کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5792
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:42:15
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.40%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

600
قیمت روز
14 (2.45%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:09
11 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
27 (4.25%)
تغییر ۶ ماهه
60 (9.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.35 584.82M - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Sopharma AD 3.64 542.52M - 3.64 3.64 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Chimimport AD 1.97 527.22M - 1.97 1.97 0.11 5.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
CEZ Distribution BG 200 478.14M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
CB First Investment Bank AD 3.63 396.00M - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Monbat AD 7 329.55M - 7 7 0.10 1.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Eurohold Bulgaria AD 2.1 292.34M - 2.1 2.1 0.35 20.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
M S Hydraulic AD 7.75 290.96M - 7.75 7.75 0.05 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Velgraf Asset 3.8 253.85M - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Albena AD 44 239.30M - 44 44 0.40 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Sopharma Trading AD 7.2 236.92M - 7.2 7.2 0.10 1.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Alcomet AD 11.1 233.39M - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Speedy AD 50.5 215.10M - 50.5 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Central Co Bank 1.68 196.32M - 1.68 1.68 0.03 1.82% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Advance Terafun 1.94 184.69M - 1.94 1.94 0.02 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Holding Varna AD 37.2 184.30M - 37.2 37.2 0.20 0.54% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
BACB AD 6.45 182.72M - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Stara Planina Hold AD 6.05 149.10M - 6.05 6.05 0.05 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.5 130.68M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۰۵
Neochim AD 27.2 118.38M - 27.2 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Bulgartabac Holding AD 9.5 115.67M - 9.5 9.5 0.50 5.56% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Himsnab Bulgaria AD 44.8 107.27M - 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
CEZ Electro BG 24200 107.00M - 24200 24200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Balkan and Sea Properties 16 102.49M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۳۳
Korado 7.05 98.11M - 7.05 7.05 0.05 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
HES AD 5.05 90.97M - 5.05 5.05 0.07 1.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Trace Group Hold AD 3 89.06M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
BG Agro AD 1.55 79.91M - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۶
Oil & Gas Exploration & Production 7 78.87M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
Sila Holding AD 2.12 78.13M - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
CB Texim Bank AD 2.7 75.59M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Agria Group Holding AD 11 73.44M - 11 11 0.10 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
IHB 1.04 73.14M - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Investor.BG AD 16 66.95M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۵
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.25 64.57M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
EMKA AD 2.62 60.65M - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Holding Nov Vek AD 15 60.01M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Odessos Shiprepair Yard AD 75 56.90M - 75 75 2.00 2.67% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Sirma Group 0.84 54.61M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵