شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:34:27
102 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
436 (6.84%)
تغییر ۶ ماهه
178 (2.91%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 33.11 168.66B - 33.11 33.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref E 107.229 134.59B - 107.229 107.229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref D 98.122 134.59B - 98.122 98.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Pref 102.62 134.59B - 102.62 102.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Commonwealth Bank Australia 73.23 130.18B - 73.23 73.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Rio Tinto Ltd 80.65 129.00B - 80.65 80.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corporation 26.15 100.61B - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corp Pref G 105.7 99.62B - 105.7 105.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corp Pref D 100.5 99.62B - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corp Pref E 99.81 99.62B - 99.81 99.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Westpac Banking Corp Pref F 103.95 99.62B - 103.95 103.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
CSL 196.19 89.50B - 196.19 196.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Group 26.07 81.27B - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref C 101.99 80.19B - 101.99 101.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref D 105.45 80.19B - 105.45 105.45 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
NAB Pref 102.45 80.19B - 102.45 102.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref B 102.5 80.19B - 102.5 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref A 100.501 80.19B - 100.501 100.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
NAB Pref 83.21 80.19B - 83.21 83.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref E 102.011 77.80B - 102.011 102.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref C 101.4 77.80B - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ANZ Banking Pref F 102.3 77.80B - 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref G 104.99 77.80B - 104.99 104.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Australia New Zealand Banking Pref 101.819 77.80B - 101.819 101.819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
ANZ Banking Pref D 103.5 77.80B - 103.5 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
National Australia Bank 24.89 75.53B - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Wesfarmers 32.5 56.30B - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Group 118.2 41.90B - 118.2 118.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Woolworths 29.96 40.19B - 29.96 29.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Group Pref B 108.02 36.41B - 108.02 108.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Macquarie Group Pref A 102.05 36.41B - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Woodside Petroleum 33.89 33.19B - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Telstra Corporation. 2.92 31.99B - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Transurban Group 11.86 27.14B - 11.86 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Scentre 4.06 23.51B - 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Aristocrat Leisure 23.56 19.48B - 23.56 23.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Insurance Australia Group 7.19 19.39B - 7.19 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Suncorp 12.9 18.92B - 12.9 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
South32 Ltd 3.41 18.31B - 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴