شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:34:58
268 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
749 (8.28%)
تغییر ۶ ماهه
595 (6.70%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 150.11 779.46B - 150.11 150.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Amazon.com 1425.67 706.60B - 1425.67 1425.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Microsoft 95.77 649.07B - 94.3 95.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Microsoft 95.48 649.07B 95.67 94.37 95.67 1.16 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Microsoft 94.05 649.07B - 94.05 94.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Facebook 142.8 481.88B - 142.8 142.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Berkshire Hathaway 266491 395.90B - 266491 266491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Berkshire Hathaway B 181.17 395.90B - 181.17 181.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
JPMorgan 89.95 303.94B - 89.95 89.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Exxon Mobil 67.42 300.08B - 67.42 67.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
J&J 118.23 278.81B - 118.23 118.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Visa 125.72 254.15B - 125.72 125.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Royal Dutch Shell ADR 55 251.97B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Bank of America 24.87 244.87B - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Bank of America 25.77 244.61B 25.56 24.95 25.77 0.74 2.96% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Wells Fargo&Co 42.64 231.44B - 42.64 42.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Walmart 86.76 216.52B - 86.76 86.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Nestle ADR 78.5 207.26B - 78.5 78.5 1.00 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Chevron 104.27 206.98B - 104.27 104.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
UnitedHealth 238.83 201.98B - 238.83 238.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
AT&T 26.96 201.53B 26.65 26.2 26.96 0.52 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
AT&T 26.97 201.53B - 26.29 26.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Intel 45.51 198.45B - 44.56 45.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Home Depot 164.96 192.81B - 164.96 164.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۳
Pfizer 36.95 181.81B - 36.95 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Pfizer 37.62 181.81B - 37.62 37.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Toyota Motor ADR 104.1 181.41B - 104.1 104.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Verizon 47.41 178.09B - 47.41 47.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Verizon 48.63 178.09B - 48.63 48.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Mastercard 193.59 175.90B - 193.59 194.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
PetroChina ADR 56.72 175.22B - 56.72 56.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Cisco 43.52 173.37B - 43.52 43.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
Cisco 43.02 173.37B - 43.02 43.02 0.19 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Procter&Gamble 86.95 168.16B - 86.95 86.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Boeing 360.39 167.45B - 360.39 360.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۴
Novartis ADR 78.5 164.96B - 78.5 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
HSBC ADR 38 160.73B - 37.4 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
Coca-Cola 40.52 159.89B - 40.3 40.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
Oracle 44.7 154.09B - 44.61 44.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۵
Oracle 45.66 154.09B - 45.66 45.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵