شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0139
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۷
ساعت 23:05:08
0 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.74%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

18
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 14:04:01
5 (39.44%)
تغییر ۳ ماهه
4 (29.68%)
تغییر ۶ ماهه
5 (33.82%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 19.579 19.58 19.552 19.58 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
ARS/INR 2.32 2.33 - 2.33 2.33 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 52.731 - 52.722 52.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۱۵
BHD/INR 185.1199 185.1729 185.1631 184.9844 185.1759 0.23 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 17.23 17.23 17.31 0.11 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 54.687 - 54.667 54.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۲۱
CHF/INR 70.909 71.926 - 71.887 71.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
CNH/INR - 10.516 - 10.516 10.516 0.13 1.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۲۷
CNY/INR 10.1944 10.368 - 10.365 10.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
DKK/INR 10.836 10.9821 - 10.9787 10.9821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
EUR/INR 80.807 82.1048 - 82.0771 82.1054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۲۱
GBP/INR 90.094 92.0847 - 92.0565 92.0847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۲۱
HKD/INR 8.8893 9.1853 - 9.185 9.1853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۶
HUF/INR 0.2497 0.2498 0.2499 0.2497 0.25 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0049 0.005 0.0049 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۱۸
INR/AUD - 0.0189 - 0.0189 0.0189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۱۲
INR/BRL 0.058 0.0581 0.058 0.0578 0.0581 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0183 - 0.0183 0.0184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۳۹
INR/CHF - 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۲۷
INR/CLP 9.5 9.52 9.7 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0963 0.0964 0.0963 0.0968 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۴۵
INR/CZK 0.3181 0.3187 0.3186 0.3186 0.319 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 0.0924 0.0923 0.0924 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 0.2563 0.2563 0.2565 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0122 - 0.0122 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
INR/GBP 0.0111 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
INR/HKD 0.1124 0.1088 0.1089 0.1088 0.1091 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
INR/HUF 4.0014 4.0057 4.0048 4.0032 4.0087 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 208.45 208.44 209.03 0.60 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 1.5405 1.5405 1.5424 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 1.9775 1.9682 1.9788 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.568 1.566 1.566 1.58 0.01 0.77% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۲۷
INR/KES 1.4316 1.4603 1.4601 1.4599 1.4713 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 15.586 - 15.577 15.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
INR/LBP 21.08 22.07 21.75 21.75 22.07 0.12 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 2.3018 2.3016 2.3332 0.03 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 0.1394 0.1356 0.1394 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 0.271 0.2704 0.2717 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0584 - 0.0584 0.0584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۰:۴۸
INR/NAD 0.2061 0.2083 0.2082 0.2082 0.2084 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 0.1204 0.1203 0.1205 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 1.6217 1.6141 1.6224 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0202 0.0203 0.0202 0.0205 0.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۶
INR/PHP 0.7638 0.7649 0.7666 0.7647 0.7666 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 1.8706 1.8703 1.8703 1.8717 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۵۴
INR/RUB 0.9635 0.9635 0.9634 0.9634 0.9639 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.125 - 0.125 0.1251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
INR/SGD - 0.0191 0.019 0.019 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۲۷
INR/THB 0.4671 0.4559 - 0.4558 0.4559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
INR/TRY 0.0869 0.0872 0.0875 0.0869 0.0875 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4176 - 0.4176 0.4176 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
INR/XAF 8.117 8.117 8.1557 8.117 8.161 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 8.3363 8.117 8.3417 0.23 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.1941 - 0.1939 0.1941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
ISK/INR 0.6507 0.6509 0.651 0.6503 0.651 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6374 - 0.6372 0.6374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
KRW/INR 6.2426 6.4001 - 6.3991 6.4001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
MXN/INR 3.6883 3.6893 3.6909 3.6823 3.7011 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 17.175 - 17.169 17.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
NOK/INR 8.3103 8.5038 - 8.4994 8.5038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
NZD/INR 46.801 49.461 - 49.461 49.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
PHP/INR 1.3082 1.3086 1.3078 1.3071 1.3086 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 0.5702 0.57 0.5728 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 18.82 18.82 18.84 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 1.0379 1.0377 1.0381 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 18.61 18.61 18.62 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.9708 - 7.9649 7.9708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
SGD/INR 51.102 52.383 - 52.383 52.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
THB/INR 2.1375 2.1853 - 2.185 2.1853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
TRY/INR 11.48 11.49 11.48 11.48 11.54 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.3315 - 2.3308 2.3315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1032.57 - 1031.79 1032.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
XAU/INR - 87593.4 - 87591 87627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۲۱
ZAR/INR 4.8482 5.1327 - 5.1195 5.1377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۴۵
روپیه هند / دلار 0.0139 0.0139 - 0.0138 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۵
دلار / روپیه هند 71.78 71.79 - 71.79 71.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲