کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.057 33.06B - 8.004 8.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Nokia Oyj 5.52 27.29B - 5.52 5.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Sampo Oyj A 42.98 22.93B - 42.61 42.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
KONE Oyj 44.87 19.43B - 44.63 44.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Fortum 19.85 18.30B - 19.59 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
LM Ericsson B 8.61 17.55B - 8.55 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Neste Oil Oyj 94.4 16.93B - 93.92 94.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
UPM-Kymmene 26.48 16.19B - 26.48 26.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Telia Company 4.102 16.02B - 4.099 4.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Stora Enso Oyj R 11.39 13.10B - 11.36 11.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Stora Enso Oyj A 12.3 13.10B - 12.3 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Wartsila Oyj Abp 14.32 9.81B - 14.32 14.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Elisa Oyj 40.65 6.66B - 40.57 40.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Kesko 49.8 5.14B - 49.6 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Kesko 54.82 5.14B - 54.4 54.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Nokian Renkaat Oyj 31.49 4.57B - 31.35 31.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Metso Oyj 31.28 4.23B - 31.18 31.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
SSAB A 3.404 3.58B - 3.404 3.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Metsa Board Oyj A 7.5 3.35B - 7.5 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Metsa Board Oyj B 5.905 3.35B - 5.905 5.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Huhtamaki Oyj 33.15 3.34B - 32.84 33.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Orion Oyj B 35.04 3.29B - 34.93 35.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Orion Oyj A 34.95 3.29B - 34.75 34.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Amer Sports 39.98 3.14B - 39.97 39.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Konecranes 32.86 2.73B - 32.63 33.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
DNA 19.6 2.69B - 19.42 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Valmt 23.84 2.46B - 23.6 23.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Cargotec Oyj 34 2.35B - 33.56 34.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Outokumpu Oyj 3.65 2.11B - 3.63 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Tieto Oyj 28.4 2.05B - 28.4 28.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Kemira Oyj 11.6 1.76B - 11.53 11.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Citycon Oyj 9.202 1.64B - 9.09 9.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Fiskars 19.16 1.58B - 19.1 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Ahlstrom-Munksjo 13.92 1.46B - 13.64 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Sanoma Oyj 9.04 1.43B - 9.04 9.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Terveystalo 9.1 1.36B - 8.98 9.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Outotec Oyj 3.99 1.23B - 3.931 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Finnair Oyj 7.85 1.16B - 7.74 7.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
YIT 5.29 1.03B - 5.28 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۳۵
Uponor 10.05 984.63M - 10.05 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵