کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0085
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:18:14
0 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,630
قیمت روز
13 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
578 (18.94%)
تغییر ۳ ماهه
578 (18.94%)
تغییر ۶ ماهه
3,630 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,353
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:36:13
117 (9.44%)
تغییر ۳ ماهه
77 (6.03%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 513 282.56B 514 513 515 3.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Arion Bank 79.9 170.00B 78.6 78.6 79.9 2.10 2.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Icelandair Group 7.24 64.80B 7.23 7.23 7.24 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Grandi 30.45 62.87B - 30.45 30.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Reitir Fasteignafelag HF 75.1 56.65B 74.8 74.8 75.1 0.20 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Hagar hf. 44.25 53.07B 43.95 43.9 44.25 0.45 1.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Eimskipafelag Islands 176 43.63B 174.5 174.5 176 6.00 3.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Siminn hf 3.95 40.05B 3.94 3.92 3.95 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
Reginn hf 21.55 33.24B 21.5 21.5 21.6 0.30 1.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Eik Fasteignafelag HF 8.93 30.79B 8.88 8.88 8.93 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
N1 115 27.81B 114.5 114.5 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Vatryggingfelag Islands 12.55 26.87B 12.425 12.4 12.55 0.07 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Tryggingamidstoedin 29.7 23.53B - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Sjova 16.4 22.44B 16.5 16.4 16.5 0.35 2.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Fjarskipti 34.1 19.59B 34.5 34.1 34.5 0.60 1.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Hampidjan 39 19.31B - 39 39 3.00 8.33% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۰:۳۲
Kvika banki 10.15 14.30B - 10.15 10.15 0.25 2.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Skeljungur 7.26 13.75B - 7.26 7.26 0.04 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Iceland Seafood Intl 8.75 10.60B 8.7 8.7 8.75 0.03 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Nyherji 21.4 9.59B - 21.4 21.4 0.35 1.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Klappir 13 864.50M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
Heimavellir 1.26 - - 1.26 1.26 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶