شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:02:13
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:01:37
2 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,914
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:34:50
47 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
117 (5.75%)
تغییر ۶ ماهه
234 (10.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.07 4.43B - 6.05 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Housing Bk Trd Fin 8.37 2.64B - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Arab Potash Co 16.95 1.23B - 16.95 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Eqbal Inv. Co 13.78 915.00M - 13.78 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Islamic Bank 2.87 583.20M - 2.85 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Bank Of Jordan 2.38 482.00M - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jordan Telecom 1.4 326.25M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jo Duty Fre 13.5 315.00M - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۴
Jor Kuwait Bank 2.86 303.00M - 2.86 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Phosphate Mn 3.01 271.43M - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Cairo Amman Bank 1.14 270.00M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Bank Al-Etihad 1.6 265.60M - 1.58 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Petrolm Ref 2.31 257.00M - 2.31 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jordan Ahli Bank 1.08 219.95M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Afaq Energy 1.84 211.20M - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Arab Jor/Inv/Bank 1.29 210.00M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴
Capital Bank 0.94 182.00M - 0.93 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Northern Ce 2.68 154.00M - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Investbank 1.31 144.00M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Jcbank 0.86 117.60M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Jordan Dubai Islamic Bank 1.15 117.00M - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Jor Electreic Pwr 1.18 116.21M - 1.15 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Arab Banking Corp 0.94 113.30M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Royal Jordanian 0.38 108.42M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Arab Int Inv Edu 2.65 108.14M - 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Zara Investments 0.75 90.00M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Irbid Elect 10.05 86.40M - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Jordan Insurance Co PSC 2.73 84.00M - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Union Land Dev 1.87 76.98M - 1.84 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Cement Fact 0.55 58.63M - 0.53 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Union Inv 1.27 58.00M - 1.24 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Philadelphia Intl Education 3.15 55.65M - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Siniora Fd Indst 2.58 52.80M - 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Enjaz for Development 0.89 50.54M - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Union Tobacco 1.83 43.74M - 1.78 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Taj Tourist Proj 0.33 40.00M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۵
Jor Worsted Mill 2.61 39.30M - 2.61 2.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Al-Dawliyah H&M 0.68 34.56M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Arab Intl Hotel 1.02 33.60M - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶
Al Sharq Inv 2.26 32.00M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴