بازارهای سهام کلیه کشورها

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Procter & Gamble DRC 73.45 - 73.32 73.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
GCO 32.4 - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
YPF 495 - 495 497.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
IRSA 51 - 50.2 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
TGLT 11.05 - 11.05 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vocera 21.96 - 21.96 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Ricardo 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Osaka Gas 18.08 - 18.08 18.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Glatfelter 14.48 - 14.48 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
NKT Holding 24.04 - 24.04 24.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAWAG 43.5 - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
EVN AG 17.38 - 17.38 17.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
OMV AG 53.64 - 53.64 53.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
DO & CO 52.7 - 52.7 52.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Facc AG 17.92 - 17.92 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deera 0.79 - 0.79 0.79 0.03 3.80% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Jcbank 1 - 1 1 0.01 1.01% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Masaken 2.16 - 2.16 2.16 0.11 5.09% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Al-Rakaez 0.38 - 0.38 0.38 0.01 2.63% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Bank 7.08 - 7.08 7.08 0.06 0.85% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACS 36.99 - 36.99 36.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
BME 29.06 - 29.06 29.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
DIA 3.106 - 3.106 3.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
FCC 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
GGC 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Integrated Media Tech 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
PainChek 0.067 - 0.067 0.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Engage:BDR 0.152 - 0.152 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Orecorp Ltd 0.175 - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Prophecy Int 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Biotika 30.4 - 30.4 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
1 Garantovana 2.1 - 2.02 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Slovnaft 75 - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Otp Banka 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Vseobec Uver B 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Avi 10386.13 - 10386.13 10386.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Cil 365 - 365 365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Eoh 3340 - 3340 3340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Jse 19266 - 19266 19266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Kap 830 - 830 830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Agthia Group 4.7 - 4.7 4.7 0.10 2.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Ad Commercial 6.68 - 6.68 6.68 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Ad Islamic Bk 3.8 - 3.8 3.8 0.03 0.79% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Rak Cement Co 0.68 - 0.68 0.68 0.01 1.47% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Union Natl Bk 3.68 - 3.68 3.68 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alumindo 292 - 292 292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Arthavest 288 - 288 288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Tanah Laut 108 - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Intanwijaya 640 - 640 640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Cakra Mineral 91 - 91 91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ukrnafta 113.7 - 112.8 113.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Turboatom 14.308 - 14.308 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Donbasenergo 23.38 - 22.4 23.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Tsentrenergo 22.97 - 22.5 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Krukov Vag Zav 12.3 - 12.3 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Centum Invest 1407.14 - 1407.14 1407.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Development Finance Co 891 - 891 891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
National Insurance Corp 18 - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Umeme 350 - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
New Vision Printing & Publishing 460 - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rivernorth Opportunities 21.54 - 21.54 21.54 0.06 0.28% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Fraport Frankfurt Airport ADR 58.87 50.31 50.31 58.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Zenergy Brands 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 44.44% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
Techcare 0.171 - 0.171 0.171 0.09 52.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Endexx Corp 0.043 - 0.043 0.043 0.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۵:۰۳

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BE 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
A2A 1.543 - 1.543 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
CHL 0.0183 - 0.0183 0.0183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
CIR 1.084 - 1.084 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
ERG 18.98 - 18.98 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIB 4.884 - 4.884 4.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
C&C 3.07 - 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
CRH 31.86 - 31.86 31.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Kingspan 39.6 - 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Aryzta AG 17.41 - 17.41 17.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 383.5 - 383.5 383.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Hagar hf. 44.35 - 44.35 44.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Reitir Fasteignafelag HF 88.8 - 88.8 88.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
N1 114.5 - 113 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Sjova 16.4 - 16.2 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain Cinema 1 - 1 1 0.09 9.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Ahli United Bank 0.59 - 0.59 0.59 0.01 1.69% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Bahrain Telecom Co 0.242 - 0.242 0.242 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
BMMI BSC 0.715 - 0.715 0.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Eskan Bank 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FII OLIMPIA 87.5 - 87.5 87.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
FII RIOB RC 176.49 - 176.49 176.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
FII BB PRGII 143.19 - 143.19 143.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
FII C TEXTIL 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
FII XP MACAE 97.56 - 97.56 97.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Larsen&Toubro 19.1 - 1315.55 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Intrum Justitia 225.1 - 225.1 225.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ICG 105 - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
ECSC 105 - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Biome 360 - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qrf 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
VGP 66 - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Balta 5.7 - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Dexia 5.54 - 5.54 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Exmar 6.12 - 6.12 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petrol AD 1.14 - 0.9 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Svilosa AD 4.44 - 4.44 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Sirma Group 0.944 - 0.944 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Tchaikapharma 7.95 - 7.9 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Sopharma Trading AD 7.9 - 7.9 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangas 243.2 243.8 243.2 243.8 1.20 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Intech 17.1 17.6 17.1 17.6 0.60 3.51% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Renata 1244 1247.1 1244 1247.1 5.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Aman Feed 53.3 54.9 53.3 54.9 1.50 2.81% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Bank Asia 15.9 - 15.9 15.9 0.60 3.77% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Letlole La Rona 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Cresta Marakanelo 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Turnstar Holdings 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Chobe Holdings 9.74 - 9.74 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Botswana Telecom 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bosnalijek Sa 11.94 - 11.6 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 5.5 - 5.5 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Nova Banka 0.599 - 0.599 0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Elektro Doboj 0.216 - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶
Zeljeznice Rs 50.4 - 50.4 50.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۶

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bata Pakistan 2270 - 2270 2270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Dynea Pakistan 141 - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Hinopak Motors 1012.5 - 1012.5 1012.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Pakistan Tobacco Company 1760 - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
AGP 93.27 - 93.27 93.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDP 3.458 - 3.458 3.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
REN 2.624 - 2.624 2.624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Altri 7.62 - 7.62 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Sonae 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Cofina 0.57 - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milpo 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Sider 0.74 - 0.73 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Alicorp 11.99 - 11.8 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Credicorp 222.25 - 222.25 222.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Morococha 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Cement 1640 - 1640 1640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
CRDB Bank PLC 160 - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Swissport Tanzania 3520 - 3520 3520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
Tanzania Breweries 16400 - 16400 16400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸
DCB Commercial Bank 340 - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۸

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MDX 4.76 - 4.74 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
MPG 0.26 - 0.26 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Alla 1.71 - 1.71 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Apex 0.23 - 0.22 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
ARIP 0.58 - 0.56 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wiwynn 398.97 - 398.97 398.97 122.20 44.15% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Calitech 35.7 - 35.7 35.7 1.90 5.62% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Huikwang 26.85 - 26.85 26.85 0.15 0.56% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
UBI Pharma 16.82 - 16.82 16.82 1.27 8.17% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Fuzetec Tech 33.33 - 33.33 33.33 0.67 2.01% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCT 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
TGS 5.37 - 5.37 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
AVOD 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Ayes 1.79 - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Desa 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATL 3.35 - 3.35 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
CIL 15.81 - 15.81 17.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
ICF 44.77 - 44.77 44.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Mpbs 3.62 - 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
ADWYA 5.8 - 5.75 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
JMMB 26.8 - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Ciboney 0.13 - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Carreras 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
GraceKennedy 48.5 - 48.5 48.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 576 - 576 582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
O2 C.R 282 - 282 283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Photon 7.4 - 7.4 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Unipetrol 376.5 - 371 376.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Stock Spirit 75.1 - 74.9 75.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shanghai Hongda Mining 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co 5.71 - 5.71 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۱:۰۳
Yueling A 8.96 - 8.96 8.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Nanfeng Corp 6.54 - 6.54 6.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Guangbo Group A 6.61 - 6.61 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSV 528 - 528 528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
G4S 22.74 - 22.74 22.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
RTX 184.6 - 184.6 184.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
TDC 50.22 - 50.22 50.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Ambu 180 - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Bank of Kigali 290 - 290 290 1.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mechel Pref 1.04 - 1.04 129.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
QIWI 1142 - 1142 1142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
NKHP PAO 227.5 - 227.5 227.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Lenta Ltd 354 - 354 354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲
Safmar Fin 770 - 770 770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۲

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SIF Moldova 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Ropharma Bras 0.316 - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Aerostar Bacau 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
C.N.T.E.E. Tra 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Condmag Brasov 0.0215 - 0.0215 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۵۶

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nampak 16.1 - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Meikles 37 - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Seed Co 230 - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Old Mutual 780 - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
ART Corporation 5.5 - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toho 2625 3850 2625 3850 1225.00 46.67% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Daiwa House Industry 37.86 4197 37.86 4197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
NSK 25.63 - 1422 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Aeon 19.65 - 19.65 2169.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
TOTO 52.66 - 52.66 5810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EB Creasy and 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Harischandra Mills 1054 - 1054 1054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Alufab PLC 21.6 - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
LVL Energy 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Samson Int 85 - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LHN 0.171 - 0.171 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
AnAn 0.013 - 0.012 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Noble 0.076 - 0.076 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
QAF Ltd 0.965 - 0.955 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
COSCO Corp 0.455 - 0.455 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Follicum 2.69 - 2.69 2.69 0.45 16.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Briox 5.38 - 5.38 5.38 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Igrene 6.78 - 6.78 6.78 0.18 2.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۳۳
LC Tec 1.605 - 1.605 1.605 0.07 4.05% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Swemet 0.49 - 0.49 0.49 0.02 4.26% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۳۳

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABB 24.34 - 24.34 24.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
AMS 90.54 - 90.54 90.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
FIR 182 - 182 182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
SGS 2559 - 2559 2559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Comet 137 - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 58.4 - 58.4 59.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Zavarovalnica 34.4 - 34.3 34.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Unior 16 - 15.8 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Gorenje 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Intereuropa 2.3 - 2.26 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecobank 24000 - 24000 24000 800.00 3.45% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۲:۳۳
ETI 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Onatel 8800 - 8800 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Palmci 5100 - 5100 5100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Uniwax 3185 - 3185 3185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 728 - 728 732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Komercijalna 1870 - 1870 1880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Galenika Fitof 2801 - 2801 2820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Veterinarski S 80 - 80 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Impol Seval 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

بازار سهام عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Babylon Hotel 66 - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Mansour Hotel 12.5 - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Modern Sewing 5.4 - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Al Sadeer Hotel 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Bank of Baghdad 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACC 28.5 - 28.5 28.5 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
ACE 22.7 - 22.7 22.7 0.30 1.32% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
ADC 11.22 - 11.22 11.22 0.08 0.72% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
APC 12.94 - 12.94 12.94 0.08 0.62% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
ATC 27.95 - 27.95 27.95 0.20 0.72% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Sohar 0.137 - 0.137 0.137 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Bank Dhofar 0.178 - 0.178 0.178 0.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
National Gas 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Oman Telecom 0.736 - 0.736 0.736 0.01 1.63% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Raysut Cement 0.692 - 0.692 0.692 0.02 2.89% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enersense 5.34 - 5.22 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nablus Surgical 1.85 - 1.85 1.85 0.04 2.21% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Ahliea Insurance 0.27 - 0.27 0.27 0.01 3.85% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
National Bank PL 1.75 - 1.75 1.75 0.02 1.14% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Bank Of Palestine 2.5 - 2.5 2.5 0.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Palestine Telecom 4.32 - 4.32 4.32 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNA 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
YIT 5.31 - 5.31 5.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Kesko 49.91 - 49.91 49.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Oreit 5.21 - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Valmt 16.21 - 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EEI 11.6 - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
IPM 8.19 - 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Now 8.66 - 8.66 8.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
PAL 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
RFM 4.7 - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Logicom 1.5 - 1.47 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Frou Frou 0.24 - 0.234 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Vasilikos 2.9 - 2.88 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Bank of Cyprus 1.634 - 1.63 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Interfund Inve 0.145 - 0.145 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kcell AO 1625.48 - 1605 1625.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Halyk Bank AO 106.49 - 106.48 106.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Bank of Astana 894.99 - 870.2 894.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
KazTransOil AO 1595.01 - 1595.01 1599.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
KAZ Minerals PLC 4580.21 - 4580.21 4649.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 153 - 153 153 1.90 1.24% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Aamal 9.94 - 9.94 9.94 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Dlala 12.92 - 12.92 12.92 0.12 0.94% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Ezdan 8.76 - 8.76 8.76 0.06 0.69% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Mazaya 6.4 - 6.4 6.4 0.23 3.59% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 891.51 - 891.51 891.51 15.20 1.70% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 17.19 - 17.19 17.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲:۵۸
Banco Lafise Pref 100.6 - 100.6 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۸
Astra Rocket 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۵۴
La Nacion S.A. 3 - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۵۴

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Boralex 21.62 - 21.62 21.62 93.38 431.91% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
Equitable Group Inc. 56.7 - 56.7 56.7 31.44 124.47% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
GVIC Communications Corp. 0.15 0.2 0.15 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۹:۰۳
RTG Mining Inc 0.13 0.12 0.12 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۵:۰۳
Laramide Resources 0.345 0.25 0.25 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۵:۰۳

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Suntech 7690 - 7690 7690 220.00 2.95% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
MediaZen 11500 - 11500 11500 1350.00 13.30% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
LPK 4250 - 4250 4250 645.00 15.18% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
NRK 2950 - 2950 2950 1660.00 56.27% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
SDN 2400 - 2400 2400 485.00 25.33% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ingra 4.55 - 4.55 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Podravka 315 - 312 316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Hup Zagreb 3920 - 3920 3940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Adris Grupa P 451 - 444 451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Djuro Djakovic 15.15 - 14.8 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Celsia 4525 - 4525 4560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Icolcap 15400 - 15400 15437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Nutresa 26060 - 26060 26060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Cemargos 8700 - 8700 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Promigas 7600 - 7600 7600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Britam 14.05 - 14 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
KCB Group 49 - 49 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Safaricom 29.25 - 29 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Equity Group 49.75 - 49.75 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Centum Invest 36.75 - 36.75 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 30.8 - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Mabanee 642 - 642 642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Salhiah RE 335 - 335 335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Warba Bank 241 - 241 241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Commercial RE 75 - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Audi 5.74 - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Solidere A 8.6 - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Solidere B 8.42 - 8.42 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Banque BEMO 1.57 - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Byblos Bank 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sapling 0.05 - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Grupa Recykl SA 24.2 - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Csy 3.06 - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Ebc 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Iai 27.8 - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SES 13.6 - 12.85 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Fotex 1.77 - 1.76 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
RTL Group 66 - 66 66.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
British Airways Finance Pref 26.01 - 26.01 26.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Socfinaf 14.6 - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blantyre Hotels 3500 - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Sunbird Tourism 14400 - 14400 14400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
NICO Holdings Ltd 4200 - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
National Bank Of Malawi 29700 - 29700 29700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Telekom Networks Malawi 2000 - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santumas 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Medserv PLC 1.1 - 1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
RS2 Software PLC 1.21 - 1.18 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Lombard Bank Malta 2.34 - 2.3 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Malta Properties Company PLC 0.515 - 0.51 0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OSK 0.995 - 0.995 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
TDM 0.35 - 0.35 0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Maxis 5.78 - 5.78 5.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Axiata 5.16 - 5.15 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Padini 5.25 - 5.25 5.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FHB 619 - 619 619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
MOL 2702 - 2702 2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Raba 1390 - 1390 1390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
ENEFI 183 - 183 183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Appeninn 665 - 665 665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hps 1949 - 1949 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
S2M 255 - 255 278.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
SMI 3096 - 3096 3290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
BMCI 945 - 945 950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Snep 633 - 620 633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAPH 22.12 - 22.12 22.12 0.25 1.13% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
EASB 1 - 1 1 0.02 2.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
EDBM 8.8 - 8.8 8.8 0.32 3.77% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
RTVC 5.77 - 5.77 5.77 0.02 0.35% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
ALICO 0.67 - 0.67 0.67 0.01 1.52% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 572.63 - 572.63 572.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Sor 1265 - 1265 1265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Suu 209.67 - 209.67 209.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
BDSec 1103 - 1103 1103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Gutal 22620 - 22620 22620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RH 2031.5 - 2031.5 2031.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Alpek 29.18 - 28.98 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Alsea 68.83 - 68.67 68.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
OMA B 99.52 - 99.52 99.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
KB Home 527.8 - 527.8 527.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABB 24.319 - 24.319 24.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
ENI 16.59 - 16.59 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Bayer 104.53 - 104.53 104.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Fugro 13.485 - 13.485 13.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲
Adidas 195.29 - 195.29 195.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۲

بازار سهام موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morning Light Co 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲:۵۹
Enl 27.85 - 27.85 27.85 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Alteo 27.45 - 27.45 27.45 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Eudcos 21.5 - 21.5 21.5 0.30 1.40% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Ascencia 16.9 - 16.9 16.9 0.05 0.30% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marina 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Luka Bar 0.186 - 0.186 0.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Napredak 0.033 - 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Zetatrans 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷
Jugopetrol 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۱۷

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSG Konsult Ltd 990 - 990 990 30.00 3.03% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۳۳
Afrox 3040 - 3040 3040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Clover 1890 - 1890 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Oceana 8604 - 8604 8604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Santam 30699 - 30699 30699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DnB 154.5 - 152.2 154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Dof 0.897 - 0.894 0.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Aker 595 - 595 598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Atea 121.4 - 121.4 122.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
EVRY 26.95 - 26.95 27.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jberger 28.9 - 28.9 28.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
B O C Gases Nigeria PLC 4.75 - 4.5 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
Caverton Offshore Support 2.62 - 2.57 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۲:۳۲
ETI 20.6 - 20.4 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Uba 11.1 - 11 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲

بازار سهام هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMG 50.35 - 50.35 50.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
AND 4.04 - 4.04 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
ASM 52.42 - 52.42 52.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
NSI 35.65 - 35.65 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲
Aegon 5.848 - 5.848 5.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۳۲

بازار سهام هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dr. Reddy's Labs 29.32 - 1982 29.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Dhanada 3.98 - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Titaanium Ten 6.5 - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۳:۰۳
Cranex 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Crestchem 11.97 - 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shis 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Beaver 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Lumina 1.33 - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Q Tech 7.05 - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵
Freeman FinTech 0.127 - 0.127 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSAB B 40.62 - 40.62 40.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Alcentra 99.2 - 99.2 99.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Halosource 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Akka 59.9 - 59.9 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳
B&B Tools 83.55 - 83.55 83.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۳

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Phu Nhuan Tech 6400 - 6400 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Labour and Expert 10500 - 10500 10500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Vietnam Hydraulic 15500 - 15500 15500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
Supan 2 Hydropower 8800 - 8800 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۳
CMC 32200 - 32200 32200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۱۷:۵۵

بازار سهام یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iaso 0.834 - 0.816 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Ekter 0.925 - 0.925 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Jumbo 13.92 - 13.92 14.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Alumil 0.32 - 0.315 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Elgeka 0.177 - 0.168 0.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲