کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0097
قیمت روز
0 (1.03%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:56:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,892
قیمت روز
11 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
113 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
34 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
958 (24.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 27.75 1233.96B - 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Equity Group 43 174.53B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
East African Breweries 200 168.43B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
KCB Group 44.3 138.74B - 44.3 44.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Co-operative Bank 14.95 100.33B - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Kenya Airways 5.5 81.93B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Standard Chartered Bank 197.5 68.70B - 197.5 197.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Bamburi Cement 128 65.33B - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Barclays Bank Kenya 11.85 62.46B - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
British American Tobacco Kenya 580 60.00B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۳۴
Diamond Trust Bank 139 53.00B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
I&M Holdings 90 47.54B - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۳
Kenya Electricity Generating 5.98 46.17B - 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Jubilee 408.5 36.60B - 408.5 408.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
CfC Stanbic 100 35.97B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Britam 9.2 31.68B - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
KenolKobil 22 26.27B - 22 22 0.10 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
NIC Bank 37.05 24.99B - 37.05 37.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Centum Invest 32 24.95B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Nation Media 61.75 16.59B - 61.75 61.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Kenya Power Lighting 4.22 13.37B - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
CIC Insurance 4.12 11.77B - 4.12 4.12 0.10 2.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۰۴
Kenya Reinsurance 13.9 10.88B - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Liberty Kenya 10.15 7.12B - 10.15 10.15 0.10 0.99% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲:۰۴
WPP-Scangroup 11.1 6.35B - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Kakuzi 310 6.27B - 310 310 10.00 3.23% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۵
Crown Berger 82.75 5.69B - 82.75 82.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Total Kenya 27.8 5.34B - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
TPS Eastern Africa 22.4 5.10B - 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Sasini 18.4 4.85B - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Nairobi Securities Exchange 14.15 4.44B - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Pan Africa Insurance 21 3.74B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۳:۳۴
HF Group 5.44 3.22B - 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
ARM Cement 5.55 3.22B - 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Unga Group 33.25 2.97B - 33.25 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Carbacid Invest 9.18 2.80B - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Williamson Tea 150 2.42B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
National Bank Kenya 5.02 2.08B - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Standard News 25 2.06B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
STANLIB Fahari 9 1.91B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶