شاخص یاب
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:38:10
0 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:42
16 (8.79%)
تغییر ۳ ماهه
14 (7.61%)
تغییر ۶ ماهه
198 (0.00%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

1,757
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
26 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
39 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
117 (6.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
Zagrebacka Banka 59.6 19.53B - 59.6 59.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Hrvatske Telekom 152 12.21B - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Valamar Riviera DD 35 5.08B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Adris Grupa P 419 4.67B - 419 419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Plava Laguna DD 1660 3.91B - 1660 1660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Maistra dd 300 3.28B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Atlantic Grupa 1190 3.27B - 1190 1190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Podravka 381 2.27B - 381 381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Arenaturist 341 2.14B - 341 341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Koncar Elektro 540 1.70B - 540 540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1000 1.39B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Liburnia Riviera Hoteli DD 4100 1.27B - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Ad Plastik 173 825.22M - 173 173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Atlantska Plovidba 335 662.87M - 335 335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Luka Rijeka 40 620.10M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Kras dd 386 546.70M - 386 386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Imperial DD 810 518.22M - 810 810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Tankerska Next Generation 38.6 410.47M - 38.6 38.6 0.40 1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Dalekovod 8.16 285.51M - 8.16 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Viro 95 174.72M - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Luka Ploce 460 170.88M - 460 460 64.00 16.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Djuro Djakovic 12.6 162.96M - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Hoteli Maestral DD 380 155.75M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 140 107.97M - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۰۳
Uljanik Plovidbe 85 61.19M - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ingra 3.95 58.79M - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Petrokemija 40.8 38.61M - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Tehnika 123 21.98M - 123 123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 14.7 18.88M - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Jadran dd 16.1 - - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
RIZ Odasiljaci dd 16.5 - - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۴
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳