کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

42
قیمت روز
0 (0.76%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
2 (5.18%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.07%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.35 1.06B - 1.35 1.35 0.02 1.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۴:۳۴
Vasilikos 2.68 194.23M - 2.68 2.68 0.02 0.75% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Hellenic Bnk 0.786 150.84M - 0.786 0.786 0.01 0.76% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Logicom 1.34 111.12M - 1.34 1.34 0.03 2.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Petrolina 1.16 102.38M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Demetra Inv 0.462 97.60M 0.468 0.462 0.468 0.01 1.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.44 68.81M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Atlantic Ins C 1.38 59.45M - 1.38 1.38 0.01 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Stademos Hotel 1.47 51.48M - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Keo Plc 1.23 48.04M - 1.23 1.23 0.02 1.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Tsokkos Htls 0.11 37.43M - 0.11 0.11 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Interlife 1.95 28.78M - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
K+G Complex 0.194 26.49M - 0.194 0.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۳:۰۵
Frou Frou 0.216 24.32M - 0.216 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Pandora Inv 0.078 23.34M - 0.078 0.078 0.01 6.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۶
Cyprus Trading 0.29 23.31M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Woolworth 0.103 22.46M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Lordos Hotel 0.61 21.53M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Salamis Tours 0.59 20.27M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Amathus Navg 0.14 19.29M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
Constantinou Bros Hotels 0.131 18.96M - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۲۲:۳۴
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.032 14.51M - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
NETinfo PLC 1.25 12.78M - 1.25 1.25 0.10 8.70% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۳۵
Ermes Dept Sto 0.058 11.03M - 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
R Energy 1 5.65 9.88M - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Mallouppas & Papacostas 0.21 9.16M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Blue Island Pl 0.625 8.95M 0.62 0.62 0.625 0.01 1.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Interfund Inve 0.149 8.88M - 0.149 0.149 0.01 8.72% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Leptos Caly 0.068 5.59M - 0.068 0.068 0.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Ccc Tourist 0.029 5.10M - 0.029 0.029 0.00 10.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۷:۳۵
Gap Vassilop. 0.116 4.88M - 0.116 0.116 0.00 3.45% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ellinas Financ 0.298 4.70M - 0.298 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۵
K Kythreotis 0.09 4.25M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۳:۰۳
Lordos United Plastics 0.076 3.74M - 0.076 0.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱:۳۵
Laiki Capital 0.005 2.54M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Sfs Group 0.024 2.36M - 0.024 0.024 0.00 8.33% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Mitsides Publi 0.234 2.30M - 0.234 0.234 0.03 11.11% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Claridge Inves 0.018 2.27M - 0.018 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵