کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
128 (9.61%)
تغییر ۳ ماهه
270 (15.66%)
تغییر ۶ ماهه
388 (21.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 170.69 779.46B - 170.69 170.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Amazon.com 1578.83 706.60B - 1578.83 1578.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Alphabet A 1074.76 667.84B - 1074.76 1074.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Alphabet Inc C 1070.73 667.84B - 1070.73 1070.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Microsoft 104.36 649.07B - 104.36 104.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Facebook 146.03 481.88B - 146.03 146.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Berkshire Hathaway B 177.62 395.90B - 177.62 177.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
JPMorgan 88.36 303.94B - 88.36 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Exxon Mobil 71.28 300.08B - 71.28 71.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
J&J 121.58 278.81B - 121.58 121.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Visa 135.77 254.15B - 135.77 135.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Bank of America 23.76 244.87B - 23.76 23.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Walmart 86.94 216.52B - 86.94 86.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pfizer 37.1 210.25B - 37.1 37.1 0.17 0.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
Chevron 109.01 206.98B - 109.01 109.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
UnitedHealth 219.96 201.98B - 219.96 219.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
AT&T 27.61 201.53B - 27.61 27.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Intel 47.34 198.45B - 47.34 47.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Home Depot 167.24 192.81B - 167.24 167.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Verizon 52.38 178.09B - 52.38 52.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Mastercard 205.35 175.90B - 205.35 205.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Cisco 47.05 173.37B - 47.05 47.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Procter&Gamble 90.65 168.16B - 90.65 90.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Boeing 322.67 167.45B - 322.67 322.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coca-Cola 40.72 159.89B - 40.72 40.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Oracle 47.08 154.09B - 47.08 47.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Netflix 324.79 145.77B - 324.79 324.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Merck&Co 72.91 139.90B - 72.91 72.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Walt Disney 95.45 133.83B - 95.45 95.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
PepsiCo 106.93 132.24B - 106.93 106.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
DuPont 47.75 131.07B - 47.75 47.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Comcast 34.95 129.34B - 34.95 34.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NVIDIA 157.79 123.19B - 157.79 157.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nike 73.44 110.03B - 73.44 73.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
IBM 123.38 109.86B - 123.38 123.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Philip Morris 81.25 107.52B - 81.25 81.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
McDonald’s 165.8 105.40B - 165.8 165.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Amgen 166.54 104.64B - 166.54 166.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Adobe 231.87 102.86B - 231.87 231.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
General Electric 8.86 101.27B - 8.86 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵