شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

491
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:04:31
9 (1.77%)
تغییر ۳ ماهه
54 (9.92%)
تغییر ۶ ماهه
73 (13.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 7.5 2697.00B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Baghdad Soft Drinks 3.53 700.47B - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.9 225.00B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mansour Investment Bank 0.64 210.00B - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Credit Bank of Iraq 0.4 112.50B - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Commercial Bank of Iraq 0.48 105.00B - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Iraqi Islamic Bank for Investment 0.39 105.00B - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
National Bank of Iraq 0.36 100.00B - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Bank of Baghdad 0.3 97.50B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Investment Bank of Iraq 0.28 92.50B - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Babylon Hotel 44.5 91.40B - 44.5 44.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Union Bank of Iraq 0.29 73.08B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ashur International Bank 0.23 67.50B - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Gulf Commercial Bank 0.19 63.00B - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Elaf Islamic Bank 0.21 57.50B - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Palestine International Hotel 10.93 53.64B - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۵
Mosul Bank for Development 0.16 50.50B - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
National Company for Tourist 6.91 49.40B - 6.91 6.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Babylon Bank 0.19 47.50B - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Iraqi for Seed Production 4.84 43.05B - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Iraqi Middle East Investment Bank 0.13 42.50B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
United Bank for Investment 0.13 42.00B - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۲
Ishtar Hotels 10.3 41.48B - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۵
Al Mamoura Company for RE 1.8 40.09B - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Mansour Hotel 11.85 35.08B - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
North Bank Finance 0.14 33.00B - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Baghdad Hotel 8.55 32.30B - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Al Sadeer Hotel 12 24.78B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Iraqi Company for Meat and Field Crops 4.3 23.00B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Iraqi Dates Processing and Marking 1.25 21.56B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Baghdad Iraq for Public Transport 16.5 16.60B - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Ready Made Clothes 11.07 12.59B - 11.07 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
National Chemical and Plastic 0.68 10.78B - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Veterinary Vaccines Drugs 1.29 10.10B - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Iraqi Company for Land Transport 0.71 9.94B - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
National Metallic Bicycles 2.28 9.50B - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Modern Sewing 4.34 5.35B - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Kharkh Tour Amusement City 4.18 4.90B - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Al Mansour Pharma 0.64 4.46B - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵