شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0076
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:48:15
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,963
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
89 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
149 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
3,963 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

371,728
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:04:52
9,342 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
63,521 (20.61%)
تغییر ۶ ماهه
87,712 (30.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 144 239.57B - 144 144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Scotia Jamaica 52.01 156.08B - 52.01 52.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Sagicor Jamaica 39.99 152.82B - 39.99 39.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Kingston Wharves 75 65.66B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
GraceKennedy 58.5 62.63B - 58.5 58.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Carreras 9.3 47.63B - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
JMMB 32 47.52B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Supreme Ventures 19.89 37.07B - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Caribbean Cement 47 35.34B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Jamaica Broilers 28.9 27.62B - 28.9 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
LASCO Manufacturing 3.7 16.51B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Seprod 31.5 16.34B - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.7 14.47B - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 72 11.41B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Mayberry Investments 9.1 7.82B - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 20 4.52B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Jamaica Producers 23 3.13B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Radio Jamaica 0.81 2.55B - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Palace Amusement 1450 2.05B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
1834 Invest 1.1 1.27B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Salada Foods Jamaica 35 1.22B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
tTech 5.5 636.00M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Pulse Investments 3.59 555.14M - 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Ciboney 0.14 71.07M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Portland JSX 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Jamaican Teas 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Paramount Trading JA 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Cargo Handlers 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
K.L.E. 2.9 - - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
138 Student Living 3.56 - - 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Jamaica Money 7.50% Pref 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۳۳
C2W Music 1.75 - - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۳۳
Margaritaville Turks 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Proven Investments 0.219 - - 0.219 0.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Sweet River Abattoir 3.5 - - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Dolphin Cove 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶