کالایاب
شاخص یاب
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 51.75 9.07B - 51.75 51.75 2.21 4.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
SES 15.3 7.10B - 15.3 15.3 0.14 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 15 2.96B - 15 15 0.80 5.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Globant SA 70.5 2.01B - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Schaeffler AG 7.398 1.84B - 7.398 7.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Brederode 60.5 1.57B - 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Brait 1.51 1.40B - 1.51 1.51 0.12 7.95% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Luxempart 54 1.39B - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
MAS Real Estate 1.38 844.54M - 1.38 1.38 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Fiducial RE 173 468.32M - 173 173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Financiere Caoutchoucs 24.4 393.02M - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Socfinasia 13.1 370.93M - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Socfinaf 10.5 280.04M - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Fotex 1.8 124.47M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۰۵
KTG ADR 46.8 12.46M - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Orco Property 0.28 10.38M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Fle Sicav Fis 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Edify 51 - - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۴
Arista 9.35 - - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲