کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,782
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
1,042 (11.92%)
تغییر ۳ ماهه
339 (3.35%)
تغییر ۶ ماهه
242 (2.42%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 116.2 757.64B - 116.2 117.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Chevron 119 241.60B - 119 122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Intel 52 231.65B - 48 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Cisco 55.8 202.37B - 55.8 55.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Anheuser Busch Inbev 71.81 146.25B - 71.81 72.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
IBM 141 128.24B - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Siemens AG 94.67 93.25B - 94.67 95.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Santander 4.321 88.88B - 4.321 4.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Volkswagen ST 143.6 84.76B - 143.6 143.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Deutsche Telekom AG 15.75 69.35B - 15.67 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
ENI 15.918 57.33B - 15.918 15.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
BBVA 5.565 43.69B - 5.565 5.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۳۵
Telefonica 7.724 43.12B - 7.724 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
Muench. Rueckvers. 210.3 29.45B - 210.3 210.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
KBC 61.42 27.36B - 61.24 61.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
E.ON SE 10.02 20.84B - 10.02 9.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
GBL 84.82 14.42B - 84.82 85.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
UCB 75.8 12.99B - 75.8 75.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Telecom Italia 0.5176 12.89B - 0.5176 0.5176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Umicore 40.28 12.02B - 40.28 40.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Solvay 96.4 11.41B - 96.4 97.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
RTL Group 49.8 10.92B - 49.8 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Ageas 42.53 8.62B - 42.41 42.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Etablissementen Fr Colruyt 65.98 7.29B - 65.98 66.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Proximus 25.05 6.56B - 25.05 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Sofina 174.8 5.01B - 174.8 175.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Ackermans 134.1 4.91B - 134.1 134.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Telenet 42.4 4.71B - 42.4 42.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
KBC Ancora 42.02 3.55B - 41.88 42.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Elia 62.3 3.28B - 62.3 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Melexis NV 59.4 3.13B - 59.4 59.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Solvac Nom 122 2.77B - 122 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Tubize-Fin 62.6 2.64B - 62.6 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
CFE SA 81.2 2.63B - 81.2 81.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
bpost NV 8.91 2.62B - 8.91 9.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Warehouses de Pauw 139.2 2.43B - 139.2 139.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Argen-X 112.6 2.30B - 112.6 114.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
Cofinimmo-Sicafi 117.2 2.24B - 117.2 117.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Cofinimmo Priv2 110 2.24B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۳
DIeteren SA 34.68 1.98B - 34.68 34.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴