شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

75.256
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 16:18:13
3 (4.08%)
تغییر ۳ ماهه
5 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
75 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
EUR/AFN 83.29 85.14 85.13 85.13 85.14 0.22 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
GBP/AFN - 96.385 - 96.385 96.385 0.95 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
USD/AFN - 75.256 - 75.256 75.256 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸