کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,098
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
2,903 (14.38%)
تغییر ۳ ماهه
826 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
1,438 (5.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1586 706.60B - 1580 1586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Anheuser Busch Inbev 73.6 146.25B - 73.3 73.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Louis Vuitton 318.7 142.35B - 318.7 321.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Total 50.61 138.61B - 50.51 50.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Unilever NV DRC 50.68 138.42B - 50.59 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
SAP 99.82 106.29B - 100 99.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Siemens AG 98.64 93.25B - 98.64 99.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۳۳
Sanofi 79.19 85.93B - 78.84 79.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Bayer 61.27 85.47B - 61.27 62.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Volkswagen VZO 143.44 84.76B - 143.44 144.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Allianz 197.7 83.84B - 197.2 198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Airbus Group 118.7 75.85B - 118.02 118.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BASF 67.24 75.01B - 67 67.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
ASML Holding 166.9 71.90B - 166.9 166.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Daimler 51.65 69.91B - 51.48 51.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Deutsche Telekom AG 15.8 69.35B - 15.68 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BNP Paribas 43.18 66.11B - 43.18 43.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
BMW ST 71.22 60.50B - 71.22 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Kering 501 59.67B - 500 502.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
ENI 15.83 57.33B - 15.83 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
AXA 22.59 50.52B - 22.55 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Tesla 239 49.89B - 238 239.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Vinci 86.38 48.55B - 86.38 86.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Enel 5.58 48.23B - 5.58 5.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
ING Groep 10.7 47.97B - 10.64 10.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Air Liquide 113 45.80B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۷:۳۵
Deutsche Post 28.77 45.11B - 28.77 28.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Henkel VZO 88 44.26B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Continental AG 142.2 44.06B - 141.3 142.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Danone 69.47 43.60B - 69.47 69.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Telefonica 7.77 43.12B - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Adidas 208 42.96B - 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Safran 119.75 42.66B - 119.75 119.75 0.25 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۱:۰۴
Intesa Sanpaolo 2.215 41.54B - 2.215 2.223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
Schneider Electric 70.02 40.32B - 70.02 70.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Orange 14.49 37.89B - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Fresenius SE 49.56 36.16B - 49.56 49.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Philips 36.06 33.93B - 36.06 36.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵