شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 18500 2230.00B - 18500 18500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
ETI 19 754.37B - 19 19 1.00 5.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Societe Generale de Banques 8000 376.29B - 8000 8000 85.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Coris Bank 7395 281.60B - 7395 7395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۳۲
Bank of Africa Senegal 1910 280.16B - 1910 1910 20.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 650 25432.76B - 650 650 50.00 7.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
MercadoLibre DRC 6050 21790.76B - 6050 6050 150.00 2.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Alphabet 1314 21790.76B - 1314 1320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۴
Microsoft DRC 800 21178.31B - 770 800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۴
JPMorgan Chase DRC 398 9917.17B - 398 398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 178.79 909.84B 185.86 178.79 185.86 7.37 4.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Amazon.com 1458.31 824.79B 1512.29 1458.31 1512.29 65.68 4.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Alphabet Inc C 1000.29 779.55B 1020 1000.29 1020 25.60 2.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Alphabet A 1012.74 779.55B 1027.42 1012.74 1027.42 19.81 1.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Microsoft 100.99 757.64B 104.62 100.99 104.62 3.28 3.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 157.13 779.46B 160.3 157.13 160.3 7.87 5.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Amazon.com 1293.16 706.60B 1298 1290 1328.91 40.87 3.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Microsoft 91.04 649.07B - 91.04 91.04 0.96 1.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Microsoft 88.66 649.07B 90.36 88.66 90.52 2.57 2.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Microsoft 89.18 649.07B 90.76 89.18 90.76 2.64 2.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 193.37 4956.68B 197.15 193.37 197.15 4.62 2.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Sberbank Rossii Pref 167.85 4956.68B 171.79 167.85 171.79 4.05 2.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
NK Rosneft 414.45 4183.10B 413.85 413.85 414.7 9.65 2.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Lukoil 4785.5 3722.07B 4800.5 4758 4800.5 60.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Gazprom PAO 151.37 3408.99B 153.32 151.37 153.32 2.73 1.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 169.8 779.46B - 169.8 169.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Amazon.com 1394.76 706.60B - 1394.76 1394.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Alphabet Inc C 926.13 667.84B - 926.13 926.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Alphabet A 931.39 667.84B - 931.39 931.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Microsoft 94.9 649.07B - 94.9 94.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.09 4.43B - 6.09 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Housing Bk Trd Fin 8.37 2.64B - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Potash Co 16.55 1.23B - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Eqbal Inv. Co 14.5 915.00M - 14.25 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Jor Islamic Bank 3.04 583.20M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 24.75 91.22B 24.95 24.75 24.95 0.44 1.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Bayer 61.25 85.47B 61.48 61.25 61.5 1.18 1.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Airbus Group 90.8 75.85B 91.93 90.8 91.93 2.34 2.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Santander 4.108 73.62B 4.147 4.108 4.147 0.10 2.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
VALE ON 12.9 57.83B - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 32.69 168.66B - 32.69 32.69 0.29 0.90% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Commonwealth Bank Pref C 100.471 134.59B - 100.471 100.471 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Commonwealth Bank Pref 102.31 134.59B - 102.31 102.31 0.09 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Commonwealth Bank Pref E 105.91 134.59B - 105.91 105.91 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Commonwealth Bank Pref D 97.799 134.59B - 97.799 97.799 0.15 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 82 1.14B - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Zentiva 250 677.76M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Vseobec Uver B 172 628.03M - 172 172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 108945 2324.42B - 108945 108945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
British American Tobacco 49134 1576.46B 49429 49134 49429 93.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 2994.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5458 903.02B - 5458 5458 20.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Richemont DRC 9166 596.52B 9261 9166 9261 102.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 17.3 143.50B - 17.3 17.3 0.20 1.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
First Abu Dhabi Bank 14.8 131.86B - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
Emirates NBD PJSC 9.1 55.02B 9.09 9.09 9.1 0.19 2.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Ad Commercial 8.2 36.65B - 8.2 8.2 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Emaar Properties 4.79 35.66B 4.81 4.79 4.81 0.08 1.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 25100 502814.30B - 25100 25175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Hm Sampoerna 3400 424561.00B - 3390 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Telekomunikasi 3950 372960.00B - 3950 3980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Bank Rakyat Persero 3520 345578.00B - 3480 3520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Unilever Indonesia 41300 340870.20B - 41225 41300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 32.98 1638.04B - 32.98 32.98 0.14 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
British American Tobacco Uganda 30000 1572.29B - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Umeme 340 1090.74B - 340 340 4.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Centum Invest 1266.16 939.74B - 1266.16 1266.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Development Finance Co 845 482.29B - 845 845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.13 143.58B - 25.13 25.13 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.12 143.58B - 25.12 25.12 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 23.85 143.58B - 23.85 23.85 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Royal Bank of Canada Pref G 25.1 143.58B - 25.08 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۳
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.09 143.58B 25.11 25.09 25.11 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1300 706.60B 1286 1286 1300 40.00 3.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Anheuser Busch Inbev 67.94 146.25B - 67.94 67.94 1.28 1.88% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Louis Vuitton 253.9 142.35B 255.6 253.9 256.4 6.10 2.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Total 49.66 138.61B - 49.66 49.66 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Unilever NV DRC 48.7 138.42B 48.66 48.66 48.7 0.05 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 23.99 25.01B - 23.99 23.99 0.16 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Ryanair Holdings 11.645 17.91B - 11.645 11.645 0.21 1.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Kerry Group 91.7 15.92B - 91.7 91.7 1.95 2.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
AIB 3.752 12.77B 3.776 3.75 3.776 0.04 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Smurfit Kappa 25.06 8.19B - 25.06 25.06 0.90 3.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 374 282.56B 375.75 374 375.75 4.50 1.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Arion Bank 79.6 170.00B - 79.6 79.6 0.40 0.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Icelandair Group 11.92 64.80B 12.2 11.92 12.2 0.16 1.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Grandi 32 62.87B - 32 32 0.20 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Reitir Fasteignafelag HF 73.1 56.65B 73.4 73.1 73.4 0.30 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.665 4.82B - 0.665 0.665 0.01 0.75% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Gulf Finance Group 0.335 1.33B - 0.335 0.335 0.01 1.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Arab Banking Corp 0.4 1.15B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۳۴
Aluminum Bahrain 0.585 894.60M - 0.585 0.585 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
National Bank Bahrain 0.6 841.80M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 2856.34 3215.11B - 2856.34 2856.34 118.53 4.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Microsoft Corp BDR 392.23 2953.36B - 392.23 392.23 12.99 3.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Facebook Inc BDR 248 2192.60B - 248 260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۳۳
Berkshire Hathaway BDR 820.5 1801.39B - 820.5 820.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
JPMorgan Chase Co BDR 206.44 1382.97B - 206.44 206.44 0.89 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 5280 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
Severstal - ao 1001.6 786.54B 1004.9 1001.6 1004.9 8.40 0.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ricoh 1128 759.07B - 1115 1128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۰۴
Konami Corp. 4830 749.07B - 4830 4830 220.00 4.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Statoil 201.4 710.12B 206 201.4 206 4.80 2.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 100.62 191.67B - 100.62 100.62 1.38 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Merck&Co 66.72 139.90B - 66.72 66.72 0.10 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Philip Morris 77.11 107.52B - 77.11 77.11 1.19 1.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Booking 1761.84 97.65B - 1761.84 1761.84 97.89 5.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Eli Lilly 108.43 91.76B - 108.43 108.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 102 757.64B - 102 102 3.20 3.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 43.7 231.65B - 43.7 43.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Cisco 43.5 202.37B - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Anheuser Busch Inbev 67.56 146.25B 67.43 67.43 67.6 0.80 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 27.4 252.70B 27.67 27.4 27.75 0.39 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Royal Dutch Shell A 26.51 247.85B 26.945 26.51 26.945 0.41 1.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Unilever 48.9 138.24B 48.6 48.6 49.2 0.20 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Unilever NV DRC 48.83 138.24B 48.78 48.78 49 0.11 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
ASML Holding 138.76 71.90B 139.7 138.76 139.7 5.20 3.75% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 8.45 584.82M - 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
Sopharma AD 3.72 542.52M - 3.72 3.72 0.02 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Chimimport AD 1.96 527.22M - 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
CEZ Distribution BG 218 478.14M - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
CB First Investment Bank AD 3.5 396.00M - 3.5 3.5 0.10 2.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 356.4 506.36B 353.7 353.7 356.4 3.10 0.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Square Pharma 275 210.16B 271 271 275 8.00 3.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
British American Tobacco Bangladesh 3310 205.80B 3355 3310 3355 38.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
United Power Generation & Distribution 314.9 111.83B 321 314.9 321 15.10 4.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Investment Corp of Bangladesh 116 94.35B - 116 116 0.20 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 17.06 6.64B - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۰:۳۳
First National Bank Botswana 2.37 5.66B - 2.37 2.37 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.25 4.74B - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Letshego Holdings 1.81 3.93B - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 10.65 774.18M - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
Elektropriv Bi 9.8 266.81M - 9.8 9.8 0.07 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Elektropriv Hz 30.4 242.93M - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Tvornica Cemen 26 232.18M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۳
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 150.25 690.77B - 150.25 150.25 0.76 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Nestle Pakistan 9000 571.40B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Pakistan Tobacco Company 2299 473.30B - 2299 2299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
Pakistan Petroleum 171 416.21B - 171 171 1.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Habib Bank 142.5 249.39B - 142.5 142.5 2.15 1.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 14.43 12.50B 14.625 14.43 14.625 0.13 0.87% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
EDP 3.061 12.47B 3.057 3.057 3.073 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
EDP Renovaveis 7.485 7.78B 7.54 7.485 7.65 0.17 2.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
J.Martins 10.555 7.57B 10.54 10.505 10.555 0.08 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Banco Comercial 0.243 3.84B 0.2447 0.243 0.2447 0.01 2.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 132.05 562.48B - 132.05 132.05 10.16 7.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Banco de Credito del Peru 5.5 50.02B - 5.5 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۴
Telefonica ADR 8.47 43.72B - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Southern Copper 37.9 35.13B - 37.9 37.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Backus Johnsto 21.5 27.66B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 12900 4553.40B - 12500 12900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۳۵
National Microfinace Bank 2000 1375.00B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
CRDB Bank PLC 145 417.89B - 145 145 5.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Tanzania Cigarette 14500 - - 14500 17000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tol Gases 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 48.5 1356.74B - 48.5 48.5 0.25 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Airports of Thailand DRC 64 946.43B 64.75 64 64.75 1.25 1.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Airports of Thailand 64 946.43B 64.75 64 64.75 1.25 1.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Airports of Thailand 65 946.29B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
CP All DRC 68.75 678.22B - 68.75 68.75 0.75 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 218 5562.07B - 218 218 4.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Hon Hai 71 1398.43B - 71 71 2.40 3.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
FPCC 115 1171.69B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
CHT 107 861.08B - 107 107 0.50 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
FCFC 107.5 726.79B - 107.5 107.5 0.50 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 14.37 36.49B 14.85 14.37 14.85 0.63 4.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Erdemir 8.27 35.84B 8.54 8.27 8.62 0.49 5.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Garanti Bank 7.91 35.53B 8.1 7.91 8.11 0.18 2.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Akbank TAS 7.23 30.08B 7.38 7.23 7.4 0.26 3.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Aselsan 26.2 27.11B 26.68 26.2 26.82 0.74 2.82% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.59 3.74B - 23.59 23.59 0.09 0.38% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
BIAT 120 2.81B - 120 120 0.10 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
POULINA GROUP HLD 12.7 2.09B - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
ATTIJARI BANK 42.19 2.05B - 42.19 42.19 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
BT 7.8 1.91B - 7.75 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 137.99 239.57B - 137.99 137.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Scotia Jamaica 55.99 156.08B - 55.99 55.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Sagicor Jamaica 38.5 152.82B - 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Kingston Wharves 77.9 65.66B - 77.9 77.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
GraceKennedy 55 62.63B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 559 292.40B - 559 559 3.50 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Komercni Banka 911.5 179.50B - 911.5 911.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
O2 C.R 225 78.95B - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Vienna Insurance AG 626 77.34B - 626 626 6.50 1.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.35 1811.18B - 5.35 5.35 0.06 1.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
China Construction Bank 6.72 1613.48B 6.71 6.71 6.72 0.04 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
PetroChina A 7.83 1324.65B - 7.83 7.83 0.08 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Agricultural Bank China A 3.6 1066.79B 3.61 3.6 3.61 0.05 1.39% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Ping An Insurance 64.1 1057.86B 64.23 64.1 64.23 1.62 2.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 289.4 571.76B 294.9 289.4 294.9 5.75 1.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 130.05 178.65B 131.1 130.05 131.1 5.40 4.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Oersted 436.9 162.14B 440.9 436.9 446.7 9.70 2.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Moller Maersk A 7890 159.91B 8075 7890 8075 310.00 3.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 418 495.38B - 418 418 9.55 2.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Bayer 294 398.34B - 294 294 2.60 0.88% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Allianz 902 390.74B - 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Daimler 237 325.82B - 237 237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Adidas 969 200.22B - 969 969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 7.51 - - 7.51 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۳
CEC Africa 0.23 - - 0.23 0.23 0.01 4.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.5 2.54B - 3.5 3.5 0.25 7.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Pretoria Portland Cement Ltd 1.6 1.08B - 1.6 1.6 0.10 6.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Econet Wireless Zimbabwe 2.5 564.14M - 2.5 2.5 0.05 2.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
African Distillers 1.6 168.98M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
ART Corporation 0.085 19.23M - 0.085 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۸
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6717 23085.71B 6716 6716 6717 105.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
NTT Docomo, Inc. 2586.5 10399.43B 2589.5 2586.5 2589.5 2.50 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4655 10335.23B 4659 4655 4659 69.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Softbank Corp. 8803 8940.66B - 8803 8803 447.00 5.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Mitsubishi UFJ Financial 638.7 8631.92B 638.6 638.6 638.7 0.70 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1403 206.07B - 1400.1 1403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
John Keells 153.1 192.87B - 153.1 153.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Commercial Bank of Ceylon 113 122.29B - 113 113.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Commercial Bank of Ceylon 94 122.29B - 94 96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Dialog Axiata PLC 11.5 112.38B - 11.5 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 22.9 67.05B 22.89 22.89 22.9 0.30 1.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Shangri-La Asia 11.46 51.34B - 11.46 11.46 0.04 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
SingTel 3.07 49.31B - 3.07 3.07 0.02 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
SingTel 3.07 49.31B - 3.07 3.07 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 398 1888.04B 396 395 398 4.00 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
AstraZeneca 734.7 776.12B 737.2 734.7 738.2 11.50 1.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Statoil 200.8 712.45B 206 200.8 206 5.00 2.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
ABB 177.5 439.69B 179 177.5 179 2.30 1.30% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Nordea Bank 95.18 344.02B 95.04 95.04 97.06 1.68 1.77% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 204.4 710.12B 207 204.4 207 1.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
DnB 146.2 257.51B 147.7 146.2 147.7 3.80 2.60% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Telenor 162.4 249.69B 161.8 161.8 162.5 1.70 1.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Aker BP 229.6 107.60B 238.6 229.6 238.6 20.40 8.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Norsk Hydro 41.36 99.56B 41.77 41.25 41.77 0.61 1.47% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 45.225 8925.42B - 45.225 45.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Statoil 26.86 8657.07B - 26.86 26.86 0.54 2.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 17.85 2235.80B - 17.85 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Coloplast 99.26 1939.94B - 99.26 99.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 54.6 1.88B - 54.6 54.6 0.20 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Petrol 321 715.60M - 321 321 1.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Zavarovalnica 29.5 684.33M - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
Telekom Sloven 67 594.73M - 67 67 1.80 2.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Luka Koper DD 29.4 431.20M - 29.4 29.4 0.30 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 18.91 379.07B - 18.91 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
UniCredit 45.41 129.36B 45.76 45.41 45.76 2.93 6.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
PKO Bank Polski 38.46 49.54B 39.46 38.46 39.46 0.68 1.77% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
CEZ as 93.4 48.45B - 93.4 93.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
ORLEN SA 101.25 37.49B 101.7 100.6 101.7 0.55 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vina San Pedro 6.27 - 6 6.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Bank of America 27.76 - 27.76 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Blumar 245.9 - 245.9 245.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Companias CIC 27.31 - 27.2 27.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Facebook 143.08 - 143.08 148.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 686 113.65B - 686 686 2.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Aerodrom Nikol 1705 58.46B - 1705 1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Komercijalna 2131 32.34B - 2131 2131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Komercijalna B 682 32.34B - 682 682 1.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 8.35 2697.00B - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Baghdad Soft Drinks 3.89 700.47B - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Kurdistan International Bank 1.27 516.00B - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Sumer Commercial Bank 0.9 225.00B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mansour Investment Bank 0.88 210.00B - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 116.4 378.61B 116.6 116.4 117 2.40 2.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
STC 80.8 179.40B 81 80.8 81 1.10 1.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
National Com Bnk 42.2 145.80B 42.15 42.15 42.5 0.55 1.30% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Al Rajhi 83.9 140.24B 84 83.9 84 0.90 1.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Saudi Electric. 14.58 86.75B 14.52 14.52 14.58 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.43 1.11B - 0.43 0.43 0.01 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Oman Telecom 0.84 540.00M - 0.84 0.84 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Bank Dhofar 0.162 414.54M - 0.162 0.162 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Ooredoo 0.56 338.49M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
National Bank Of Oman 0.183 289.42M - 0.183 0.183 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 7.648 33.06B 7.734 7.648 7.75 0.25 3.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Nokia Oyj 4.866 27.29B 4.895 4.866 4.941 0.18 3.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Sampo Oyj A 39.21 22.93B 39.64 39.21 39.64 0.81 2.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
KONE Oyj 42.62 19.43B 43.07 42.62 43.07 0.24 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Fortum 18.66 18.30B 18.83 18.66 18.83 0.19 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enersense 4 - 4.1 4 4.1 0.20 5.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Rush Factory 3.4 - 3.4 3.4 0.04 1.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.31 573.89M - 4.31 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Of Palestine 2.34 500.00M - 2.33 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Palestine Development&Inv 1.3 330.00M - 1.29 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Wataniya Mob 0.82 254.91M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Arab Palestinian Invest Comp 2.27 168.00M - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 835 1894.50B - 835 835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Sun Life Financial 1888 1303.58B - 1888 1888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
SM Investments 928 1102.19B - 928 928 38.00 4.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
SM Prime 32.9 1038.15B - 32.9 32.9 0.25 0.77% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Ayala Pref B 487 568.96B - 487 487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.712 1.06B - 1.712 1.712 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Vasilikos 2.6 194.23M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Hellenic Bnk 0.702 150.84M - 0.702 0.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Logicom 1.35 111.12M - 1.35 1.35 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Petrolina 1.11 102.38M - 1.11 1.11 0.02 1.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10261.9 97510.90B - 10261.9 10261.9 51.83 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
VTB 0.2169 3383.80B - 0.2169 0.2169 0.01 2.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Magnit 20915.6992 2548.67B - 20915.6992 20915.6992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
KAZ Minerals PLC 2571 1672.21B - 2571 2571 47.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 193.1 142.70B 195.9 193.1 195.9 6.90 3.57% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Industries Qatar 137.3 67.22B 138 137.3 138 1.30 0.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Islamic Bank 151 27.76B 152 151 152 1.90 1.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Masraf al rayan 39 26.51B 38.88 38.88 39 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Qatar Telecom 73.8 23.22B 75.5 73.8 75.5 1.60 2.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco Lafise Pref 97.94 277.15B - 97.94 97.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Holcim De Costa Rica S.A. 16 147.35B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۳۳
Grupo Financiero Improsa Pref 1.22 25.44B - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۶
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 34400 329505.40B - 34400 34400 1450.00 4.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 227500 37994.96B 229500 227500 229500 1500.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Hyundai Motor Co Pref 65300 32284.27B - 65300 65300 3300.00 5.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3200 31.60B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Zagrebacka Banka 57.8 19.53B - 57.8 57.8 0.20 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Hrvatske Telekom 154 12.21B - 154 154 0.50 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Valamar Riviera DD 36.5 5.08B - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Adris Grupa P 426 4.67B - 426 426 1.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3110 122762.70B 3190 3110 3190 90.00 2.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Bcolombia 33480 33893.16B 33300 33300 33480 280.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Bancolombia Pf 32800 33893.16B 33400 32800 33400 680.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Interconnection Electric 13120 31290.03B 13100 13100 13120 100.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Grupoaval 1125 26750.26B - 1125 1125 40.00 3.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 23.5 1233.96B - 23.5 23.5 0.25 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Equity Group 39.75 174.53B - 39.75 39.75 0.50 1.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
East African Breweries 164 168.43B - 164 164 2.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
KCB Group 39 138.74B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Co-operative Bank 14.1 100.33B - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 829 4.57B - 829 829 3.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Kuwait Finance House 594 3.31B - 594 594 2.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Mobile Telecom 462 1.66B - 462 462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
Ahli United Bank 204 1.44B - 204 204 2.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Boubyan Bank K.S.C 528 1.16B - 528 528 1.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.85 2.26B - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
BLOM Bank SAL 9.3 2.25B - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Bank Audi DRC 4.9 2.10B - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Bank Audi 4.7 2.04B - 4.7 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
Byblos Bank GDR 75 1.18B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 52.5 9.07B - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
SES 18.49 7.10B - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Metro Wholesale Pref 13.1 3.79B - 13.1 13.1 0.10 0.77% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Metro Wholesale 14.315 3.79B - 14.315 14.315 0.04 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Reinet Invest 13.2 2.96B - 13.2 13.2 0.20 1.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 67000 12500.74B - 67000 67000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۳۳
Blantyre Hotels 1300 3.61B - 1299 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
National Investment Trust 8600 - - 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۵
First Merchant Bank 15923 - - 15923 15923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
Sunbird Tourism 14500 - - 14500 14500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.35 923.54M - 1.35 1.35 0.02 1.50% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
HSBC Bank Malta 1.8 662.96M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۳۳
International Hotel Investments 0.6 406.35M - 0.59 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۰۴
Malta International Airport 6.3 404.28M - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
GO PLC 4 338.38M - 4 4 0.04 1.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.5 98.29B - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Public Bank 25 89.29B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Tenaga Nasional 14.86 81.99B - 14.84 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Petronas Chemicals 9.31 67.60B - 9.3 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Bumiputra Commerce 5.73 50.58B - 5.73 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 31835 30523.90B 31975 31835 31975 1705.00 5.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Bayer 19730 27977.24B 19710 19710 19730 270.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BASF 22020 24553.32B - 22020 22020 510.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Daimler 16000 22883.92B 16040 16000 16040 254.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
Adidas 64400 14062.27B - 64400 64400 2620.00 4.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 139.9 122.19B - 138.9 139.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Attijariwafa Bank 443 95.45B - 440 443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
BCP 272 50.48B - 268.25 272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
LafargeHolcim 1750 40.54B - 1606 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Bmce Bank 186 37.42B - 186 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 82.59 99.93B - 82.59 82.59 0.42 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Eastern Tobacco 18.17 52.49B - 18.17 18.17 0.44 2.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Qatar Natl Bank 42 45.42B - 41.95 42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
El Sewedy Electric 16.78 44.83B - 16.78 16.78 0.45 2.68% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Abou Kir Fertilizers 27.49 36.54B - 27.49 27.49 0.28 1.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mongol Shevro 2580 - - 2580 2580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ulaanbaatar Khivs 13500 - - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Teever Darkhan 12940 - - 12940 12940 440.00 3.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۳۳
Gan Kherlen 4413 - - 4413 4413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲:۳۲
Olloo 50 - - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3685 17722.32B - 3685 3685 222.05 6.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Amazon.com 30192.82 16065.67B - 30192.82 30192.82 2028.87 6.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Alphabet A 20600 15184.46B - 20600 20600 752.00 3.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Alphabet Inc C 21337.21 15184.46B - 21337.21 21337.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۲:۳۳
Microsoft 2088.15 14757.69B - 2088.15 2088.15 86.36 4.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 121.4 342.87B 122.9 121.4 122.9 7.40 6.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Ericsson A 73.6 219.88B 74.1 73.6 74.1 3.65 4.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Royal Dutch Shell A 2345.5 212.44B 2394 2345.5 2394 49.00 2.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Moller Maersk A 7885 206.23B 8055 7885 8060 340.00 4.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Royal Dutch Shell B 2383.5 203.98B 2439.5 2383.5 2439.5 54.20 2.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 275.5 67.60B - 275.5 275.5 0.50 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
State Bank of Mauritius 6.14 23.87B - 6.14 6.14 0.02 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Phoenix Beverages 590 9.99B - 590 590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Ciel Textile 45 5.10B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.5 367.44M - 3.5 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Crnogorski Elektroprenosni 0.858 96.48M - 0.858 0.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Crnogorski Telekom 1.56 78.00M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Jugopetrol 11.8 54.45M - 11.8 11.8 0.10 0.85% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Hotelska Grupa Budvanska 6.5 48.75M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 30560 414.00B - 30560 30560 634.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Firstrand 6782 360.99B - 6782 6782 123.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Standard Bank Grp 16801.17 314.64B - 16801.17 16801.17 368.83 2.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Sanlam Ltd 7700.73 155.99B - 7700.73 7700.73 175.27 2.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Old Mutual 2316 139.44B - 2316 2316 16.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 203.5 4226.05B - 203.5 203.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Guaranty Bnk 36.95 1297.92B - 36.95 36.95 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Nestle Nig 1500 1243.04B - 1500 1500 20.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Nig Brew 85 1054.57B - 85 85 2.20 2.66% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Zenithbank 24.1 847.71B - 24.1 24.1 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 1877.75 7174.94B 1884 1877.75 1885 24.30 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Tata Consultancy 1878.25 7174.94B 1883.65 1878.25 1883.65 24.20 1.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Reliance Industries 1137.4 6154.55B 1131.95 1131.95 1147.8 12.60 1.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Reliance Industries 1138.65 6154.55B 1133 1133 1146.5 10.95 0.96% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
HDFC Bank 2012.45 5389.35B 2010.8 2010.8 2012.45 1.45 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 281.6 3714.20B 281.4 281.4 281.6 9.60 3.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
ICBC 5.4 2132.36B 5.36 5.36 5.4 0.05 0.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
China Construction Bank 6.48 1899.61B 6.45 6.45 6.48 0.08 1.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Intel 310 1816.83B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 97200 290147.90B 96500 96500 97200 800.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Vinamilk 116500 258324.90B 116100 116100 116500 1100.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Airports Corporation of Viet Nam 81000 191587.40B - 81000 81000 400.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۲
Petrovietnam Gas JSCrp 96100 183739.20B 95500 95500 96100 300.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۳
Vietcombank 53800 179888.40B - 53800 53800 200.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 25.43 10.30B 25.6 25.43 25.7 0.60 2.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Mermeren Kombinat AD Prilep 52 5.19B - 52 52 1.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Hellenic Telec 9.77 5.08B 9.945 10.17 9.945 0.43 4.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
OPAP SA 7.685 3.02B 7.96 7.685 8.09 0.47 6.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Alpha Bank 1.06 2.93B 1.087 1.06 1.132 0.10 9.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر