شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 530 25432.76B 536 530 536 10.00 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Alphabet 1170 21790.76B 1194 1170 1194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
MercadoLibre DRC 5190 21790.76B - 5190 5190 110.00 2.12% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Microsoft DRC 615 21178.31B - 615 615 5.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Chase DRC 300 9917.17B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 191.44 909.84B 191.78 191.44 191.78 0.71 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
Amazon.com 1813.7 824.79B 1816.91 1813.7 1816.91 20.20 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
Alphabet A 1197.88 779.55B 1201.11 1197.88 1201.11 9.96 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
Alphabet Inc C 1184.91 779.55B 1188.84 1184.91 1188.84 8.83 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
Microsoft 106.27 757.64B 106.8 106.27 106.8 1.04 0.98% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 163.9 779.46B - 163.9 164.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Amazon.com 1550.53 706.60B - 1550.53 1550.53 12.13 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Microsoft 91.76 649.07B - 91.76 92.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Microsoft 91.19 649.07B - 91.19 91.19 0.44 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Microsoft 91.54 649.07B - 91.54 91.54 0.08 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii Pref 174.1 4956.68B - 174.1 181.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Sberbank Rossii 204.34 4956.68B - 203.94 210.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
NK Rosneft 393.25 4183.10B - 391.5 396.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Lukoil 4300 3722.07B - 4287.5 4334.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Gazprom PAO 136.47 3408.99B - 136.47 137.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 164.11 779.46B - 164.11 164.11 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Amazon.com 1566.12 706.60B - 1565.47 1566.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Alphabet Inc C 1021.42 667.84B - 1021.42 1021.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Alphabet A 1024.33 667.84B - 1024.33 1034.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Microsoft 91.97 649.07B - 91.97 93.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.67 4.43B - 6.67 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Housing Bk Trd Fin 8.37 2.64B - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۰۳
Arab Potash Co 14.65 1.23B - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Eqbal Inv. Co 30 915.00M - 30 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
Jor Islamic Bank 3.26 583.20M - 3.26 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 29.27 91.22B - 29.27 29.27 0.10 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Bayer 92 85.47B - 92 92 0.14 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Airbus Group 105.32 75.85B - 105.32 105.32 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Santander 4.646 73.62B - 4.646 4.646 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
VALE ON 11.1 57.83B - 11.1 11.1 0.10 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 32.91 168.66B - 32.91 32.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Commonwealth Bank Pref E 106.52 134.59B - 106.52 106.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref D 97.9 134.59B - 97.9 97.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref C 101.349 134.59B - 101.349 101.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref 102.41 134.59B - 102.41 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 72.5 1.14B - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Zentiva 350 677.76M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۰۵
Vseobec Uver B 160 628.03M - 159 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Tatry Mountain 27.8 186.46M - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۰۴
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 141133 2324.42B - 141079 141584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
British American Tobacco 69537 1576.46B - 69537 69537 159.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Naspers 344850 1478.42B - 344850 344850 850.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Glencore 5490 903.02B - 5490 5612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Richemont DRC 11871 596.52B - 11871 11871 19.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 17.15 143.50B - 17.1 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
First Abu Dhabi Bank 13.15 131.86B - 13.05 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
Emirates NBD PJSC 10.35 55.02B - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
Ad Commercial 7.05 36.65B - 7.04 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
Emaar Properties 5.14 35.66B - 5.14 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۴

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 23100 502814.30B - 22975 23100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Hm Sampoerna 3760 424561.00B - 3720 3760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Telekomunikasi 3990 372960.00B - 3960 3990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Bank Rakyat Persero 2980 345578.00B - 2910 2980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Unilever Indonesia 44200 340870.20B - 44200 44475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 33 1638.04B - 33 33 0.25 0.76% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
British American Tobacco Uganda 30000 1572.29B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Umeme 340 1090.74B - 340 340 20.00 6.25% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Centum Invest 1390.54 939.74B - 1390.54 1390.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Development Finance Co 950 482.29B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1566 706.60B - 1566 1566 2.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Anheuser Busch Inbev 89.9 146.25B - 89.32 89.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Louis Vuitton 293.2 142.35B - 293.2 297.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Total 52.2 138.61B - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Unilever NV DRC 49.52 138.42B - 49.52 49.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 29.97 25.01B - 29.97 29.97 0.08 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Ryanair Holdings 15.495 17.91B - 15.495 15.495 0.09 0.58% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Kerry Group 93.8 15.92B - 93.8 93.8 0.85 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
AIB 4.72 12.77B - 4.72 4.72 0.04 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Smurfit Kappa 34.14 8.19B - 34.14 34.14 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 391.5 282.56B - 391.5 391.5 3.25 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Icelandair Group 8.99 64.80B - 8.99 8.99 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Grandi 34.25 62.87B - 34.25 34.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۸:۰۵
Reitir Fasteignafelag HF 79.2 56.65B - 79.2 79.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Hagar hf. 44.4 53.07B - 44.4 44.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.675 4.82B - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۴
Gulf Finance Group 0.385 1.33B - 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Arab Banking Corp 0.375 1.15B - 0.375 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴:۰۴
Aluminum Bahrain 0.625 894.60M - 0.625 0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۴
National Bank Bahrain 0.6 841.80M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3515.22 3215.11B - 3515.22 3542.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Microsoft Corp BDR 402.53 2953.36B - 402.53 402.53 1.75 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Facebook Inc BDR 397.16 2192.60B - 397.16 397.16 2.16 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Berkshire Hathaway BDR 744.66 1801.39B 745 744.66 745 24.44 3.28% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Chase Co BDR 210.87 1382.97B - 210.87 210.87 1.20 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 5051.8 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Severstal - ao 982.9 786.54B - 982.9 982.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Ricoh 1028 759.07B - 1028 1028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
Konami Corp. 5400 749.07B - 5400 5400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۸:۳۴
Statoil 212.55 710.12B - 212 214.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 1015.2 191.67B - 1015.2 1015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Merck&Co 53.07 139.90B - 53.07 53.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Philip Morris 70.91 107.52B - 70.91 70.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Eli Lilly 5439.96 91.76B - 5439.96 5439.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ford Motor 8.71 37.12B - 8.71 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 108.6 757.64B - 108.6 108.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 51.6 231.65B - 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Cisco 45 202.37B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Anheuser Busch Inbev 89.54 146.25B - 89.54 89.54 0.13 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 8.15 584.82M - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Sopharma AD 4.07 542.52M - 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Chimimport AD 2.17 527.22M - 2.17 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
CEZ Distribution BG 234 478.14M - 228 234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
CB First Investment Bank AD 3.5 396.00M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 401.5 506.36B - 401.5 404.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۵
Square Pharma 279.8 210.16B - 279.4 279.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۵
British American Tobacco Bangladesh 3263.7 205.80B - 3263.7 3268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۵
United Power Generation & Distribution 316.6 111.83B - 316 316.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۵
Investment Corp of Bangladesh 145 94.35B - 145 145.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۵

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 15.5 6.64B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۴
First National Bank Botswana 2.23 5.66B - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۴
Botswana Insurance Holding 17.48 4.89B - 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Barclays Bank of Botswana 5.53 4.74B - 5.53 5.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Letshego Holdings 1.84 3.93B - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۵

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 12.6 774.18M - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Elektropriv Bi 10 266.81M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۳۴
Elektropriv Hz 33 242.93M - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Tvornica Cemen 23 232.18M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 163.01 690.77B - 163.01 163.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nestle Pakistan 11970.1 571.40B - 11970.1 11970.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Tobacco Company 1760 473.30B - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Petroleum 208.91 416.21B - 208.91 208.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Habib Bank 170.01 249.39B - 170.01 170.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 4.636 88.88B - 4.623 4.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Galp Energia 16.96 12.50B - 16.875 16.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
EDP 3.433 12.47B - 3.433 3.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
EDP Renovaveis 8.9 7.78B - 8.9 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
J.Martins 13.245 7.57B - 13.075 13.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 209 562.48B - 209 209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Banco de Credito del Peru 6.15 50.02B - 6.15 6.15 0.02 0.33% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Telefonica ADR 8.63 43.72B 8.47 8.47 8.63 0.18 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Southern Copper 44 35.13B - 44 44 0.78 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Backus Johnsto 21.9 27.66B - 21.9 21.9 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 16500 4553.40B - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۶
National Microfinace Bank 2750 1375.00B - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۶
CRDB Bank PLC 160 417.89B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Swala Oil & Gas 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dar es Salaam SE 1600 - - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 51.5 1356.74B - 51 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Airports of Thailand DRC 64.25 946.43B - 64 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Airports of Thailand 64.25 946.43B - 64 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Airports of Thailand 63 946.29B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
CP All PCL 74.75 678.22B - 74.75 74.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 237.5 5562.07B - 237.5 237.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Hon Hai 85.3 1398.43B - 85.3 85.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
FPCC 120.5 1171.69B - 120.5 120.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
CHT 111.5 861.08B - 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
FCFC 113 726.79B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 13.06 36.49B - 13.06 13.06 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Erdemir 11.24 35.84B - 11.24 11.24 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Garanti Bank 6.89 35.53B - 6.89 6.89 0.02 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Akbank TAS 6.62 30.08B - 6.62 6.62 0.02 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Aselsan 28.16 27.11B - 28.16 28.16 0.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.5 3.74B - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
BIAT 165 2.81B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
POULINA GROUP HLD 11 2.09B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
ATTIJARI BANK 50.85 2.05B - 50.85 50.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
BT 8.7 1.91B - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 95 239.57B - 95 95 2.99 3.15% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Scotia Jamaica 50.1 156.08B - 50.1 50.1 0.90 1.80% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Sagicor Jamaica 38.75 152.82B - 38.75 38.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۴:۰۳
Kingston Wharves 50 65.66B - 50 50 0.85 1.70% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
GraceKennedy 53 62.63B - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۴:۰۴

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 576 292.40B - 575.5 576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
Komercni Banka 950 179.50B - 946.5 950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
O2 C.R 262.5 78.95B - 262.5 265.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
Vienna Insurance AG 607 77.34B - 607 614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
Unipetrol 376.5 67.91B - 376 376.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.46 1811.18B - 5.38 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
China Construction Bank 6.78 1613.48B - 6.72 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
PetroChina A 7.36 1324.65B - 7.33 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Agricultural Bank China A 3.54 1066.79B - 3.47 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Ping An Insurance 60.84 1057.86B - 60.58 60.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 320.75 571.76B - 319.25 320.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Bank 65.4 246.39B - 65.4 65.4 0.12 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Danske Bank 180.75 178.65B - 180.05 180.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Oersted 404.5 162.14B - 404.1 405.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Moller Maersk B 8564 159.91B - 8564 8564 12.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۲۰:۰۵
Bank of Kigali 289 6.48B - 289 289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 482.25 495.38B - 482.25 482.25 10.85 2.30% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
Bayer 431.9 398.34B - 431.9 431.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴
Allianz 850.5 390.74B - 850.5 850.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۶:۰۴
Daimler 277 325.82B - 273 277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
Adidas 924.4 200.22B - 924.4 924.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 7.5 - - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
CEC Africa 0.27 - - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 236.75 2.54B - 236.75 236.75 1.25 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Pretoria Portland Cement Ltd 128 1.08B - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Econet Wireless Zimbabwe 130 564.14M - 130 130 4.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
African Distillers 145.25 168.98M - 145.25 145.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۰۵
ART Corporation 6 19.23M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 7440 23085.71B - 7440 7448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
NTT Docomo, Inc. 2868.5 10399.43B - 2868 2868.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5114 10335.23B - 5114 5115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
Softbank Corp. 9857 8940.66B - 9857 9857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Mitsubishi UFJ Financial 662.6 8631.92B - 662.4 662.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1154.4 206.07B - 1154.4 1154.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
John Keells 148 192.87B - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Commercial Bank of Ceylon 129.5 122.29B - 129.5 129.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Commercial Bank of Ceylon 98 122.29B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Dialog Axiata PLC 14.2 112.38B - 14.1 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 71 204.53B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
DBS 26.26 67.05B - 26.26 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Shangri-La Asia 13.14 51.34B - 12.82 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
SingTel 3.3 49.31B - 3.29 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
SingTel 3.31 49.31B - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 331 1888.04B - 330 334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
AstraZeneca 659.2 776.12B - 657.9 660.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Statoil 212 712.45B - 212 213.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۰۴
ABB 199 439.69B - 197.4 199.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴
Nordea Bank 91.02 344.02B - 90.1 91.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۰۴

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 49.935 8925.42B - 49.935 49.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Statoil 26.2 8657.07B - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۱۶:۳۴
Nordea Bank 9.65 3821.66B - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۲۱:۳۴
H&M B 16.062 2235.80B - 16.062 16.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۶:۰۴
Coloplast 101.75 1939.94B - 101.75 101.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۶:۰۴

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 58 1.88B - 57.6 58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۴
Petrol 358 715.60M - 358 365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Zavarovalnica 31.4 684.33M - 31.4 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۴
Telekom Sloven 80 594.73M - 80 80.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۰۴
Luka Koper DD 31 431.20M - 30.7 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 21750 2230.00B - 21750 21750 150.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
ETI 22 754.37B - 22 22 1.00 4.55% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۵
Societe Generale de Banques 12000 376.29B - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
Coris Bank 8395 281.60B - 8395 8395 5.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۰۵
Bank of Africa Senegal 2495 280.16B - 2495 2495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 700 113.65B - 676 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Aerodrom Nikol 1740 58.46B - 1703 1740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Komercijalna 1919 32.34B - 1919 1919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Komercijalna B 680 32.34B - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.15 2697.00B - 8.15 8.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Baghdad Soft Drinks 3.97 700.47B - 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Kurdistan International Bank 1.29 516.00B - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Sumer Commercial Bank 0.9 225.00B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mansour Investment Bank 0.84 210.00B - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 129.6 378.61B - 128.6 129.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
STC 87.6 179.40B - 87.6 87.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
National Com Bnk 48.05 145.80B - 48.05 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Al Rajhi 88.4 140.24B - 88.2 88.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Saudi Electric. 21.02 86.75B - 20.94 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.374 1.11B - 0.374 0.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Oman Telecom 0.704 540.00M - 0.704 0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۰۴
Bank Dhofar 0.165 414.54M - 0.165 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۳۶
Ooredoo 0.524 338.49M - 0.524 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۰۴
National Bank Of Oman 0.174 289.42M - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.78 33.06B - 8.78 8.78 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Nokia Oyj 5.112 27.29B - 5.112 5.112 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Sampo Oyj A 43.13 22.93B - 43.13 43.13 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
KONE Oyj 47.4 19.43B - 47.4 47.4 0.36 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Fortum 21.46 18.30B - 21.46 21.46 0.15 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enersense 5.18 - - 5.18 5.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۰۴

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.38 573.89M - 4.36 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
Bank Of Palestine 2.5 500.00M - 2.48 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
Palestine Development&Inv 1.3 330.00M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
Wataniya Mob 0.87 254.91M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Arab Palestinian Invest Comp 2.31 168.00M - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 825 1894.50B - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Sun Life Financial 1900 1303.58B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
SM Investments 890 1102.19B - 882 890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
SM Prime 37 1038.15B - 36.4 37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Ayala 960 568.96B - 947.5 960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 2.485 1.06B - 2.46 2.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۴
Vasilikos 2.6 194.23M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Hellenic Bnk 0.75 150.84M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Logicom 1.46 111.12M - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Petrolina 1.14 102.38M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10203 97510.90B - 10203 10345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 10500 1694.79B - 10078 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
KAZ Minerals PLC 3700 1672.21B - 3700 3770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Halyk Bank AO 101.83 1122.09B - 101.83 102.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
KazTransOil AO 1383 538.47B - 1382.44 1387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 159 142.70B - 158.9 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Industries Qatar 118.6 67.22B - 118.4 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar Islamic Bank 123 27.76B - 123 123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Masraf al rayan 36.4 26.51B - 36.2 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
Qatar Telecom 72 23.22B - 72 72.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۴
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim De Costa Rica S.A. 17.18 147.35B - 17.18 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Grupo Financiero Improsa Pref 1.59 25.44B - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.32 143.58B - 25.32 25.32 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.35 143.58B 25.32 25.32 25.35 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.84 143.58B - 24.84 24.84 0.07 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۴
Royal Bank of Canada Pref G 25.35 143.58B - 25.35 25.35 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Royal Bank Of Canada 101.49 143.58B 101.51 101.49 101.51 0.14 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 47450 329505.40B - 47350 47450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Samsung Electronics Co Pref 38400 329505.40B - 38000 38400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
SK Hynix Inc 87900 62681.00B - 87900 88000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Celltrion 285500 37994.96B - 284500 285500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Hyundai Motor Co Pref 86200 32284.27B - 86200 86700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3400 31.60B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Zagrebacka Banka 60 19.53B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Hrvatske Telekom 150 12.21B - 149.5 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Valamar Riviera DD 39.6 5.08B - 39.3 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Adris Grupa P 425 4.67B - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 2950 122762.70B - 2950 2970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Bcolombia 34440 33893.16B - 34260 34440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Bancolombia Pf 34540 33893.16B - 34480 34540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Interconnection Electric 14280 31290.03B - 14220 14280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
Grupoaval 1165 26750.26B - 1165 1165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 28.25 1233.96B - 28.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Equity Group 49.5 174.53B - 49.5 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
East African Breweries 221 168.43B - 221 221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
KCB Group 47.5 138.74B - 47.5 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Co-operative Bank 17 100.33B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 739 4.57B - 739 739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Kuwait Finance House 520 3.31B - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Mobile Telecom 381 1.66B - 381 381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Ahli United Bank 175 1.44B - 175 175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Boubyan Bank K.S.C 488 1.16B - 488 488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 10.49 2.26B - 10.49 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴
BLOM Bank SAL 10.2 2.25B - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Bank Audi DRC 5.1 2.10B - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۰۴
Bank Audi 5.05 2.04B - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Byblos Bank 9 Preferred 90 1.18B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 21.48 379.07B - 21.48 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UniCredit 62.33 129.36B - 61 62.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
PKO Bank Polski 40.14 49.54B - 39.94 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CEZ as 92.05 48.45B - 92.05 93.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ORLEN SA 87 37.49B - 85.26 87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 62.7 9.07B - 62.7 62.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
SES 15.43 7.10B - 15.43 15.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Metro Wholesale 16.37 3.79B - 16.37 16.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Metro Wholesale Pref 16.7 3.79B - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Reinet Invest 14.6 2.96B - 14.6 14.6 0.20 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۳۴

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Blantyre Hotels 700 3.61B - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Illovo Sugar (Malawi) 24000 - - 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
National Investment Trust 7300 - - 7300 7300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Sunbird Tourism 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.725 923.54M - 1.725 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
HSBC Bank Malta 1.88 662.96M - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
International Hotel Investments 0.635 406.35M - 0.635 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Malta International Airport 5.05 404.28M - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
GO PLC 3.4 338.38M - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.79 98.29B - 9.79 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Public Bank 23.94 89.29B - 23.92 23.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Tenaga Nasional 14.82 81.99B - 14.82 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Petronas Chemicals 8.74 67.60B - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
Bumiputra Commerce 5.81 50.58B - 5.81 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 38355 30523.90B - 38355 38355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Bayer 30000 27977.24B - 29995 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۰۵
BASF 27180 24553.32B - 27180 27245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
Daimler 18870 22883.92B - 18870 18870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Adidas 61480 14062.27B - 61480 61480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 136.3 122.19B - 136.15 136.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Attijariwafa Bank 460 95.45B - 455 460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
BCP 265 50.48B - 265 266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
LafargeHolcim 1636 40.54B - 1636 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Bmce Bank 200 37.42B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 80.99 99.93B - 80.6 80.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Eastern Tobacco 157 52.49B - 157 157.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Qatar Natl Bank 52 45.42B - 52 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
El Sewedy Electric 183.95 44.83B - 182 183.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Abou Kir Fertilizers 28.62 36.54B - 28.52 28.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bayangol Hotel 30000 - - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۴:۳۳
Aduunchuluun 2300 - - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۴:۰۴
Sor 1200 - - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۴:۰۴
Erdes Khuvun 13000 - - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۳
Kherlen Khivs 85 - - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۴:۰۳

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3637.33 17722.32B 3640 3637.33 3640 17.27 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Amazon.com 34700 16065.67B - 34700 34802 25.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
Alphabet A 22855.41 15184.46B 22915.01 22855.41 22915.01 103.41 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۴:۳۴
Alphabet Inc C 22744.8 15184.46B - 22744.8 22744.8 147.16 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Microsoft 2023.67 14757.69B 2049.14 2023.67 2049.14 8.33 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 151.3 342.87B - 151.3 151.3 3.60 2.44% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Ericsson A 72.9 219.88B - 72.9 74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Royal Dutch Shell A 2655.3 212.44B - 2655.3 2655.3 4.80 0.18% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Moller Maersk A 8022 206.23B - 8022 8022 68.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴
Royal Dutch Shell B 2726.4 203.98B - 2726.4 2726.4 2.90 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۳۴

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 265.5 67.60B - 265.5 265.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
State Bank of Mauritius 7.34 23.87B - 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۵
Phoenix Beverages 590 9.99B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۰۵
Ciel Textile 48 5.10B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.5 367.44M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Crnogorski Elektroprenosni 0.66 96.48M - 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Crnogorski Telekom 1.532 78.00M - 1.532 1.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Hotelska Grupa Budvanska 6.35 48.75M - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 28220 414.00B - 28220 28220 273.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Firstrand 6600 360.99B - 6600 6600 128.00 1.98% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Standard Bank Grp 19907 314.64B - 19907 19907 507.00 2.61% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Sanlam Ltd 7057 155.99B - 7057 7057 141.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵
Old Mutual 2770 139.44B - 2770 2770 38.00 1.39% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۳۵

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 212.8 710.12B - 212 213.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
DnB 158.8 257.51B - 157.6 158.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Telenor 159.1 249.69B - 156.9 159.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Aker BP 281.8 107.60B - 281.8 283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Norsk Hydro 45.4 99.56B - 45.4 46.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 234.7 4226.05B - 232.3 234.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Guaranty Bnk 38 1297.92B - 38 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Nestle Nig 1420 1243.04B - 1420 1428.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Nig Brew 107 1054.57B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Zenithbank 23.05 847.71B - 23.05 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 31.02 252.70B - 31.02 31.02 0.16 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Royal Dutch Shell A 29.755 247.85B - 29.755 29.755 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Unilever 49.6 138.24B - 49.6 49.6 0.10 0.20% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
Unilever NV DRC 49.47 138.24B - 49.47 49.47 0.08 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵
ASML Holding 188.45 71.90B - 188.45 188.45 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۰۵

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 1995.95 7174.94B - 1991.75 1996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Tata Consultancy 1996.6 7174.94B - 1991.9 1996.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Reliance Industries 1128.55 6154.55B - 1123 1133.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Reliance Industries 1128.65 6154.55B - 1122.95 1132.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
HDFC Bank 2189.05 5389.35B - 2176.8 2189.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 376.6 3714.20B - 374.8 376.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
ICBC 5.56 2132.36B - 5.56 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
China Construction Bank 6.86 1899.61B - 6.86 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Intel 310 1816.83B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲:۰۴

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 103600 290147.90B - 103600 104500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Vinamilk 169500 258324.90B - 169500 169800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Airports Corporation of Viet Nam 80600 191587.40B - 80500 80600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Petrovietnam Gas JSCrp 82700 183739.20B - 82500 82700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Vietcombank 56800 179888.40B - 55400 56800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 31.13 10.30B - 31.01 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Mermeren Kombinat AD Prilep 36.2 5.19B - 36.2 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Hellenic Telec 10.54 5.08B - 10.54 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
OPAP SA 9.51 3.02B - 9.51 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Alpha Bank 1.895 2.93B - 1.895 1.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵