD dragonex 64.13 63.77 61.81 64.43 2.19 3.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHASV/BCH coinex 0.747 - 0.738 0.8242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۴۴
BCHASV/BTC bitrue 0.0172 0.0173 0.0171 0.0174 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BCHASV/BTC coinex 0.023 - 0.0225 0.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۲۸
BCHASV/USD bitrue 63.88 63.83 61.94 63.9 1.80 2.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BCHASV/USD coinex 85.04 - 79.16 86.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۶:۴۴
BCHSV/BTC binance 0.0173 0.0172 0.0171 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/BTC gate-io 0.0179 0.017 0.017 0.0179 0.00 4.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۴۰
BCHSV/IDR indodax 892000 890000 877000 903000 17000.00 1.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BCHSV/USD binance 64.16 64.06 61.94 64.32 2.17 3.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 63.97 64.08 62.02 64.5 1.87 3.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/BTC bitfinex 0.0173 0.0172 0.0171 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0174 0.0172 0.0171 0.0175 0.00 1.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 65.3 65.08 63.02 65.69 2.26 3.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD coinbene 64.12 64.06 61.88 64.32 2.16 3.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 1914.44 - 1914.4 1998.95 2.44 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۴
BSV/BCH southxchange 0.5058 - 0.5058 0.5142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
BSV/BTC southxchange 0.0174 - 0.0174 0.0175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۴
BSV/USD southxchange 63.446 - 63.446 63.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۷:۰۱
BCHSV/AUD btc-markets 85.22 88.2 85.22 88.2 2.97 3.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
BCHSV/BTC btc-markets 0.021 - 0.021 0.021 0.01 40.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۸
BSV/ZAR altcointrader 871 - 871 899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۲۴
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0176 - 0.0173 0.0177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۵
BCHSV/USD trade-satoshi 81.91 - 81.91 81.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۲۴
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 30658.5097 - 30658.5097 30658.5097 694.98 2.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
Bitcoin Cash SV Index investing-com 64.12 63.88 61.88 64.45 2.20 3.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.5058 - 0.5058 0.5142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0173 0.0172 0.0171 0.0176 0.00 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.4657 0.4728 0.4637 0.4797 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 55.9 55.8 54.2 56.3 1.60 2.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 892000 890000 877000 903000 17000.00 1.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 4600 - 4300 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۲۵
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 1919.67 - 1919.61 1968.78 32.22 1.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۴
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 871 - 871 899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۲۴
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 29931.06 - 29931.06 29931.06 347.49 1.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

ETERNAL TOKEN

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XET/BTC idax 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
XET/ETH idax 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
XET/USD synthetic 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN Index investing-com 0.8926 - 0.718 0.9658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۲۸
ETERNAL TOKEN BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۵۶
ETERNAL TOKEN ETH Index investing-com 0.0068 - 0.0068 0.0072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۱۶
بیشتر

Holo

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0013 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۴
HOT/USD liqui 0.0015 - 0.0015 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۵۲
HOT/INR wazirx 0.098 - 0.098 0.098 0.00 4.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۷
HOT/TRY paribu 0.0069 0.0068 0.0068 0.0069 0.00 4.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۷
HOT/USD wazirx 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۵۳
Holo Index investing-com 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۵۳
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/USD okex 540.3211 541.9044 534.3456 548 9.76 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۸
MKR/BTC bibox 0.1478 0.1476 0.1465 0.1542 0.00 1.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
MKR/ETH bibox 4.0057 4.0029 4.0029 4.2206 0.21 5.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
MKR/USD hitbtc 526.55 - 494.76 526.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۴۸
MKR/ETH gate-io 4.1081 - 3.973 4.1081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۴۵
MKR/USD gate-io 553 535.16 535.16 553 19.90 3.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۷
MKR/USD ethfinex 570.77 610 554.8 610 20.77 3.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
MKR/ETH etherdelta 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۵۲
Maker Index investing-com 568.21 603.88 549.35 604.81 18.78 3.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Maker BTC Index investing-com 0.1478 0.1476 0.1465 0.1542 0.00 1.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Maker ETH Index investing-com 4.0057 4.0029 4.0029 4.2065 0.20 4.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0074 1.0068 1.0068 1.0074 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0077 1.0073 1.0073 1.0077 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD okex 1.0073 1.0072 1.0071 1.0073 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0074 1.0076 1.0074 1.0076 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD hotbit 1.0072 1.006 1.0052 1.0072 0.01 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0078 1.0074 1.007 1.0078 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/XRP bitrue 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD binance 1.0076 1.0074 1.0074 1.0076 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
PAX/USD bittrex 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۱۶
PAX/USD coinbene 1.0073 1.0074 1.0073 1.0075 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0075 1.0073 1.0072 1.0075 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 - 0.0116 0.0117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5038 3.4963 3.4963 3.5038 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
XTZ/USD uex 0.4345 0.4347 0.4313 0.4356 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/CAD kraken 0.5782 - 0.5782 0.5782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۲
XTZ/ETH hitbtc 0.0032 0.0033 0.0032 0.0034 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۴
XTZ/ETH kraken 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۰
XTZ/EUR kraken 0.3853 0.3805 0.3805 0.3853 0.01 1.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
XTZ/USD hitbtc 0.442 0.4419 0.4349 0.4434 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
XTZ/USD kraken 0.4321 0.4322 0.4296 0.4383 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۰
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/ETH gate-io 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 474 459 459 474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
XTZ/USD gate-io 0.441 0.438 0.4359 0.4441 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۷
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/USD bitfinex 0.4418 0.452 0.4418 0.452 0.01 2.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۵۶
Tezos Index investing-com 0.4363 0.4366 0.4333 0.4366 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Tezos CAD Index investing-com 0.5782 - 0.5782 0.5782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۲
Tezos ETH Index investing-com 0.0032 0.0033 0.0032 0.0034 0.00 6.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۴
Tezos EUR Index investing-com 0.3853 0.3805 0.3805 0.3853 0.01 1.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
Tezos KRW Index investing-com 474 459 459 474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0074 0.0075 0.0074 0.0078 0.00 6.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۷
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
TUSD/ETH binance 0.0074 0.0075 0.0074 0.0078 0.00 6.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۷
TUSD/USD binance 1.0127 1.0131 1.0105 1.0148 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
TrueUSD Index investing-com 1.0127 1.013 1.0105 1.0148 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0074 0.0075 0.0074 0.0078 0.00 6.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۷
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵
USDC/USD okex 1.0075 1.0142 1.0075 1.0145 0.01 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۴
USDC/BTC hotbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 50.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۴۰
USDC/ETH hotbit 0.0074 0.0077 0.0074 0.008 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۱۲
USDC/KRW korbit 1122 - 1106 1122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۱۶
USDC/USD hotbit 1.0059 1.0042 0.9967 1.0164 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
USDC/BNB binance 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 1.027 1.0273 1.0235 1.0362 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۵:۳۶
USD Coin Index investing-com 1.0056 1.0052 1.0017 1.0156 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 - 0.2176 0.2251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۴۱
USD Coin ETH Index investing-com 0.0074 0.0077 0.0074 0.008 0.00 9.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱:۱۲
USD Coin KRW Index investing-com 1122 - 1106 1122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۱۶
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 5135.8 5141.6 5018.4 5141.6 105.70 2.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BTC/AUD anx 4896.5 4899.2 4552.3 4899.3 340.90 7.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/CAD anx 4635.3 4637.5 4305.4 4637.5 327.80 7.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/CHF anx 3514.8 3515.5 3264.4 3516.4 248.20 7.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/CNY anx 23736 23735 22012 23736 1723.00 7.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BTC/EUR anx 3095.2 3096.2 2876.3 3098.3 217.80 7.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 2712.8 2713.2 2514.5 2714.1 200.10 7.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/HKD anx 27500 26000 26000 27500 2156.00 8.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۶
BTC/JPY anx 387335 387346 358882 387346 28447.00 7.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/NZD anx 5086.8 5087.5 4737.6 5087.7 349.80 7.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 4748.7 4750.4 4409.4 4750.8 338.90 7.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 3363.3 3370 3293 3385 64.20 1.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/EUR gdax 3245 3243 3172.1 3259.7 73.00 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/GBP gdax 2851.8 2849.7 2788.6 2860 63.80 2.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/JPY zaif 404680 405185 394115 405655 10395.00 2.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/PLN exmo 14247.7 14287.7 13840 14420.8 366.90 2.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/RUB exmo 244482 243966 238018 246750 5692.00 2.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/UAH exmo 99021 98741 100299 99386 1545.00 1.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 23911 - 23911 23911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 3232.2 3232.6 3170.7 3272.2 62.40 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۵
BTC/EUR xbtce 3402.3 - 3402.3 3402.3 148.80 4.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۰
BTC/GBP xbtce 2667.1 - 2667.1 2667.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY fisco 400745 399995 395000 408800 10735.00 2.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
BTC/JPY xbtce 396002 - 396002 396002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۵:۳۶
BTC/KRW gopax 4098000 4099000 4007000 4105000 92000.00 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/KRW upbit 4097000 4100000 4001000 4101000 92000.00 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/RUB xbtce 281571 - 281571 281571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۲۰
BTC/SGD itbit 4881.7 - 4881.7 4883.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۲۵
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 3703.7 3701.7 3622.5 3723.2 68.50 1.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/AUD quoine 5046.2 - 5046.2 5046.2 34.60 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۲۴
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 4823.8 4835.6 4690.7 4880 96.10 2.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 3233.4 3219.8 3153.9 3253.3 75.70 2.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
BTC/EUR getbtc 3276.4 3275.8 3198.2 3294.9 74.40 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/EUR kraken 3245 3249.8 3172.5 3249.8 73.30 2.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/EUR quoine 3235.6 3238.3 3162 3283 73.50 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/HKD quoine 28000 - 27980 28163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۲۰
BTC/IDR quoine 50485416 50380379 50380379 50485416 1144027.00 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/JPY btcbox 405185 405062 393923 405185 11198.00 2.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/JPY kraken 405035 404874 404783 410385 4617.00 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/JPY quoine 405267 405539 394234 409031 10950.00 2.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/PHP quoine 189664 - 189664 189664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/PLN bitbay 14062.5 14030.7 13676 14199 377.50 2.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BTC/RUB cex-io 231501 229751 221500 231501 4501.00 1.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۲۴
BTC/RUB getbtc 261198 262180 252836 262394 7730.00 3.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/SGD quoine 4966 4974.6 4843.5 5033.5 120.70 2.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/TRY paribu 18080 - 17989 18144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 6024.5 6018.5 5952.6 6031.7 109.40 1.85% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BTC/CAD lakebtc 5699.2 5699.1 5606.2 5719.7 91.00 1.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۸
BTC/CHF lakebtc 4256.3 - 4256.3 4271.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۷
BTC/EUR lakebtc 3807.1 3808.3 3739.5 3846.5 66.70 1.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BTC/GBP lakebtc 3385.5 3368.9 3319.2 3402.3 70.60 2.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/HKD tidebit 28679 28544 28121 28844 574.00 2.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/JPY bitbank 405340 405796 394495 405796 10860.00 2.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/JPY lakebtc 480030 479205 468783 480030 10799.00 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/KRW bithumb 4100000 4103000 3999000 4103000 100000.00 2.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/KRW coinone 4100000 4098000 3999000 4101000 97000.00 2.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 5839.8 5812.5 5764.1 5847.9 105.00 1.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۰
BTC/TRY btcturk 17930 - 17930 18179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 3346.5 3356.5 3256.6 3365.6 90.50 2.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/EUR bitstamp 3244 3245.5 3175.5 3249 73.70 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/EUR gatecoin 3050 - 3050 3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴:۵۲
BTC/EUR livecoin 3339.8 3270 3270 3380 23.80 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۴
BTC/HKD gatecoin 36000 - 36000 36000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۹
BTC/JPY bitflyer 405000 406210 394315 406210 10751.00 2.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/KRW coinnest 3488000 3487000 3487000 3488000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
BTC/KRW coinrail 3325000 3322000 3322000 3325000 4000.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۵
BTC/TRY bithesap 19121 19105 18851 19213 627.00 3.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 3245.9 3248.3 3172 3248.3 73.60 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/GBP coinsbank 2803.8 2806 2794.5 2852.1 6.80 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/ILS synthetic 13725.9 13737.8 13318.5 13821 413.10 3.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/INR synthetic 270345 270581 262424 272201 8035.00 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/MXN synthetic 72896 72961 70818 73430 2109.00 2.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/MYR synthetic 15454.7 15468.2 15027.6 15548.4 433.70 2.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/SAR synthetic 14213.1 14225.5 13796.6 14311.5 422.50 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/SEK synthetic 35072 35100 34127 35355 959.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 87929044 88005609 85353828 88538084 2612339.00 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/XAU synthetic 2.7663 2.7723 2.7018 2.7744 0.06 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/ZAR synthetic 53267 53315 51778 53689 1511.00 2.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/CAD quadrigacx 5300 - 5200 5438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/THB bxthailand 114200 114000 112450 114300 1750.00 1.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 13731.7 - 13731.7 13830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۲۴
BTC/BRL bitcointrade 13702 13700 13500 13702 132.10 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/BTS cryptobridge 86347 86348 85690 88140 459.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
BTC/BRL negocie-coins 13699.4 13700.6 13625 13700.6 69.40 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۳
BTC/IDR btc-indonesia 51975000 51925000 50914000 52346000 1057000.00 2.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/BRL mercadobitcoin 13580 13581.9 13490 13680 30.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 3710.6 3717.7 3618.9 3717.7 90.70 2.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin AUD Index investing-com 5142.5 5139 5013.9 5151.3 115.20 2.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin CAD Index investing-com 4931.7 4933.1 4738.8 4933.1 149.20 3.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin CNY Index investing-com 28061 28029 27446 28061 612.00 2.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin HKD Index investing-com 29472 29479 28603 29479 888.00 3.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin IDR Index investing-com 51975000 51925000 50914000 52346000 1057000.00 2.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin ILS Index investing-com 13725.9 13737.8 13318.5 13821 413.10 3.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin INR Index investing-com 270345 270581 262424 272201 8035.00 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin JPY Index investing-com 405155 405688 394348 408371 10757.00 2.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin KRW Index investing-com 4098000 4097500 4005500 4098500 93000.00 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin MXN Index investing-com 72896 72961 70818 73430 2109.00 2.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin MYR Index investing-com 15454.7 15468.2 15027.6 15548.4 433.70 2.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin PLN Index investing-com 14072.1 14074.2 13689.2 14199.1 375.30 2.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin RUB Index investing-com 245915 245534 239292 248084 5875.00 2.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin SAR Index investing-com 14213.1 14225.5 13796.6 14311.5 422.50 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin SEK Index investing-com 35072 35100 34127 35355 959.00 2.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin THB Index investing-com 114200 114000 112450 114300 1750.00 1.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin TRY Index investing-com 19236 19298 19089 19382 106.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin VND Index investing-com 87929044 88005609 85353828 88538084 2612339.00 3.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin ZAR Index investing-com 53267 53315 51778 53689 1511.00 2.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin Euro Index investing-com 3289.6 3295.6 3195.8 3306.1 91.60 2.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
بیت کوین / Bitcoin 3787.3 3800.1 3678.8 3806.7 110.20 3.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD anx 3526.5 3312.9 3312.8 3526.5 276.50 8.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۶
BTC/USD cbx 3712.97 3721.66 3622.54 3721.66 90.46 2.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD exx 3712.2 3720.5 3622.2 3720.5 79.40 2.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD uex 3713.04 3720.6 3620.22 3720.6 93.31 2.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/EUR luno 3222.47 3217.62 3168.07 3255 52.65 1.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۳۶
BTC/NGN luno 1290000 1289896 1277000 1290000 12979.00 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD abcc 3715.03 3724.49 3620.62 3724.49 92.16 2.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 3716 3725 3625 3725 92.00 2.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD exmo 3789 3799 3697 3820.2 78.00 2.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD gdax 3665.7 3674.4 3572.1 3674.4 94.40 2.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD idax 3713.54 3720.19 3621.49 3720.19 92.91 2.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD idcm 3719.48 3731.52 3619.7 3731.52 101.48 2.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD okex 3711.8 3720.8 3621.2 3720.8 92.80 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/KRW cpdax 4098000 4097500 4005500 4098500 93000.00 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bibox 3709.7 3714.3 3619.9 3724.6 88.30 2.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bit-z 3711.6 3721.2 3621.5 3721.2 90.40 2.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD huobi 3710.2 3720.9 3621.2 3720.9 89.90 2.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD itbit 3662.6 3671.2 3570.1 3671.2 91.30 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD lbank 3712.76 3716.97 3620.03 3719.9 90.13 2.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD liqui 3557.7 - 3557 3572.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
BTC/USD simex 3673.49 3671.83 3573.81 3729.17 96.04 2.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD tidex 4098.9998 - 4098.9998 4098.9998 584.28 16.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۰
BTC/USD upbit 3713.8 3725.7 3618 3725.7 96.30 2.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD xbtce 3820.1 3723.5 3723.5 3820.1 138.70 3.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۰
BTC/USD yobit 3949 3947.8 3892.7 4001 40.30 1.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/KRW korbit 4099000 4102500 3999000 4109500 90000.00 2.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/TRY paribu 19211 19333 19059 19333 111.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 3713 3721.7 3620.2 3721.7 90.50 2.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitibu 3642.54 - 3642.54 3642.54 7.83 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۵۲
BTC/USD bitmax 3710.47 3719.59 3621.04 3719.82 91.91 2.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitmex 3662.5 3669 3570 3669 93.50 2.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitrue 3716.17 3699.9 3620.15 3716.17 92.53 2.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BTC/USD cex-io 3725.1 3722.5 3612.9 3725.1 113.60 3.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BTC/USD gemini 3668.6 3673.6 3571.2 3673.6 97.90 2.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD getbtc 3805.2 3704.9 3606.7 3805.2 197.70 5.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD hitbtc 3713.5 3720.1 3619.8 3726.4 94.00 2.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD kraken 3667.4 3676.6 3572.1 3676.6 95.70 2.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD kucoin 3665.2 3667.4 3618.1 3676.3 43.20 1.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
BTC/USD okcoin 3573.9 - 3568.5 3646.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
BTC/USD ooobtc 3715.2798 3726.517 3622.5422 3734.3082 92.68 2.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD p2pb2b 3715 3711.46 3588.78 3715 95.00 2.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BTC/USD quoine 3663.1 3670.2 3569.8 3670.2 91.20 2.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD zb-com 3713 3721.2 3621.4 3721.2 91.90 2.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/ARS bitinka 143147.11 141471.63 140031.4 143666.85 2754.16 1.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۴
BTC/BOB bitinka 25807.72 25809.6 24865.73 25862 703.00 2.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۸
BTC/CLP bitinka 2490452.6 2429049.1 2429049.1 2490452.6 55313.20 2.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۸
BTC/CNY bitebtc 28068.22 28036.39 27448.24 28068.22 616.53 2.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/COP bitinka 28970.2 - 28970.2 28970.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
BTC/COP bitinka 11734328.6 11508815.1 11341904.4 11746782 262033.10 2.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BTC/EUR bitinka 3233.16 3270.04 3134.85 3282.88 104.85 3.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۸
BTC/EUR bitsane 3245.311 3264.455 3171.701 3264.455 61.91 1.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۳۲
BTC/PEN bitinka 12480.68 12502.28 12068.17 12502.28 352.82 2.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۸
BTC/SGD coinhub 4968.8 4965.86 4846.92 4968.8 88.95 1.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/TRY btcturk 19281 19290 19051 19478 235.00 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
BTC/TRY btcturk 17999 - 17999 17999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/TRY koineks 19499.99 19200.02 19050.37 19748.99 260.04 1.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۲۸
BTC/USD allcoin 3855.3 3842.7 3714.5 3855.3 129.10 3.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD binance 3711.2 3720.4 3621.1 3720.4 91.20 2.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitinka 3682.6 3680.22 3535.18 3683.93 75.74 2.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۸
BTC/USD bitlish 3637.9 3606.3 3584 3637.9 75.80 2.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۵
BTC/USD bitmart 3711.95 3720.24 3621.03 3720.24 91.59 2.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitsane 3870.42 3716.8 3620.6 3907.75 191.40 5.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bittrex 3713.8 3721 3618 3724.2 96.30 2.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD coinall 3621.6005 - 3610.4492 3679.1993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۴۸
BTC/USD coinegg 3710.8982 3722.56 3616.0961 3722.56 96.09 2.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD coinhub 3673 3670.47 3573.63 3673 95.94 2.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD exrates 3614.6324 3602.8644 3471 3640.0236 9.70 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
BTC/USD gate-io 3712 3720 3621.5 3720 88.50 2.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD lakebtc 4327 4330.7 4229.5 4354.5 97.20 2.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD panxora 3788.4394 3799.3256 3677.8435 3803.3295 111.87 3.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD tidebit 3645 - 3645 3645 70.00 1.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۸
BTC/NGN bitbegin 1358000 - 1358000 1358000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/NGN bitbegin 1272066.3 - 1272066.3 1272066.3 5.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۸
BTC/USD bitflyer 3677.2 3673.6 3566.1 3677.2 110.50 3.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitforex 3713.64 3721.7 3621.17 3721.7 92.25 2.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD bitstamp 3668.2 3673.8 3571.4 3673.8 95.80 2.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD coinbene 3713.6 3721.3 3621 3721.3 92.90 2.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD dragonex 3712.88 3713.95 3615.24 3714.76 97.15 2.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD gatecoin 4200 - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۱:۱۶
BTC/USD kryptono 3714.47 3719.148 3599.445 3734.664 114.47 3.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD livecoin 3667.5 3663.8 3591.2 3690 49.80 1.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD poloniex 3712.2 3730 3620.8 3730 92.20 2.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44780 44780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۴۰
BTC/CAD coinfield 4867.57 4857.03 4734.01 4867.57 128.28 2.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
BTC/EUR coinfield 3243.95 3245.8 3161.55 3271.51 39.61 1.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 3769.1 3781 3660.3 3785.2 110.40 3.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD cobinhood 3711 3718.7 3632.9 3727.6 73.90 2.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD coinfield 3666.1 3665.38 3574.24 3707.6 84.82 2.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD coinsbank 3667.6 3671.4 3575.1 3690.5 92.40 2.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD cointiger 3701.3 3696.3 3625.9 3718 47.80 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD cryptopia 3499.7 - 3445.3 3499.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۴
BTC/XRP coinfield 1.3971 - 1.3969 1.3971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۵۶
BTC/XRP coinfield 12096.0244 12121.5673 12015.7537 12150.8934 24.57 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD quadrigacx 4099.7 - 3900 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۲
BTC/AUD btc-markets 5143.3 5133 5020 5158.7 116.50 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD cryptaldash 3980.25 3305.34 3305.34 3995.8 466.14 13.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۰
BTC/BITCNY cointiger 24221 - 22817 24338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/BITCNY cointiger 24333 24294 23872 24524 447.00 1.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/BITCNY cointiger 24240 - 24133 24240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
BTC/USD trade-by-trade 3628 - 3628 3637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۴:۵۶
BTC/AUD independent-reserve 5132.47 5132.99 4999.74 5147.22 131.24 2.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/NZD independent-reserve 5338.16 5338.69 5200.1 5353.49 136.51 2.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
BTC/USD independent-reserve 3665.27 3665.64 3570.48 3675.8 93.73 2.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin CHF Index investing-com 3798.1 3805.1 3696.6 3814.8 105.20 2.85% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin GBP Index investing-com 2942 2946.7 2844.9 2948.2 93.70 3.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Bitcoin SGD Index investing-com 4969.2 4966.8 4847.2 4969.2 90.10 1.85% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0369 0.0368 0.0355 0.0369 0.00 5.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0368 0.0369 0.0354 0.0369 0.00 3.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC gdax 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC okex 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC zaif 0.0368 0.0367 0.0357 0.0369 0.00 3.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/EUR exmo 123.39 124.08 117.14 124.08 6.11 5.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/EUR gdax 119.59 119.99 113.08 119.99 6.64 5.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/JPY zaif 14915 14950 14060 14950 825.00 5.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/LTC exmo 3.0896 3.0828 2.9661 3.0896 0.12 4.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/PLN exmo 511.23 516.14 484.08 538.21 25.72 5.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/RUB exmo 8970.6 9042.7 8441.9 9042.7 530.60 6.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/UAH exmo 3656.3 3630.4 3459.1 3656.3 189.50 5.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC bibox 0.0369 0.0368 0.0356 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC bit-z 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC gopax 0.0364 0.0367 0.0362 0.0367 0.00 7.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۰
ETH/BTC huobi 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC lbank 0.0368 0.0369 0.0356 0.0369 0.00 3.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC liqui 0.032 - 0.0319 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۲۸
ETH/BTC tidex 0.0369 0.0365 0.0359 0.0393 0.00 2.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC xbtce 0.0345 - 0.0345 0.0345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
ETH/BTC yobit 0.037 0.0368 0.0357 0.037 0.00 3.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/CNH xbtce 881.8 - 881.8 881.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 137.8 138.62 129.38 138.62 7.85 6.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/EUR xbtce 114.24 - 114.24 114.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۲۴
ETH/JPY xbtce 11442 - 11442 11442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/KRW gopax 151100 151500 142800 151500 8100.00 5.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/LTC xbtce 2.8845 - 2.8845 2.8845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۲۴
ETH/RUB xbtce 9627.6 - 9600.4 9643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۴:۲۰
ETH/AUD quoine 184.41 185.18 184.41 185.18 7.70 4.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۸
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.037 0.0364 0.0356 0.037 0.00 5.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC bitbay 0.0361 0.0368 0.036 0.0368 0.00 9.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETH/BTC cex-io 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC gemini 0.0371 0.0365 0.0359 0.0371 0.00 4.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC hitbtc 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC kraken 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC kucoin 0.0364 0.0365 0.0356 0.0368 0.00 2.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETH/BTC quoine 0.0365 0.0369 0.0356 0.0369 0.00 2.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC zb-com 0.0369 0.0367 0.0356 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/CAD kraken 174.79 174.55 168.24 177.43 6.43 3.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۶
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 111.7 115 111.7 115 0.11 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
ETH/EUR cex-io 119.35 117.78 112.58 119.35 6.83 6.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/EUR kraken 119.59 120.23 113.06 120.23 6.79 6.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/EUR quoine 119 118.38 112.75 119 6.52 5.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/GBP kraken 108.99 106.82 102.79 108.99 6.46 6.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/HKD quoine 1042.7 1043.9 1041 1043.9 52.30 5.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۴۴
ETH/IDR quoine 1848379 - 1848379 1848379 347403.00 23.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/JPY kraken 14967 14865 14146 14967 971.00 6.94% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/JPY quoine 14904 14984 14006 14984 886.00 6.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/PHP quoine 6294.4 - 6294.4 6294.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۵۲
ETH/PLN bitbay 520 518.18 487.73 520 29.00 5.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/SGD quoine 183.19 183.39 172.24 183.39 12.97 7.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC allcoin 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC binance 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC bitbank 0.037 0.0368 0.0357 0.037 0.00 3.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC bittrex 0.0369 0.0367 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC coinegg 0.0369 0.0368 0.0356 0.0369 0.00 3.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC gate-io 0.0369 0.0367 0.0358 0.0369 0.00 3.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC lakebtc 0.0364 0.0356 0.0356 0.0364 0.00 4.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲:۲۴
ETH/KRW bithumb 151200 151300 142700 151300 8700.00 6.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/KRW coinone 151100 151400 142600 151400 8600.00 6.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/TRY btcturk 715 712 677 715 39.00 5.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC bitflyer 0.0368 0.0367 0.0357 0.0369 0.00 3.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC bitstamp 0.0369 0.037 0.0356 0.037 0.00 3.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC coinrail 0.0366 - 0.0366 0.0366 0.00 7.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۱۲
ETH/BTC livecoin 0.0369 0.0367 0.0354 0.0369 0.00 4.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC poloniex 0.0369 0.0367 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/EUR bitstamp 119.79 120.23 112.88 120.23 7.39 6.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/KRW coinnest 128000 - 128000 128000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
ETH/KRW coinrail 129900 - 129900 129900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۸:۲۱
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0332 - 0.0327 0.0333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۵۶
ETH/LTC cryptopia 3.76 - 3.76 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۰۱
ETH/XAU synthetic 0.1054 0.1056 0.0993 0.1056 0.01 6.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC bxthailand 0.0352 0.035 0.035 0.037 0.00 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC quadrigacx 0.0311 - 0.0302 0.0324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۵۶
ETH/CAD quadrigacx 163.29 - 163.29 163.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۴
ETH/DOGE cryptopia 56343 - 55104 57141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC btc-indonesia 0.0366 0.0363 0.0359 0.0369 0.00 3.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
ETH/IDR btc-indonesia 1904000 1910000 1819000 1910000 89000.00 4.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
اتریوم / Ethereum 139.4 140.27 131.2 140.27 8.61 6.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/AUD acx 188.81 188.66 179.46 188.81 9.51 5.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC cbx 0.037 0.0364 0.0356 0.037 0.00 5.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/USD cbx 137.105 137 133.766 137.276 7.99 6.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD exx 137.02 137.4 128.33 137.4 8.70 6.78% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC abcc 0.037 0.0369 0.0358 0.037 0.00 3.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC idax 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC idcm 0.0369 0.0367 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC stex 0.037 0.0364 0.0355 0.037 0.00 4.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/HKD idcm 1076.58 1080.34 1012.73 1080.34 66.70 6.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD abcc 137.45 138 129.72 138 7.92 6.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD exmo 139.3 140 131.42 140 8.06 6.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 135.53 135.88 127.36 135.88 8.37 6.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD idcm 137.03 137.76 129.14 137.76 8.27 6.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD okex 136.87 137.45 129.19 137.45 8.10 6.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC simex 0.037 0.0369 0.0357 0.037 0.00 3.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC tokok 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC upbit 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/EUR itbit 119.8 118.24 114.04 119.8 10.21 9.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/KRW upbit 150800 151450 142650 151450 8300.00 5.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/SGD itbit 175.14 177.53 174.89 177.53 5.89 3.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۵۶
ETH/USD bibox 136.89 137.07 128.99 137.07 8.05 6.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 136.71 137.43 129.15 137.43 7.73 5.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 137.02 137.4 129.17 137.4 8.09 6.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD itbit 135.39 135.92 127.28 135.92 8.30 6.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD lbank 136.75 137.73 129 137.73 8.14 6.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD liqui 114.18 - 113.63 114.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD simex 135.84 135.71 127.45 135.84 8.64 6.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD tidex 130 - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tokok 136.81 137.4 129.04 137.4 7.92 6.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD upbit 136.72 137.71 129.35 137.71 8.05 6.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 131.16 - 131.16 131.16 2.10 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۰:۴۸
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 145.45 146.04 138.5 146.04 7.15 5.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bilaxy 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC bitibu 0.034 - 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۴۸
ETH/BTC fatbtc 0.0354 0.0355 0.0354 0.0355 0.00 2.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC hotbit 0.037 0.0368 0.0352 0.037 0.00 4.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC p2pb2b 0.0369 0.0366 0.0354 0.0369 0.00 4.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/CNY fatbtc 907.19 908.1 895.42 908.1 57.31 6.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 712 701.51 677.51 712 34.00 5.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 137.11 137 130 137.28 7.99 6.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bilaxy 136.73 137.38 129.17 137.38 7.73 5.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bitbay 134 - 134 134 6.00 4.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۴۰
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitibu 123.83 - 123.09 123.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۴۹
ETH/USD cex-io 137.33 137.48 129.03 137.48 8.48 6.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 135.28 135.93 127.28 135.93 8.09 6.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 137.02 137.45 129.18 137.45 8.15 6.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hotbit 128.09 127.74 119.11 129.38 8.56 7.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD kraken 135.42 135.92 127.34 135.92 8.30 6.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 133.85 133.61 129.15 135 4.95 3.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۲
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD p2pb2b 133 132.98 121.66 133 8.00 6.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۴۰
ETH/USD quoine 135.79 135.59 126.91 135.86 8.79 6.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 136.99 137.39 129.11 137.39 8.05 6.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitebtc 0.0364 0.0371 0.0352 0.0373 0.00 2.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۴
ETH/BTC bitlish 0.0363 0.0365 0.036 0.0365 0.00 7.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۴:۰۱
ETH/BTC bitmart 0.0369 0.037 0.0355 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC coinmex 0.0368 0.0369 0.0357 0.0369 0.00 3.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC exrates 0.0399 0.038 0.0353 0.0399 0.00 13.68% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/BTC panxora 0.0369 0.0367 0.0358 0.0369 0.00 3.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/CNY bitebtc 1024.48 1021.82 1010.72 999.97 45.07 4.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/HKD tidebit 1032.8 1044.2 1010 996 44.80 4.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/SGD coinhub 184.45 183.18 167.68 189.69 10.62 6.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/TRY koineks 707.74 706.99 672.26 717.97 33.54 4.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD allcoin 139.22 139.08 133.16 146.84 5.78 4.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD binance 136.77 137.54 129.17 137.54 7.87 6.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitebtc 151.71 151.52 144.2 151.71 7.51 5.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bitlish 131.96 131.59 126.79 131.96 6.19 4.92% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۳:۳۶
ETH/USD bitmart 136.79 137.47 129.19 137.47 7.79 6.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bittrex 136.72 137.59 129.35 137.59 8.05 6.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinhub 135.72 135.18 127.05 135.76 8.96 7.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD exrates 125.04 124.82 124.82 127.77 2.21 1.77% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/USD gate-io 136.88 137.5 129 137.5 8.06 6.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD panxora 139.5 140.254 131.266 140.254 8.69 6.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD tidebit 132 - 132 132 11.94 9.95% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۱۶
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitforex 0.0369 0.0368 0.0357 0.0369 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC coinbene 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC dragonex 0.0366 0.0364 0.0355 0.0366 0.00 3.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BTC gatecoin 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۴۰
ETH/BTC kryptono 0.0369 0.0368 0.022 0.0369 0.00 4.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitfinex 123.37 123.97 116.14 123.97 7.50 6.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/EUR gatecoin 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۲۸
ETH/GBP bitfinex 108.12 108.57 101.64 108.57 6.85 6.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/HKD gatecoin 949 - 949 949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ETH/JPY bitfinex 15481 15512 14483 15512 1026.00 7.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitforex 137.03 137.47 129.13 137.47 8.09 6.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bitstamp 135.34 135.81 127.24 135.81 8.46 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 136.96 137.44 129.12 137.44 7.99 6.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD dragonex 136.86 137.31 128.91 137.31 8.03 6.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD gatecoin 105.5 - 105.5 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kryptono 137.01 137.29 115.58 137.29 9.05 7.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD livecoin 135.7 135.44 127.41 135.7 8.13 6.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 136.27 137.45 129 137.45 7.79 6.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC cobinhood 0.0368 0.0369 0.0355 0.0369 0.00 3.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC cointiger 0.0368 0.0369 0.0357 0.0369 0.00 3.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/CAD coinfield 179.1 179.34 169.2 179.34 9.83 5.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/CNY synthetic 924.6 927.4 874.8 927.4 52.30 6.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/EUR coinfield 119.37 119.6 111.61 119.6 6.54 5.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/ILS synthetic 505.86 506.6 475.09 506.6 32.04 6.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/INR synthetic 7819.3 - 7209.9 7921.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
ETH/INR synthetic 9963.4 9978 9360.9 9978 627.40 6.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/MXN synthetic 2686.5 2690.5 2526.2 2690.5 167.10 6.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/MYR synthetic 569.57 570.41 536.05 570.41 34.95 6.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/SAR synthetic 523.81 524.58 492.14 524.58 32.98 6.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/SEK synthetic 1292.6 1294.4 1217.4 1294.4 78.50 6.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD btc-alpha 138.97 139.57 130.54 139.57 8.78 6.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 136.8 137.03 129.05 137.03 7.53 5.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinfield 135.19 135.23 127.59 135.28 7.71 6.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD cointiger 136.82 137.48 129.12 137.48 7.94 6.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/USD cryptopia 116.74 - 113.1 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۹:۲۸
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 3240553 3245310 3044664 3245310 204010.00 6.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/XRP coinfield 447.992 446.7236 429.4952 447.992 18.00 4.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/ZAR synthetic 1963.1 1966 1847 1966 121.00 6.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 4169 4170 4000 4170 169.00 4.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/AUD btc-markets 189.47 189.78 178.31 189.78 11.06 6.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC btc-markets 0.0367 0.0366 0.0357 0.0367 0.00 4.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 898 900.4 844.4 900.4 50.10 5.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC coinbase-pro 0.0369 0.037 0.0357 0.037 0.00 3.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/BTC coinexchange 0.0367 0.0362 0.0358 0.037 0.00 2.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/EUR coinbase-pro 119.65 119.99 113.08 119.99 6.70 5.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
ETH/GBP coinbase-pro 105.3 103.98 100.33 99.93 6.17 6.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۰
ETH/USD coinbase-pro 135.46 135.88 127.36 135.88 8.30 6.53% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 120.79 121.29 113.57 121.29 7.48 6.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum AUD Index investing-com 189.47 189.78 178.31 189.78 11.06 6.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum BTC Index investing-com 0.0369 0.037 0.0355 0.037 0.00 4.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum CAD Index investing-com 179.04 179.27 169.06 179.27 10.02 5.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum CNY Index investing-com 930.1 924.4 1018 930.1 56.80 6.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۴
Ethereum HKD Index investing-com 1076.354 1080.819 1012.689 1080.819 66.51 6.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum IDR Index investing-com 1903974 1909971 1819000 1909971 88974.00 4.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum ILS Index investing-com 505.86 506.6 475.09 506.6 32.04 6.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum INR Index investing-com 9963.4 9978 9360.9 9978 627.40 6.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum JPY Index investing-com 15106 15164 14246 15164 874.00 6.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum KRW Index investing-com 151099 151352 142755 151352 8586.00 6.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum MXN Index investing-com 2686.5 2690.5 2526.2 2690.5 167.10 6.63% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum MYR Index investing-com 569.57 570.41 536.05 570.41 34.95 6.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum PLN Index investing-com 518.3 517.79 487.22 521.09 28.86 5.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum RUB Index investing-com 8970.6 9042.7 8441.9 9042.7 530.60 6.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum SAR Index investing-com 523.81 524.58 492.14 524.58 32.98 6.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum SEK Index investing-com 1292.6 1294.4 1217.4 1294.4 78.50 6.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum THB Index investing-com 4169 4170 4000 4170 169.00 4.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum TRY Index investing-com 713.5 713.4 677.6 713.5 37.30 5.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum VND Index investing-com 3240553 3245310 3044664 3245310 204010.00 6.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Ethereum ZAR Index investing-com 1963.1 1966 1847 1966 121.00 6.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
Investing.com ETH Index investing-com 136.83 137.41 129.14 137.41 7.94 6.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۲۸
بیشتر

DNotes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NOTE/LTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/DOGE cryptopia 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/USD trade-by-trade 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
DNotes Index investing-com 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲:۰۸
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD okex 0.9258 - 0.9222 0.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0808 - 0.0806 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۰
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۲
ICX/ETH gate-io 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۲۸
ICX/USD gate-io 0.9311 - 0.9189 0.9324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/CNY synthetic 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/EUR synthetic 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/HKD synthetic 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ILS synthetic 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/INR synthetic 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/KRW synthetic 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MXN synthetic 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MYR synthetic 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/PLN synthetic 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/RUB synthetic 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SAR synthetic 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SEK synthetic 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/TRY synthetic 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/VND synthetic 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ZAR synthetic 13.9026 - 13.7429 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON Index investing-com 0.9258 - 0.9223 0.9339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON AUD Index investing-com 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON CNY Index investing-com 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON EUR Index investing-com 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON HKD Index investing-com 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ILS Index investing-com 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON INR Index investing-com 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON KRW Index investing-com 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MXN Index investing-com 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MYR Index investing-com 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON PLN Index investing-com 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON RUB Index investing-com 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SAR Index investing-com 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SEK Index investing-com 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON TRY Index investing-com 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON VND Index investing-com 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ZAR Index investing-com 13.9026 - 13.7312 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
بیشتر

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00%