کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5744
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:10
0 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.43%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
13 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
41 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
79 (12.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2239 1.2238 1.2238 1.2248 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
BGN/AUD - 0.8168 0.8169 0.8161 0.8169 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
BGN/CAD - 0.7761 0.7762 0.7758 0.7762 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۲۴
BGN/CNY - 3.8419 - 3.8419 3.8419 0.03 0.84% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۰۳
BGN/DKK - 3.8042 - 3.8042 3.8042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
BGN/PLN - 2.1974 2.1953 2.1652 2.1974 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5744 - 0.5744 0.5744 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۱
CAD/BGN - 1.2883 1.2881 1.288 1.2886 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۲۴
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CNY/BGN - 0.2569 - 0.2569 0.2569 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۰۳
DKK/BGN 0.2612 0.2613 - 0.2613 0.2613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
EUR/BGN 1.9483 1.9503 - 1.9503 1.9503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
GBP/BGN 2.1723 2.2819 - 2.2819 2.2819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.7311 1.7313 1.7311 1.7311 1.7326 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۷