برابری ارزها

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ARS 6.642 6.6448 - 6.6433 6.6449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/AUD 0.3624 0.3625 - 0.3625 0.3627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AED/BBD 0.5333 0.5564 - 0.5564 0.5564 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
AED/BHD 0.1021 0.1034 - 0.1034 0.1034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AED/BRL 1.017 1.0179 - 1.0175 1.0194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/CAD 0.3508 0.3508 - 0.3505 0.3508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/CHF 0.2716 0.2716 - 0.2716 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
AED/CLP 173.42 173.69 - 173.23 173.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AED/CNY 1.7365 1.737 - 1.7365 1.7374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/CZK 5.9238 5.9364 - 5.9364 5.9412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/DKK 1.7218 1.723 - 1.723 1.7238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/EGP 4.8394 4.8557 - 4.853 4.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/EUR 0.2313 0.2313 - 0.231 0.2314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
AED/GBP 0.2021 0.2021 - 0.2019 0.2021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/HKD 2.1367 2.1375 - 2.1375 2.1375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۵
AED/HUF 73.55 73.66 - 73.64 73.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/IDR 3847.6 3851.41 - 3851.41 3851.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AED/INR 18.51 18.51 18.5 18.45 18.53 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۱۴
AED/ISK 28.46 28.63 - 28.62 28.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
AED/JMD 33.87 34.69 34.7 34.69 34.7 0.06 0.17% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
AED/JOD 0.1923 0.194 - 0.194 0.194 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۵۴
AED/JPY 30.112 30.12 30.145 30.12 30.215 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
AED/KES 26.88 27.81 27.91 27.79 27.93 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
AED/KRW 294.12 294.66 - 294.66 294.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/KWD 0.0819 0.0825 0.0824 0.0824 0.0825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
AED/LBP 402.67 421.21 421.22 421.21 421.26 0.06 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
AED/LKR 42.92 42.97 43 42.97 43.83 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
AED/LTL 0.7986 0.7986 - 0.7986 0.7987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
AED/MAD 2.5652 2.5788 - 2.5782 2.5795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AED/MXN 5.4304 5.4344 - 5.4289 5.4349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/MYR 1.0807 1.082 1.0821 1.0813 1.0839 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
AED/NAD 3.3396 3.3424 3.3425 3.3424 3.3426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
AED/NOK 2.2069 2.211 - 2.2086 2.2119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AED/NPR 29.24 30.02 - 30.02 30.02 0.14 0.47% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
AED/NZD 0.3934 0.3935 - 0.3934 0.3936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/OMR 0.1045 0.1051 0.1052 0.105 0.1052 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۱۴
AED/PAB 0.2664 0.2781 - 0.2775 0.2782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۱۷:۳۸
AED/PHP 14.21 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/PKR 31.507 31.535 31.534 31.533 31.536 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۶
AED/PLN 0.994 0.9955 - 0.9955 0.9962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/QAR 0.991 0.9915 0.9916 0.9915 0.9916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۲:۱۸
AED/RON 1.0701 1.0728 - 1.0728 1.0731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AED/RUB 16.9539 16.9539 16.9547 16.8478 17.0299 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
AED/SAR 1.0198 1.0221 - 1.022 1.0221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AED/SEK 2.3815 2.3842 - 2.3826 2.3855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/SGD 0.3652 0.3659 - 0.3659 0.3661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
AED/THB 8.7605 8.767 - 8.767 8.7708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/TRY 1.2221 1.2232 - 1.223 1.2239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/TWD 8.1488 8.1569 - 8.1539 8.1575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AED/VEF 19002.5046 19063.7591 19064.2781 19063.4996 19064.7972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۴
AED/XAF 151.59 151.59 151.47 151.47 151.59 0.12 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
AED/XCD 0.7318 0.7397 - 0.7397 0.7397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
AED/XOF 151.59 151.59 151.6 151.47 151.6 0.12 0.08% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۳۴
AED/ZAR 3.4735 3.4813 - 3.4808 3.4821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AFN/GBP - 0.01029 - 0.01029 0.01029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
ALL/EUR - 0.00773 - 0.00773 0.00773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
ALL/GBP - 0.00679 - 0.00679 0.00679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
ALL/USD - 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
ANG/GBP - 0.402 - 0.402 0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
ARS/AED 0.1505 0.1505 - 0.1505 0.1506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
ARS/AUD 0.0545 0.0546 0.0544 0.0541 0.0547 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/BBD 0.0803 0.0837 - 0.0837 0.0837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
ARS/BHD 0.0154 0.0156 0.0155 0.0154 0.0156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/BOB 0.2762 0.2902 - 0.2901 0.2902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
ARS/BRL 0.153 0.1533 - 0.1532 0.1535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/CAD 0.0528 0.0528 0.0526 0.0523 0.0528 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/CHF 0.0409 0.0409 0.0407 0.0405 0.0412 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/CLP 26.1 26.14 - 26.08 26.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
ARS/CNY 0.2614 0.2615 - 0.2614 0.2615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
ARS/COP 119.68 119.76 - 119.76 119.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
ARS/CZK 0.8917 0.8936 - 0.8936 0.8943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
ARS/DKK 0.2592 0.2594 - 0.2594 0.2595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
ARS/EGP 0.7284 0.7309 - 0.7305 0.7313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/EUR 0.0348 0.0348 0.0346 0.0345 0.0349 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/GBP 0.0304 0.0304 0.0302 0.0301 0.0305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/HKD 0.3216 0.3217 - 0.3217 0.3218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
ARS/HUF 11.07 11.09 - 11.08 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
ARS/IDR 579.16 579.74 - 579.55 579.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
ARS/INR 2.79 2.79 2.78 2.76 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/ISK 4.28 4.31 - 4.31 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۵
ARS/JMD 5.1 5.22 5.21 5.17 5.22 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/JOD 0.029 0.0292 0.0291 0.0289 0.0292 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/JPY 4.5379 4.5393 - 4.5368 4.5408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
ARS/KES 4.05 4.19 4.18 4.15 4.21 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۵۴
ARS/KRW 44.27 44.35 - 44.35 44.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/LBP 60.61 63.4 - 63.4 63.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
ARS/LKR 6.46 6.47 6.43 6.4 6.62 0.02 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/LTL 0.1342 0.1342 - 0.134 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
ARS/MAD 0.3861 0.3882 - 0.3882 0.3883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/MXN 0.8177 0.8179 - 0.8169 0.8179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/MYR 0.1627 0.1629 0.1619 0.1616 0.1636 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/NAD 0.5027 0.5031 - 0.5031 0.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
ARS/NOK 0.3322 0.3328 - 0.3325 0.3329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/NPR 4.4 4.52 4.49 4.47 4.52 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/NZD 0.0592 0.0592 - 0.0592 0.0592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
ARS/OMR 0.0157 0.0158 0.0157 0.0157 0.0158 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/PAB 0.0401 0.0419 0.0416 0.0414 0.0419 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/PEN 0.1348 0.1348 - 0.1348 0.1348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۵
ARS/PHP 2.14 2.15 - 2.14 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/PKR 4.74 4.75 4.72 4.7 4.75 0.07 1.47% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/PLN 0.1496 0.1499 - 0.1499 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
ARS/PYG 225.88 234.93 - 234.91 234.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
ARS/QAR 0.1492 0.1492 - 0.1492 0.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۵
ARS/RON 0.1611 0.1615 - 0.1615 0.1615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
ARS/RUB 2.552 2.552 - 2.552 2.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۵
ARS/SAR 0.1535 0.1539 - 0.1538 0.1539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
ARS/SEK 0.3585 0.3589 - 0.3587 0.3591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/SGD 0.055 0.0551 0.0548 0.0546 0.0553 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/THB 1.3187 1.3197 - 1.3197 1.3204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/TRY 0.184 0.1841 - 0.1841 0.1842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
ARS/TWD 1.2266 1.2278 - 1.2274 1.2279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/UYU 1.2568 1.265 - 1.265 1.2651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/VEF 2860.3627 2869.583 - 2869.583 2869.7006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
ARS/XAF 22.82 22.82 22.7 22.59 22.89 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/XCD 0.1102 0.1113 0.1108 0.1102 0.1118 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/XOF 22.82 22.82 22.7 22.59 22.89 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۶
ARS/ZAR 0.5229 0.524 - 0.524 0.5242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/AED 2.7582 2.7589 - 2.7586 2.7593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/ARS 18.327 18.333 - 18.327 18.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/BBD 1.4711 1.5348 - 1.5346 1.5352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/BGN - 1.2353 - 1.2342 1.2353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
AUD/BHD 0.2815 0.2854 - 0.2853 0.2854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
AUD/BRL 2.8041 2.8092 - 2.8088 2.8135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/BYN 1.4948 1.5012 - 1.501 1.5015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/CLP 478.39 479.14 - 477.86 479.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/CNH - 4.7532 - 4.7532 4.7546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
AUD/CNY 4.7857 4.7985 - 4.7972 4.7988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/CZK 16.344 16.377 - 16.3696 16.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/DKK 4.7499 4.7531 - 4.7507 4.7549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/EGP 13.3498 13.3948 - 13.3893 13.4012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/EUR 0.6377 0.6383 - 0.6378 0.6384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
AUD/FJD 1.5593 1.5757 1.576 1.5746 1.5762 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۵۴
AUD/GBP 0.5573 0.5582 - 0.5572 0.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/HKD 5.8946 5.8978 - 5.8965 5.8996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/HRK 4.7102 4.7139 - 4.7104 4.7148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/HUF 202.914 203.234 - 203.115 203.294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/IDR 10495 10788 - 10781 10792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/INR 51.013 51.115 - 51.099 51.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/ISK 78.52 78.97 - 78.95 79.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/JMD 93.42 95.71 - 95.69 95.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/JOD 0.5306 0.5351 - 0.535 0.5352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/KES 74.16 76.71 - 76.7 76.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/KRW 811.22 813.13 - 812.89 813.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/LBP 1110.8 1161.95 - 1161.79 1162.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/LFX - 1.4785 - 1.4785 1.4785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۳۰
AUD/LKR 118.41 118.55 - 118.53 118.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/LTL 2.2028 2.192 - 2.1916 2.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
AUD/MAD 7.0764 7.1139 - 7.1113 7.1175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/MXN 14.9726 14.993 - 14.9742 14.9942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/MYR 2.981 2.9847 - 2.9844 2.9861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/NAD 9.2124 9.2203 - 9.2191 9.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/NOK 6.0911 6.0989 - 6.0902 6.1004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
AUD/NPR 80.65 82.81 - 82.8 82.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/OMR 0.2881 0.2901 - 0.29 0.2901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
AUD/PAB 0.735 0.7671 - 0.767 0.7673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/PGK - 2.4018 - 2.4018 2.4018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
AUD/PHP 39.21 39.36 - 39.31 39.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/PKR 86.93 87.005 87.003 86.89 87.012 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۱۴
AUD/PLN 2.7416 2.7467 - 2.7447 2.7475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/QAR 2.7336 2.7351 - 2.7348 2.7359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/RON 2.9519 2.9594 - 2.9579 2.9602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/RUB 46.77 46.77 - 46.76 46.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/SAR 2.8132 2.8196 - 2.819 2.8204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/SEK 6.5685 6.5787 - 6.5715 6.5821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/SGD 1.008 1.0092 - 1.0089 1.0093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/THB 24.154 24.198 - 24.198 24.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/TRY 3.3712 3.3742 - 3.3739 3.3763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/TWD 21.847 23.121 23.094 23.094 23.121 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
AUD/UAH 19.4814 19.8569 - 19.8487 19.8621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/VEF 52419.8 52588.775 - 52574.77 52602.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/XAF 418.17 418.17 - 418.06 418.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/XCD 2.0188 2.0404 - 2.0398 2.0409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/XOF 418.18 418.18 - 418.07 418.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AUD/ZAR 9.5847 9.6008 - 9.5634 9.6104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
AWG/GBP - 0.4109 - 0.4109 0.4109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۰
AWG/USD - 0.5541 - 0.5541 0.5541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۰
AZN/RUB 36.6172 36.6583 - 36.5907 36.6583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BAM/GBP - 0.4477 - 0.4477 0.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BAM/USD - 0.5997 - 0.5997 0.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BBD/EUR - 0.4149 - 0.4149 0.4149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۶:۲۸
BBD/GBP - 0.3613 - 0.3613 0.3613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BBD/USD - 0.4891 - 0.4891 0.4891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BCH/EUR - 986.5923 - 986.5923 998.7644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
BCH/USD - 1233.805 1234.82 1165.605 1247.673 52.98 4.49% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۷:۵۸
BDT/GBP - 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ساعت ۵:۱۶
BDT/JPY - 1.2727 - 1.2727 1.2727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BDT/USD - 0.01159 - 0.01159 0.01159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
BGN/AUD - 0.8094 - 0.8094 0.8102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/CAD - 0.7778 - 0.7778 0.7778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/CNY - 3.8471 - 3.8471 3.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/DKK - 3.7938 - 3.7938 3.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/PLN - 2.1969 - 2.1969 2.1972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BGN/USD - 0.5998 - 0.5998 0.5998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BHD/EUR 2.2361 2.2665 - 2.2339 2.2676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
BHD/INR 180.1176 180.1441 - 180.1107 180.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BHD/PKR 306.65 306.92 306.87 306.86 306.92 0.61 0.20% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۱۴
BHD/USD - 2.6317 - 2.6317 2.6317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BIF/USD - 0.00056 - 0.00056 0.00056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۰۹
BMD/BBD - 1.971 - 1.971 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BMD/CAD - 1.2826 - 1.2826 1.2834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BMD/EUR - 0.8459 0.8458 0.8458 0.8459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۵۲
BMD/GBP - 0.7387 - 0.7385 0.7387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BMD/KYD - 0.8316 - 0.8316 0.8316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BND/GBP 0.3324 0.3324 0.3323 0.3318 0.5601 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
BND/USD - 0.4482 - 0.4482 0.4482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BOB/ARS 3.5305 3.5319 - 3.5313 3.5321 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BOB/BRL 0.5406 0.541 - 0.5406 0.5417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BOB/CLP 92.18 92.32 - 92.08 92.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
BOB/COP 422.6 422.89 422.42 420.04 424.17 4.61 1.10% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۵۴
BOB/GBP - 0.1043 - 0.1043 0.1043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BOB/MXN 2.8864 2.8886 - 2.8857 2.8888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BOB/PEN 0.4759 0.4762 0.4761 0.4741 0.4821 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۵۴
BOB/PYG 797.64 829.57 829.38 829.38 829.57 0.23 0.03% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
BOB/UYU 4.4381 4.4671 4.5258 4.4671 4.5824 0.06 1.24% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۱۴
BOB/VEF 10100.4985 10133.0574 10131.7379 10131.7379 10133.0574 1.76 0.02% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
BRL/AED 0.9827 0.983 - 0.9812 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/ARS 6.5291 6.5317 - 6.5238 6.5363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/AUD 0.3561 0.3565 - 0.356 0.3566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/BBD 0.5241 0.5468 - 0.5462 0.5472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/BHD 0.1003 0.1017 - 0.1016 0.1017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/BOB 1.8036 1.8945 - 1.8922 1.8958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/CAD 0.3445 0.3451 - 0.3445 0.3451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/CHF 0.2668 0.2672 - 0.2667 0.2673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/CLP 170.531 170.661 - 169.973 170.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/CNY 1.7067 1.7072 - 1.7044 1.7077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/COP 781.42 781.96 - 780.57 782.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/CZK 5.82 5.83 - 5.83 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/DKK 1.6923 1.6935 - 1.6908 1.6949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/EGP 4.7564 4.7724 - 4.7663 4.7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/EUR 0.2273 0.2274 - 0.2269 0.2275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
BRL/GBP 0.1986 0.1987 - 0.1982 0.1987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/HKD 2.0992 2.1031 - 2.0987 2.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/HUF 72.28 72.4 - 72.25 72.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/IDR 3781.61 3785.35 - 3777.36 3785.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/INR 18.19 18.19 - 18.16 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/ISK 27.97 28.14 - 28.08 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/JMD 33.28 34.1 - 34.04 34.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/JOD 0.189 0.1906 - 0.1903 0.1908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/JPY 29.627 29.649 - 29.589 29.663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/KES 26.42 27.33 - 27.28 27.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/KRW 289.07 289.61 - 289.12 289.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/LBP 395.77 413.99 - 413.24 414.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/LKR 42.19 42.24 - 42.16 42.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/LTL 0.831 0.831 - 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۱۷
BRL/MAD 2.5212 2.5346 - 2.5294 2.5366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/MXN 5.3373 5.3411 - 5.3289 5.3453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/MYR 1.0621 1.0635 - 1.0622 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/NAD 3.2823 3.2851 - 3.2811 3.2872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
BRL/NOK 2.169 2.173 - 2.1681 2.1753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/NPR 28.73 29.51 - 29.47 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/NZD 0.3866 0.3868 - 0.3864 0.3871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/OMR 0.1027 0.1033 - 0.1032 0.1034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/PAB 0.2619 0.2733 - 0.2729 0.2735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/PEN 0.8799 0.8804 - 0.8793 0.8813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/PHP 13.97 14.02 - 13.99 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
BRL/PKR 30.97 30.99 - 30.95 31.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/PLN 0.977 0.9785 - 0.9772 0.9798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/PYG 1474.89 1533.94 - 1531.93 1535.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/QAR 0.974 0.9745 - 0.9732 0.9754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/RON 1.0517 1.0544 - 1.0526 1.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/RSD - 27.295 - 27.202 27.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BRL/RUB 16.66 16.66 - 16.64 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/SAR 1.0023 1.0046 - 1.0032 1.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/SEK 2.3407 2.3433 - 2.3383 2.3439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/SGD 0.3591 0.3597 - 0.3593 0.3597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
BRL/THB 8.61 8.62 - 8.61 8.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
BRL/TRY 1.2011 1.2022 - 1.2011 1.2023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۱۵
BRL/TWD 8.01 8.02 - 8 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/UYU 8.21 8.26 - 8.24 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۷
BRL/VEF 18676.5847 18736.7886 - 18697.2658 18736.7886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/XAF 148.99 148.99 - 148.68 148.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/XCD 0.7193 0.727 - 0.7254 0.7274 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/XOF 148.99 148.99 - 148.68 149.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BRL/ZAR 3.414 3.4216 - 3.416 3.4242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BSD/GBP 0.7369 0.7457 0.7444 0.7444 0.7457 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۴
BSD/USD - 0.9939 - 0.9939 0.9939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BTC/AUD - 10969.57 - 10969.57 11328.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/CAD - 10658.59 - 10658.59 10905.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/CZK - 178243.9 - 178243.9 182943.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/GBP - 6096.56 - 6096.56 6096.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/IDR - 119500968 - 119500968 122412808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/MXN - 164497 - 164497 164497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/NZD - 11993.01 - 11993.01 12402.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/PLN - 29931.4 - 29931.4 30786.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/RUB - 489121 - 489121 501530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BTC/SEK - 85000 - 82100 87344.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۳۰
BTC/TRY - 38133 - 38133 38133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۰:۳۰
BTN/GBP - 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۲۴
BTN/USD - 0.0146 - 0.0146 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BWP/CHF - 0.0998 - 0.0998 0.0998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BWP/EUR - 0.0843 - 0.0843 0.0843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ساعت ۶:۲۸
BWP/GBP - 0.0737 - 0.0737 0.0737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
BWP/JPY - 11.066 - 11.066 11.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۹:۳۴
BWP/USD - 0.0995 - 0.0995 0.0995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BWP/ZAR 1.277 1.2791 - 1.2743 1.2799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BYN/EUR 0.425 0.4268 - 0.4268 0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BYN/RUB 31.1942 31.3259 - 31.3257 31.3401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
BYN/USD 0.5003 0.5024 - 0.5024 0.5024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۴۴
BZD/USD - 0.4871 - 0.4871 0.4871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
CAD/AED 2.85 2.8517 - 2.8517 2.8538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵