شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,494
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:05:12
235 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
773 (7.53%)
تغییر ۶ ماهه
1,428 (13.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 105 757.64B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۴
Chevron 113 241.60B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Intel 48 231.65B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Cisco 42.7 202.37B - 42.7 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۳۴
Anheuser Busch Inbev 64.75 146.25B - 63.88 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
IBM 152 128.24B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Siemens AG 100.46 93.25B - 100.46 98.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Santander 4.21 88.88B - 4.21 4.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Volkswagen ST 147.4 84.76B - 146.2 147.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Deutsche Telekom AG 14.585 69.35B - 14.585 14.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۴
ENI 13.806 57.33B - 13.806 13.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۳۴
BBVA 4.93 43.69B - 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Telefonica 7.532 43.12B - 7.532 7.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Muench. Rueckvers. 196.35 29.45B - 196.35 196.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KBC 60.66 27.36B - 59.7 60.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
E.ON SE 9.189 20.84B - 9.189 9.189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
GBL 81.94 14.42B - 81.52 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
UCB 75.84 12.99B - 75.84 77.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Telecom Italia 0.4928 12.89B - 0.4928 0.4942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Umicore 35.87 12.02B - 35.49 35.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Solvay 95.76 11.41B - 94.74 95.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
RTL Group 46.22 10.92B - 46.16 46.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Ageas 41.09 8.62B - 40.99 41.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Etablissementen Fr Colruyt 62.34 7.29B - 62.3 62.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Proximus 22.78 6.56B - 22.7 22.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Sofina 177.2 5.01B - 176.4 177.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Ackermans 140.5 4.91B - 139.3 140.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Telenet 39.72 4.71B - 39.72 40.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
KBC Ancora 40.08 3.55B - 39.64 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Elia 59.7 3.28B - 59.7 60.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Melexis NV 56.35 3.13B - 55.6 56.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Solvac Nom 118.5 2.77B - 118.5 120.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Tubize-Fin 65.9 2.64B - 65.9 66.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
CFE SA 92.8 2.63B - 92.8 93.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
bpost NV 8.34 2.62B - 8.27 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Warehouses de Pauw 122.6 2.43B - 122.6 123.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Argen-X 90 2.30B - 89.4 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Cofinimmo-Sicafi 112.5 2.24B - 112.5 112.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Cofinimmo Priv2 107 2.24B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
DIeteren SA 34.9 1.98B - 34.86 35.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵