شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,705
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:34:22
557 (8.89%)
تغییر ۳ ماهه
1,324 (18.83%)
تغییر ۶ ماهه
1,368 (19.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 24.7 25.01B - 24.5 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Ryanair Holdings 10.09 17.91B - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Kerry Group 90.65 15.92B - 90.65 90.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
AIB 3.75 12.77B - 3.734 3.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Smurfit Kappa 24.4 8.19B - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Paddy Power 70.5 7.64B - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Kingspan 37.92 7.60B - 37.92 37.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Bank of Ireland 5.395 7.27B - 5.395 5.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Glanbia PLC 15.78 4.62B - 15.78 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Tullow Oil 2.2 3.69B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
First Derivatives 25.1 1.35B - 25.1 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Cairn Homes 1.206 1.34B - 1.206 1.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Dalata Hotel 5.24 1.28B - 5.24 5.24 0.04 0.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Aryzta AG 1.08 1.23B - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Hibernia Reit 1.26 1.04B - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Green REIT 1.406 1.03B - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Irish Cont Gp Un 4.66 993.75M - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
C&C 3.275 982.00M - 3.275 3.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Permanent TSB 1.6 888.48M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Total Produce 1.625 857.10M - 1.625 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Glenveagh Properties 0.848 780.45M - 0.848 0.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Origin 5.82 778.59M - 5.82 5.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Irish Res Pr P 1.42 596.50M - 1.42 1.42 0.01 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Applegreen Plc 5.84 568.28M - 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Draper Esprit 6.75 560.09M - 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Fbd Holdings 8.4 374.40M - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Abbey 14 340.89M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Hostelworld Group PLC 2.17 337.70M - 2.17 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Malin Corporation plc 5.4 325.52M - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Greencoat Renewables 1.03 290.25M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Mincon Group P 1.19 281.66M - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Kenmare Resources 2.34 278.00M - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Datalex 1.15 198.04M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Cpl Resources 5.8 158.69M - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Ifg Group 1.57 158.49M - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Independent News&Media 0.059 135.88M - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Mainstay Medical 4.36 133.12M - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Aminex 0.015 93.33M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Providence 0.17 71.72M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Gan PLC 0.535 56.69M - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲