شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,416
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:53
297 (17.33%)
تغییر ۳ ماهه
268 (15.94%)
تغییر ۶ ماهه
561 (28.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 133.28 779.46B - 133.28 133.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Amazon.com 1449.24 706.60B - 1449.24 1449.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Alphabet Inc C 940.5 667.84B - 940.5 940.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Alphabet A 947.4 667.84B - 947.4 947.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Microsoft 91.59 649.07B - 91.59 91.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Facebook 130.76 481.88B - 130.76 130.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Berkshire Hathaway B 172.06 395.90B - 172.06 172.06 1.46 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan 88.25 303.94B - 88.25 88.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Exxon Mobil 62.77 300.08B - 62.77 62.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
J&J 113.08 278.81B - 113.08 113.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Visa 120.53 254.15B - 120.53 120.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Bank of America 23.04 244.87B - 23.04 23.04 0.24 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Walmart 84.28 216.52B - 84.28 84.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Pfizer 37.26 210.25B - 37.26 37.26 0.40 1.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Chevron 98.31 206.98B - 98.31 98.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
UnitedHealth 223.72 201.98B - 223.72 223.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
AT&T 26.71 201.53B - 26.71 26.71 0.17 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Intel 42.67 198.45B - 42.67 42.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Home Depot 154.75 192.81B - 154.75 154.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Verizon 50.87 178.09B - 50.87 50.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Mastercard 172.43 175.90B - 172.43 172.43 1.25 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Cisco 38.48 173.37B - 38.48 38.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Procter&Gamble 80.98 168.16B - 80.98 80.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Boeing 307.78 167.45B - 307.78 307.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Coca-Cola 41.64 159.89B - 41.64 41.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Oracle 42.48 154.09B - 42.48 42.48 0.83 1.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Netflix 310.02 145.77B - 310.02 310.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Merck&Co 65.31 139.90B - 65.31 65.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Walt Disney 97.98 133.83B - 97.98 97.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۳۴
PepsiCo 95.32 132.24B - 95.32 95.32 1.77 1.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DuPont 47.96 131.07B - 47.96 47.96 0.10 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Comcast 31.3 129.34B - 31.3 31.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
NVIDIA 132.43 123.19B - 132.43 132.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Nike 68.09 110.03B - 68.09 68.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
IBM 106.37 109.86B - 106.37 106.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Philip Morris 61.44 107.52B - 61.44 61.44 1.06 1.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
McDonald’s 159.84 105.40B - 159.84 159.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Amgen 174.83 104.64B - 174.83 174.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Adobe 212.02 102.86B - 212.02 212.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
General Electric 7.73 101.27B - 7.73 7.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴