شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,419
قیمت روز
18 (0.33%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:33:43
275 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
64 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
360 (6.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16900 2230.00B - 16900 16900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
ETI 17 754.37B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Generale de Banques 7015 376.29B - 7015 7015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Coris Bank 7750 281.60B - 7750 7750 150.00 1.94% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Bank of Africa Senegal 1700 280.16B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Ecobank 3970 264.24B - 3970 3970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Bollore Africa Logistics 2120 206.85B - 2120 2120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Cfao Cote d’Ivoire 595 136.03B - 595 595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Total Cote d’Ivoire 1165 125.61B - 1165 1165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Societe de Limonaderie 58000 121.81B - 58000 58000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Banque Internationale Cote d Ivoire 6735 121.67B - 6735 6735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Ivoirienne d’Electricite 1200 100.52B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of Africa Benin 3685 97.84B - 3685 3685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of Africa Burkina Faso 4165 87.40B - 4165 4165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2995 84.00B - 2995 2995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Societe des Caoutchoucs 1970 82.09B - 1970 1970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Africaine de Plantations 3500 81.79B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Vivo Energy 915 72.45B - 915 915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Uniwax 1900 64.33B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Nestle Cote d’Ivoire 880 58.38B - 880 880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Filatures Tissages Sacs 2000 56.27B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Bank of Africa Niger 3590 55.25B - 3590 3590 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
BOA Mali 2400 54.34B - 2400 2400 50.00 2.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Total Senegal 1405 54.34B - 1405 1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Palmci 1805 48.70B - 1805 1805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Ivoirienne des Tabacs 1700 41.30B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Societe Multinationale de Bitumes 19750 38.00B - 19750 19750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Societe de Distribution d’Eau 3425 37.80B - 3425 3425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Ivoirienne Banque 2355 33.50B - 2355 2355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Tractafric Motors 123990 26.40B - 123990 123990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Sucrivoire 825 22.64B - 825 825 25.00 3.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Bernabe Cote d’Ivoire 2390 16.53B - 2390 2390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Servair Abidjan 1200 16.37B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Onatel 4000 15.93B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Unilever Cote d’Ivoire 6000 14.89B - 6000 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Societe Ivoirienne de Cables 940 8.29B - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Crown Societe Ivoirienne 345 7.05B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Air Liquide 500 3.06B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Societe d’Etudes et de Travaux 170 3.02B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۳۴
Movis Cote Ivoire 2495 2.42B - 2495 2495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۴