کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

960
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:35:21
4 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
11 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
212 (18.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.12 2.26B - 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
BLOM Bank SAL 8.9 2.25B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۶:۳۷
Bank Audi DRC 5 2.10B - 4.9 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Audi 5 2.04B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Solidere B 6.04 1.18B - 6.04 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Solidere A 6.12 1.18B - 6.12 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Byblos Bank GDR 70 1.18B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۶:۰۵
Byblos Bank 9 Preferred 77 1.18B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Byblos Bank 8 Preferred 76 1.15B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۴
Byblos Bank 1.33 1.15B - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Bank Of Beirut H Preferred 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Bank Of Beirut 18.8 552.07M - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank of BeirutL Pref 24.95 552.07M - 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim Liban 15.3 295.67M - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Banque BEMO Preferred 100 80.70M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banque BEMO 1.55 80.70M - 1.55 1.55 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۶:۳۴
BLC BankL Pref B 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC BankL Pref A 100.5 66.06M - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank Pref C 100 66.06M - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BLC Bank 0.93 66.06M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Rasamny Younis Motor Co B 3.28 36.04M - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۳۴
SL des Ciments Blancs Nominal 2.75 8.52M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۷
Beirut Preferred Fund 103.1 - - 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank Audi H Pref 94 - 94 94 7.00 8.05% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۸
Bank Audi Pref 89.8 - - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۳
SL des Ciments Blancs Bearer 11.98 - 11.98 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
BLC Bank 94 - - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Bank of Beirut Pref 25 - - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۲