کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:40
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,076
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
104 (10.70%)
تغییر ۳ ماهه
104 (10.70%)
تغییر ۶ ماهه
1,076 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,172
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:35:21
41 (1.86%)
تغییر ۳ ماهه
51 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
115 (5.02%)
نوسان سالیانه

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 280 67.60B - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
State Bank of Mauritius 6 23.87B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Phoenix Beverages 540 9.99B - 540 540 3.00 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Ciel Textile 41.5 5.10B - 41.5 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Mauritius Union Assurance Co 69.25 3.00B - 69.25 69.25 0.25 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Innodis 45.95 1.63B - 45.95 45.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
P. O. L. I. C. Y 6.48 1.58B - 6.48 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Medical And Surgical Centre 3.1 - - 3.1 3.1 0.05 1.64% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Quality Bev 17.45 - - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۴
Swan Insurance Co. 350 - - 350 350 5.00 1.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۰۵
Fides 35 - - 35 35 0.10 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
New Mauritius Hotels 11.25 - - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Les Gaz Industriels Ltd 65.5 - - 65.5 65.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Phoenix Invest 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۳:۰۲
Mauritius Oil Refineries 29.8 - - 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Cons SE 115 - - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Green Flash 0.43 - - 0.43 0.43 0.17 39.53% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Les Moulins Pref 400 - - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Morning Light Co 25 - - 25 25 2.00 8.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Bychemex 6.74 - - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳:۰۵
Gamma Civic 35.8 - - 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Covifra 23.55 - - 23.55 23.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Anglo Maur 1200 - - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Associated Commercial Co Ltd 177.5 - - 177.5 177.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Kolos Cement 113 - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۴
Mauritius Cosmetics 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶:۳۲
Mauritius Secondary Industries 34.2 - - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
Sanlam Africa 3.4 - - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۳۴
Margarine Industries 923 - - 923 923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
Atlantic Leaf 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Compagnie des Magasins Populaires 9.52 - - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
New Frontier Properties 1.06 - - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
CMB International 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ENL Land Ltd Pre 41 - - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۳
Hotelest 30.85 - - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
ENL Land 56.5 - - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Caudan Development 1.1 - - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۷
Enl 47 - - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Tropical Paradise Co Ltd 6.1 - - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲