کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

805
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
101 (14.38%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
29 (3.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 28.97 252.70B - 28.84 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Royal Dutch Shell A 28.305 247.85B - 28.25 28.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Unilever 50.6 138.24B - 50.6 51.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Unilever NV DRC 51.25 138.24B - 50.76 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
ASML Holding 169.58 71.90B - 167.02 169.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Heineken 93.3 49.31B - 92.52 93.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
ING Groep 10.742 47.89B - 10.65 10.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 35.75 34.14B - 35.55 35.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Unibail Rodamco 151.92 25.65B - 150.48 151.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Ahold Delhaize 23.685 25.27B - 23.57 23.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
ArcelorMittal 19.418 25.15B - 19.418 19.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Heineken 88.85 23.68B - 88.55 88.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Akzo Nobel 81.31 18.50B - 80.5 81.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Coca-Cola EU Partners 43.26 16.89B - 42.76 43.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
DSM NV 97.96 15.52B - 97.68 98.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Wolters Kluwer 58.54 13.95B - 58.38 58.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Adyen 677.3 13.49B - 669.3 677.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Robeco Global 56.43 12.14B - 56.43 56.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Hal Trust 134 11.74B - 133.8 134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
NN Group NV 37.16 11.71B - 37.03 37.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Aegon 4.539 10.68B - 4.502 4.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
ABN AMRO 19.96 10.45B - 19.96 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
KPN NV 2.853 9.68B - 2.83 2.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Randstad 47.01 9.17B - 46.92 47.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
ASR Nederland 37.1 5.09B - 36.86 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Vopak NV 42.23 5.02B - 42.23 43.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
OCI NV 23.92 4.81B - 23.92 23.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Core Laboratories 63 4.78B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Altice NV 2.06 4.71B - 2.06 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۵
Altice NV B 2.06 4.71B - 2.06 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Grandvision BV 19.29 4.68B - 19.18 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Gemalto 51 4.52B - 50.96 51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
NEPI Rockcastle 7.5 4.45B - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۷:۳۵
Aalberts Industries 31.78 4.44B - 31.64 31.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Galapagos 89.74 4.02B - 89.32 90.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
VEON 2.28 3.76B - 2.24 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Boskalis Westminster 24.15 3.24B - 24.11 24.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Pershing Square 16.74 3.08B - 16.5 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Aperam 28.11 3.06B - 28.11 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵