شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0718
قیمت روز
0 (1.13%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:48:16
0 (4.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

420
قیمت روز
6 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
17 (4.22%)
تغییر ۳ ماهه
33 (8.53%)
تغییر ۶ ماهه
420 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,336
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:34:18
69 (5.46%)
تغییر ۳ ماهه
91 (7.29%)
تغییر ۶ ماهه
139 (11.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 31558 414.00B - 31442.79 31558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Firstrand 6917 360.99B - 6917 6917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Standard Bank Grp 18972 314.64B - 18803.82 18972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Sanlam Ltd 8428 155.99B - 8428 8428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Old Mutual 2297 139.44B - 2297 2297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Shoprite Holdings 19569 130.12B - 19252.72 19569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Nedbank Group 27945 124.53B - 27945 27945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Investec Ltd 8538 100.50B - 8538 8538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Barloworld 12324 37.60B - 12324 12324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Truworths Int 8908 34.06B - 8793.06 8908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Santam 30759 32.78B - 30759 30759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Mmi Holdings 1720 27.98B - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Vukile 2024 15.34B - 2024 2024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
PSG Konsult Ltd 1080 12.93B - 1080 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
FNB Namibia Holdings 4338 11.90B - 4338 4338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
Oceana 7451 10.68B - 7451 7451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Afrox 2850 10.16B - 2850 2850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Namibia Breweries 4550 9.19B - 4550 4550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Capricorn Investment 1580 8.61B - 1580 1580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Trustco Group Holdings 1597 7.37B - 1597 1597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Paladin Energy 46 3.20B - 46 46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Clover 1900 3.12B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Bidvest Namibia 699 1.63B - 699 699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۳۲
Oryx Properties 2020 1.32B - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Deep Yellow 410 687.54M - 410 410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Bannerman Resources 38 518.45M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Agra Ltd 149 151.20M - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Nictus Holdings Namibia 180 95.14M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 1233 - - 1233 1233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴