کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,194
قیمت روز
28 (0.54%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:06:22
157 (3.11%)
تغییر ۳ ماهه
138 (2.60%)
تغییر ۶ ماهه
253 (4.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 19900 2230.00B - 19900 19900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
ETI 20 754.37B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Societe Generale de Banques 8190 376.29B - 8190 8190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Coris Bank 7500 281.60B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bank of Africa Senegal 1740 280.16B - 1740 1740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Ecobank 3595 264.24B - 3595 3595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bollore Africa Logistics 1850 206.85B - 1850 1850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Cfao Cote d’Ivoire 545 136.03B - 545 545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Total Cote d’Ivoire 1430 125.61B - 1430 1430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Societe de Limonaderie 41900 121.81B - 41900 41900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Banque Internationale Cote d Ivoire 4885 121.67B - 4885 4885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Ivoirienne d’Electricite 1200 100.52B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bank of Africa Benin 4095 97.84B - 4095 4095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bank of Africa Burkina Faso 4950 87.40B - 4950 4950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3595 84.00B - 3595 3595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Societe des Caoutchoucs 2400 82.09B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Societe Africaine de Plantations 3500 81.79B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Vivo Energy 935 72.45B - 935 935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Uniwax 1925 64.33B - 1925 1925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Nestle Cote d’Ivoire 1100 58.38B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Filatures Tissages Sacs 1270 56.27B - 1270 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Bank of Africa Niger 4200 55.25B - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Total Senegal 1350 54.34B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
BOA Mali 2095 54.34B - 2095 2095 5.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
Palmci 1595 48.70B - 1595 1595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Societe Ivoirienne des Tabacs 1200 41.30B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Societe Multinationale de Bitumes 4700 38.00B - 4700 4700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Societe de Distribution d’Eau 2900 37.80B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Societe Ivoirienne Banque 2500 33.50B - 2500 2500 100.00 4.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
Tractafric Motors 122000 26.40B - 122000 122000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۳۴
Sucrivoire 910 22.64B - 910 910 70.00 7.69% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۴
Bernabe Cote d’Ivoire 2355 16.53B - 2355 2355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Servair Abidjan 1595 16.37B - 1595 1595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Onatel 4450 15.93B - 4450 4450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Unilever Cote d’Ivoire 4750 14.89B - 4750 4750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 1095 8.29B - 1095 1095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Crown Societe Ivoirienne 300 7.05B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Air Liquide 450 3.06B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۵
Societe d’Etudes et de Travaux 170 3.02B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۳۵
Movis Cote Ivoire 2400 2.42B - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴