شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.29 923.54M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۳
HSBC Bank Malta 1.76 662.96M - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲:۰۳
International Hotel Investments 0.59 406.35M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Malta International Airport 6 404.28M - 6 6 0.25 4.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
GO PLC 4.06 338.38M - 4.06 4.06 0.08 2.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
FIM Bank plc 0.71 272.94M - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Simonds Farsons Cisk 7.9 213.00M - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
RS2 Software PLC 1.4 209.26M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mapfre Middlesea 1.83 178.48M - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
PG 1.34 141.48M - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
MIDI 0.66 104.94M - 0.66 0.66 0.01 1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Lombard Bank Malta 2.44 100.73M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۱:۰۴
Malta Post plc 1.2 64.01M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
Medserv PLC 1.06 61.81M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Malta Properties Company PLC 0.53 52.68M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Trident Estates 1.32 38.10M - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Plaza Centres 1.03 29.37M - 1.03 1.03 0.01 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Malita Investments PLC 0.86 26.85M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Grand Harbour Marina 0.6 15.00M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Santumas 1.42 8.78M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
Globe Financial 0.33 8.52M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۲۲:۳۳
Loqus Holdings 0.08 3.19M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Main Street Complex 0.64 - - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Tigne Mall 0.96 - - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ساعت ۲:۰۴