شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

42
قیمت روز
1 (1.53%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:08
3 (6.64%)
تغییر ۳ ماهه
8 (16.42%)
تغییر ۶ ماهه
2 (3.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.314 1.06B - 1.314 1.314 0.05 3.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Vasilikos 2.68 194.23M - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Hellenic Bnk 0.726 150.84M - 0.726 0.726 0.01 1.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Logicom 1.44 111.12M - 1.44 1.44 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Petrolina 1.15 102.38M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
Demetra Inv 0.484 97.60M - 0.484 0.484 0.02 3.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
G Entertainment 0.114 85.79M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
Cyprus Cement 0.47 68.81M - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Atlantic Ins C 1.43 59.45M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
Stademos Hotel 1.35 51.48M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Keo Plc 1.28 48.04M - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
Tsokkos Htls 0.131 37.43M - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Interlife 1.6 28.78M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
K+G Complex 0.224 26.49M - 0.224 0.224 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Frou Frou 0.226 24.32M - 0.226 0.226 0.01 6.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Pandora Inv 0.061 23.34M - 0.061 0.061 0.00 1.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Cyprus Trading 0.29 23.31M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
Woolworth 0.103 22.46M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
Lordos Hotel 0.56 21.53M - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Salamis Tours 0.58 20.27M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Amathus Navg 0.126 19.29M - 0.126 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
Constantinou Bros Hotels 0.12 18.96M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۳۲
Global Digital Services 0.011 15.25M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۳۲
Louis Plc 0.029 14.51M - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
NETinfo PLC 1.15 12.78M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۲
Ermes Dept Sto 0.058 11.03M - 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
R Energy 1 4.9181 9.88M - 4.9181 4.9181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۰۴
Mallouppas & Papacostas 0.214 9.16M - 0.214 0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۲
Blue Island Pl 0.625 8.95M - 0.625 0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Interfund Inve 0.14 8.88M - 0.14 0.14 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Leptos Caly 0.062 5.59M - 0.062 0.062 0.01 8.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Ccc Tourist 0.03 5.10M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
Gap Vassilop. 0.12 4.88M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
Ellinas Financ 0.33 4.70M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
K Kythreotis 0.09 4.25M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Lordos United Plastics 0.08 3.74M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Laiki Capital 0.009 2.54M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
Sfs Group 0.026 2.36M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Mitsides Publi 0.28 2.30M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Claridge Inves 0.019 2.27M - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱