کالایاب
شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1167
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:05:10
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
31 (13.14%)
تغییر ۳ ماهه
31 (13.14%)
تغییر ۶ ماهه
267 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:28
70 (8.69%)
تغییر ۳ ماهه
73 (7.67%)
تغییر ۶ ماهه
74 (9.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 195.2 710.12B - 193.9 195.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
DnB 166.2 257.51B - 165.1 166.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Telenor 178.9 249.69B - 178.7 179.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Aker BP 310.2 107.60B - 309.4 311.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Norsk Hydro 36.1 99.56B - 36.06 36.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Yara International 368.1 90.99B - 364.2 368.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Marine Harvest 201.7 80.27B - 199 201.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Orkla 67.22 72.65B - 66.78 67.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Gjensidige Forsikring 159.4 66.85B - 159 159.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Schibsted A 353.9 55.83B - 351.7 353.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Schibsted ASA B 327.5 55.83B - 326 329.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Aker 645 46.15B - 643 649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Subsea 7 110.3 41.23B - 110.2 112.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
SalMar 410.6 38.98B - 409.2 410.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Leroy Seafood 63.18 32.92B - 62.6 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Storebrand 70.32 30.51B - 70.08 70.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
TGS-NOPEC Geophysical 242.3 29.90B - 242.3 247.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Tomra Systems 241 24.42B - 240 241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
P/f Bakkafrost 439.4 22.17B - 433.8 439.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Sparebank 1Sr 98.8 22.12B - 98.8 99.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Elkem 30.3 21.51B - 30.3 30.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Kongsberg 132.4 20.76B - 131.8 132.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Entra ASA 124 20.43B - 123.8 124.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Borr Drilling 27.8 20.36B - 27.2 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Austevoll 103.86 20.21B - 103.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Norwegian Finans 70.25 17.21B - 69.75 70.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
DNO International 19.43 16.15B - 19.3 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Olav Thon Eien 147 16.03B - 146.4 147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Wilh Wilhelmsen 30.5 15.86B - 30.45 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Aker Solutions OL 45.1 15.34B - 45.06 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Af Gruppen 152.5 12.93B - 152.5 153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Atea 125.4 12.76B - 124.4 125.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Petroleum Geo - Services 21.4 12.52B - 21.24 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Ocean Yield 63.6 11.20B - 63.6 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Norwegian Air Shuttle 48.02 11.09B - 48.02 49.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Sparebank 1 SMN 93.9 10.96B - 93.4 93.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Veidekke 90.5 10.78B - 90.4 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
EVRY 32.6 10.72B - 32.4 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Golden Ocean 44.5 10.16B - 44 44.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵
Grieg Seafood 106.6 9.63B - 106.6 107.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۳:۰۵