شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 48.4 9.07B - 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
SES 17 7.10B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Metro Wholesale Pref 12.5 3.79B - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Metro Wholesale 13.9 3.79B - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Reinet Invest 13 2.96B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Globant SA 60.5 2.01B - 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Schaeffler AG 7.576 1.84B - 7.576 7.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Brederode 53.5 1.57B - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Brait 1.58 1.40B - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Luxempart 50 1.39B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
MAS Real Estate 1.38 844.54M - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Fiducial RE 170 468.32M - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Societe Financiere Caoutchoucs 28.6 393.02M - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Socfinasia 14.1 370.93M - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Socfinaf 11 280.04M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Fotex 1.56 124.47M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
KTG ADR 45.6 12.46M - 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Orco Property 0.28 10.38M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Fle Sicav Fis 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Arista 9.35 - - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Edify 52 - - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴