شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:28:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,850
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
100 (3.65%)
تغییر ۳ ماهه
453 (13.73%)
تغییر ۶ ماهه
856 (23.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 23.7 1233.96B - 23.7 23.7 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Equity Group 38.05 174.53B - 38.05 38.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
East African Breweries 168 168.43B - 168 168 1.50 0.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
KCB Group 37.95 138.74B - 37.95 37.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Co-operative Bank 13.95 100.33B - 13.95 13.95 0.05 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Kenya Airways 7.96 81.93B - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۵
Standard Chartered Bank 195.75 68.70B - 195.75 195.75 0.50 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Bamburi Cement 129 65.33B - 129 129 1.50 1.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Barclays Bank Kenya 11.65 62.46B - 11.65 11.65 0.15 1.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
British American Tobacco Kenya 675 60.00B - 675 675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Diamond Trust Bank 150 53.00B - 150 150 3.25 2.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
I&M Holdings 94.25 47.54B - 94.25 94.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Kenya Electricity Generating 6.45 46.17B - 6.45 6.45 0.55 8.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Jubilee 430 36.60B - 430 430 1.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
CfC Stanbic 95 35.97B - 95 95 3.50 3.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Britam 9.52 31.68B - 9.52 9.52 0.20 2.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
KenolKobil 21.3 26.27B - 21.3 21.3 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
NIC Bank 29.65 24.99B - 29.65 29.65 0.20 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Centum Invest 34.45 24.95B - 34.45 34.45 1.50 4.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Nation Media 62.75 16.59B - 62.75 62.75 0.75 1.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Kenya Power Lighting 4.26 13.37B - 4.26 4.26 0.22 5.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
CIC Insurance 3.96 11.77B - 3.96 3.96 0.02 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Kenya Reinsurance 13.8 10.88B - 13.8 13.8 0.25 1.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Liberty Kenya 11.9 7.12B - 11.9 11.9 0.30 2.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
WPP-Scangroup 13.05 6.35B - 13.05 13.05 0.60 4.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Kakuzi 310 6.27B - 310 310 4.75 1.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Crown Berger 80 5.69B - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۳۴
Total Kenya 28.2 5.34B - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
TPS Eastern Africa 23 5.10B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Sasini 19.5 4.85B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
Nairobi Securities Exchange 14 4.44B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Pan Africa Insurance 22 3.74B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
HF Group 5.8 3.22B - 5.8 5.8 0.10 1.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Unga Group 38.75 2.97B - 38.75 38.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Carbacid Invest 9.86 2.80B - 9.86 9.86 0.26 2.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Williamson Tea 144.25 2.42B - 144.25 144.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۴
National Bank Kenya 5.16 2.08B - 5.16 5.16 0.04 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۴
Standard News 29 2.06B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۴
STANLIB Fahari 10.05 1.91B - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵