شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

21,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
602 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
2,385 (9.92%)
تغییر ۶ ماهه
4,532 (17.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1506 706.60B - 1494 1506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Anheuser Busch Inbev 64.37 146.25B - 64.07 64.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Louis Vuitton 253.6 142.35B - 249.8 253.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Total 47.76 138.61B - 47.72 47.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Unilever NV DRC 46.27 138.42B - 46.27 46.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
SAP 90.45 106.29B - 89.97 90.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Siemens AG 100.5 93.25B - 100.5 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 72.9 85.93B - 72.9 73.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Bayer 66.22 85.47B - 64.99 66.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Volkswagen VZO 145.5 84.76B - 144.9 145.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Allianz 184.1 83.84B - 181.5 184.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Airbus Group 93.48 75.85B - 92.57 93.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
BASF 65.68 75.01B - 64.3 65.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ASML Holding 137.1 71.90B - 137.1 137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Daimler 50.43 69.91B - 49.88 50.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Deutsche Telekom AG 14.72 69.35B - 14.72 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
BNP Paribas 42.41 66.11B - 42.22 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
BMW ST 73.5 60.50B - 72.1 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Kering 406.5 59.67B - 403.6 407.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ENI 14.61 57.33B - 14.37 14.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
AXA 20.52 50.52B - 20.42 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Tesla 278.5 49.89B - 278 285.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Vinci 73.98 48.55B - 73.98 73.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Enel 5.308 48.23B - 5.274 5.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
ING Groep 10.464 47.97B - 10.394 10.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Air Liquide 104.45 45.80B - 104.45 104.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Deutsche Post 25.24 45.11B - 25.24 25.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Henkel VZO 95.94 44.26B - 95.94 95.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Continental AG 134.65 44.06B - 130.45 134.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Danone 62.22 43.60B - 62.22 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Telefonica 7.57 43.12B - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Adidas 201.4 42.96B - 200.8 201.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Safran 104.55 42.66B - 104.55 104.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Intesa Sanpaolo 2.038 41.54B - 2.03 2.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schneider Electric 57.92 40.32B - 57.92 57.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Orange 13.545 37.89B - 13.38 13.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Fresenius SE 42.77 36.16B - 42.77 42.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۳۵
Philips 31.17 33.93B - 31.17 31.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵