شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 8924.3 8903.4 8781.2 9174.2 158.50 1.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
BTC/AUD anx 8767.3 8766.6 10012.1 9958.5 539.70 6.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/CAD anx 8103.2 8100.2 8086.6 9235.6 515.40 6.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/CHF anx 6196.5 6197 6172.8 7054.7 353.50 5.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/CNY anx 43266 43267 43262 49432 2647.00 6.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/EUR anx 5406.2 5405.8 5397.6 6171.6 325.00 6.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/EUR wex 7700.9 7743.3 7649.6 7762.5 7.70 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۴
BTC/GBP anx 4747 4746.2 4735.6 5433.2 299.10 6.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/HKD anx 49058 49059 49046 56000 2072.00 4.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
BTC/JPY anx 702274 702294 701254 787363 39662.00 5.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/NZD anx 9501.5 9498.3 10066.9 9990.9 628.10 6.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/RUB wex 536986 537053 532716 544287 2481.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/SGD anx 8600.9 8599.4 8595.9 9832.6 536.50 6.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 5792.4 5772.3 5642 5869.3 137.20 2.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/EUR gdax 5564.5 5565.1 5518 5625.4 38.70 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/GBP gdax 4910.1 4910 4885.3 4969.4 30.50 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY zaif 708495 708165 701235 712785 7085.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/PLN exmo 25001 24479.7 23555.8 25009.4 776.00 3.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/RUB exmo 445710 445168 440200 461486 2710.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/UAH exmo 184105 183197 181739 189407 1715.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 56360 - 56360 56360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۴۴
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 5575.3 5577.2 5527.9 5626.8 43.60 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
BTC/EUR xbtce 5859.2 - 5859.2 5859.2 118.50 2.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۶
BTC/GBP xbtce 5215.2 - 5006.5 5232.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
BTC/JPY fisco 723425 723480 717480 727790 5620.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY xbtce 743197 - 743197 743197 32333.00 4.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۰۸
BTC/KRW gopax 7335000 7337000 7334000 7445000 53000.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۴
BTC/KRW upbit 7336000 7331000 7324000 7450000 48000.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/RUB xbtce 445404 - 445404 445404 7891.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۴
BTC/SGD itbit 8858.9 8851.8 8851.8 8858.9 319.20 3.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۶:۱۷
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 6731.2 6732.8 6688.8 6861.4 41.70 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/AUD quoine 9011.1 9075.9 9009.2 9102.4 47.30 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 8299 8343.2 8260 8447.7 12.10 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 5600.2 5595.6 5517.6 5710.7 81.80 1.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/EUR getbtc 5609.8 5609.7 5564.3 5675.9 18.90 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/EUR kraken 5563.9 5558.2 5508.6 5613.6 51.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/EUR quoine 5570 5544.4 5538.8 5615.2 30.10 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۰
BTC/HKD quoine 51101 50980 50836 51101 601.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۳۶
BTC/IDR quoine 95933838 - 95933838 95933838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۴۸
BTC/JPY btcbox 723324 723004 714700 729096 8291.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY kraken 731056 713062 702002 738787 19381.00 2.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۲
BTC/JPY quoine 722048 722337 714022 727893 7249.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/PHP quoine 343273 - 339622 345909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
BTC/PLN bitbay 24040 24075 24010 24500 60.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/RUB cex-io 418295 423000 413000 429990 2804.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۰
BTC/RUB getbtc 455561 456042 452236 463048 3318.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/SGD quoine 8847.3 8858.5 8796.7 8950.7 44.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۶
BTC/TRY paribu 37348 37202 37200 38390 453.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 9875.4 9878.1 9822.5 9972.9 33.60 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۰
BTC/CAD lakebtc 9141.1 9140.4 9104.1 9250.7 39.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/CHF lakebtc 6985.3 6988.3 6964.2 7025.7 56.30 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
BTC/EUR lakebtc 6086.3 6090.6 6048.7 6140.5 38.70 0.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/GBP lakebtc 5410.8 5408.9 5394.6 5467.2 23.80 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
BTC/HKD tidebit 50562 51000 49301 51195 404.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۱۲
BTC/JPY bitbank 722350 722344 714186 727853 7051.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/JPY lakebtc 794621 794946 786804 800434 9107.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/KRW bithumb 7347000 7349000 7336000 7456000 43000.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/KRW coinone 7343000 7344000 7336000 7448000 40000.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 9696.2 9679.3 9653.6 9783 50.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
BTC/TRY btcturk 37242 37330 37100 38020 240.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 5796.3 5797 5741.4 5956 7.60 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/EUR bitstamp 5560.3 5554.1 5511 5617.2 26.80 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/EUR gatecoin 5668.7 5530.2 5530.2 5925 91.70 1.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۸
BTC/EUR livecoin 6014.5 6022.8 5950 6066.9 11.90 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/HKD gatecoin 52576 52620 52576 52886 2575.00 5.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۵۲
BTC/JPY bitflyer 721779 721048 713788 728004 7782.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/KRW coinnest 6513000 6626000 6512000 6778000 257000.00 3.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
BTC/KRW coinrail 7006000 7053000 7006000 7196000 94000.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۴۴
BTC/TRY bithesap 36646 37512 36580 39998 1068.00 2.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 5556.3 5547.6 5511 5617.7 28.60 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/GBP coinsbank 4985.6 4980.3 4958.1 5078.2 10.80 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/ILS synthetic 24427 24429.2 24247.4 25107 70.60 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/INR synthetic 491990 492049 489407 509525 3676.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/MXN synthetic 125955 126002 125292 130106 748.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/MYR synthetic 27830.9 27834.2 27635 28639.5 96.20 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/SAR synthetic 25175 25181.3 24960 25855.8 47.50 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/SEK synthetic 59776 59784 59426 61746 369.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 156640513 156659184 155185275 160990417 185033.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/XAU synthetic 5.2396 5.2377 5.1998 5.2918 0.03 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/ZAR synthetic 95053 95052 94702 99099 1562.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/CAD quadrigacx 8942.6 9020 8889.1 9140 37.40 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/THB bxthailand 207510 207505 207010 211900 3480.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 24100 24070 23800 24100 698.00 2.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۶
BTC/BRL bitcointrade 24250 24417 24100 24570 50.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/BTS cryptobridge 64638 65093 63286 65401 1102.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/BRL negocie-coins 24300 24310 23111 24719 200.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/IDR btc-indonesia 97788000 97800000 97398000 99100000 97000.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/BRL mercadobitcoin 24300 24554 24105 24600 99.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 6676 6675 6615.1 6833.4 2.30 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin AUD Index investing-com 8940.8 8928.9 8917.7 9086.7 19.90 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin CAD Index investing-com 8760.3 8821.2 8760.3 9062.4 77.70 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin CNY Index investing-com 43266 43267 43262 49432 2647.00 6.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Bitcoin HKD Index investing-com 50398 50403 49175 53391 440.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۰
Bitcoin IDR Index investing-com 97788000 97800000 97398000 99100000 97000.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin ILS Index investing-com 24427 24429.2 24247.4 25107 70.60 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin INR Index investing-com 491990 492049 464351 500953 3676.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin JPY Index investing-com 721212 721198 713154 726505 7523.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin KRW Index investing-com 7345727 7345253 7336209 7454530 41904.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin MXN Index investing-com 125955 126002 125292 130106 748.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin MYR Index investing-com 27830.9 27834.2 27635 28639.5 96.20 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin PLN Index investing-com 24092.1 24123.6 24012 24503.2 10.90 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin RUB Index investing-com 446407 445940 441403 461314 2611.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin SAR Index investing-com 25175 25181.3 24960 25855.8 47.50 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin SEK Index investing-com 59776 59784 59426 61746 369.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin THB Index investing-com 207510 207505 207010 211900 3480.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin TRY Index investing-com 37169 37280 37147 38643 514.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin VND Index investing-com 156640513 156659184 155185275 160990417 185033.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin ZAR Index investing-com 95053 95052 94702 99099 1562.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Bitcoin Euro Index investing-com 5621.9 5618.5 5570.5 5754.5 36.40 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
بیت کوین / Bitcoin 6711.6 6712.4 6651.1 6891.8 9.80 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD anx 6259.6 6259.8 6258.5 7146.3 378.00 6.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/USD exx 6749.1 6746.5 6664.2 6849 6.80 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۵۶
BTC/USD wex 8670.1 8670 8601 8817.5 69.90 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD exmo 6670 6649.3 6611 6801 44.50 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD gdax 6425 6423.6 6385 6487.1 35.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD okex 6720 6717.5 6657.8 6888.8 18.80 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD bibox 6781.9 6729.6 6655 6891 55.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD bit-z 6810 - 6800 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 6718.7 6715.3 6655.1 6888.3 16.30 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD itbit 6421.5 6419.7 6378 6487.8 22.40 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD liqui 6752.7 6752.6 6709.5 6868.1 42.70 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/USD tidex 6870.5 6620 6616.1 6870.5 121.90 1.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۸
BTC/USD upbit 6747.2 6736.1 6650.3 6893 17.20 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD xbtce 6649.6 6711.8 6649.6 6800 68.40 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۴۴
BTC/USD yobit 6789 6787.8 6701 6857 68.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 6730.1 6730 6649.5 6881.5 0.20 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
BTC/USD bitmex 6424 6421.5 6385.5 6482.5 34.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD cex-io 6640 6648.1 6575.1 6720.9 11.10 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/USD gemini 6420.4 6417 6386 6490 22.70 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD getbtc 6493.5 6488 6450.3 6665.4 43.80 0.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD hitbtc 6724.1 6721.4 6666.1 6867.1 20.90 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD kraken 6420.8 6420.9 6389.8 6489.9 24.40 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD kucoin 6716.6 6723.6 6657.6 6888.1 14.40 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/USD okcoin 6430.1 6430.9 6383.8 6487.5 44.70 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD quoine 6438.1 6443.7 6378.8 6495.9 44.10 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD zb-com 6722.9 6718.2 6666 6888.8 13.50 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD allcoin 6710.5 6706 6589.3 6904.1 34.10 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD binance 6720.7 6723.5 6654 6887.1 20.70 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD bittrex 6747.2 6736.1 6650.3 6893 17.20 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD gate-io 6715.3 6719.7 6660 6888.1 30.60 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD lakebtc 7056.4 7055.9 7014.3 7117.8 39.40 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD tidebit 6444.1 - 6444.1 6444.1 90.80 1.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۹:۲۴
BTC/USD bitflyer 6445.4 6431.1 6391 6517.6 54.80 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۴
BTC/USD bitstamp 6430 6424 6383.4 6489.8 42.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD coinbene 6722.7 6721.4 6655.2 6880 1.20 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD gatecoin 6701.7 6702.2 6037 6748.1 185.70 2.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/USD livecoin 6515 6505.5 6468.4 6600 26.90 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
BTC/USD poloniex 6717.7 6719.3 6651.7 6888 5.90 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 6778.7 6779.5 6713.3 6947.6 14.40 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/USD cobinhood 6716.9 6714.4 6646.6 6872 7.80 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD coinsbank 6428.2 6431.4 6378.6 6486.7 34.20 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD cryptopia 6716 6750.8 6660 6890 20.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
BTC/USD quadrigacx 7095 7050 6650 7095 389.00 5.80% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
BTC/BITCNY cointiger 44303 44313 43529 44887 9.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
BTC/USD trade-by-trade 6725 6708 2500 7299 266.00 3.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۴۴
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0315 0.0328 0.0314 0.0338 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۲۴
ETH/BTC wex 0.0364 0.0363 0.036 0.0368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/EUR wex 280.91 278.8 278.78 282.82 0.50 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 3.718 3.7195 3.6657 3.7817 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/RUB wex 19592.7 19433 19433 19781.2 70.50 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۰
ETH/ZEC wex 0.417 0.418 0.415 0.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/BTC exmo 0.0316 0.0317 0.0312 0.0319 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC gdax 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
ETH/BTC okex 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/BTC zaif 0.0324 0.0329 0.032 0.0332 0.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰
ETH/EUR exmo 183.93 183.73 177 185.94 6.70 3.78% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/EUR gdax 176.88 176.82 173.34 179.2 3.50 2.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/JPY zaif 22835 22850 22255 23150 435.00 1.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/LTC exmo 3.8565 3.8545 3.7386 3.8646 0.12 3.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/PLN exmo 788.69 770.53 725.47 799.93 34.44 4.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/RUB exmo 14118.3 14070 13812.4 14260.1 320.60 2.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/UAH exmo 5809.1 5822 5760 6031.2 81.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/BTC bibox 0.0318 0.0317 0.0313 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC bit-z 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/BTC gopax 0.03 - 0.03 0.03 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۰
ETH/BTC huobi 0.0318 0.0317 0.0314 0.032 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/BTC lbank 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/BTC liqui 0.0318 0.0319 0.0315 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/BTC tidex 0.0317 0.0312 0.0311 0.032 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC xbtce 0.0348 - 0.0337 0.0348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۰
ETH/BTC yobit 0.0318 0.0317 0.0315 0.032 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 206.98 206.66 175 210.65 29.62 16.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/EUR xbtce 183.86 - 181.79 201.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/JPY xbtce 23839 - 22665 25504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/KRW gopax 233000 233500 231000 238000 1500.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/LTC xbtce 3.9143 - 3.9143 3.9358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۱۲
ETH/RUB xbtce 15761.7 - 15761.7 15761.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۴۸
ETH/AUD quoine 286.68 285.56 285.56 287.88 4.17 1.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0319 0.0318 0.0315 0.032 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۶
ETH/BTC bitbay 0.0314 0.0318 0.0312 0.032 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۴
ETH/BTC cex-io 0.0316 0.0318 0.0311 0.0318 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۸
ETH/BTC gemini 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC hitbtc 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/BTC kraken 0.0318 0.0317 0.0314 0.032 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/BTC kucoin 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/BTC quoine 0.0317 0.0318 0.0314 0.0319 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
ETH/BTC zb-com 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۴
ETH/CAD kraken 264.9 265.07 257.94 271.97 6.40 2.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 178.95 178.3 172.8 178.95 4.06 2.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۰
ETH/EUR cex-io 177.84 176.34 172.45 181.81 7.19 4.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/EUR kraken 176.51 176.58 172.84 178.79 3.51 2.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/EUR quoine 176.45 176.84 176.24 177.47 3.52 2.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/GBP kraken 166.3 163.26 161.8 167.35 1.82 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۲۴
ETH/HKD quoine 1597.3 1598.5 1597.3 1610 17.50 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۶
ETH/IDR quoine 3259893 - 3259893 3259893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۱۲
ETH/JPY kraken 22850 22656 22629 23200 516.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/JPY quoine 22949 22915 22353 23169 472.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/PHP quoine 10945.7 - 10312.2 11233.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۲۰
ETH/PLN bitbay 766.06 763.57 750.84 778.5 18.84 2.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/SGD quoine 281.98 281.97 276.48 282.73 6.12 2.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/BTC allcoin 0.0318 0.0317 0.0313 0.0347 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/BTC binance 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/BTC bitbank 0.0319 0.0316 0.0314 0.032 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/BTC bittrex 0.0319 0.0318 0.0313 0.0319 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/BTC coinegg 0.0318 0.0319 0.0314 0.0323 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC gate-io 0.0317 0.0318 0.0314 0.032 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
ETH/BTC lakebtc 0.0313 - 0.0313 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/KRW bithumb 233500 233000 231500 237500 2000.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/KRW coinone 233400 233500 231400 236900 1300.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/TRY btcturk 1182 1180 1174 1209 9.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC bitflyer 0.0316 0.0315 0.0313 0.032 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/BTC bitstamp 0.0318 0.0317 0.0314 0.032 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC coinrail 0.0316 - 0.0316 0.0316 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۱۲
ETH/BTC livecoin 0.0318 0.0319 0.0316 0.0321 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC poloniex 0.0317 0.0318 0.0314 0.0319 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۲
ETH/EUR bitstamp 176.74 176.49 172.86 178.78 3.98 2.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/KRW coinnest 210000 211000 210000 211000 3000.00 1.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۴۸
ETH/KRW coinrail 210500 210000 209500 210500 23500.00 11.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۲۴
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0317 0.0316 0.0314 0.0319 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/LTC cryptopia 3.8299 3.8502 3.725 3.8508 0.08 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۵۲
ETH/XAU synthetic 0.174 0.1741 0.1702 0.1782 0.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC bxthailand 0.032 0.031 0.031 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/BTC quadrigacx 0.0317 0.0309 0.0309 0.0318 0.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۸
ETH/CAD quadrigacx 289.04 286 279 289.04 9.05 3.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/DOGE cryptopia 41301 41642 39309 42886 1668.00 4.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/BTC btc-indonesia 0.0318 0.0317 0.0315 0.032 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
ETH/IDR btc-indonesia 3096000 3109000 3074000 3152000 3000.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۲
اتریوم / Ethereum 213.28 213.36 208.76 218.4 2.30 1.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/AUD acx 285.55 285.8 278.04 290.41 5.36 1.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD exx 212.49 213.47 210 215.86 2.24 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 317 314.96 314.95 321.81 1.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD exmo 211.15 211.2 207.05 216 2.65 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 204.23 204.26 200.18 206.32 3.73 1.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 213.42 213.4 209.41 218.35 2.13 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0319 0.0318 0.0313 0.0319 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/KRW upbit 232600 233150 230750 237550 950.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD bibox 213.9 213.43 208.77 218.28 2.31 1.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 213.78 213.2 209.23 218.3 2.54 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 213.56 213.51 209.34 218.54 2.14 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 214.61 214.23 212.42 218.01 1.34 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۸
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 190.82 - 175.2 268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۲۰
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 214 214.3 209 218.46 2.98 1.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 214.32 - 212.08 234.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۵۶
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 216 214.08 210 218.21 4.50 2.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/INR zebpay 15860.9 15859.4 15859.4 16422.9 197.60 1.25% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 213.51 213.49 209.29 218.52 2.76 1.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۰
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 212 190.02 190.02 212 5.99 2.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۵۶
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 210.61 210.06 206.74 213.59 3.58 1.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 204.35 204.33 200.11 206.15 4.17 2.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 213.62 213.58 209.49 217.13 2.01 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 204.3 204.31 200.38 206.64 3.78 1.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 213.29 213.36 209.49 218.29 1.62 0.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 204.48 204.58 200.44 206.78 3.72 1.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۰
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 213.57 213.14 209.51 218.52 1.71 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 1562.7 1582.5 1562.7 1590 30.90 1.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۶
ETH/USD binance 213.5 213.48 209.19 218.28 1.98 0.94% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 214 214.3 209 218.51 2.98 1.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 213.62 213.2 209.41 218.14 2.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 204 - 204 204 4.52 2.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۲۸
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0318 0.0317 0.0313 0.0321 0.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
ETH/BTC gatecoin 0.0319 0.0315 0.0314 0.0319 0.00 2.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۱۲
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 177.84 178.42 177.84 178.42 2.69 1.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۴
ETH/HKD gatecoin 1500 - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۵۲
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 204.09 204.32 200.33 206.28 3.79 1.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 213.44 213.45 209.77 218.32 2.17 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD gatecoin 206.77 206.76 206.76 208.18 6.77 3.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۴۰
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 207.61 207.86 205.66 210.83 2.48 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 213.83 213.82 209.4 218.12 2.71 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC btc-alpha 0.0317 0.0318 0.0314 0.0319 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/BTC cobinhood 0.0318 0.0317 0.0313 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۴
ETH/BTC cointiger 0.0317 0.0318 0.0312 0.0326 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/ILS synthetic 776.26 776.49 761.09 795.6 7.18 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/INR synthetic 15634.9 15640 15430.6 16146.1 74.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/MXN synthetic 4002.7 4005 3933.3 4122.8 25.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/MYR synthetic 884.43 884.72 867.41 907.54 7.69 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/SAR synthetic 800.03 800.4 783.45 819.33 8.19 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/SEK synthetic 1899.6 1900.3 1869.4 1956.6 11.40 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD btc-alpha 215.58 215.41 210.87 220.16 2.37 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 213.39 213.98 209.15 218 2.22 1.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cryptopia 214.61 214 210.03 220 3.61 1.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 4977847 4979481 4870998 5101532 54467.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/ZAR synthetic 3020.7 3021.3 2998.5 3140.3 12.40 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 6580 6600 6510 6680 58.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
ETH/BTC coinexchange 0.0315 0.0316 0.0313 0.0318 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 176.74 176.66 172.95 179.09 3.69 2.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum AUD Index investing-com 284.62 284.66 278.64 290.6 6.13 2.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum BTC Index investing-com 0.0318 0.0317 0.0314 0.0319 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
Ethereum CAD Index investing-com 281.42 279.35 275.99 288.65 5.49 1.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum CNY Index investing-com 2134.9 - 2134.9 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۸
Ethereum HKD Index investing-com 0.998 0.999 0.969 2.442 1.45 145.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum IDR Index investing-com 3096000 3109000 3074000 3152000 3000.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۲
Ethereum ILS Index investing-com 776.26 776.49 761.09 795.6 7.18 0.93% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum INR Index investing-com 15634.9 15640 15430.6 15913.8 74.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum JPY Index investing-com 22924 22899 22370 23157 459.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum KRW Index investing-com 233270 233062 231149 237380 1629.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum MXN Index investing-com 4002.7 4005 3933.3 4122.8 25.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum MYR Index investing-com 884.43 884.72 867.41 907.54 7.69 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum PLN Index investing-com 769.64 764.69 748.35 779.16 21.79 2.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum RUB Index investing-com 14135 14086.8 13893 14336.8 257.10 1.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum SAR Index investing-com 800.03 800.4 783.45 819.33 8.19 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum SEK Index investing-com 1899.6 1900.3 1869.4 1956.6 11.40 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum THB Index investing-com 6580 6600 6510 7494.3 58.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum TRY Index investing-com 1182 1180 1174 1209 9.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum VND Index investing-com 4977847 4979481 4870998 5101532 54467.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum ZAR Index investing-com 3020.7 3021.3 2998.5 3140.3 12.40 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Investing.com ETH Index investing-com 213.66 213.2 209.21 218.19 2.53 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
بیشتر

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲:۰۸
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD okex 0.9258 - 0.9222 0.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0808 - 0.0806 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۰
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۲
ICX/ETH gate-io 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۲۸
ICX/USD gate-io 0.9311 - 0.9189 0.9324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/CNY synthetic 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/EUR synthetic 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/HKD synthetic 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ILS synthetic 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/INR synthetic 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/KRW synthetic 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MXN synthetic 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MYR synthetic 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/PLN synthetic 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/RUB synthetic 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SAR synthetic 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SEK synthetic 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/TRY synthetic 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/VND synthetic 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ZAR synthetic 13.9026 - 13.7429 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON Index investing-com 0.9258 - 0.9223 0.9339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON AUD Index investing-com 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON CNY Index investing-com 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON EUR Index investing-com 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON HKD Index investing-com 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ILS Index investing-com 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON INR Index investing-com 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON KRW Index investing-com 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MXN Index investing-com 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MYR Index investing-com 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON PLN Index investing-com 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON RUB Index investing-com 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SAR Index investing-com 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SEK Index investing-com 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON TRY Index investing-com 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON VND Index investing-com 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ZAR Index investing-com 13.9026 - 13.7312 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
بیشتر

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 0.3866 0.3862 0.3841 0.3946 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۴۰
بیشتر

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۳۶
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 9.8764 9.8929 9.5647 9.969 0.06 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic Index investing-com 8.222 8.226 8.095 8.284 0.09 1.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum Classic AUD Index investing-com 13.42 13.52 13.07 13.65 0.37 2.84% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۲۰
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0015 0.0014 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۲۴
Ethereum Classic CAD Index investing-com 12.8857 12.8862 12.8294 13.1752 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic CNY Index investing-com 68.805 68.786 68.42 70.211 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum Classic HKD Index investing-com 78.016 78.015 77.493 79.463 0.12 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic ILS Index investing-com 36.23 36.229 36.061 36.943 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic INR Index investing-com 729.72 729.52 727.34 749.55 3.62 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum Classic KRW Index investing-com 10890 10899.4 10840.5 11039.2 67.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic MXN Index investing-com 186.82 186.86 186.22 191.38 0.64 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic MYR Index investing-com 41.279 41.267 41.099 42.139 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum Classic PLN Index investing-com 36.849 36.848 36.658 37.621 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic RUB Index investing-com 650.62 650.56 648.17 665.76 2.60 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic SAR Index investing-com 37.34 37.345 37.121 38.043 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic SEK Index investing-com 88.66 88.63 88.29 90.86 0.33 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum Classic TRY Index investing-com 56.456 56.455 56.337 58.79 1.10 1.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
Ethereum Classic VND Index investing-com 232330 232265 230794 236876 305.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 140.98 140.97 140.67 145.85 1.96 1.39% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
بیشتر

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH upbit 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW upbit 2535 - 2535 2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH hitbtc 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH binance 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH bittrex 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC coinrail 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW coinrail 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
Investing.com STRAT Index investing-com 2.2041 - 2.2041 2.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
بیشتر

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH okex 0.0011 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۲۰
XLM/USD okex 0.2786 - 0.2284 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC gopax 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH gopax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۹:۳۶
XLM/ETH gopax 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۹:۳۶
XLM/ETH upbit 0.0011 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
XLM/KRW gopax 251 253 248 255 3.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
XLM/KRW gopax 251 253 248 255 3.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
XLM/KRW upbit 252 253 247 256 4.00 1.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
XLM/BTC kraken 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD cex-io 0.2792 - 0.2321 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC bittrex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/BTC coinegg 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
XLM/ETH bittrex 0.0011 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۲۴
XLM/ETH qryptos 0.0008 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 14.29% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۴۸
XLM/BTC poloniex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۰:۰۰
XLM/USD poloniex 0.275 - 0.23 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
XLM/AUD synthetic 0.3233 0.3232 0.3138 0.3293 0.01 2.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۲۸
XLM/CAD synthetic 0.2988 0.299 0.2908 0.3047 0.01 1.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
XLM/CNY synthetic 1.5955 1.5954 1.5485 1.6238 0.03 2.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۴
XLM/EUR synthetic 0.1916 0.1914 0.1852 0.1927 0.01 3.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
XLM/HKD synthetic 1.8091 1.809 1.7539 1.8377 0.04 2.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۴۴
XLM/ILS synthetic 0.8402 0.8401 0.8161 0.8545 0.02 2.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
XLM/INR synthetic 16.9216 16.9212 16.5352 17.3345 0.28 1.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
XLM/MXN synthetic 4.3321 4.3332 4.218 4.4263 0.08 1.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
XLM/MYR synthetic 0.9572 0.9571 0.9302 0.9745 0.02 2.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۲
XLM/PLN synthetic 0.8545 0.8544 0.8297 0.8701 0.02 2.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۰
XLM/RUB synthetic 15.0873 15.0859 14.6975 15.3962 0.26 1.77% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۰۸
XLM/SAR synthetic 0.8659 0.866 0.8401 0.87