کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0682
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:11
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

453
قیمت روز
3 (0.67%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:01:48
50 (12.41%)
تغییر ۳ ماهه
50 (12.41%)
تغییر ۶ ماهه
453 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:34:31
58 (4.53%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
66 (4.71%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 37438 414.00B - 37438 37438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Firstrand 6100 360.99B - 6100 6100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Standard Bank Grp 18300 314.64B - 18300 18300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Sanlam Ltd 7278 155.99B - 7278 7278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Old Mutual 2190 139.44B - 2190 2190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Shoprite Holdings 15408 130.12B - 15408 15408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Nedbank Group 24917 124.53B - 24917 24917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Investec Ltd 8459 100.50B - 8459 8459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Barloworld 12664 37.60B - 12664 12664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Truworths Int 6628 34.06B - 6628 6628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Santam 30100 32.78B - 30100 30100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Mmi Holdings 1651 27.98B - 1651 1651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Vukile 2008 15.34B - 2008 2008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
PSG Konsult Ltd 995 12.93B - 995 995 5.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
FNB Namibia Holdings 4050 11.90B - 4050 4050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Oceana 7696.7 10.68B - 7696.7 7696.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Afrox 2325 10.16B - 2325 2325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Namibia Breweries 4700 9.19B - 4700 4700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Capricorn Investment 1585 8.61B - 1585 1585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Trustco Group Holdings 815 7.37B - 815 815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Paladin Energy 46 3.20B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Clover 2330 3.12B - 2330 2330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Bidvest Namibia 771 1.63B - 771 771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۴
Oryx Properties 2021 1.32B - 2021 2021 10.33 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۲
Deep Yellow 409 687.54M - 409 409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bannerman Resources 48 518.45M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Agra Ltd 142 151.20M - 142 142 1.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Nictus Holdings Namibia 180 95.14M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 1296 - - 1296 1296 10.00 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴