شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:04:56
44 (5.59%)
تغییر ۳ ماهه
90 (10.85%)
تغییر ۶ ماهه
100 (11.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 27.17 252.70B - 27.16 27.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Royal Dutch Shell A 26.51 247.85B - 26.465 26.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Unilever NV DRC 46.65 138.24B - 46.37 46.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Unilever 46.5 138.24B - 46.4 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
ASML Holding 139.52 71.90B - 139.4 141.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Heineken 76.48 49.31B - 75.76 76.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ING Groep 9.932 47.89B - 9.824 9.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 30.77 34.14B - 30.52 30.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Unibail Rodamco 142.4 25.65B - 142.4 143.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Ahold Delhaize 22.31 25.27B - 22.205 22.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ArcelorMittal 19.21 25.15B - 19.21 19.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Heineken 73.9 23.68B - 73.45 73.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Akzo Nobel 70.56 18.50B - 70.34 71.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Coca-Cola EU Partners 40.9 16.89B - 40.74 40.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
DSM NV 76.58 15.52B - 76.58 76.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Wolters Kluwer 53.08 13.95B - 53.02 53.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Adyen 563.4 13.49B - 550.8 563.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Robeco Global 55.59 12.14B - 55.59 55.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۵
Hal Trust 133.2 11.74B - 132.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
NN Group NV 36.13 11.71B - 36.13 36.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Aegon 4.35 10.68B - 4.35 4.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ABN AMRO 22.08 10.45B - 21.96 22.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
KPN NV 2.473 9.68B - 2.456 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Randstad 41.13 9.17B - 40.89 41.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ASR Nederland 36.34 5.09B - 36.34 36.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Vopak NV 43.64 5.02B - 43.49 43.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
OCI NV 19.76 4.81B - 19.395 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Core Laboratories 59.5 4.78B - 59.5 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Altice NV B 1.74 4.71B - 1.74 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Altice NV 1.73 4.71B - 1.73 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Grandvision BV 18.68 4.68B - 18.65 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Gemalto 50.7 4.52B - 50.68 50.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
NEPI Rockcastle 7.15 4.45B - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۰۶
Aalberts Industries 28.84 4.44B - 28.72 29.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Galapagos 89.84 4.02B - 87.84 89.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
VEON 2.32 3.76B - 2.32 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۴
Boskalis Westminster 22.35 3.24B - 22.33 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Pershing Square 14.16 3.08B - 14.12 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Aperam 24.77 3.06B - 24.77 25.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳