کالایاب
شاخص یاب
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1521
قیمت روز
0 (0.26%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:42:22
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

205
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:00
23 (12.64%)
تغییر ۳ ماهه
23 (12.64%)
تغییر ۶ ماهه
205 (0.00%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,793
قیمت روز
8 (0.45%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:57
66 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
24 (1.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3240 31.60B - 3240 3240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Zagrebacka Banka 63 19.53B - 63 63 0.80 1.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Hrvatske Telekom 161 12.21B - 161 161 1.50 0.93% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Valamar Riviera DD 33.9 5.08B - 33.9 33.9 0.10 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Adris Grupa P 442 4.67B - 442 442 2.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Plava Laguna DD 1610 3.91B - 1610 1610 20.00 1.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Maistra dd 300 3.28B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Atlantic Grupa 1140 3.27B - 1140 1140 30.00 2.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Podravka 374 2.27B - 374 374 1.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Arenaturist 332 2.14B - 328 332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Koncar Elektro 630 1.70B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1130 1.39B - 1130 1130 10.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Liburnia Riviera Hoteli DD 3600 1.27B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
Ad Plastik 179 825.22M - 179 179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Atlantska Plovidba 285 662.87M - 285 285 2.00 0.71% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Luka Rijeka 41.4 620.10M - 41.4 41.4 0.40 0.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Kras dd 392 546.70M - 392 392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Imperial DD 910 518.22M - 910 910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲:۳۵
Tankerska Next Generation 34 410.47M - 34 34 1.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Dalekovod 7.22 285.51M - 7.22 7.22 0.20 2.77% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Viro 79 174.72M - 79 79 1.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Luka Ploce 410 170.88M - 410 410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۴
Djuro Djakovic 10.15 162.96M - 10.15 10.15 0.40 3.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Hoteli Maestral DD 418 155.75M - 418 418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 150 107.97M - 150 150 2.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Uljanik Plovidbe 49.4 61.19M - 49.4 49.4 2.30 4.88% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Ingra 3.5 58.79M - 3.5 3.5 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Petrokemija 25 38.61M - 25 25 1.50 6.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Tehnika 125 21.98M - 125 125 3.00 2.46% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 16 18.88M - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jadran dd 15.1 - - 15.1 15.1 0.40 2.65% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
RIZ Odasiljaci dd 19.9 - - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۱:۳۳