شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:16:09
0 (3.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

260
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
24 (10.17%)
تغییر ۳ ماهه
21 (8.79%)
تغییر ۶ ماهه
260 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

854
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:34:32
47 (5.19%)
تغییر ۳ ماهه
23 (2.62%)
تغییر ۶ ماهه
19 (2.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 193.6 710.12B - 191.8 193.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
DnB 155.4 257.51B - 153.8 155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Telenor 166.3 249.69B - 166.1 166.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Aker BP 286.2 107.60B - 281.8 286.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Norsk Hydro 39.58 99.56B - 39.58 40.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Yara International 357.1 90.99B - 357.1 360.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Marine Harvest 190 80.27B - 187.55 190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Orkla 70.74 72.65B - 69.46 70.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Gjensidige Forsikring 137.6 66.85B - 135.7 137.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schibsted A 317.9 55.83B - 317.7 318.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schibsted ASA B 292 55.83B - 290.5 292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Aker 602 46.15B - 592 602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Subsea 7 95.7 41.23B - 94.6 95.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
SalMar 443 38.98B - 435 443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Leroy Seafood 69.8 32.92B - 68.6 69.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Storebrand 64.9 30.51B - 64.8 65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
TGS-NOPEC Geophysical 252.3 29.90B - 250.5 252.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Tomra Systems 214 24.42B - 209.5 214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
P/f Bakkafrost 433.2 22.17B - 431.6 433.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sparebank 1Sr 93 22.12B - 92.8 93.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Elkem 24 21.51B - 23.95 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Kongsberg 121.8 20.76B - 121.4 122.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Entra ASA 116.8 20.43B - 116.8 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Borr Drilling 22.6 20.36B - 22.4 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Austevoll 113.8 20.21B - 110.6 113.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Norwegian Finans 65.11 17.21B - 65.11 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
DNO International 16.12 16.15B - 15.96 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Olav Thon Eien 142.6 16.03B - 142.2 142.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Wilh Wilhelmsen 29.85 15.86B - 29.8 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Aker Solutions OL 47.27 15.34B - 46.99 47.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Af Gruppen 137 12.93B - 135.5 137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Atea 115.6 12.76B - 115.4 116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Petroleum Geo - Services 18.43 12.52B - 18.02 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Ocean Yield 58.8 11.20B - 58.6 58.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Norwegian Air Shuttle 171.65 11.09B - 163.85 182.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sparebank 1 SMN 87.7 10.96B - 87.5 87.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Veidekke 90.3 10.78B - 88.6 90.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
EVRY 30.85 10.72B - 30.6 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Golden Ocean 56.2 10.16B - 55.55 56.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Grieg Seafood 108.4 9.63B - 106.6 108.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴