کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,253
قیمت روز
9 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
340 (11.67%)
تغییر ۳ ماهه
340 (11.67%)
تغییر ۶ ماهه
3,253 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,567
قیمت روز
55 (0.83%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
856 (15.00%)
تغییر ۳ ماهه
123 (1.83%)
تغییر ۶ ماهه
140 (2.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.053 33.06B 8.103 8.053 8.103 0.04 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Nokia Oyj 5.488 27.29B 5.536 5.488 5.546 0.09 1.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Sampo Oyj A 42.99 22.93B 43.08 42.99 43.08 0.08 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
KONE Oyj 45.03 19.43B 45.21 45.03 45.21 0.27 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Fortum 19.6 18.30B 19.62 19.6 19.8 0.38 1.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
LM Ericsson B 8.61 17.55B 8.55 8.55 8.61 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Neste Oil Oyj 93.82 16.93B 94.44 93.82 95.12 2.52 2.69% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
UPM-Kymmene 26.78 16.19B 27.13 26.78 27.13 0.64 2.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Telia Company 4.106 16.02B 4.124 4.104 4.124 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Stora Enso Oyj A 12.55 13.10B 12.85 12.55 12.85 0.15 1.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Stora Enso Oyj R 11.56 13.10B 11.72 11.56 11.795 0.39 3.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Wartsila Oyj Abp 14.63 9.81B 14.7 14.63 14.72 0.22 1.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Elisa Oyj 40.34 6.66B 40.3 40.3 40.35 0.06 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Kesko 54.84 5.14B 54.82 54.82 54.88 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Kesko 49.9 5.14B 50 49.9 50 0.30 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Nokian Renkaat Oyj 31.62 4.57B 31.86 31.62 31.96 0.70 2.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Metso Oyj 31.05 4.23B 31.07 31.05 31.17 0.21 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
SSAB A 3.38 3.58B 3.358 3.358 3.38 0.03 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Metsa Board Oyj A 7.3 3.35B - 7.3 7.3 0.34 4.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Metsa Board Oyj B 5.99 3.35B 6.085 5.99 6.085 0.11 1.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Huhtamaki Oyj 33.14 3.34B 33.23 33.14 33.32 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Orion Oyj B 34.97 3.29B 35.23 34.97 35.23 0.14 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Orion Oyj A 34.95 3.29B 35.1 34.95 35.1 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Amer Sports 39.99 3.14B - 39.99 39.99 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵
Konecranes 32.63 2.73B 32.84 32.63 32.84 0.41 1.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
DNA 19.24 2.69B 19.2 19.2 19.37 0.30 1.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Valmt 23.58 2.46B 23.64 23.58 23.64 0.06 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Cargotec Oyj 34.8 2.35B 34.72 34.72 34.86 0.64 1.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Outokumpu Oyj 3.62 2.11B 3.642 3.595 3.642 0.05 1.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Tieto Oyj 28.82 2.05B 28.96 28.66 28.96 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Kemira Oyj 11.66 1.76B 11.69 11.66 11.76 0.16 1.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Citycon Oyj 9.297 1.64B 9.33 9.297 9.372 0.15 1.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Fiskars 19.3 1.58B 19.5 19.3 19.7 0.44 2.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Ahlstrom-Munksjo 14.1 1.46B 14.14 14.1 14.22 0.20 1.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Sanoma Oyj 9.195 1.43B 9.3 9.195 9.32 0.15 1.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Terveystalo 9.285 1.36B 9.265 9.1 9.285 0.17 1.87% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Outotec Oyj 3.95 1.23B 3.981 3.95 3.981 0.02 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Finnair Oyj 8.16 1.16B 8.29 8.16 8.47 0.32 3.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
YIT 5.41 1.03B 5.44 5.41 5.44 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Uponor 10.2 984.63M 10.22 10.2 10.22 0.11 1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۵