کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.33 923.54M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
HSBC Bank Malta 1.63 662.96M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
International Hotel Investments 0.78 406.35M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
Malta International Airport 6.55 404.28M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
GO PLC 4.96 338.38M - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
FIM Bank plc 0.68 272.94M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Simonds Farsons Cisk 8.7 213.00M - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
RS2 Software PLC 1.42 209.26M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۳
Mapfre Middlesea 2.32 178.48M - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
PG 1.38 141.48M - 1.38 1.38 0.02 1.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۳۴
MIDI 0.64 104.94M - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
Lombard Bank Malta 2.5 100.73M - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲:۳۳
Malta Post plc 1.26 64.01M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۳۴
Medserv PLC 1.17 61.81M - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
Malta Properties Company PLC 0.58 52.68M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Trident Estates 1.36 38.10M - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Plaza Centres 1.03 29.37M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Malita Investments PLC 0.885 26.85M - 0.885 0.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۳۴
Grand Harbour Marina 0.685 15.00M - 0.685 0.685 0.02 2.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Santumas 1.42 8.78M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Globe Financial 0.3 8.52M - 0.3 0.3 0.06 25.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۳۴
Loqus Holdings 0.08 3.19M - 0.08 0.08 0.01 12.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۳۴
BMIT Tech 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Main Street Complex 0.63 - - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۷
Tigne Mall 0.92 - - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۴