شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.58
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:44:10
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.21%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.1 774.18M - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Elektropriv Bi 12.5 266.81M - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Elektropriv Hz 24.5 242.93M - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱:۳۴
Tvornica Cemen 25.9 232.18M - 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Energopetrol 9 153.34M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Fabrika Duhana 120 128.18M - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۳
Bosnalijek Sa 12.5 91.16M - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Abs Banka 100.03 86.50M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 350 55.84M - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Energonova dd Sarajevo 35.2 54.07M - 35.2 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۲
Mann+Hummel 125 47.93M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Sarajevo Osig 6.6 26.42M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Ik Banka Zenic 27 22.72M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲:۳۲
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.2 19.93M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Ingram 12.88 17.86M - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۲
Energoinvest dd Sarajevo 0.7 15.89M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Moja Banka dd Sarajevo 25.27 15.13M - 25.27 25.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Solana dd Tuzla 24 12.30M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۳
IF Prof Plus Sarajevo 4 12.23M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۳۴
RMU Banovici dd Banovici 18 7.49M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۲۲:۳۴
INVEST Sarajevo 3.04 6.31M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
IF Bosfin Sarajevo 0.8 4.10M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۵
Naprijed Sarajevo 0.76 4.04M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Pobjeda dd Tesanj 8.5 3.99M - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fortuna fond Bihac 0.99 3.09M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۳۴
GP ZGP 1.25 2.78M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Saniteks dd Velika Kladusa 10 2.77M - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Eurofond 1 Tuzla 0.48 2.74M - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱:۳۳
Hidrogradnja D 0.21 1.70M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۴
Sipad Komerc 1.36 1.43M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Boksit ad Milici 0.631 - - 0.631 0.631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Trgovina Borac 2.06 - - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۴:۳۴
Elektro Doboj 0.215 - - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
ZIF Kristal Invest Fond Ad Banja Luka 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Centrotrans Tranzit 32 - - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jkp Jablanica 310 - - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰