شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,688
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
636 (20.84%)
تغییر ۳ ماهه
591 (19.08%)
تغییر ۶ ماهه
3,688 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,229
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:34:32
5 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
56 (4.36%)
تغییر ۶ ماهه
142 (10.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 395 282.56B - 394 395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Arion Bank 71.6 170.00B - 71.6 71.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Icelandair Group 10.13 64.80B - 10.05 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Grandi 32.85 62.87B - 32.85 32.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Reitir Fasteignafelag HF 71.2 56.65B - 71.2 71.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Hagar hf. 44.1 53.07B - 44.1 44.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Eimskipafelag Islands 213 43.63B - 212 213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Siminn hf 3.65 40.05B - 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Reginn hf 21.15 33.24B - 21 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Eik Fasteignafelag HF 8.3 30.79B - 8.3 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
N1 113.5 27.81B - 113.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Vatryggingfelag Islands 9.89 26.87B - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Tryggingamidstoedin 26.15 23.53B - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Sjova 13.15 22.44B - 13.15 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Fjarskipti 40 19.59B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Hampidjan 39 19.31B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Kvika banki 8.35 14.30B - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Skeljungur 7.1 13.75B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Iceland Seafood Intl 8.64 10.60B - 8.64 8.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Nyherji 23.65 9.59B - 23.65 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Klappir 13 864.50M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Heimavellir 1.13 - 1.14 1.13 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴