شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5794
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:20:12
0 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.21%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

567
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:08
43 (7.03%)
تغییر ۳ ماهه
64 (10.11%)
تغییر ۶ ماهه
145 (20.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.1 584.82M - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Sopharma AD 3.33 542.52M - 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Chimimport AD 1.79 527.22M - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
CEZ Distribution BG 197 478.14M - 197 197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
CB First Investment Bank AD 3.17 396.00M - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Monbat AD 7.7 329.55M - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Eurohold Bulgaria AD 1.55 292.34M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
M S Hydraulic AD 7.7 290.96M - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Velgraf Asset 3.8 253.85M - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Albena AD 43 239.30M - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Sopharma Trading AD 6.95 236.92M - 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Alcomet AD 11.7 233.39M - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Speedy AD 46.4 215.10M - 46.4 46.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Central Co Bank 1.27 196.32M - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Advance Terafun 1.95 184.69M - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Holding Varna AD 40 184.30M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
BACB AD 6.05 182.72M - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۱
Stara Planina Hold AD 6.2 149.10M - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Svilosa AD 5.5 134.64M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Sopharma Properties 6.3 130.68M - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۴
Neochim AD 30 118.38M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Bulgartabac Holding AD 12 115.67M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Himsnab Bulgaria AD 44 107.27M - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
CEZ Electro BG 21000 107.00M - 21000 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۳
Balkan and Sea Properties 16 102.49M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Korado 6.9 98.11M - 6.9 6.9 0.10 1.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
HES AD 4.7 90.97M - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
Trace Group Hold AD 2.64 89.06M - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
BG Agro AD 1.75 79.91M - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Oil & Gas Exploration & Production 7 78.87M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Sila Holding AD 2.1 78.13M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
CB Texim Bank AD 2.8 75.59M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۳
Agria Group Holding AD 9.65 73.44M - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
IHB 1.04 73.14M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Investor.BG AD 13.9 66.95M - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.23 64.57M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۴
EMKA AD 2.56 60.65M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Holding Nov Vek AD 14.2 60.01M - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Odessos Shiprepair Yard AD 78 56.90M - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Sirma Group 0.938 54.61M - 0.938 0.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴