کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5744
قیمت روز
0 (0.82%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:58:10
0 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.90%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.9 774.18M - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Elektropriv Bi 14.42 266.81M - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Elektropriv Hz 26.4 242.93M - 26.4 26.4 1.89 7.71% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۴
Tvornica Cemen 25.99 232.18M - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 9 153.34M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Fabrika Duhana 160 128.18M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۰۵
Bosnalijek Sa 16.9 91.16M - 16.9 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 370 55.84M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energonova dd Sarajevo 37 54.07M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 7.8 26.42M - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Ik Banka Zenic 38.5 22.72M - 35 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.45 19.93M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Ingram 12.7 17.86M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Energoinvest dd Sarajevo 0.7 15.89M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۰۵
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 25 12.30M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
IF Prof Plus Sarajevo 4 12.23M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۴
RMU Banovici dd Banovici 18 7.49M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
INVEST Sarajevo 3.04 6.31M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴
IF Bosfin Sarajevo 0.72 4.10M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۴:۳۴
Naprijed Sarajevo 0.99 4.04M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۴:۳۷
Pobjeda dd Tesanj 4.4 3.99M - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Fortuna fond Bihac 0.99 3.09M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۳۴
GP ZGP 1.45 2.78M - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Saniteks dd Velika Kladusa 13.99 2.77M - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Eurofond 1 Tuzla 0.44 2.74M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Hidrogradnja D 0.2 1.70M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Sipad Komerc 1.3 1.43M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nova Banka 0.62 - - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Boksit ad Milici 0.631 - - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Trgovina Borac 2.06 - - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴:۳۴
Elektro-Bijelj 0.24 - - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۳۵
Natron 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jkp Jablanica 310 - - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rite Gacko 0.055 - - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴