شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:51:14
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,335
قیمت روز
11 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:39
108 (4.87%)
تغییر ۳ ماهه
54 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
9 (0.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10299.96 97510.90B - 10299.96 10299.96 384.96 3.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
VTB 0.1951 3383.80B - 0.1951 0.1951 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Magnit 19130.5996 2548.67B - 19130.5996 19130.5996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴:۳۳
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 2561 1672.21B - 2561 2561 6.40 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Halyk Bank AO 100.49 1122.09B - 100.49 100.49 0.58 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Aeroflot 611 844.32B - 611 611 11.00 1.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
KazTransOil AO 1411 538.47B - 1411 1411 1.06 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1619.85 368.88B - 1619.85 1619.85 6.80 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Kazakhtelekom AO 32300 367.36B - 32300 32300 450.00 1.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Kazakhtelekom Pref 12566 361.05B - 12566 12566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Kcell AO 1878 320.00B - 1878 1878 1.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Nostrum Oil & Gas 570 164.07B - 570 570 27.09 4.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
ForteBank AO 2.5 138.48B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Tsesnabank 1832.5 114.55B - 1832.5 1832.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Ansagan Petroleum 643676.56 65.88B - 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit 235.7 47.11B - 235.7 235.7 3.29 1.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Bank of Astana 750 30.39B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Rakhat AO 7000 16.20B - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Bayan Sulu AO 298.7 13.37B - 298.7 298.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱:۳۴
BAST AO 30799.37 13.31B - 30799.37 30799.37 510.61 1.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Scipio AO 8000 8.00B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.92B - 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mangistaumunaygaz Pref 6500 5.45B - 6500 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
SK Standard AO 4100 5.31B - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۴
Aktyubinskiy zavod metal 9400.03 2.26B - 9400.03 9400.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Rostelecom 407.45 - - 407.45 407.45 5.26 1.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Gazprom PAO 857 - - 857 857 49.00 5.72% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
ZA-BestGroup 2053.49 - - 2053.49 2053.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
L-Capital 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰