کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
394 (7.24%)
تغییر ۳ ماهه
886 (13.17%)
تغییر ۶ ماهه
832 (12.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 27.86 25.01B 27.85 27.72 27.94 0.18 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Ryanair Holdings 12.35 17.91B - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Kerry Group 96.1 15.92B - 96.1 96.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
AIB 4.246 12.77B 4.244 4.142 4.246 0.13 3.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Smurfit Kappa 25.52 8.19B - 25.52 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Paddy Power 68.75 7.64B - 68.75 68.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Kingspan 43.3 7.60B - 43.3 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Bank of Ireland 5.835 7.27B - 5.835 5.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Glanbia PLC 18.52 4.62B - 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۶
Tullow Oil 2.6 3.69B - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
First Derivatives 25.8 1.35B - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۳۵
Cairn Homes 1.46 1.34B - 1.46 1.46 0.12 8.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Dalata Hotel 5.78 1.28B - 5.78 5.78 0.13 2.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Aryzta AG 1.25 1.23B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Hibernia Reit 1.362 1.04B - 1.362 1.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Green REIT 1.526 1.03B - 1.526 1.526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Irish Cont Gp Un 5.05 993.75M - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۶
C&C 3.18 982.00M - 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Permanent TSB 1.4 888.48M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Total Produce 1.7 857.10M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Glenveagh Properties 0.885 780.45M - 0.885 0.885 0.03 3.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
Origin 5.48 778.59M - 5.48 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Irish Res Pr P 1.582 596.50M - 1.582 1.582 0.02 1.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Applegreen Plc 5.88 568.28M - 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۶
Draper Esprit 6.25 560.09M - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Fbd Holdings 9.26 374.40M - 9.26 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Abbey 15.3 340.89M - 15.3 15.3 0.90 6.25% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۶:۳۴
Hostelworld Group PLC 2.36 337.70M - 2.36 2.36 0.04 1.69% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Malin Corporation plc 5.45 325.52M - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۳:۳۲
Greencoat Renewables 1.085 290.25M - 1.085 1.085 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Mincon Group P 1.16 281.66M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
Kenmare Resources 2.5 278.00M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Datalex 0.86 198.04M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Cpl Resources 6.8 158.69M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Ifg Group 1.525 158.49M - 1.525 1.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Independent News&Media 0.063 135.88M - 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Mainstay Medical 4.08 133.12M - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۳
Aminex 0.015 93.33M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Providence 0.16 71.72M - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Gan PLC 0.58 56.69M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۵